Pretentii

Sentinţă civilă 2430 din 19.10.2022


Acesta este document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:JDBRLD:2022:001.002430

Dosar nr. X

R O M I N I A

JUDECATORIA BIRLAD

JUDB

Sentinta Civila Nr. 2430/2022

Sedinta publica de la 19 Octombrie 2022

I N S T A N T A

Deliberind asupra cauzei civile de fata, instanta constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata la instanta sub nr. X la data de 25.11.2020, reclamanta SC XSA (denumita anterior SC XSA), a chemat in judecata pe pirita X SRL, pentru ca pe baza probelor ce se vor administra, prin hotarirea ce urmeaza a fi pronuntata, sa fie obligata la plata sumei totale de 3930,91 lei reprezentind contravaloare lucrari de reparatii.

In motivarea in fapt, reclamanta a aratat faptul ca, in urma sapaturilor executate la PTA 4 Ivanesti si in localitatea Ciocani, in dreptul scolii de catre societatea X SRL, s-a rupt cablul LES 0,4 KV abonat Xsi LES 20 KV PTA 3 Ciocani, jud Vaslui. Situatia de fapt a fost constatata la fata locului in data de 08.11.2018, de catre reprezentantii reclamantei.

Astfel, ca urmare a evenimentului produs, a fost necesar efectuarea unor lucrari aducere a instalatiei la parametrii initiali, intocmindu-se devizul de lucrari: privind lucrarea de readucere la parametrii initiali a LES 0,4 KV si LES 20 KV PTA 3. Avind in vedere acest deviz de lucrari, catre parat a fost emisa factura fiscala nr. X/09.10.2019 in valoare de 1431,89 lei si nr. X/09.10.2019 in valoare de 2499,02 lei, acesta, primind facturile, nu le-a platit in termenul de scadenta, depasind cu mult scadenta fixata.

Temeiul de drept al cererii il constituie raspunderea civila delictuala art. 1349 cod civil: "(1) Orice persoana are indatorirea sa respecte regulile de conduita pe care legea sau obiceiul locului le impune si sa nu aduca atingere, prin actiunile sau inactiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane. Cel care, avind discernamint, incalca aceasta indatorire raspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat sa le repare integral.

In cazurile anume prevazute de lege, o persoana este obligate sa repare prejudiciul cauzat de fapta altuia, de lucrurile ori animalele aflate sub paza sa, precum si de ruina edificiului. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de produsele cu defecte se stabileste prin lege speciala"

Art. 1357 Cod civil prevede urmatoarele: "Conditiile raspunderii: Cel care cauzeaza altuia un prejudiciu printr-o fapta ilicita, savirsita cu vinovatie, este obligat sa il repare. Autorul prejudiciului raspunde pentru cea mai usoara culpa.

Prin urmare, raspunderea civila a unei persoane este angajata in cazul in care aceasta savirseste cu vinovatie un fapt ilicit cauzator de prejudicii fata de o alta persoana, cu conditia ca intre faptul ilicit si prejudiciu sa existe o legatura de cauzalitate. O astfel de raspundere a unei persoane este angajata si in cazul in care prejudiciul este cauzat de un lucru aflat sub paza respectivei persoane. O astfel de raspundere a unei persoane este angajata si in cazul in care prejudiciul este cauzat de un lucru aflat sub paza respectivei persoane.

Prejudiciul reprezinta paguba efectiva suferita de catre victima.

Pentru ca acesta sa poata fi reparat este necesara intrunirea a doua conditii, si anume prejudiciul sa fie cert (adica prejudiciul sa fie sigur sub aspectul existentei si al intinderii sale) si sa nu fi fost reparat in prealabil de catre vinovat sau de catre o terta persoana (pentru ca altfel s-ar ajunge la o sursa de imbogatire fara justa cauza, ceea ce nu este de admis). Conform principiilor care reglementeaza materia raspunderii civile delictuale, prejudiciul trebuie reparat pe cale conventionala (calea judecatoreasca reprezentind exceptia), integral (atit paguba efectiva -dam num emergens-, cat si cistigul nerealizat - lucrum cessans, atit prejudiciul previzibil, cat si cel neprevizibil, in stabilirea cuantumului despagubirilor neavind relevanta nici starea materiala a faptuitorului si nici cea a victimei si indiferent de forma si de gradul de vinovatie a celui ce a savirsit fapta ilicita) si in natura (daca aceasta nu este posibil, repararea urmeaza a se efectua in echivalent). Raspunderea civila definita ca o indatorire a oricarei persoane de a respecta regulile de conduita pe care legea sau obiceiul locului le impune si de a nu aduce atingere, prin actiunile ori inactiunile sale, drepturile sau interesele legitime ale altor persoane.

Astfel, pentru a interveni raspunderea civila pe teren delictual trebuie indeplinite urmatoarele conditii: fapta ilicita, prejudiciu, legatura de cauzalitate, vinovatia celui care a cauzat prejudiciul.

Cel care, avind discernamint, incalca aceasta indatorire raspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat sa le repare integral.

Prejudiciul reprezinta rezultatul negativ al incalcarii ilicite a unui drept subiectiv si

potrivit principiului restituito in integrum, cel vinovat de producerea faptului

prejudiciabil, trebuie obligat la inlaturarea tuturor consecintelor daunatoare ale

faptului ilicit si culpabil, in scopul repunerii, pe cat posibil, in situatia anterioara a

victimei.

Efectul principal al raspunderii civile consta in nasterea unui raport juridic de obligatii intre autorul prejudiciului sau si victima injust prejudiciata, al carui continut juridic este alcatuit din dreptul de creanta al victimei la repararea prejudiciului si indatorirea corelativa a persoanei chemata de lege sa-l repare.

Art. 1385 Cod civil stabileste si intinderea reparatiei - daca legea nu prevede altfel, acesta se repara integral, iar despagubirea trebuie sa cuprinda si pierderea suferita de cel prejudiciat, cistigul pe care in conditii obisnuite el ar fi putut sa il realizeze si de care a fost lipsit, precum si cheltuielile facute cu evitarea sau limitarea prejudiciului.

Considera reclamanta faptul ca piritul este in culpa si, in consecinta, suma de 3930.91 lei reprezentind cv. lucrari efectuate pentru aducerea instalatiei la parametrii initiali ca urmare a evenimentului produs de X SRL este datorata acesta.

In drept, isi intemeiaza cererea pe dispozitiile art. 148 CPC, 1349, alin. (1) si (2), art. 1373, 1381 si 1385 Cod Civil.

In probatiune intelege sa se foloseasca de proba cu inscrisuri si de orice alt mijloc de proba a carui necesitate ar reiesi din dezbateri. Avind in vedere motivele invocate, pe baza probelor existente la dosarul cauzei care confirma justetea actiunii noastre, solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata si sa se dispuna obligarea paratei SC X SRL la plata sumei de 3930.91 lei cu titlu de reparatie prejudiciu, precum si la plata cheltuielilor de judecata ce urmeaza a fi efectuate in cauza.

Prin intimpinarea de la filele 34-38 dosar, pirita SC X SRL, pe cale de exceptie a invocat lipsa calitatii procesuale active a societatii reclamante S.C XS.A. cu privire la debitul in cuantum de 2.499,02 RON, iar, pe fondul cauzei a solicitat respingerea actiunii ca netemeinica si nefondata.

In motivarea in fapt:

Pe cale de exceptie, pirita invoca lipsa calitatii procesuale active a societatii reclamante S.C. XSA. cu privire la debitul in cuantum de 2.499,02 RON. Prin cererea de chemare in judecata, reclamanta solicita recuperarea unui debit in cuantum total de 3930,91 RON, compus din prejudiciul presupus cauzat in doua evenimente distincte, la data de 18.07.2019 in localitatea Ivanesti, jud. Vaslui, si la data de 29.07.2019 in localitatea Ciocani, jud Vaslui. Or, dupa cu reiese din inscrisurile atasate chiar de catre reclamanta La dosarul cauzei, cablurile de curent electric subterane deteriorate de catre pirita, din localitatea Ciocani sunt in proprietatea S.C. XS.A.

Mai exact, Procesul Verbal de constatare a daunelor nr. X/29.07.2019 este emis de catre S.C. XS.A., in calitate de proprietar al instalatiilor deteriorate. In ceea ce priveste calitatea procesuala, aceasta reprezinta o conditie de exercitare a actiunii civile si este data de identitatea dintre parti si subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecatii.

In cauza de fata, si in situatia ipotetica in care s-ar admite vinovatia piritei, singura entitate care ar avea dreptul la recuperarea prejudiciului este proprietarul instalatiei electrice deteriorate din localitatea Ciocani, respectiv S.C. XSA. si nicidecum societatea care s-a ocupat si a efectuat lucrari de reparare si remediere. Reclamanta S.C. XS.A., pentru recuperarea costurilor de remediere a daunelor din localitatea Ciocani in cuantum de 2.499,02 RON, trebuie sa se indrepte impotriva beneficiarului lucrarii, respectiv proprietarul instalatiei electrice- XS.A., si nu impotriva celui acuzat de producerea daunelor.

Intre pirita si XS.A. exista un presupus raport juridic delictual, iar intre XS.A. si S.C. XS.A. exista un raport juridic contractual, astfel incit reclamanta se poate indrepta numai impotriva celui in folosul caruia a efectuat un serviciu.

In aceste conditii, solicita admiterea exceptiei lipsei calitatii procesuale active a societatii reclamante S.C. XS.A. cu privire la debitul in cuantum de 2.499,02 RON.

Pe fondul cauzei: In fapt, in anul 2019, pirita, in calitate de antreprenor-constructor, a realizat o serie de obiective in beneficiul Statului Romin in satele Ivanesti si Ciocani, jud. Vaslui. Pentru realizarea constructiilor, printre lucrarile efectuate, s-au regasit si sapaturi cu buldoexcavatorul pentru realizarea fundatiilor. Anterior demararii lucrarilor, pirita a avut la dispozitie o serie de planuri si proiecte, prin care erau identificate liniile de cabluri subterane si conductele de apa, astfel incit acestea sa fie evitate si sa nu le avariem. Totodata, activind de foarte mult timp in domeniul constructiilor si avind o experienta in acest sens, cunostea toate semnele si marcajele care indica prezenta unor cabluri subterane, conducte de gaz, conducte de apa, etc, astfel incit sa le poata ocoli.

In urma sapaturilor efectuate de catre angajatii piritei, ca urmare a lipsei oricaror marcaje care sa avertizeze cu privire la existenta unor cabluri subterane, s-au deteriorat cablurile subterane de curent electric detinute de catre XS.A. in satul Ciocani si XS.A. in satul Ivanesti.

In acest moment, reclamanta solicita recuperarea costurilor de remediere a defectiunilor in baza raspunderii civile delictuale, dar vinovata de producerea daunelor, este chiar reclamanta, iar in incidentul din localitatea Ciocani, societatea XS.A..

Conform art. 1352 Cod Civil, „ Fapta victimei insesi si fapta tertului inlatura raspunderea chiar daca nu au caracteristicile fortei majore, ci doar pe cele ale cazului fortuit, insa numai in cazurile in care, potrivit legii sau conventiei partilor, cazul fortuit este exonerator de raspundere."

In interpretarea dispozitiei legale sus-citate, doctrina juridica a statuat faptul ca „Fapta victimei reprezinta actul de conduita ilicit si culpabil al persoanei prejudiciate, care, din punct de vedere cauzal, determina sau favorizeaza producerea prejudiciului in dauna sa. Fapta victimei trebuie sa fie ilicita si sa fi fost savirsita in exclusivitate din culpa sa."

In cauza de fata, fapta victimei consta in neluarea masurilor dc marcare si atentionare a existentei unor cabluri electrice subterane, mai ales in situatia in care, marcarea reprezinta o obligatie legala expresa cazuta in sarcina distribuitorilor de energie electrica, iar nerespectarea acestia atrage sanctionarea.

Conform art.60, alin.(l) din Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice NTE 007/08/00, aprobat prin Ordinul 38/20.03.2008 emis de catre ANRE, „ Cablurile se pozeaza in santuri intre doua straturi de nisip de circa 10 cm fiecare, peste care se pune un dispozitiv avertizor (de exemplu, benzi avertizoare si/sau placi avertizoare) si pamint rezultat din sapatura (din care s-au indepartat toate corpurile care ar putea produce deteriorarea cablurilor).

Se admite acoperirea cablurilor din sant cu pamint prelucrat (selectionai din stratul superficial al taluzului, astfel incit granulatia sa nu depaseasca 30 mm, fara pietre, bolovani sau alte corpuri straine) si compactat prin burare pina ne obtine o grosime de 10 — 15 cm si o suprafata neteda si fara fisuri; stratul de deasupra dispozitivului avertizor va fi, de asemenea, bine compactat prin burare. Utilizarea placilor avertizoare este recomandata in urmatoarele situatii: in situatiile in care este necesara o protectie mecanica suplimentara (vezi art. 33); in cazul pofilelor de santuri cu cabluri etajate (intre straturile de cabluri),deasupra mansoanelor."

In continuare, art. 101 din cadrul aceluiasi act normativ prevede faptul ca „Traseele subterane de cabluri se marcheaza prin borne de marcare la suprafata sau prin tablite de marcaj pe cladiri, atunci cind in desenele de executie, traseele de cabluri nu pot fi indicate pe plan prin cote fata de constructii fixe. Distanta dintre bornele de marcaj pe traseele rectilinii in afara zonelor locuite din localitati este de 100 nu se marcheaza prin borne schimbarile de directie, traversarile de sosele si intersectate cu alte canalizari subterane (cabluri, conducte de fluide etc). Bornele se fixeaza lateral de cablu, la 0, 8m de axul lui, cu placa de inscriptie orientata spre cablu."

Angajatii piritei, actionind diligent si precaut, nu au stiut de existenta cablurilor subterane, intrucit acestea nu erau marcate sub nicio forma. Din culpa exclusiva a reclamantei si a societatii XS.A., ce nu si-au marcat instalatiile electrice, angajatii piritei au fost in imposibilitatea obiectiva de a preconiza ca in locul sapaturilor se afla cabluri electrice, fapt dovedit prin proba testimoniala cu audierea martorilor, precum si din plansele fotografice realizate la momentul deteriorarii cablurilor.

Nicio persoana, cu sau fara pregatire in domeniu, nu putea sa constate ca exista cabluri electrice subterane in conditiile in care nu exista vreun marcaj in acest sens.

Pirita a dat dovada de toata bunavointa, in sensul in care a sesizat reclamanta si societatea XS.A. de producerea avariilor, si chiar i-a ajutat cu angajati si utilaje pentru acoperirea ulterioara a cablurilor electrice.

Totodata, in ceea ce priveste Procesul Verbal de constatare a daunelor nr. 178/18.07.2019 intocmit de catre reclamanta, semnarea acestuia de catre unul dintre angajatii nostri nu reprezinta o asumare a culpei, din moment ce: Angajatul care a semnat nu are mandat de reprezentare a societatii, acesta fiind angajat pe post de muncitor constructii, cu atributii si responsabilitati clar stabilite, printre care nu se regaseste posibilitatea de reprezentare a societatii in raport cu tertii; Procesul Verbal a fost semnat pentru a se lua la cunostinta de existenta si intocmirea acestuia, si nu pentru confirmarea aspectelor mentionate in cuprins.

Avind in vedere dispozitiile legale imperative mentionate in cuprinsul prezentei, solicita sa se constate culpa exclusiva a societatii reclamante in producerea prejudiciului, iar raspunderea noastra sa fie inlaturata, cu consecinta directa a respingerii cererii de chemare in judecata.

In drept, isi intemeiaza apararea pe dispozitiile art.1352 Cod Civil si Ordinului 38/20.03.2008 emis de catre ANRE.

In dovedire, a solicitat proba cu inscrisuri, proba testimoniala cu audierea martorilor si proba cu planse fotografice. In cadrul probatoriului propus spre administrare, solicita instantei de judecata sa puna in vedere societatii reclamante sa depuna la dosarul cauzei avizele si autorizatiile de montare/impamintare a cablurilor electrice deteriorate.

Prin raspunsul la intimpinare aflat la filele 46-51 dosar instanta, reclamanta SC X S.A. a solicitat respingerea exceptiilor invocate si apararile piritei ca fiind neintemeiate.

Referitor la capacitatea de folosinta a SC X SA: Potrivit hotaririi Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Xdin data de 04.11.2014, s-a aprobat Proiectul de Fuziune prin Absorbtie intre XSA si XSA, in cadrul caruia XSA este societatea absorbanta, iar XSA este societatea absorbita. Ca efect al acestei hotariri, XSA a fost radiata de la Oficiul Registrului Comertului Iasi, si tot prin aceeasi hotarire, s-a stabilit redenumirea XSA in XS.A. Ulterior, incepind cu 1 ianuarie 2017, se schimba denumirea societatii din XS.A in XS.A, modificarea prevazuta in hotarirea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor nr. 13/21.12.2016.

Potrivit art. 41 alin. l Cod de procedura civila, numai persoanele care au folosinta drepturilor civile pot sta in judecata, In prezenta cauza, reclamanta are capacitate procesuala de folosinta, motiv pentru care va solicitam sa respingeti exceptia invocata.

In motivarea in fapt, reclamanta arata ca, in urma sapaturilor executate la PTA 4 Ivanesti si in localitatea Ciocani, in dreptul scolii, de catre societatea X SRL, cu excavatorul, s-a rupt cablul LES 0,4 KV, abonat Xsi LES 20 KV PTA 3 Ciocani, jud Vaslui.Situatia de fapt a fost constatata la fata locului in data de 08.11.2018, de catre reprezentantii subscrisei. Astfel, ca urmare a evenimentului produs, a fost necesar efectuarea unor lucrari aducere a instalatiei la parametrii initiali, intocmindu-se devizul de lucrari privind lucrarea de readucere la parametrii initiali a LES 0,4 KV si LES 20 KV PTA 3.

Avind in vedere acest deviz de lucrari, catre parat a fost emisa factura fiscala nr. X/09.10.2019 in valoare de 1431,89 lei si nr. X/09.10.2019 in valoare de 2499,02 lei, acesta, primind facturile, nu le-a platit in termenul de scadenta, depasind cu mult scadenta fixata.

Parata mentioneaza in intimpinare se activeaza de foarte mult timp in domeniul constructiilor si are o experienta in acest sens. Drept urmare ii revenea obligatia de diligenta, ca, anterior oricarei lucrari sa se informeze corespunzator cu privire la existenta vreunui bransament/linie subteran. Angajatii paratei nu au stiut de existenta cablurilor pentru ca nu au cerut asistenta din partea noastra, iar conform legii si avizului de amplasament emis de catre Operatorul de Distributie- XSA, avea obligatia sa solicite asistenta tehnica din partea Echipa Acces Retea Electricitate Vaslui.

Prin intimpinare, fara sa aduca vreun argument pertinent in sustinerea afirmatiilor sale, pirita incearca negarea evidentei doar prin numirea faptelor constatate si documentelor de constatare: „angajatii subscrisei nu au stiut de existenta cablurilor subterane "desi actele normative impun solicitarea unui aviz si respectarea conditiilor impuse in acesta „nicio persoana, cu sau fara pregatire in domeniu, nu putea sa constate ca exista cabluri electrice subterane in conditiile in care nu exista vreun marcaj in acest sens"- or, aceasta apreciere nu o poate face parata, tocmai, ca existenta acestui aviz a confirmat ca parata nu a solicitat asistenta tehnica si nici sapaturile numai manual, asa cum e prevazut in aviz etc.

In avizul de amplasament nr. X/25.07.2018 au fost specificate datele referitoare la obiectivele sistemului de distributie a energiei electrice din 2011a afectata de lucrarile paratei,

La art. 3,5 din aviz se mentioneaza ca: Instalatiile de distributie au fost trasate orientativ pe planul de situatie conexat.

Sapaturile se vor face numai manual, cu asistenta tehnica din partea Echipa Acces Retea Electricitate Vaslui; Beneficiarul lucrarii, respectiv executantul, sunt raspunzatori si vor suporta consecintele, financiare sau de alta natura, ale eventualelor deteriorari ale instalatiilor si/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectarii regulilor mentionate.

Potrivit Ordinului nr. 25/22 iunie 2016 privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de catre operatorii de retea, i-au fost puse in vedere urmatoarele: respectarea unor conditii sau restrictii in regimul de executare a lucrarilor si realizare a constructiei ori instalatiei, pentru evitarea producerii unor accidente tehnice sau umane (de exemplu, executarea sapaturilor manual, solicitarea sau asigurarea de asistenta tehnica autorizata, limita de inaltime pentru executarea lucrarilor, distante minime necesare);

Onorata instanta, solicita sa se retina ca solicitarea acestui aviz de amplasament are in vedere tocmai evitarea situatiilor in care, din cauze independente de vointa pirtilor (alte tipuri de lucrari executate de alti detinatori de retele), conductele subterane nu se mai afla la adincimile la care au fost ingropate initial. Avizul de amplasament poate sa stipuleze si ca sapaturile se vor efectua manual, cu asistenta tehnica din partea operatorului de distributie.

Prin schitele de amplasament parata a stiut de pozitionarea acestor cabluri, cu atit mai mult cu cat manevrele au fost efectuate in zona de risc si cu utilaje. Obligatia de a solicita asistenta specializata din partea reclamantei incumba paratei executant, intrucit reclamanta nu putea avea cunostinta de momentul efectuarii lucrarilor fara sa fi fost notificata in prealabil. Or, parata nu a dovedit ca a notificat reclamanta pentru a trimite personal calificat si nici nu am fost chemati la predarea amplasamentului. Paratul, la rindul sau trebuia sa se asigure ca isi ia toate masurile posibile pentru evitarea producerii unui prejudiciu, a unei eventuale raspunderi, cu atit mai mult cu cat parata este profesionist.

Totodata, solicita sa se retina faptul ca pentru orice lucrari care se executa In zona de protectie a retelelor electrice de distributie este necesara respectarea prevederilor din Legea energiei electrice si a gazelor naturale (Legea nr.123/2012), cu modificarile si completarile ulterioare:

In cadrul art. 49 din actul normativ mai sus mentionat, se specifica:

Pentru protectia obiectivelor/sistemelor din sectorul energici electrice se interzice tertilor:

a) sa efectueze constructii de orice fel in zona de siguranta a retelelor electrice de distributie, faraavizul de amplasament al operatorului de distributie;

b) sa efectueze sapaturi de orice fel sau sa infiinteze plantatii in zona de siguranta a retelelor electrice de distributie, fara acordul operatorului de distributie;

c) sa depoziteze materiale pe culoarul de trecere si in zonele de protectie si de siguranta ale instalatiilor, fara acordul operatorului de distributie;

d) sa arunce obiecte de orice fel pe retelele electrice de distributie sau sa intervina in oricare alt mod asupra acestora;

e) sa deterioreze constructiile, ingradirile sau inscriptiile de identificare si avertizare aferente retelelor electrice de distributie;

f) sa limiteze sau sa ingradeasca, prin executia de imprejmuire, prin constructii ori prin orice alt mod, accesul la instalatii al operatorului de distributie

Fata de cele invederate se contureaza clar culpa paratei. Daca ar fi fost respectate obligatiile, acest prejudiciu nu s-ar fi produs. Gresit parata sustine ca semnarea Procesului Verbal de constatare nu reprezinta o asumare a culpei, din moment ce angajatul societatii a semnat tocmai pentru confirmarea aspectelor mentionate in el, cu atit mai mult cu cat parata, tot in intimpinare recunoaste ca a fost cea care a anuntat subscrisa de producerea avariilor-avarii produse de parata. Prin faptul ca angajatul paratei a semnat PV, neavind obiectiuni, si ca au anuntat echipa XSA, este mai mult decit evident ca reprezentantul societatii a avut cunostinta despre ce este vorba. Continutul juridic este alcatuit din dreptul de creanta al victimei la repararea prejudiciului si indatorirea corelativa a persoanei chemata de lege sa-l repare.

Art. 1385 Cod civil stabileste si intinderea reparatiei - daca legea nu prevede altfel, acesta se repara integral, iar despagubirea trebuie sa cuprinda si pierderea suferita de cel prejudiciat, cistigul pe care in conditii obisnuite el ar fi putut sa il realizeze si de care a fost lipsit, precum si cheltuielile facute cu evitarea sau limitarea prejudiciului. Pe terenul mentionat de reclamanta in cererea de chemare in judecata societatea are amplasata linia LEA 20 KV PTA3 CIOCANI cablu NAS2XS (F) 2Y 12/20KV 1, inregistrata cu numarul de inventar 1000158640, anul PIF (punerii in functiune) al liniei fiind 08/31/2012 si Bransament Comuna lvanesti, Sat lvanesti BSTL 55, PTA 4, inregistrata cu numar de inventar nr. 1000204433, anul PIF fiind 06/01/1982. In dovedirea celor mentionate anterior depunem la dosarul cauzei urmatoarele inscrisuri: extras de mijloace fixe aflate in proprietatea S.C. XS.A. Pentru aceste motive, solicita admiterea actiunii si judecarea cauzei in lipsa.

In dovedire a depus avizul de amplasament nr. X/25.07.2018 si Hotarirea AGA din 21.12.2016, Rezolutia nr 16881/30.12.2016 si certificatul de inregistrare ONRC.

Prin precizarile formulate de reclamanta SC X S.A. (aflate la filele 62-63 dosar instanta), referitoare la calitatea procesuala activa a reclamantei, a aratat faptul ca, incepind cu data de 01 ianuarie 2017, XSA a fost redenumita X SA, potrivit Deciziei AGA nr. 13/21.12.2016.

Analizind cererea de chemare in judecata prin prisma motivelor invocate, pe baza probatoriului administrat si a dispozitiilor legale aplicabile, instanta retine urmatoarele:

Pirita X SRL, in calitate de antreprenor constructor a efectuat o serie de lucrari in comuna Ciocani si in satul Ivanesti.

In urma sapaturilor executate la PTA 4 Ivanesti si in localitatea Ciocani, in dreptul scolii, de catre societatea X SRL, s-a rupt cablul LES 0,4 KV abonat Xsi LES 20 KV PTA 3 Ciocani, jud Vaslui. Situatia de fapt a fost constatata la fata locului in data de 08.11.2018, de catre reprezentantii reclamantei.

Astfel, ca urmare a evenimentului produs, a fost necesar efectuarea unor lucrari aducere a instalatiei la parametrii initiali, intocmindu-se devizul de lucrari: privind lucrarea de readucere la parametrii initiali a LES 0,4 KV si LES 20 KV PTA 3. Avind in vedere acest deviz de lucrari, catre parat a fost emisa factura fiscala nr. X/09.10.2019 in valoare de 1431,89 lei si nr. X/09.10.2019 in valoare de 2499,02 lei, pe care pirita nu le-a platit.

Insolutionarea prezentei cauze sunt incidente urmatoarele texte de lege:

Art. 1165 Codul civil, prevede ca, obligatiile izvorasc din contract, act unilateral, gestiunea de afaceri, imbogatirea fara justa cauza, plata nedatorata, fapta ilicita, precum si din orice alt act sau fapt de care legea leaga nasterea unei obligatii.

In conformitate cu art. 1357 C. civ., cel care cauzeazaaltuia un prejudiciu printr-o fapta ilicita, savirsita cu vinovatie este obligat sa il repare (alin.1). Autorul prejudiciului raspunde pentru cea mai usoara culpa (alin. 2).

Solutia instantei:

Analizind cu prioritate exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei SC XSA cu privire la debitul de 2499,02 lei, instanta constata ca aceasta nu este fondata, urmind a fi respinsa pentru urmatoarele considerente:

Potrivit art. 32 Cod procedura civila, orice cerere poate fi formulata si sustinuta numai daca autorul acesteia: are capacitate procesuala, in conditiile legii; are calitate procesuala; formuleaza o pretentie si justifica un interes.

Potrivit art. 36 Cod procedura civila, calitatea procesuala rezulta din identitatea dintre parti si subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecatii. Existenta sau inexistenta drepturilor si a obligatiilor afirmate constituie o chestiune de fond.

Prin hotarirea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Xdin data de 04.11.2014 ( fila 64-69 dosar), s-a aprobat Proiectul de Fuziune prin Absorbtie intre XSA si XSA, in cadrul caruia XSA este societatea absorbanta, iar XSA este societatea absorbita. Ca efect al acestei hotariri, XSA a fost radiata de la Oficiul Registrului Comertului Iasi, si tot prin aceeasi hotarire, s-a stabilit redenumirea XSA in XS.A ( fila 55 verso, 56 dosar). Ulterior, incepind cu 1 ianuarie 2017, se schimba denumirea societatii din XS.A in XS.A, modificarea prevazuta in hotarirea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor nr. 13/21.12.2016.

In aceste conditii instanta constata ca reclamanta este continuatoarea in drepturi a XSA, urmind a respinge exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei.

Pe fondul cauzei, raportind prevederile legale de mai sus la situatia de fapt retinuta,instanta constata ca actiunea este intemeiata, pentru urmatoarele considerente:

Reclamanta a investitinstanta cu o actiuneavind ca obiectplata unor sume debani reprezentind contravaloarea remedierii instalatiilor electrice care au fost deteriorate prin fapta piritei, invocind raspunderea civila delictuala.

Pentru angajarea raspunderii civile delictuale a piritei X SRL, reclamanta trebuie sa probeze indeplinirea conditiilor cumulative cerute in acest scop, anume:

a) existenta unei fapte ilicite savirsita de pirita;

b) savirsirea faptei cu vinovatie;

c) sa se fi provocat reclamantului un prejudiciu, in speta material;

d) intre fapta si prejudiciu sa existe o legatura de cauzalitate.

Din procesul verbal incheiat in data de 18.07.2019 si nota de constatare pentru lucrari de reparatii accidentale, filele 14,15 dosar, precum si din procesul verbal incheiat in data de 26.07.2019 si nota de constatare pentru lucrari de reparatii accidentale, reiese ca pirita, in urma unor sapaturi efectuate in satele Ciocani si Ivanesti, a deteriorat cablurile electrice subterane ale reclamantei, care a fost nevoita sa intervina in vederea repararii acestora si aducerii instalatiilor electrice in stare de functionare.

Vinovatia piritei este evidenta, aceasta avea obligatia de a se informa, inainte de inceperea lucrarii despre existenta in perimetrul de lucru a unor instalatii electrice sau altor conducte de utilitati.

Din avizul de amplasament favorabil pentru lucrarile de alimentare cu apa a comunei Ivanesti nr. X/25.07.2018 au fost specificate datele referitoare la obiectivele sistemului de distributie a energiei electrice din 2011 a afectata de lucrarile paratei, la art. 3,5 din aviz se mentioneaza ca instalatiile de distributie au fost trasate orientativ pe planul de situatie conexa.

La pct. 4 - se mentioneaza ca sapaturile se vor face numai manual, cu asistenta tehnica din partea Echipa Acces Retea Electricitate Vaslui; Beneficiarul lucrarii, respectiv executantul, sunt raspunzatori si vor suporta consecintele, financiare sau de alta natura, ale eventualelor deteriorari ale instalatiilor si/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectarii regulilor mentionate.

Potrivit Ordinului nr. 25/22 iunie 2016 privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de catre operatorii de retea, i-au fost puse in vedere urmatoarele: respectarea unor conditii sau restrictii in regimul de executare a lucrarilor si realizare a constructiei ori instalatiei, pentru evitarea producerii unor accidente tehnice sau umane (de exemplu, executarea sapaturilor manual, solicitarea sau asigurarea de asistenta tehnica autorizata, limita de inaltime pentru executarea lucrarilor, distante minime necesare).

Existenta pagubei provocate reclamantei este dovedita de aceasta prin devizele pentru recuperare daune de la filele 12 si 14.

Intre fapta piritei si dauna provocata reclamantei exista legatura de cauzalitate, dat fiind ca manevrele efectuate de pirita au provocat deteriorarea instalatiei electrice iar reclamanta a fost nevoita sa o repare.

Apararea piritei referitoare la culpa reclamantei care nu ar fi marcat existenta cablurilor subterane nu poate fi primita, aceasta nufost dovedita, depozitia martorilor, care sunt angajati ai piritei, este vadit partinitoare.

Pentru toate aceste considerente, instanta va admitecererea de chemare in judecata formulata de reclamanta SC XSA (denumita anterior SC XSA), in contradictoriu cu pirita SC X SRL si va obliga piritala plata sumei de 3930,91 leireprezentind contravaloare lucrari de reparatii.

Avind in vedere solutia adoptata, in baza art. 453 alin. 1 Cod procedura civila, va obligapirita la plata sumeide 275 lei cheltuieli de judecata reprezentind taxajudiciara de timbru.

1

Domenii speta