Contestație la executare

Sentinţă civilă 111 din 29.01.2021


Pe rolul Judecătoriei T  B  a fost înregistrată sub nr. ..../2020 la data de 10.06.2020 contestația la executare formulată de contestatorul C  I  în contradictoriu cu intimata Unitatea Administrativ Teritorială T  B , împotriva titlului de executare nr. 848 din 19.05.2020.

A menționat contestatorul că titlul mai sus menționat este emis în mod abuziv, nu are o relație contractuală cu intimata din care să rezulte această creanță.

În continuare a arătat că pe rolul Judecătorie T  B  este înregistrat dosarul nr. .../2019, în care a formulat o cerere de chemare în judecată a intimatei U. A. T.  T  B, pentru reînnoirea unui contract de închiriere ce ar putea avea legătură cu creanța mai sus menționată.

Acesta mai arată că între cele două părți a existat un contract nr. 7977/16.09.2010 pentru închirierea suprafeței de 1650 mp din orașul T  B , str. Eremia Grigorescu, nr. 17, jud. G , contract care a expirat la data de 16.09.2015 fără a mai exista o prelungire a acestuia deși petentul și-a manifestat intenția în acest sens.

În dovedirea susținerilor a solicitat proba cu înscrisuri și a depus la dosar mai multe documente.

În drept, contestatorul nu și-a întemeiat acțiunea.

Intimatul nu a depus întâmpinarea.

Analizând actele și lucrările dosarului instanța reține următoarele:

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri.

În fapt între părți a fost încheiat contractul nr. 7977 din 16.09.2010, pe o perioadă de 5 ani, pentru suprafața de 1.650 mp, teren situat în intravilanul orașului T  B , str. Grigore Hagiu, nr. 17, jud. G, în scopul desfășurării de activități economice, prețul chirie fiind stabilit la 1 leu/mp/an și 0,57 lei/mp/an taxă teren, plătite trimestrial. 

Ulterior, în cursul anului 2019 a fost supusă unui control al Curții de Conturi  a României – Camera de Conturi G , finalizat prin emiterea Deciziei nr. 37 din data de 18.12.2019, în cuprinsul căreia s-a reținut ca abatere, la pct. 1 din decizie, faptul că: „prin încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) din OUG. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 23 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1.810 alin. (1) – (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Cap. I pct. 1.4.5. din Anexa, la Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea, contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare [...]”.

Astfel că prin Înștiințarea de plată nr. 823 din 02.03.2020, U.A.T. T  B a pus în vedere petentului C  I , că are de achitat suma de 8.301,30 lei debit stabilit de Curtea de Conturi, începând cu data de 16.04.2016 și debitul anului în curs – 2020 și a taxei de teren în sumă de 5.326,79 lei, pentru aceeași perioadă.

În continuare a fost emis Titlul executoriu nr. 848 din 19.05.2020 prin care s-a stabilit în sarcina numitului C  I  plata sumei de 4.400,29 lei.

Instanța constată că actul mai sus menționat, respectiv contractul nr. 7977 a fost încheiat la data de 16.09.2010, dată la care se afla în vigoare Vechiul Cod Civil și potrivit dispozițiilor art. 6 alin. 1, 2 și 3 din Noul Cod Civil: „(1) Legea civilă este aplicabilă cât timp este în vigoare. Aceasta nu are putere retroactivă. (2) Actele și faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârșite sau produse înainte de intrarea în vigoare a legii noi nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sau, după caz, a săvârșirii ori producerii lor. (3) Actele juridice nule, anulabile sau afectate de alte cauze de ineficacitate la data intrării în vigoare a legii noi sunt supuse dispozițiilor legii vechi, neputând fi considerate valabile ori, după caz, eficace potrivit dispozițiilor legii noi.”

Astfel legea aplicabilă acestui contract este Vechiul Cod Civil, care potrivit art. 1437 prevede următoarele: „După expirarea termenului stipulat prin contractul de locațiune, dacă locatarul rămâne și e lăsat în posesiune, atunci se consideră locațiunea ca reînnoită, efectele ei însă se regulează după dispozițiunile articolului relativ la locațiune fără termen.”

Analizând aceste dispoziții, instanța observă că în această speță nu se poate reține aplicarea tacitei relocațiuni, având în vedere faptul că locatarul nu a rămas și nu a fost lăsat în posesie.

Aspect dovedit și de actele aflate la dosarul cauzei, de unde se poate observa că petentul C  I , a fost pus în posesie la data de 14.07.2017, de către Biroul Executorului Judecătoresc Ch -M  C  în baza unui proces-verbal, mai mult acesta a solicitat în mai multe rânduri Primăriei Orașului T  B , concesionarea suprafeței de 1.650 mp. teren intravilan situat în orașul T  B , str. Grigore Hagiu, nr. 17, jud. G , prin adresele nr. 6278/20.08.2018 și 3371/22.04.2019. 

În continuare intimata prin răspuns la adresa nr. 3371/20.05.2019 a invitat petentul să se prezinte la sediul primăriei pentru întocmirea contractului de închiriere pentru terenul în suprafață de 12 mp., iar prin adresa nr. 5180/26.06.2019 intimata pune în vedere numitului Covrig Ioan că:

,, ... s-au reanalizat documentele depuse și... s-a hotărât ca suprafața de 1.650 mp. teren situat în orașul T . B , str. Grigore Hagiu, nr.14, să fie atribuită astfel:

-50 mp. prin contract de concesiune (teren pe care este construit legal o construcție de 12 mp.);

-1.600 mp. prin contract de închiriere.

Față de cele prezentate vă rugăm ca în termen de 3 (trei) zile de la primirea prezentei să vă prezentați la sediul primăriei orașului T . B , pentru a întocmi și semna documentele” 

Or, instanța prin aceste acțiuni ale părților, nu poate reține ca fiind intervenita tacita relocațiune.

Contestația la executare este întemeiată pentru următoarele motive:

În drept, potrivit art. 712 C. proc. civ.: „1) Împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum și împotriva oricărui act de executare se poate face contestație de către cei interesați sau vătămați prin executare. De asemenea, se poate face contestație la executare și în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condițiile legii. (2) Dacă nu s-a utilizat procedura prevăzută la art. 443, se poate face contestație și în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înțelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu. (3) De asemenea, după începerea executării silite, cei interesați sau vătămați pot cere, pe calea contestației la executare, și anularea încheierii prin care s-a admis cererea de încuviințare a executării silite, dacă a fost dată fără îndeplinirea condițiilor legale. (4) Împărțirea bunurilor proprietate comună pe cote-părți sau în devălmășie poate fi hotărâtă, la cererea părții interesate, și în cadrul judecării contestației la executare.”

Conform art. 720 C. proc. civ.: „(1) Dacă admite contestația la executare, instanța, ținând seama de obiectul acesteia, după caz, va îndrepta ori anula actul de executare contestat, va dispune anularea ori încetarea executării înseși, va anula ori lămuri titlul executoriu […]”.

Art. 632 C. proc. civ. stabilește că sunt titluri executorii hotărârile executorii prevăzute de art. 633, hotărârile cu executare provizorie, hotărârile definitive precum și orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare.

Art. 638 C. proc. civ. completează lista titlurilor executorii cu: 1. încheierile și procesele verbale întocmite de executorii judecătorești care, potrivit legii, constituie titluri executorii; 2. înscrisurile autentice, în cazurile prevăzute de lege; 3. titlurile executorii notariale emise în condițiile prevăzute de lege; 4. titlurile de credit sau alte înscrisuri cărora legea le recunoaște putere executorie.

In speța dedusa judecății, executarea silită a fost începuta în baza contractului de închiriere nr. 7977 din 16.09.2010, contract a cărui durată a expirat la data de 16.09.2015 și pentru care intimata nu a putut dovedi prelungirea lui.

Instanța constată că această creanță stabilită prin titlul executoriu mai sus menționat, nu este certă, lichidă și exigibilă.

Titlul executoriu presupune o procedura distincta de emitere, contestare  si punere in executare. Deși Noul Cod civil a mărit semnificativ categoria înscrisurilor care sunt titluri executorii, contractul de închiriere nr. 7977 din 16.09.2010 nu constituie titlu executoriu în accepțiunea legii întrucât  cazurile, condițiile și scopurile în vederea cărora legea le recunoaște caracterul de titlu executoriu altor înscrisuri decât cele enumerate limitativ în lege, sunt de stricta interpretare.

Drept urmare, toate actele de executare ce au la baza un înscris ce nu constituie titlu executoriu, sunt nelegale si vor fi anulate.

Pentru considerentele mai sus expuse, instanța va admite contestația la executare și va anula Titlul executoriu nr. 8.. din 19.05.2020, dosarul de executare nr. 64.../15.07.2019 emis pe numele contestatorului de către intimată precum și actele subsecvente acestora.

Ia act, că în prezenta cauză, părțile nu au solicitat cheltuieli de judecată.