Anulare hotarare consiliu local

Sentinţă civilă 219 din 05.03.2020


……………………..

R O M Â N I A

TRIBUNALUL COVASNA Dosar nr……………..

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ NR. 219

Şedinţa publică din data de  5 martie  2020

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: ……………..

GREFIER: …………….

 Pe rol se află, în pronunţare, acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul PREFECTUL JUDEŢULUI COVASNA în contradictoriu cu pârâtul CONSILIUL LOCAL ......., având ca obiect anularea HCL nr.54/28.08.2019, adoptată  de  pârât. 

Se constată că dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în  şedinţa publică din 20 februarie 2020, aşa cum s-au consemnat în încheierea de şedinţă  din acea zi –parte integrantă din prezenta sentinţă, pronunţarea fiind amânată la data de 5 martie 2020. 

TRIBUNALUL

I. Prin acţiunea formulata la data de 15.11.2019 şi înregistrată pe rolul Tribunalului Covasna sub nr. 1650/119/2019 reclamanta PREFECTUL JUDETULUI COVASNA a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa în contradictoriu cu pârâta CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ....... să dispună anularea Hotărârii Consiliului Local ....... nr. 54/28.08.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă zootehnică - Grajd pentru bovine, fânar, platformă gunoi, judeţul Covasna, oraşul ......., sat .......".

În motivarea acţiunii se arată, în esenţă, că hotărârea a fost adoptată cu încălcarea dispoziţiilor legale, pe de o parte nefiind respectate prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, iar pe de altă parte Documentaţia aprobată prin HCL nr. 54/2019 are la bază o serie de avize care si-au încetat valabilitatea, menţionându-se totodată că lipseşte Regulamentul local de urbanism la care se face referire în articolul 1 al hotărârii atacate.

În ceea ce priveşte primul motiv de nelegalitate invocat, referitor la nerespectarea dispoziţiilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională in administraţia publică, se arată că prin raportare la art. 7 alin.1 şi 2 din acest act normativ şi la art. 40 raportate la art. 6 din Anexa la Ordinul 2701/2010, pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, în faza aprobării, prin hotărâre, a unui plan urbanistic zonal, consiliul local în cauză are obligaţia parcurgerii unei proceduri, anterior adoptării hotărârii sale, iar în cadrul acestei proceduri prealabile, consiliul local are obligaţia să aducă la cunoştinţa publicului (prin modalităţile expres prevăzut de legiuitor) un anunţ care trebuie să cuprindă printre altele: o expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact şi/sau de fezabilitate, după caz, textul complet al proiectului actului respectiv.

Or, reclamanta arată că în cauza de faţă, deşi anunţul despre care face vorbire legiuitorul în textul amintit mai sus a fost afişat la sediul Primăriei Oraşului ......., respectiv a fost publicat în ziarul Observatorul de Covasna la data de 12.07.2019, proiectul de hotărâre în cauză a fost înregistrat ulterior la Primăria Oraşului ......., sub nr. 4451/23.08.2019, astfel că în speţă nu rezultă care proiect de hotărâre a consiliului local (dacă acesta a existat) a fost adus la cunoştinţa publicului la data de 12.07.2019, din moment ce actualul proiect cu nr. 4451/2019 a fost înregistrat la data de 23.08.2019.

Mai mult, se arată că referatul de aprobare care însoţeşte proiectul de hotărâre cu nr. 4451/23.08.2019, a fost înregistrat la Primăria Oraşului ....... sub nr. 2637/22.05.2018, context în care au fost încălcate şi prevederile art. 136  alin. 8 lit. a din Codul administrativ potrivit cărora: "Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoţit de ...a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare şi motivare, semnat de iniţiator; (..,)".

În ceea ce priveşte motivul de nelegalitate referitor la avize, se arată că, în concret, este vorba de Avizul ANIF cu nr. 6/15.02.2018, a cărui valabilitate a încetat la data de 15.02.2019, Avizul IPJ Covasna - Serviciul Rutier cu nr. 101673/26.07.2017 a cărui valabilitate a încetat la data de 26.07.2019 şi Avizul SRI cu nr. 47969/27.07.2017 a cărui valabilitate a încetat la data de 27.07.2018.

Reclamanta arată că tocmai pentru evitarea unor situaţii în care avizele deja emise să-şl piardă valabilitatea înainte de aprobarea planurilor urbanistice zonale, legiuitorul a stabilit termene clare cu privire la adoptarea cu celeritate a unor astfel de documentaţii de amenajare a teritoriului sau de urbanism, citându-se în acest sens art. 56 alin. 6 din Legea nr. 350/2001, subliniindu-se că indiferent dacă adoptarea cu tardivitate a HCL nr. 54/2019 (raportat la prevederile art. 56, alin. 6 din Legea nr. 350/2001 şi la data emiterii Avizul Arhitectului Şef al judeţului Covasna cu nr. 17/14.05.2018) s-a făcut din culpa persoanei fizice beneficiare sau din cea a Consiliului Local ......., cele trei avize menţionate mai sus nu mai erau în vigoare la data aprobării documentaţiei în cauză şi nu mai produceau efecte juridice valabile.

În drept, se invocă prevederile legale la care s-a făcut referire în cadrul motivării acţiunii  precum şi art. 255 alin2 din OUG 57/2019 şi art. 3 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ.

II. În apărare parata a depus la dosar la data de 10 decembrie 2019 întâmpinare (fila 36) prin care a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată.

În motivarea întâmpinării se arată că, în ceea ce priveşte prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională, aceasta au fost respectate, în condiţiile în care anunţul a fost publicat în Observatorul de Covasna, iar Planul urbanistic zonal a fost adus la cunoştinţa publicului prin expunerea la afişierul Primăriei, sens în care s-a încheiat un proces verbal nr. 4160/2019.

În ceea ce priveşte valabilitatea avizelor, se arată că acestea ar trebui să aibă valabilitate până la expirarea certificatului de urbanism, iar pe de altă parte tergiversarea se datorează faptului că în cuprinsul Avizului nr. 17/14.05.2018 emis de către Arhitectul Şef al Judeţului Covasna, s-a strecurat o eroare materială, iar îndreptarea acesteia a fost solicitată de către Arhitectul şef al Primăriei Oraşului ......., însă până în acel moment nu s-a primit această îndreptare, dovadă fiind adresa nr. 5671/30.10.2019 înaintată Consiliului Judeţean Covasna.

În drept se invocă disp. art. 201 Cod procedură civilă. În conformitate cu art. 131 alin.1 Cod procedură civilă instanţa a constatat la primul termen la care părţile au fost legal citate competenţa generală, materială şi teritorială a Tribunalului Covasna de soluţionare a pricinii, pentru considerentele cuprinse în încheierea interlocutorie pronunţată la data de 23.01.2020 (fila 72).

IV. În dovedirea acţiunii şi respectiv în apărare instanţa a încuviinţat în cauză proba cu înscrisuri, sens în care au fost depuse la dosar actul administrativ atacat – Hotărârea Consiliului Local ....... nr. 54/28.08.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă zootehnică - Grajd pentru bovine, fânar, platformă gunoi, judeţul Covasna, oraşul ......., sat ......."precum şi, în conformitate cu art. 13 alin.1 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, întreaga documentaţie care a stat la baza actului administrativ atacat, fiind între altele ataşate Avizul ANIF cu nr. 6/15.02.2018, Avizul IPJ Covasna - Serviciul Rutier cu nr. 101673/26.07.2017 şi Avizul SRI cu nr. 47969/27.07.2019, Avizul Arhitectului Şef al judeţului Covasna cu nr. 17/14.05.2018, fiind de asemenea depus extras de carte funciară pentru informare ( fila 67).

Analizând actele si lucrările dosarului, instanţa retine următoarele:

V. În fapt, la data de 28 august 2019 pârâta CONSILIUL LOCAL ……. a adoptat Hotărârea nr. 54/28.08.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă zootehnică - Grajd pentru bovine, fânar, platformă gunoi, judeţul Covasna, oraşul ......., sat ......." prin care, conform articolului 1 a fost aprobat Planul Urbanistic Zonal „Zonă zootehnică - Grajd pentru bovine, fânar, platformă gunoi, judeţul Covasna, oraşul ......., sat ....... împreună cu Regulamentul aferent.

Totodată, potrivit articolului 4 din Hotărârea arătată s-a hotărât ca reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile Planului urbanistic zonal şi a Regulamentului aferent.

Obiectul acţiunii formulate de PREFECTUL JUDETULUI COVASNA in cadrul dreptului de exercitare a tutelei administrative prevăzut de art. 3 din Legea 554/2004 vizează anularea Hotărârii Consiliului Local ....... nr. 54/28.08.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă zootehnică - Grajd pentru bovine, fânar, platformă gunoi, judeţul Covasna, oraşul ......., sat .......", în cauză fiind invocate trei motive de nelegalitate, acestea urmând a fi analizate de instanţă în cele ce urmează:

VI. În ceea ce priveşte motivul de nelegalitate vizând nerespectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională in administraţia publică, tribunalul va avea în vedere că, în condiţiile în care hotărârea atacată are ca obiect de reglementare aprobarea unui plan de urbanism zonal - PUZ - îi sunt aplicabile sub aspectul regimului de adoptare prevederile Ordinul 2701/2010, pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, act normativ ce prevede în art. 40  coroborat cu art. 6 din Anexa la acest act normativ că informarea şi consultarea publicului în etapa aprobării PUZ se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003.

 În continuare, se va avea în vedere că în conformitate cu art. 7 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 52/2003 - " în cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii. Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice.

Anunţul va cuprinde: data afişării, o notă de fundamentare, o expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact şi/sau de fezabilitate, după caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul-limită, locul şl modalitatea în care cei Interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ. "

Prin urmare, instanţa reţine că potrivit normelor legale citate pârâta, în calitate de emitent al actului administrativ, avea obligaţia ca în etapa aprobării prin hotărâre a planului de urbanism zonal să aducă la cunoştinţa publicului textul complet al proiectului precum şi expunerea de motive şi referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului propus, un studiu de impact şi/sau de fezabilitate or, în cauza de faţă, din analiza înscrisurilor ce au stat la baza emiterii hotărârii, rezultă că această obligaţie nu a fost respectată.

Astfel, se constată că anunţul a fost afişat la sediul Primăriei Oraşului ......., respectiv a fost publicat în ziarul Observatorul de Covasna la data de 12.07.2019, însă proiectul de hotărâre în cauză a fost înregistrat ulterior la Primăria Oraşului ......., sub nr. 4451/23.08.2019 (fila 21), circumstanţe ce reflectă faptul că la data afişării anunţului nu exista proiectul de hotărâre, dat fiind că acesta a fost elaborat şi înregistrat în evidenţele autorităţii doar ulterior, fiind de altfel de observat că nici nu se afirmă în anunţ să se face public cuprinsul proiectului de hotărâre.

Prin urmare, instanţa constată că deşi raţiunea parcurgerii procedurii transparenţei decizionale este aceea de a informa publicul, adică în cauză de  aduce la cunoştinţă cuprinsul proiectului de hotărâre, cu toate acestea emitentul actului a parcurs această procedură doar formal, publicând anunţul fără însă ca acesta să fie însoţit de un proiect existent ca atare în evidenţele autorităţii  emitente.

 Mai mult, se constată că referatul de aprobare care însoţeşte proiectul de hotărâre cu nr. 4451/23.08.2019, a fost înregistrat la Primăria Oraşului ....... sub nr. 2637/22.05.2018 (fila 22), adică în urmă cu mai mult de 1 an înainte, fiind prin urmare încălcate şi prevederile art. 136 alin. 8, lit. a din Codul administrativ, în vigoare la data emiterii proiectului de hotărâre şi a  potrivit cărora: "Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoţit de referatul de aprobare, ca instrument de prezentare şi motivare, semnat de iniţiator; (..,)", această prevedere legală reflectând faptul cele două documente sunt indisolubil legate unul de celălalt atât cronologic,ca dată a redactării/emiterii cât şi din punct de vedere al conţinutului, or, în speţă, între emiterea celor două s-a scurs un interval de 15 luni.

VII. În ceea ce priveşte motivul referitor la lipsa unor avize apte a fundamenta actul administrativ, respectiv faptul că în cadrul documentaţiei s-au regăsit avize cu durata de valabilitate expirată, se constată că se va avea în vedere că potrivit art. 56 alin. 6 din Legea nr. 350/2001, cu modificările şi completările ulterioare "Documentaţiile de amenajare a teritoriului sau de urbanism, elaborate conform legislaţiei în vigoare, care au avizele şi acordurile prevăzute de lege si solicitate prin certificatul de urbanism, precum şi tarifele de exercitare a dreptului de semnătură achitate pentru specialiştii care au elaborat documentaţii/e, se promovează de către primar, în vederea aprobării prin hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pe baza referatului de specialitate al arhitectului-sef, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării documentaţiei complete la registratura primăriei."

Reţinând că legiuitorul a stabilit termene clare cu privire la adoptarea cu celeritate a unor astfel de documentaţii de amenajare a teritoriului sau de urbanism. pentru evitarea unor situaţii în care avizele deja emise să-şl piardă valabilitatea înainte de aprobarea planurilor urbanistice zonale, în cauza de faţă instanţa constată că în cauza de faţă actul administrativ atacat a fost emis în baza unei documentaţii ce a inclus trei avize a căror valabilitate era expirată la data adoptării hotărârii, respectiv:

•Avizul ANIF cu nr. 6/15.02.2018, a cărui valabilitate a încetat la data de 15.02.2019 (fila 30 );

•Avizul IPJ Covasna - Serviciul Rutier cu nr. 101673/26.07.2017 a cărui valabilitate a încetat la data de 26.07.2019 (fila 31);

•Avizul SRI cu nr. 47969/27.07.2017 a cărui valabilitate a încetat la data de 27.07.2018 (fila 32).

Prin urmare, se constată că hotărârea atacată a fost emisă cu încălcarea prevederii imperative cuprinse în art. 56 alin. 6 din Legea nr. 350/2001 citat anterior, având la bază avize expirate, cu alte cuvinte lipsind operaţiunile administrative obligatorii pentru emiterea valabilă a actului administrativ, din această perspectivă fiind lipsit de relevanţă dacă adoptarea cu tardivitate a HCL nr. 54/2019 s-a făcut din culpa persoanei fizice beneficiare sau din cea a Consiliului Local ......., considerente faţă de care şi acest motiv de nelegalitate urmează a fi reţinut.

În sfârşit, instanţa constată că şi cel de al treilea motiv de nelegalitate este fondat, în condiţiile în care în articolele 1 şi 3 ale hotărârii atacate se face referire la "Regulamentul aferent", aprobat prin hotărârea consiliului local or, astfel cum rezultă din analiza actului administrativ, nu există în mod efectiv niciun regulament redactat, care să aibă un anumit conţinut şi care să facă parte din hotărâre, împrejurare recunoscută de pârâtă în proces, în contextul în care i s-a solicitat să depună la dosar acest regulament, iar reprezentantul acesteia a arătat că nu a fost elaborat un astfel de regulament.

VIII. Pentru aceste motive, reţinând că hotărârea atacată a fost emisă cu încălcarea dispoziţiilor  art. 40  coroborat cu art. 6 din Anexa la Ordinul 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism raportat la art. 7 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 52/2003, respectiv pe cele ale 56 alin. 6 din Legea nr. 350/2001, forma acestuia fiind totodată incompletă, în condiţiile în care face trimitere la un regulament care nu a fost aprobat şi care nu poate fi identificat ca atare ca anexă a hotărârii,  tribunalul constată că acţiunea formulată de reclamantă este întemeiată, motiv pentru care aceasta urmează a fi admisă, dispunându-se conform art. 18 alin.1 din Legea 554/2004 anularea Hotărârii Consiliului Local ....... nr. 54/28.08.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă zootehnică - Grajd pentru bovine, fânar, platformă gunoi, judeţul Covasna, oraşul ......., sat .......".

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea formulata de reclamanta PREFECTUL JUDETULUI COVASNA cu sediul în Sfântu Gheorghe strada Piaţa Libertăţii numărul 4 judeţul Covasna, cod poştal 520008, cod fiscal 5085105, împotriva paratei CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ......., având sediul în …………………...

Anulează Hotărârea Consiliului Local ....... nr. 54/28.08.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă zootehnică - Grajd pentru bovine, fânar, platformă gunoi, judeţul Covasna, oraşul ......., sat .......".

Cu drept de recurs care se depune la Tribunalul Covasna în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi – 5 martie 2020.

PREŞEDINTE  GREFIER