Minori și familie - Ordin de protecție

Sentinţă civilă 103 din 27.01.2022


Deliberând asupra cauzei civile de față, reține următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Caransebeș la data de 25.01.2022 sub nr. ----------------, reclamantul ----------------------- a solicitat instanţei ca, prin hotărârea ce va fi pronunţată, să se dispună revocarea ordinului de protecţie instituit în sarcina sa prin Sentinţa civilă nr. --------------------- a Judecătoriei Caransebeș în dosarul nr. --------------------.

Analizând actele dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, prin Sentinţa civilă nr. ------- a Judecătoriei Caransebeș în dosarul nr. ------------------, a fost admisă în parte cererea formulată de petenta ---------------, în contradictoriu cu pârâtul -------------------  şi s-a dispus emiterea unui ordin  de  protecţie. Prin acest ordin s-au instituit următoarele măsuri de protecție față de victimă: păstrarea de către intimat a unei distanţe minime de 50 m faţă de petentă, față de copiii acesteia, ------------------ și ------------------, respectiv față de locuinţa acesteia din --------------------------, - interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod, cu petenta.

În justificarea emiterii ordinului de protecție s-a reţinut că actele de violenţă verbală la adresa petentei și a celor 2 minore dintr-o altă relație au fost de natură a crea o stare de pericol pentru integritatea psihică a acesteia, existând astfel indicii din care rezultă că există o situaţie de risc pentru aceasta. De altfel, prezent la termenul de judecată din data de 21.01.2022, intimatul a arătat că este de acord cu emiterea ordinului de protecție față de petentă și față de copiii săi dintr-o relație anterioară.

A fost avută vedere situaţia conflictuală dintre părţi, precum şi faptul că emiterea ordinului este şi în beneficiul intimatului, tocmai pentru a nu se produce noi conflicte între părţi. Ţinând cont de scopul de prevenţie pentru care a fost instituit, prin lege, ordinul de protecţie, instanţa apreciază că, pentru ca integritatea psihică a petentei să nu fie puse în pericol prin acte de violenţă manifestate de intimat se impune, în vederea protejării acesteia, prin asigurarea unui confort psihic şi emoţional, şi înlăturarea stării de pericol, emiterea ordinului de protecţie.

În susţinerea prezentei cereri de revocare a ordinului de protecţie, reclamantul a invocat împrejurarea că s-a împăcat cu victima.

Această susținere a reclamantului a fost însușită de pârâtă care, la termenul de azi, a arătat că este de acord cu revocarea ordinul de protecţie emis de către Judecătoria Caransebeș.În drept, potrivit art. 49 din Legea nr. 217/2003:, Persoana împotriva căreia s-a dispus o măsură prin ordinul de protecţie pe durata maximă poate solicita revocarea ordinului sau înlocuirea măsurii dispuse. Revocarea se poate dispune dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:a) agresorul a respectat interdicțiile sau obligațiile impuse; b) agresorul a urmat consiliere psihologică, psihoterapie, tratament de dezintoxicare ori orice altă formă de consiliere sau terapie care a fost stabilită în sarcina sa ori care i-a fost recomandată sau a respectat măsurile de siguranță, dacă asemenea măsuri s-au luat, potrivit legii; c) dacă există o evaluare a riscului de recidivă realizată potrivit competenţelor de către un serviciu de probaţiune, care indică un grad de risc suficient de scăzut şi faptul că agresorul nu mai prezintă un real pericol pentru victima violenţei domestice sau pentru familia acesteia, astfel cum este definită potrivit prevederilor art. 5.

Instanţa reţine că prin Decizia  nr. 50/2020 a ICCJ s-a stabilit că, în situația în care persoana împotriva căreia s-a emis ordinul de protecție nu este implicată într-un dosar penal, pentru a se dispune revocarea ordinului nu trebuie întocmită de către serviciul de probațiune o evaluare a riscului de recidivă, conform art. 34 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 217/2003. În acest caz, instanța va efectua o evaluare proprie a existenței unui risc real pentru victima violenței domestice sau pentru familia acesteia din partea persoanei împotriva căreia s-a emis ordinul de protecție. în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile.

În cauză, instanța reține că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 49 din Legea nr. 217/2003 pentru revocarea ordinului de protecție emis prin Sentinţa civilă nr. ---------------- a Judecătoriei Caransebeș în dosarul nr. --------------------, indiferent de poziția exprimată de către victima violenței în familie.

În acest sens, instanța reține că agresorul nu a respectat interdicțiile impuse, respectiv s-a apropiat de numita ------------------ la o distanţă mai mică de 50 de metri. Din cuprinsul adresei nr. 284886 din data de 27.01.2022, emise de Poliţia Municipiului Caransebeş, reiese faptul că reclamantul şi numita ----------------- s-au întâlnit de comun acord în data de 25.01.2022, în jurul orelor 10-11, în ----------------------. Această împrejurare de fapt a fost recunoscută şi de către petentă, în faţa instanţei. Argumentul acesteia, prin care a susţinut faptul că ea a fost cea care a iniţiat întrevederea, nu este în măsură să atenueze răspunderea reclamantului. 

Organele de poliţie au menţionat faptul că inculpatul nu a respectat prevederile ordinului de protecţie, motiv pentru care a fost înregistrat dosarul penal cu nr. P/5049/2022, sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute de art. 47 alin. 1 din Legea 217/2003.

Totodată, instanța reține că situația conflictuală dintre părți, care a impus emiterea ordinului de protecție, nu reprezintă un eveniment izolat, având în vedere gravitatea faptelor, astfel cum a fost reţinută de instanţa care a emis ordinul de protecţie. În acest sens, instanţa are în vedere dezinteresul şi îndrăzneala manifestate de către reclamant, care a avut un comportament violent faţă de petentă inclusiv în faţa organelor de poliţie. În acest sens, instanţa nu poate statua că împăcarea părților are un caracter definitiv, iar reclamantul nu mai prezintă un real pericol pentru victima violenţei domestice.

Nu în ultimul rând, instanța reține caracterul deosebit de grav al faptei pentru care s-a emis ordinul de protecție, astfel cum este confirmată prin probele video din  în dosarul nr. ------------- al Judecătoriei Caransebeș și apreciază că, indiferent de poziția de moment manifestată de către părți, se impun menținerea măsurilor instituite prin Sentinţa civilă nr. ------------- a Judecătoriei Caransebeș în dosarul nr. ---------------- până la expirarea termenului de 6 luni de la data emiterii ordinului, în scopul de a se evita alte evenimente care pot afecta integritatea fizică și psihică a victimei. Instanţa are în vedere şi perioada de timp foarte scurtă de la data emiterii ordinului de protecţie şi până la analizarea prezentei cereri de revocare.

Față de toate considerentele de fapt și de drept expuse, instanța va respinge cererea având ca obiect revocare ordin de protecţie formulată de reclamantul -----------------, în contradictoriu pârâta -----------------, ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

Respinge cererea având ca obiect revocare ordin de protecţie formulată de reclamantul -------------------------, în contradictoriu pârâta -----------------------------, ca neîntemeiată.

Cu drept de apel în termen de 3 zile de la data pronunțării care se va depune la Judecătoria Caransebeș

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, azi 27.01.2022.