Plangere contravenţionala

Sentinţă civilă 2131 din 20.09.2022


Acesta este document finalizat

Cod ECLI

Dosar nr. X

R O M I N I A

JUDECATORIA BIRLAD

JUDB

SENTINTA CIVILA Nr. 2131

Sedinta publica de la 20 Septembrie 2022

Instanta constituita din:

INSTANTA

Deliberind asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Birlad la data de 13.12.2021 sub nr. de dosar X, petentul X a formulat plingere impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei seria BD-PL nr. X incheiat la data de 11.09.2021 de catre intimata POLITIA LOCALA BIRLAD solicitind admiterea plingerii, anularea procesului-verbal de contraventie si exonerarea de la plata amenzii contraventionale si a punctelor de penalizare, iar in subsidiar inlocuirea sanctiunii amenzii cu avertisment.

In motivarea in fapt, petentul a aratat, in esenta, ca procesul verbal in cauza nu a fost primit de Primaria Birlad Serviciul Impozite. Sefa de personal i-a explicat ca acest proces-verbal este nul si nu este valabil pentru ca lipseste numele celui care l-a afisat si semnatura.

Petentul a mai precizat ca procesul verbal a fost intocmit in lipsa si pe baza unei camere fixe amplasata pe stilpul de pe strada si conform legilor in vigoare nu este valabil (act normative O.G. 195/2002).

In drept, plingerea nu a fost intemeiata.

In dovedirea cererii petentul nu a solicitat incuviintarea de probe, dar a depus la dosar inscrisuri.

Plingerea contraventionala a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru in cuantum de 20 lei, potrivit O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

La data de 04.11.2021 petentul a formulat precizari prin care a invocat, in esenta, motive de nelegalitate si netemeinicie ale procesului-verbal solicitind admiterea admiterea plingerii si anularea procesului-verbal de contraventie

Intimata POLITIA LOCALA BIRLAD a formulat intimpinare, potrivit art. 201 alin. 1 Cod procedura civila, prin care a solicitat respingerea plingerii contraventionale ca neintemeiata si mentinerea procesului-verbal seria BD-PL nr. X incheiat la data de 11.09.2021.

In motivarea in fapt a intimpinarii intimata a aratat, in esenta, ca la data de 06.08.2021, agentul constatator X, aflindu-se in exercitarea atributiilor de serviciu la compartimentul monitorizare video din cadrul Politiei Locale Birlad, la ora 10.57 a observat pe camera de supraveghere amplasata de Primaria Municipiului Birlad un autoturismmarca SKODA cu nr. de inmatriculare Xcare a circulat pe un sector de drum unde accesul este interzis. In urma cercetarilor efectuate de agentul constatator acesta a descoperitca proprietarul autoturismului este domnul X. Urmare a acestui fapt a intocmit procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria BD – PL nr. X/14.10.2021. Intrucit petentul nu era autorizat sa circule pe un sector de drumunde accesul era interzis, a fost sanctionat cu amenda contraventionala in cuantum de 435 lei, pentru nerespectarea prevederilor art. 99 al. 2 si 108 alin. 1 lit. a) pct. 5 din OUG 195/2002 modificata ulterior.

In continuare a precizat ca prin plingerea formulata, petentul nu recunoaste savirsirea faptei retinutaprin procesul verbal invederind instantei de judecata sa oblige intimatasa faca dovada ca acesta a condus autoturismul. Totodata a sustinut ca prin plingerea formulata petentul critica calitateaagentului constatator de a constata si sanctiona contraventii reglementate de Ordonanta de Urgenta nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

In ce priveste legalitatea procesului-verbal contestat, a considerat intimata ca acesta este legal intocmit prin prisma motivelor de nulitate absoluta prevazute de art. 17 din OG nr. 2/2001, cuprinzind toate mentiunile prevazute de lege sub sanctiunea nulitatii absolute, respectiv numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, fapta savirsita si data comiterii acesteia, precum si semnatura agentului constatator. Intrucit in speta nu se poate retine existenta vreunei cauze de nulitate absoluta a procesului-verbal contestat, forta probanta a acestuia nu a fost inlaturata bucurindu-se continuare de prezumtia de legalitate si temeinicie instituita de lege in favoarea sa.

Sub aspectul temeiniciei, a mentionat ca desi O.G. nr. 2/2001 nu cuprinde dispozitii exprese cu privire la forta probanta a actului de constatare a contraventiei, din economia articolului 34 rezulta ca procesul-verbal de constatare a contraventiei face dovada situatiei de fapt si a incadrarii in drept pina la proba contrara. Aceasta prezumtie este relativa in sensul ca i se permite petentului ca, in cursul judecarii plingerii sale, sa depuna la dosarul cauzei inscrisuri ori sa administreze orice alte probe din care sa rezulte faptulca cele aratate in continutul procesului verbal de constatare a contraventiei sunt neadevarate. Simpla negare in sensul ca faptele nu corespund adevarului nu este suficienta, atita timp cit nu sunt aduseprobe ori nu se invoca imprejurari credibile pentru a rasturna prezumtia simpla de fapt nascuta.

Potrivit intimatei apararile petentului sunt total speculative, cu un caracter sfidator, nefiind bazate pe nici un fundament.In ceea ce priveste apararea petentului ca pe sectorul de drum unde a circulat el nu este instalat nici un indicator rutier cu “Accesul Interzis“ a solicitat a fi respinsa ca nefondata intrucit chiar linga magazinul Berlin din zona Scolii Episcop Iacob Antonovici este amplasat indicatorulrutier, sectorul de drum cu accesul interzis incepind din acel punct, aceea fiind straduta pe care spune petentul prin plingere ca circula.

In continuare intimata a indicat prevederile art. 7 lit. h din Legea 155/2010si a precizat ca in ceea ce priveste acest domeniu, politia locala constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor legale, textul de lege nefacind distinctie ca este vorba numai de hotariri de consiliu local, ci de norme legale in care se incadreaza si dispozitiile OUG 195/2002.

De asemenea, a indicat prevederile art. 14, art. 18 alin. 2, 4 si 5 din Legea politiei locale nr. 155/2010 si a precizat ca temeiul legal al aplicarii sanctiunii contraventionale este art. 99 alin. 2 si art. 108 alin.1 lit. b) pct. 5 din OUG 195/2002.

In ceea ce priveste individualizarea sanctiunii, a mentionat ca avind in vedere prevederile art. 21 alin. 3 din OG. nr. 2/2001, respectiv imprejurarile in care a fost savirsita fapta, in cauza fiind stinjenita circulatia in zona, rezulta ca sanctiunea amenzii in cuantumul aplicat este direct proportional cu gravitatea faptei ce rezulta din incalcarea regulilor de circulatie.

In drept, au fost invocate dispozitiile art. 205 si urmatoarele Cod procedura civila.

In dovedire, a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri.

La termenul de judecata din 07.09.2022 instanta a invocat din oficiu exceptia tardivitatii motivelor de fapt si de drept depuse de catre petent la data de 04.11.2021, exceptia pe care a unit-o cu fondul conform art. 248 alin. 4 Cod procedura civila.

Sub aspectul probatoriului, instanta, conform art. 258 si art. 255 Cod procedura civila, a incuviintat proba cu inscrisurile depuse la dosarul cauzei si mijlocul material de proba – inregistrarea video apreciind aceste probe ca fiind legale, pertinente si de natura sa duca la solutionarea cauzei.

Analizind cererea de chemare in judecata prin prisma motivelor invocate, pe baza probatoriului administrat si a dispozitiilor legale aplicabile, instanta retine urmatoarele:

In fapt, prin procesul-verbal de contraventie seria BD-PL nr. X incheiat la 11.09.2021.2021 de intimata Politia Locala Birlad a fost sanctionat petentul X, cu amenda contraventionala in cuantum de 435 lei, pentru savirsirea contraventiei prevazute de art. 108 alin. 1 lit. a) pct. 5 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice; procesul-verbal a fost intocmit in lipsa petentului.

In sarcina petentului s-a retinut ca in data de 09.08.2021, ora 12:36, a condus autoturismul marca Skoda cu numarul de inmatriculare Xpe un sector de drum unde accesul este interzis cu indicator rutier de interzicere a accesului.

Procesul-verbal a fost incheiat in lipsa petentului, continind mentiunea contravenientul nu este de fata la intocmirea procesului-verbal. Autovehiculul a fost fotografiat cu aparatura verificata si omologata; nu a fost semnat de un martor asistent, facindu-se mentiunea „planse foto+video”.

In drept, potrivit art. 108 alin. 1 lit. a) pct. 5 din O.U.G. nr. 195/2002 ”(1) Savirsirea de catre conducatorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a uneia sau mai multor contraventii atrage, pe linga sanctiunea amenzii, si aplicarea unui numar de puncte de penalizare, dupa cum urmeaza: (...) 5. circulatia pe un sector de drum pe care accesul este interzis.”

Analizind exceptia tardivitatii motivelor de fapt si de drept formulate de petent prin cererea precizatoare din 04.11.2021, invocata din oficiu, instanta retine ca este intemeiata intrucit precizarile au fost depuse vadit tardiv.

Potrivit Deciziei nr. 44/2016 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie in procedura Dezlegarii unor chestiuni de drept, obligatorie pentru toate instantele judecatoresti ”In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 31 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, plingerea impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei trebuie si motivata in termenul de 15 zile de la data inminarii sau comunicarii procesului-verbal de contraventie, fiind supusa procedurii de regularizare a cererii de chemare in judecata prevazuta de art. 200 din Codul de procedura civila.”

In atare conditii, precizarile depus de petent la data de 04.11.2021 sunt vadit tardive, depuse ulterior implinirii termenului de 15 zile prevazut de lege si ulterior inregistrarii cererii introductive ce a fost depusa la Judecatoria Birlad la data de 18.10.2021. Astfel, instanta va admite exceptia tardivitatii motivelor de fapt si de drept formulate prin cererea precizatoare din 04.11.2021 si le va respinge ca fiind tardive.

In cauza, instanta va avea in vedere si dispozitiile art. 1 din O.G. nr. 2/2011 privind regimul juridic al contraventiilor, potrivit carora „constituie contraventie fapta savirsita cu vinovatie”.

Fata de aceasta dispozitie legala este evident ca sanctiunea contraventionala trebuie sa se aplice persoanei sau persoanelor vinovate de savirsirea contraventiei. Subiectul activ al unei contraventii este persoana fizica sau juridica ce comite actul incriminat de norma contraventionala. Prin urmare, o alta persoana sau entitate nu poate raspunde contraventional, contravenient putind fi doar persoana fizica sau juridica careia legea ii impune o obligatie.

Subiect activ al contraventiei prevazute de art. 108 alin. 1 lit. a) pct. 5 din O.U.G. nr. 195/2002 este conducatorul auto care a circulat pe un sector de drum pe care accesul este interzis.

In speta, astfel cum rezulta din probele administrate in cauza, in baza carora s-a intocmit procesul-verbal de contraventie, respectiv inregistrarea video, nu se poate stabili cine este conducatorul auto care a incalcat reglementarea legala privitoare la normele privind circulatia pe drumurile publice. Din vizionarea inregistrarii video nu se distinge persoana aflata la volanul autoturismului marca Skoda cu numarul de inmatriculare Xin data de 09.08.2021, ora 12:36, ce conducea pe str. X din mun. Birlad, jud. Vaslui, astfel ca dubiul ii profita petentului.

De asemenea, faptul ca nu s-a cunoscut identitatea persoanei care a condus autoturismul la data, ora si locul mentionat in actul contestat este mentionata inclusiv in cuprinsul raportul agentului constatator care a aratat ca s-a identificat proprietarul autoturismului marca Skoda cu numarul de inmatriculare Xsi a fost citat pentru a se prezenta la sediul unitatii de politie si a furniza informatii despre aceasta persoana. Faptul ca petentul nu a raspuns solicitarii de comunicare a identitatii persoanei care a condus vehiculul pe drumurile publice, mai exact neindeplinirea obligatiei proprietarului sau detinatorului mandatat al unui vehicul de a comunica politiei rutiere, la cererea acesteia si in termenul solicitat, a identitatii persoanei careia i-a incredintat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice – obligatie stabilita prin dispozitiile art. 39 din O.U.G. nr.195/2002 – constituie o contraventie distincta conform art. 105 pct. 10 din O.U.G. nr.195/2002, neputindu-se „sanctiona” prin retinerea in sarcina proprietarului a unei fapte pe care nu se paote stabili fara echivoc ca a savirsit-o.

Pentru toate aceste considerente, constatindu-se existenta unui dubiu ce profita petentului, cu consecinta incalcarii principiul personalitatii raspunderii contraventionale, instanta va admite plingerea contraventionala si, in temeiul art. 34 din O.G. nr.2/2001 va anula procesul-verbal de contraventie seria BD-PL nr. X incheiat la 11.09.2021.2021 de intimata Politia Locala Birlad.

Pagina 1 din 4

Domenii speta