Inlocuire curator

Hotărâre Incheiere nr. 117 din 04.08.2022


ÎNCHEIERE NR. 117

Şedinţa din Camera de Consiliu de la 04.08.2022

I N S T A N Ţ A ,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea inregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 14.06.2022 sub nr. ... petenta A a solicitat schimbarea curatorului numit pentru bolnavul B.

În motivare, petentul a precizat că dna C a decedat şi,  ca atare, a solicitat înlocuirea curatorului pentru bolnavul B.

În drept, cererea nu a fost motivată.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta reţine următoarele:

Prin încheierea camerei de consiliu nr. 38 din data de 16.12.2011 pronunţată în dosarul nr. .... al Judecătoriei Făurei a fost instituită curatela numitului B în sarcina numitei C.

În drept, potrivit art.184 alin.1 Cod civ. „Curatorul este în drept sa ceara înlocuirea sa după 3 ani de la numire” iar conform art. 184. alin.2  cod civil „Pentru motive temeinice curatorul poate cere înlocuirea sa si înaintea împlinirii termenului de 3 ani”

Instanţa reţine că numita C a decedat la data de ...., conform certificatului de deces seria ... nr. .... (f.12)

Totodată, potrivit referatului de anchetă psihosocială nr. .... eliberat de Primăria .... efectuat în cauză, intimatul nu apare în evidenţe ca fiind persoană pusă sub interdicţie judecătorească, că ar avea un tutore sau curator.

Faţă de aceste considerente, în baza art.184 alin.1 Cod civ instanţa va admite cererea şi va dispune înlocuirea numitei  C, numită în calitate de curator al intimatului B, prin încheierea civilă nr. 38 din data de 16.12.2011 pronunţată în dosar nr. .... al Judecătoriei Făurei; va numi pe petenta A, curator al intimatului B în vederea reprezentării în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice, pentru realizarea demersurilor necesare încadrării într-o categorie de persoane cu handicap, pentru acordarea drepturilor şi prestaţiilor reglementate de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi pentru ridicarea drepturilor băneşti şi prestaţiilor cuvenite acesteia, pe care le va administra numai în interesul intimatului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DISPUNE :

Admite cererea de chemare în judecată formulată privind pe petenta A ,având C.N.P.....,  domiciliată în  .... şi pe intimatul B, având ..., domiciliat în .....

Dispune înlocuirea numitei C, numită în calitate de curator al intimatului B, prin încheierea civilă nr. 38 din data de 16.12.2011 pronunţată în dosar nr. .... al Judecătoriei Făurei.

Numeşte pe petenta A, având ..., curator al intimatului B, având C.N.P. ..., în vederea reprezentării în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice, pentru realizarea demersurilor necesare încadrării într-o categorie de persoane cu handicap, pentru acordarea drepturilor şi prestaţiilor reglementate de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi pentru ridicarea drepturilor băneşti şi prestaţiilor cuvenite acesteia, pe care le va administra numai în interesul intimatului.

Dispune afişarea încheierii la sediul instanţei de tutelă – Judecătoria Făurei şi la primăria de domiciliu a intimatului – Primăria .....

Cu drept de apel în 30 zile de la pronunţare, cererea de apel se depune la Judecătoria Făurei, sub sancţiunea nulităţii.

Pronunţată, azi, 04.08.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Preşedinte, Grefier,