Sentinţă penală

Sentinţă penală 632 din 25.05.2021


INSTANŢA

Constată că prin cererea înregistrată la Judecătoria Oradea la data de 16.04.2021, sub dosar nr. .aaa../271/2021, petentul P.C.A. a contestat soluţia dată de către judecătorul delegat din cadrul Penitenciarului Oradea, prin încheierea nr. 1…/26.03.2021, prin care i s-a respins plângerea împotriva hotărârii de reanaliză a regimului de executare, cuprinsă în raportul 158/10.03.2021  al Comisiei pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate.

Din actele şi lucrările dosarului nr. 2…./B/2021, înaintat de judecătorul de supraveghere din cadrul  Penitenciarului Oradea, instanţa reţine următoarele:

Prin plângerea adresată judecătorului de supraveghere, persoana privată de libertate P.C.A. a solicitat modificarea regimului de executare a pedepsei stabilit prin raportul nr. 158/10.03.2021 al Comisiei pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, prin care s-a hotărât, în unanimitate, menţinerea deţinutului în regim de executare închis şi s-a stabilit termen de reanaliză a regimului de executare după data de 09.07.2021. S-a avut în vedere faptul că deţinutul se află în executarea pedepsei de 3 ani 6 luni închisoare, aplicată prin sentința penală nr. 78/2020 a Tribunalului Sălaj, în baza căreia s-a emis mandatul de executare nr. 95/2020/2021, pentru infracțiunea de tentativă la omor, executarea pedepsei a început la data de 24.06.2020 și expiră în termen la 23.12.2023, este propozabil pentru liberare la 23.10.2022; faptele care au determinat condamnarea: în noaptea de 23/24.06.2020 a aplicat victimei P.D.M., în mod repetat, lovituri cu un par în zona capului și a membrelor superioare, cu consecința cauzării unor leziuni care au necesitat pentru vindecare 42 - 45 zile de îngrijiri medicale; fără antecedente penale; se află la a II- a analiză, cu prima analiză a regimului de executare la 24.02.2021; fără măsuri disciplinare și fără recompense, având un comportament adecvat în timpul examinării şi nu a îndeplinit obiectivele educative stabilite în Planul individualizat de evaluare și intervenție educativă și terapeutică, nu a participat la nicio activitate din demersurile educative recomandate conform nevoilor identificate, menţinându-se recomandarea formulată în cadrul evaluărilor anterioare, respectiv parcurgerea Programului de educație civică, în vederea dezvoltării de depinderi sociale și de însușire a regulilor acceptate social.

Împotriva hotărârii de reanaliză a regimului de executare, deţinutul a formulat plângere la judecătorul de supraveghere a privării de libertate, care prin încheierea nr. 100/26.03.2021 a respins plângerea, apreciind că în mod corect a hotărât comisia menținerea deţinutului în regimul de executare închis pe o perioadă de 4 luni. Având în vedere faptul că în perioada efectiv executată, respectiv din 24.06.2020, data arestării preventive până la 11.09.2020, data înlocuirii măsurii arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu și de la prezenta încarcerare - 26.01.2021, până la zi, deţinutului nu i s-a acordat nicio recompensă, nu a fost sancționat disciplinar, nu a îndeplinit nici un fel de activitate lucrativă, deși din punct de vedere medical este apt pentru orice muncă, nu a urmat nicio recomandare din Planul individualizat de evaluare și intervenție educativă și terapeutică, cu excepția Programului de adaptare instituționalizată INSTAD (în perioada 15.02.2021-19.02.2021), care este obligatoriu la încarcerare pentru toate persoanele private de libertate, judecătorul delegat a apreciat ca insuficiente stăruințele deținutului, atât în cadrul muncii prestate, cât și în cadrul activităților de educație și asistență psihosocială, pentru a fi de natură să determine trecerea în regimul de executare inferior ca grad de severitate.

Pe de altă parte, faptul că deţinutul a executat 279 zile închisoare din durata pedepsei de 3 ani 6 luni închisoare pusă în executare, nu obligă prin sine și în lipsa condițiilor legale, la trecerea în regimul de executare semideschis. Regimul de executare inferior ca grad de severitate nu se obține prin simpla trecere a timpului, fără a dovedi stăruință și efort în muncă și în programe și activități de educație. Doar pentru buna conduită petentul nu poate fi gratificat cu regimul semideschis, întrucât faptul că nu i s-au aplicat măsuri disciplinare nu constituie un merit, în condițiile în care respectarea regulilor de disciplină constituie o obligație impusă prin lege persoanei private de libertate. De altfel, deținutul se află doar la împlinirea primei fracții de 1/5 din pedeapsă, obligatoriu a fi executată conform dispozițiilor art. 40 alin. 2 din Legea nr. 254/2013 nu până la trecerea în regimul inferior ca grad de severitate, ci până la prima reanaliză a regimului de executare.

Potrivit art. 40 alin. 18 din Legea nr. 254/2013 ,, Împotriva încheierii judecătorului de supraveghere a privării de libertate, persoana condamnată şi administraţia penitenciarului pot formula contestaţie la judecătoria în a cărei circumscripţie se află penitenciarul, în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii.”.

Instanţa, reanalizând actele şi lucrările din dosarul judecătorului de supraveghere din cadrul Penitenciarului Oradea, reţine că încheierea contestată este legală şi temeinică şi nu se impune desfiinţarea ei. Potrivit disp. art. 40 alin. 2 din Legea 254/2013 situaţia condamnatului se analizează de către comisia prevăzută la art. 32 după executarea unei cincimi din durata pedepsei închisorii, însă această analiză nu presupune implicit şi schimbarea regimului de executare în regimul imediat inferior ca grad de severitate, care se poate dispune în condiţiile prev. de art. 40 alin. 5 din aceiaşi legale, respectiv dacă sunt îndeplinite condiţiile enumerate în articolul menţionat. Analizând condiţiile la care am făcut referire, constatăm că acestea presupun dovada bunei conduite, stabilită prin raportare la recompensele acordate şi sancţiunile aplicate, ori în speţă condamnatul nu a beneficiat de nicio recompensă până la data analizării în comisiei. Cea de a doua condiţie presupune analizarea eforturilor necesare în cadrul muncii prestate sau implicarea în activităţile stabilite în planul individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică. Nici în privinţa acestei condiţii, instanţa nu poate aprecia că ar fi îndeplinită în contextul în care nu a urmat recomandările esenţiale din planul individualizat şi deşi este apt din punct de vedere medical pentru orice muncă nu a îndeplinit niciun fel de activitate lucrativă.

Reţinând că schimbarea regimului de executare a pedepsei din regim închis în regim semideschis se poate face doar în condiţiile prev. de art. 40 alin. 5 din leghea 254/2013, adică doar dacă sunt îndeplinite condiţiile menţionate în textul legal şi constatând că petentul condamnat nu îndeplineşte aceste condiţii, instanţa reţine că în mod corect a apreciat judecătorul de supraveghere a executării pedepsei că hotărârea comisiei  de individualizare a regimului de executare este legală şi temeinică. 

Faţă de acestea, instanţa apreciază că menţinerea deţinutului în regim de executare  închis este legală, motiv pentru care,  în baza art. 39 alin. 10-19 din Legea 254/2013, va respinge contestaţia formulată de petentul deţinut P.C.A., în prezent deţinut în Penitenciarul Oradea împotriva încheierii nr. 100/26.03.2021 dată de judecătorul de supraveghere a privării de libertate din cadrul Penitenciarului Oradea în dosar nr. 102/B/2021, pe care o va menţine ca temeinică şi legală.

În baza art. 275 alin. 2 C.p.p. va obliga petentul la plata sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D I S P U N E

În baza art. 39 alin. 10-19 din Legea 254/2013, respinge contestaţia formulată de petentul deţinut P.C.A, deţinut în Penitenciarul Oradea împotriva încheierii nr. 100/26.03.2021 dată de judecătorul de supraveghere a privării de libertate din cadrul Penitenciarului Oradea în dosar nr. 102/B/2021, pe care o menţine ca temeinică şi legală.

În baza art. 275 alin. 2 C.p.p. obligă petentul la plata sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţa publică, azi 25 mai 2021.

PREŞEDINTE GREFIER