Anulare proces-verbal de contravenţie

Decizie 285 din 26.05.2022


REZUMAT:

Conform alin. 5 al art. 26 din Legea nr. 50/1991, respectiv din sintagma ,,potrivit atribuţiilor stabilite conform legii”, conţinută de textul ,,sancţiunea amenzii pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. h) şi i) se aplică funcţionarilor publici responsabili de verificarea documentaţiilor care stau la baza emiterii certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire sau de desfiinţare, precum şi semnatarilor, potrivit atribuţiilor stabilite conform legii”, rezultă că eventuala răspundere contravenţională a primarului pentru nelegalitatea autorizaţiei de constreuire este incidentă doar dacă documentaţia era afectată de absenţa unor documente care rezultă din însăşi reglementarea vizând conţinutul documentaţiei. Nu însă şi în condiţiile în care documentaţia nu avea vicii de formă, ci de conţinut, în sensul că nu corespundea fie din perspectiva legalităţii, pe care trebuia să o verifice secretarul general al UAT, fie din cea a normelor tehnice, domeniu în care avea atribuţii arhitectul şef.

ECLI:...

ROMÂNIA

TRIBUNALUL  ARAD Operator - 3207/2504

Secţia a III-a de Contencios administrativ şi fiscal,

litigii de muncă şi asigurări sociale

Dosar nr. (...)

DECIZIA CIVILĂ NR. 285

Şedinţa publică din data 26 mai 2022

Preşedinte: (...)

Judecător:  (...)

Grefier: (...)

Se procedează la judecarea cererii în cauză având ca părţi pe petentul-apelant ..... în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Stat în Construcţii-I.S.C.-Inspectoratul Regional în Construcţii ..., împotriva sentinţei civile nr. ..., pronunţată de Judecătoria ... în dosarul nr. ..., având ca obiect anulare proces verbal de contravenţie.

(...)

TRIBUNALUL

Constată că prin sentinţa civilă nr. ..., pronunţată în dosarul nr. ..., Judecătoria ...a a respins plângerea contravenţională formulată de petentul ...., în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Stat în Construcţii I.S.C., prin Inspectoratul Regional în Construcții ..., Inspectoratul Regional în Construcţii ... a menţinut procesul verbal de contravenţie contestat ........ emis de către intimat.

Pentru a hotărî astfel prima instanţă a reţinut că prin procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției ............ s-a constatat faptul că Autorizația de construire nr. ......... emisă la solicitarea investitorului/beneficiar .... şi .... pentru „Construire locuință unifamilială ... ” în ....., a fost semnat de petentul .... în calitate de primar UAT ...., cu încălcarea prevederilor legale, în baza unei documentații incomplete elaborată fără respectarea conținutului cadru al documentației tehnice - DT pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții respectiv: lipsesc din document documentația martor la .... nr....: planul de încadrare în teritoriu(plan de încadrare în zonă a lucrării, emis de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară teritorial); planul de situație întocmit c toate elementele descrise în Legea 50/ 1991 anexa nr. 1 și vizat de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară teritorial,: planul privind construcțiile subterane care să cuprindă amplasare acestora, în special a rețelelor de utilități urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiune, cote de nivel privind poziționarea căminelor - radier și capac; devizul general al lucrărilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare (este prezentat un deviz estimativ ); nu este prezentată schema funcțională a instalației electrice proiectate. (schema monofilament tablou general).

În drept, fapta este prevăzută şi sancţionată de art. 26 alin. 1 lit. i şi alin. 2, din Legea nr. 50/1991, petentul fiind sancţionat cu amendă de 5.000 lei.

Cu privire la legalitatea procesului-verbal, instanţa de fond a constatat că acesta a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor art. 17 din O.G. nr. 2/2001, cuprinzând toate menţiunile prevăzute de lege sub sancţiunea nulităţii absolute, respectiv numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, datele de identificare complete ale petentului, descrierea suficient de detaliată a faptei săvârşite, data comiterii acesteia şi semnătura agentului constatator. Totodată s-a constatat că sancţiunile au fost aplicate în limitele prevăzute de lege.

În ceea ce priveşte temeinicia procesului verbal de contravenţie analizat în speţă, instanţa de fond a reţinut că acesta cuprinde consemnarea unei fapte conforme cu realitatea.

Autorizaţia de construire nr. ..........., pentru eliberarea căreia a fost sancţionat petentul, este semnată de către acesta în calitate de primar al Oraşului ... la acel moment, în conformitate cu atribuţiile sale.

Conform procesului verbal de control (efectuat în perioada 19.08.2021-20.08.2021), neconformităţile constatate la emiterea autorizaţiei nr. --- au fost au constat în lipsa următoarelor documente (obligatorii potrivit Legii nr. 50/1991 şi normelor metodologice de punere a acesteia în aplicare): planul de încadrare în teritoriu, planul de situaţie cu viza OCPI, planul privind construcţiile subterane, devizul general, planul cu schema monofilară. Totodată s-a mai constatat că nu este asigurat caracterul public al autorizaţiilor, iar certificatul de urbanism este incomplet.

Apărarea petentului este aceea că îi lipseşte vinovăţia în săvârşirea contravenţiei. Acesta nu a contestat existenţa neregulilor constatate de organele de control.

În conformitate cu art. 7 alin. 13 din Legea nr. 50/1991, „Autorizaţia de construire se semnează de preşedintele consiliului judeţean sau de primar, după caz, de secretar şi de arhitectul-şef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente, responsabilitatea emiterii autorizaţiilor revenind semnatarilor, potrivit atribuţiilor stabilite conform legii.”.

Dispoziţiile art. 46 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 prevăd că „Responsabilitatea emiterii unei autorizaţii pe baza unei verificări superficiale sau părtinitoare revine, în egală măsură, atât semnatarilor autorizaţiei, cât şi persoanelor fizice cu atribuţii în verificare documentaţiilor ...”.

Potrivit art. 26 alin. 5 din Legea nr. 51/1991, „Sancţiunea amenzii pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. h) şi i) se aplică funcţionarilor publici responsabili de verificarea documentaţiilor care stau la baza emiterii certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire sau de desfiinţare, precum şi semnatarilor, potrivit atribuţiilor stabilite conform legii.”.

In speţă, la momentul emiterii autorizaţiei, responsabil cu verificarea documentaţiei era petentul în calitate de primar.

Instanţa de fond a reţinut că responsabilitatea primarului de verificare a documentaţiilor la momentul eliberării autorizaţiei de construire derivă direct din lege. Aceasta înseamnă că în cazul aplicării semnăturii pe autorizaţie, vinovăţia petentului (în calitatea sa de primar) este prezumată de lege şi astfel invocarea nevinovăţiei/a necunoaşterii nu poate conduce la exonerarea de răspundere.

Pe cale de consecinţă, prima instanţa a constatat că procesul verbal de contravenţie contestat este temeinic.

Referitor la proporţionalitatea sancţiunii cu gravitatea faptei, instanţa de fond a reţinut că petentului i-a fost aplicat amenda în cuantumul minim prevăzut de lege, maximul fiind de 6 ori mai mare.

Având în vedere aceasta, multitudinea de nereguli constatate, precum şi faptul că un funcţionar public de nivelul unui primar reprezintă un reper pentru comunitatea respectivă, instanţa a conchis că nu se impune înlocuirea sancţiunii amenzii cu cea a avertismentului.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 34 alin. 1 din OG 2/2001, a respins plângerea contravenţională formulată de petentul ---. în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Stat în Construcţii-I.S.C.-Inspectoratul Regional în Construcţii ---şi a menţinut procesul verbal de contravenţie contestat ............... emis de către intimat, pe care l-a menţinut.

 Împotriva acestei hotărâri a declarat apel petentul ---., solicitând admiterea apelului, schimbarea în tot a hotărârii primei instanţe, cu consecinţa admiterii plângerii contravenţionale, în sensul anulării procesului verbal de contravenţie şi în subsidiar solicită înlocuirea sancţiunii amenzii cu sancţiunea avertismentului.

(...)

Prin întâmpinare intimatul Inspectoratul de Stat în Construcţii I.S.C., prin Inspectoratul Regional în Construcții Vest, Inspectoratul Regional în Construcţii ... solicită respingerea apelului ca nefondat şi menţinerea hotărârii primei instanţe ca temeinică şi legală.

(...)

Instanţa de apel examinând sentinţa atacată, în limitele cererii de apel, în temeiul dispoziţiilor art.479 C. pr. civilă, cât şi din oficiu pentru motivele de ordine publică, constată că apelul declarat este nefondat urmând a fi respins pentru considerentele care succed.

Prin Procesul - verbal contravenţional seria ..............., petentul a fost sancţionat cu amendă de ..., pentru comiterea contravenţiei reglementată de art. 26 alin. 1 lit. i şi alin. 2, din Legea nr. 50/1991. S-a descris conţinutul constitutiv al faptei contravenţională prin menţiunile; Autorizația de construire nr. ......... emisă la solicitarea investitorului/beneficiar .... şi ....  pentru „Construire locuință unifamilială ..., a fost semnat de petentul ... în calitate de primar UAT oraș ..., cu încălcarea prevederilor legale, în baza unei documentații incomplete elaborată fără respectarea conținutului cadru al documentației tehnice - DT pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, respectiv lipsesc din documentaţia aferentă emiterii autorizaţiei; documentația martor la A.C. nr....: planul de încadrare în teritoriu (plan de încadrare în zonă a lucrării, emis de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară teritorial); planul de situație întocmit cu toate elementele descrise în Legea 50/ 1991 anexa nr. 1 și vizat de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară teritorial,: planul privind construcțiile subterane care să cuprindă amplasare acestora, în special a rețelelor de utilități urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiune, cote de nivel privind poziționarea căminelor - radier și capac; devizul general al lucrărilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare (este prezentat un deviz estimativ ); nu este prezentată schema funcțională a instalației electrice proiectate. (schema monofilament tablou general).

Raportând descrierea faptei contravenţionale la legislaţia relevantă, rezultă că petentul, primar al ..........., a semnat autorizaţia menţionată în procesul – verbal contravenţional exercitând atribuţia prevăzută de art. 155alin. 5 lit. g din OUG nr. 57/20129:

,,Atribuţiile primarului

(1)Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:

a)atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;

b)atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;

c)atribuţii referitoare la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale;

d)atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, de interes local;

e)alte atribuţii stabilite prin lege.

(...)

(5)În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:

(...)

g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative, ulterior verificării şi certificării de către compartimentele de specialitate din punctul de vedere al regularităţii, legalităţii şi de îndeplinire a cerinţelor tehnice”.

Or, sintagma ,,ulterior verificării şi certificării de către compartimentele de specialitate din punctul de vedere al regularităţii, legalităţii şi de îndeplinire a cerinţelor tehnice” clarifică fără echivoc în ce condiţii emite primarul localităţii autorizaţiile de construcţie. Astfel, textul expus specifică în mod expres că primarul este într-adevăr emitentul autorizaţiei, însă tot din text, rezultă că acestuia nu i se poate angaja răspunderea pentru eventuale autorizaţii emise cu încălcarea normelor care reglementează regularitatea, legalitatea cerinţele tehnice în materie decât dacă semnează atare autorizaţii fără ca ele să fie certificate şi verificată documentaţia aferentă de către compartimentele de specialitate.

Examinându-se autorizaţia emisă, se constată că aceasta este semnată de către secretarul general al unităţii administrativ teritoriale, cu consecinţa că acesta a verificat anterior semnării de către primar şi a certificat, sub aspectul legalităţii şi regularităţii, autorizaţia prin semnătură. Autorizaţia conţine şi semnătura arhitectului şef al oraşului, care certifică astfel că acesta a verificat anterior semnării de către primar îndeplinirea condiţiilor tehnice pentru emiterea autorizaţiei.

Primarului localităţii, ales într-o funcţie de demnitate publică, în principiu, dintre candidaţii propuşi de formaţiunile politice, în calitatea sa de conducător al aparatului de specialitate cu şi prin care îşi exercită atribuţiile de a pune în executare hotărârile Consiliului local şi celelalte atribuţii executive şi manageriale, nu i se pot pretinde cunoştinţe în toate domeniile de activitate, altfel nu ar mai fi necesar aparatul de specialitate. Aceasta este raţiunea pentru care legiuitorul a condiţionat emiterea autorizaţiilor de verificarea şi certificarea îndeplinirii condiţiilor de emitere a acestora de către compartimentele de specialitate, în sensul că a specificat că primarul va emite autorizaţia ulterior verificării şi certificării de specialiştii respectivi.

Această interpretare este confirmată şi de alin. 5 al art. 26 din Legea nr. 50/1991, respectiv de sintagma ,,potrivit atribuţiilor stabilite conform legii”, din textul ,,sancţiunea amenzii pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. h) şi i) se aplică funcţionarilor publici responsabili de verificarea documentaţiilor care stau la baza emiterii certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire sau de desfiinţare, precum şi semnatarilor, potrivit atribuţiilor stabilite conform legii”. Coroborând cele două texte, rezultă că trebuie stabilit care dintre potenţialii subiecţi ai contravenţiei nu şi-au îndeplinit atribuţiilor stabilite conform legii, determinând astfel comiterea contravenţiei.

Or, textul de reglementare a contravenţiei, art. 26 alin. 1, 2 lit. i din Legea nr. 50/1991 menţionat în procesul – verbal, este următorul:

,,(1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:

(...)

i) emiterea de autorizaţii de construire/desfiinţare:

- în lipsa unui drept real asupra imobilului, care să confere dreptul de a solicita autorizaţia de construire/desfiinţare;

- în lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, aprobate potrivit legii;

- în baza unor documentaţii incomplete sau elaborate în neconcordanţă cu prevederile certificatului de urbanism, ale Codului civil, ale conţinutului-cadru al documentaţiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, care nu conţin avizele şi acordurile legale necesare sau care nu sunt verificate potrivit legii;

- în lipsa expertizei tehnice privind punerea în siguranţă a întregii construcţii, în cazul lucrărilor de consolidare;

- în baza altor documente decât cele cerute prin prezenta lege;

(...)

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1), săvârşite de persoanele fizice sau juridice, se sancţionează cu amendă după cum urmează:

(...)

- de la 5.000 lei la 30.000 lei, cele prevăzute la lit. h), h^1) şi i)”

Din acest text de reglementare, rezultă că eventuala răspundere contravenţională a primarului ar fi incidentă doar dacă documentaţia era afectată de absenţa unor documente care rezultă din însăşi reglementarea vizând conţinutul documentaţiei. Nu însă şi în condiţiile în care documentaţia nu avea vicii de formă, ci de conţinut, în sensul că nu corespundea fie din perspectiva legalităţii, pe care trebuia să o verifice secretarul general al UAT, fie din cea a normelor tehnice, domeniu în care avea atribuţii arhitectul şef.

Pentru condiţiile de validitate de formă ale autorizaţiei, ca act administrativ, inclusiv în apel, s-a depus planul topografic, conţinând inclusiv extrasul de plan de încadrare în zonă, executat de o persoană autorizată în materie, extrasul CF care atestă că beneficiarii autorizaţiei au un drept real asupra imobilului, cu plan de amplasament şi delimitare a imobilului, extrasul de plan cadastral emis de OCPI, cu plan de ansamblu, atestate prin semnături electronice, formal, fiind astfel acoperite şi infirmate menţiunile din procesul – verbal că ar lipsi din documentaţie planul de încadrare în teritoriu (plan de încadrare în zonă a lucrării, emis de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară teritorial); planul de situație întocmit cu toate elementele descrise în Legea 50/ 1991 anexa nr. 1 și vizat de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară teritorial. Referitor la planul privind construcțiile subterane care să cuprindă amplasare acestora, în special a rețelelor de utilități urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiune, cote de nivel privind poziționarea căminelor - radier și capac, la fila 17 este depus planul de situaţie care atestă că este cuprins în proiect decantor vidanjabil propus spre execuţie, conducta canalizare menajeră, conducta cu apă rece, reţea de apă potabilă existentă şi stâlp beton linie electrică aeriană. Acest document este avizat de verificatorul de proiect Florescu Constantin, astfel că nu i se pot imputa vicii de formă. Pentru devizul general al lucrărilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fiind menţionat în procesul – verbal că a fost depus doar un deviz estimativ, la fila 18 este depus documentul  intitulat ,, Deviz general privind cheltuielile necesare realizării investiţiei”, formal nerezultând că acesta este un deviz estimativ, şi neputându-i-se pretinde primarului cunoştinţele necesare spre a decela între un deviz estimativ şi unul care nu are atare caracter. Referitor la menţiunea că nu este prezentată schema funcțională a instalației electrice proiectate. (schema monofilament tablou general), la filele 29 – 42, sunt depuse documentele respective în cadrul Memoriului tehnic, cu referire la instalaţiile electrice aferente viitoarei construcţii.

Că aceste documente nu îndeplinesc condiţiile tehnice, eventual se poate reţine răspunderea arhitectului şef, nu a primarului.

În aceste condiţii, sunt suficiente considerente care să justifice soluţia de admitere a apelului şi de constatare a nulităţii procesului – verbal de contravenţie atât pentru nelegalitate, cât şi pentru netemeinicie, raportat la atribuţiile primarului implicate de emiterea autorizaţiei, cât şi la documentaţia depusă în probaţiune, conform căreia nu i se poate reţine răspunderea contravenţională a petentului în calitate de semnatar al autorizaţiei, cum prevede art. 26 alin. 5 din Legea nr. 50/1991.

Acestea fiind considerentele care rezultă din probaţiunea administrată în cauză, în temeiul art. 480 alin. 2 Cod procedură civilă, Tribunalul va admite apelul depus de petentul ...., , în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Stat în Construcţii – ISC -  Inspectoratul Regional în Construcţii ... – Inspectoratul Judeţean în Construcţii ..., împotriva Sentinţei civile nr. ... pronunţată de Judecătoria ...a în Dosarul nr. ..., şi, în consecinţă:

Va schimba în totalitate Sentinţa civilă nr. ... pronunţată de Judecătoria Lipova în Dosarul nr. .... Va admite plângerea contravenţională depusă de petentul ...., în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Stat în Construcţii – ISC -  Inspectoratul Regional în Construcţii ... – Inspectoratul Judeţean în Construcţii .., va anula Procesul – verbal contravenţional seria ............. emis de intimat şi va exonera petentul de sancţiunea amenzii în cuantum de ...lei, aplicată acestuia. Va respinge ca rămasă fără obiect cererea subsidiară a petentului de înlocuire a sancţiunii amenzii cu avertisment.

Nefiind sesizat cu cereri vizând cheltuieli de judecată, Tribunalul nu va aplica art. 453 Cod procedură civilă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite apelul depus de petentul apelant ...., domiciliat în ...., în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Stat în Construcţii – ISC -  Inspectoratul Regional în Construcţii ... – Inspectoratul Judeţean în Construcţii ..., cu sediul ..........., jud. ... împotriva Sentinţei civile nr. ... pronunţată de Judecătoria ...a în Dosarul nr. ..., şi, în consecinţă:

Schimbă în totalitate Sentinţa civilă nr. ... pronunţată de Judecătoria ... în Dosarul nr. .... Admite plângerea contravenţională depusă de petentul ... în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Stat în Construcţii – ISC -  Inspectoratul Regional în Construcţii ...– Inspectoratul Judeţean în Construcţii ... anulează Procesul – verbal contravenţional seria .......... emis de intimat şi exonerează petentul de sancţiunea amenzii în cuantum de ...... lei, aplicată acestuia. Respinge ca rămasă fără obiect cererea subsidiară a petentului de înlocuire a sancţiunii amenzii cu avertisment.

Fără cheltuieli de judecată în apel.

Definitivă.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi, 26.05.2022.

Preşedinte Judecător Grefier 

(...) (...) (...)

(...)