Executarea obligatiilor contractuale

Decizie 136 din 19.05.2022


Deliberând asupra prezentului apel, constată următoarele:

Prin sentința civilă nr. X din data de 08.12.2021 pronunțată de Judecătoria Slatina în dosar nr. X/311/2021 s-a admis în parte cererea modificată  formulată de reclamanta UAT B în contradictoriu cu pârâta SC A SA și în consecinţă obligtă pârâta să plătească reclamantei suma de 7.661,94 lei reprezentând  contravaloare probe şi încercări, actualizată cu dobânda legală.

Pentru a pronunța această sentință, instanța de fond a reținut că potrivit contractului de execuţie de lucrări nr. X/09.10.2014, pârâta SC A SA, în calitate de executant, s-a obligat să execute, să finalizeze şi să întreţină lucrarea ,,Înfiinţare sistem de alimentare cu apă, reţea de canalizare şi staţie de epurare în Comuna B,, ; contractul s-a încheiat  pe o durată de 12 luni şi preţul a fost stabilit la suma de 5.799.260,41 lei fără TVA.

În conformitate cu art.14 din contract, s-a convenit că materialele trebuie să aibă calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie, executantul pârât s-a obligat să asigure instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea şi testarea lucrărilor iar costul probelor şi încercărilor, inclusiv al manoperei revine executantului.

Lucrările au fost recepţionate pe data de 17.12.2019, la terminarea lucrărilor, conform procesului verbal de la f.95-96, iar recepţia de punere în funcţiune s-a efectuat pe data de 24.02.2020, conform procesului verbal nr.X/24.02.2020.

Potrivit raportului Curţii de conturi înregistrat sub nr.X/21.09.2019, s-a constatat efectuarea de către pârâta a unor plăţi nelegale, printre care suma de 12.452,60 lei reprezentând contravaloare probe şi încercări, conform poziţiilor 13-18 din anexa la raport, sumă care nu a fost recuperată de la pârâtă.

Prin cererea formulată, astfel cum a fost modificată la 11.10.2021, reclamanta a solicitat obligarea pârâtei SC A SA la plata sumei de 12.452,60 lei, reprezentând contravaloare probe şi încercări, motivat de faptul că efectuarea probelor revenea în sarcina executantului, în temeiul art.1350 şi art.1341 din Codul civil iar prin întâmpinare, SC A SA a solicitat  respingerea cererii, motivat de faptul că aceste încercări erau în sarcina beneficiarului lucrării, respectiv a reclamantei.

Prin cererea introductivă, reclamanta formulat pretenţii în sumă de 57.360,58 lei şi a chemat în judecată şi  pe  dirigintele de şantier O G, însă ulterior a modificat cererea, atât cu privire la obiect cât şi cu privire la pârâţii chemaţi în judecată, în sensul că a chemat în judecată doar pârâta SC A SA, iar instanţa a luat act de modificarea cererii la termenul din data de 24.11.2021.

Instanţa a reţinut că potrivit art. 1341 din Codul civil, cel ce plăteşte fără a datora are dreptul la restituire iar potrivit art.1350, orice persoană trebuie să-şi execute obligaţiile pe care le-a contractat iar atunci când fără justificare nu îşi îndeplineşte această îndatorire este răspunzătoare de prejudiciul cauzat celeilalte părţi şi obligate să repare prejudiciul în condiţiile legii.

În cauza de faţă, instanţa a constatat că pârâta nu a contestat suma încasată de la reclamantă, însă, potrivit întâmpinării  a apreciat că în mod corect s-a efectuat plata şi nu se justifică restituirea, întrucât lucările efectuate privesc probele de presiune, costul lucrării fiind în sarcina reclamantei şi nu în sarcina sa.

Analizând însă raportul Curţii de Conturi precum şi situaţia de lucrări anexată la f.98-101, instanţa a constatat că lucrările de la poziţiile 13-18 se referă la probe de etanşare ale unor elemente de instalaţie, efectuate în octombrie 2015 şi septembrie 2017, respectiv reţele de distribuţie şi branşamente, preţul fiind stabilit pe ml.

Întrucât aceste probe s-au efectuat la componentele instalaţiilor, în octombrie 2015 şi septembrie 2017, în timpul efectuării lucrării, în condiţiile în care lucrarea a fost terminată pe data de 17.12.2019 şi recepţionată pe data de 24.02.2020, la acea dată fiind efectuate probele tehnologice, instanţa a reţinut că în mod corect s-a reţinut că contravaloarea aceste probe este în sarcina pârâtei, în calitate de executant, conform art.14.4 din contractul de execuţie lucrări.

Însumând însă sumele stabilite pentru poziţiile 13-18 din anexa de la f.100, instanţa a constatat că totalul se ridică la suma de 7.661,94 lei şi nu la suma de 12.452,60 lei pretinsă prin cerere.

În consecinţă, instanţa a admis în parte cererea modificată, în sensul că a obligat pârâta SC A SA la plata sumei de 7.661,94 lei reprezentând  contravaloare probe şi încercări, actualizată cu dobânda legală.

Împotriva acestei sentințe a declarat apel pârâta S.C. A S.R.L., prin care solicită admiterea apelului formulat, modificarea în tot a sentinţei apelate în sensul respingerii acţiunii formulate de reclamanta ca neîntemeiata; obligarea intimatei reclamante la plata cheltuielilor de judecata.

Apreciază hotărârea criticata ca fiind pronunţată în totală contradicţie cu prevederile contractului de execuţie lucrări Nr: X/09.10.2014. Astfel hotărârea pronunţata s-a bazat pe aprecierile eronate cuprinse în nota de constatare nr: 784/3 1.01.2018 a Curţii de Conturi prin care se retine ca în conformitate cu art. 14 din contract, materialele trebuie sa aiba calitatea prevăzuta în documentaţia de execuţie iar executantul se obliga sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, măsurarea si testarea lucrărilor.

Mai mult la punctul 3 al art. 14 se arata în mod clar ca doar probele neprevăzute si comandate de achizitor pentru verificarea materialelor puse în opera vor fi suportate de executare doar daca se dovedeşte ca materialele nu sunt corespunzătoare calitativ, iar in caz contrar vor fi suportate de achizitor.

Cum nu are nici o referire în actele întocmite de reprezentanţii Curţii de Conturi ca materialele folosite si puse în opera nu ar respecta condiţiile de calitate impuse de standardele în vigoare, iar reprezentanţii Curţii de Conturi fac referire la costul probelor de presiune care se efectuează la terminarea lucrărilor.

Din analiza dispoziţiilor art. 14 din contractual nr. X/09.10.2014 rezulta ca dispoziţiile acestui articol invocate de reprezentanţii Curţii de Conturi O cat si de reclamanta se refera la probele de încercare a materialelor folosite si nu la probele de presiune si punere in funcţiune.

Conform documentaţiei tehnice postate în SEAP la momentul desfăşurării procedurii privind atribuirea acestui contract au fost solicitate probele de presiune astfel: -în caietul de sarcinii pentru montaj conducte si fitinguri din PE1D - fața de probe si punere în funcţiune se solicita ca în proiectul tehnic sa se ataşeze lista de cantităţii si lucrări pentru efectuarea probelor de presiune la reţeaua de distribuţie, reţelele interioare din gospodăria de apa - instalaţii hidraulice.

Urmarea a acestor solicitării SC A SRL a întocmit propunerea financiara în fundamentarea căreia a fost inclusa valoarea lucrărilor necesare pentru efectuarea probelor de presiune.

Echipa de audit a Curţii de Conturi cat si ulterior instanţa de fond au stabilit în mod eronat ca dispoziţiile art.14.1 din contractul nr.X/09.10.2014 care face referire la calitatea materialelor, verificarea si testarea materialelor folosite, ar include si probele de presiune.

Ori aceste probe de presiune sunt lucrări solicitate clar în documentele postate in SEAP si care au stat la baza întocmirii propunerii financiare. Astfel ca urmare a acestor solicitări SC A SRL a întocmit propunerea financiara în cuprinsul căreia a fost inclusa valoarea lucrărilor necesare pentru efectuarea probelor de presiune.

Mai mult instanţa de fond pentru a da eficienta constatărilor eronate făcute de reprezentanţii curţii de conturi, retine ca o parte din probele de presiune au fost făcute la o data anterioara recepţiei si astfel le-a calificat ca probe de încercare a materialelor si nu ca probe de presiune care s-au executat pe tronsoane de lucrări la finalizarea acestora pe sectorul respectiv.

Pe parcursul derulării procesului la instanţa de fond, prin modul de abordare a aspectelor solicitate de reclamanta folosit de Judecătorul fondului, a constatat ca se face o confuzie între probele de presiune si probele de încercare a materialelor si în aceste condiţii a solicitat sa se încuviințeze efectuarea unei expertize tehnice de specialitate pentru lămurirea situaţiei.

Mai mult celălalt pârât (diriginle de şantier) la primul termen de judecata a arătat ca în cauza se confunda probele de presiune cu probele de încercare a materialelor.

Instanţa de fond a respins solicitarea de a se efectua o expertiza tehnica în cauza cu motivaţia ca nu se impune administrarea unei astfel de probe.

Având în vedere aceste aspecte solicita admiterea apelului, modificarea hotărârii instanţei de fond în sensul de a respinge acţiunea ca neîntemeiată.

In dovedire: actele din dosarul cauzei si eventual o expertiza tehnica de specialitate.

In drept dispoziţiile art.466 si următoarele cod. proc. Civ.

Împotriva acestei sentințe a declarat apel și UAT Comuna B - prin primar, prin care solicită, potrivit art. 466 şi urm. Cp.civilă, schimbarea sentinţei atacate şi admiterea cererii aşa cum a fost precizată, în sensul de a dispune obligarea pârâtei la plata sumei de 12.452.60 lei, inclusiv TVA, indexaţi cu indicele de inflaţie şi dobânda legală, pentru următoarele considerente:

În fapt, prin acţiunea formulata pe rolul Judecătoriei Slatina a solicitat obligarea pârâţilor SC A SA şi O G, în solidar, la plata sumei de 57.360,58 lei indexaţi cu indicele de inflaţie şi dobânda legală, reprezentând plăţi efectuate în baza unor situaţii de lucrări în care au fost înscrise categorii de lucrări care nu au fost executate, au fost executate în cantităţi mai mici decât cele înscrise în situaţiile de lucrări sau care erau, conform clauzelor contractuale în sarcina executantului, care avea obligaţia de a le executa pe obligaţia sa.

Ulterior, prin precizările formulate a înţeles să continuee acţiunea formulata doar în contradictoriu cu 5.C. A S.A., cu sediul în S, jud. O, pentru care a solicitat diminuarea creanţei şi obligarea pârâtei S.C. A la plata sumei de 12.452.60 lei, inclusiv TVA, indexaţi cu indicele de inflaţie şi dobânda legală.

De asemenea, a precizat temeiul de drept al acţiunii ca fiind răspunderea civilă contractuală, prevăzută de disp. art. 1350 C.civil şi plata nedatorată, art. 1341 C.civil.

Suma de 12.452,60 lei, pentru care a solicitat continuarea acţiunii reprezintă costul probelor şi încercărilor, inclusiv a manoperei aferentă, care revenea în sarcina executantului, aşa cum rezultă din art. 14.4, alin(2), paragraful 2 din contractul de execuţie lucrări nr. X/09.10.2014.

Instanţa de fond, deşi a reţinut corect situaţia de fapt, a admis acţiunea în parte şi a obligat pârâta SC A la plata sumei de 7.661,94 lei motivat de faptul că la poziţiile 13-18 din Anexa de laf. 100, rezultă-o creanţă de 7.661,94 lei şi nu 12.452,60 lei.

Această creanţă a fost reţinută şi prin Raportul Curţii de Conturi, înregistrat sub nr. 5445/16.10.2019, unde la pg. 7 şi pg. 8 s-a reţinut că lucrările înscrise la poziţiile 13-18, reprezentând probe de etanşare la presiune a reţelelor de distribuţie, în valoare de 12.452,60 lei, inclusiv TVA, calculate conform Situaţiei, anexa nr.21, au fost achitate de UAT B pârâtei SC A, deşi potrivit art. 14.4, alin.(2), paragraful 2, din contractul de execuţie lucrări nr. X/09.10.2014, costul, probelor şi încercărilor, inclusiv a manoperei aferentă, revenea în sarcina executantului.

Ori, se poate observa în mod evident faptul că prin raportul Curţii de Conturi suma imputabilă pârâtei este de 12.452,60 lei şi nu 7661,94 lei, sumă calculată de instanţa de fond.

Pentru aceste motive solicită, potrivit art. 466 şi urm. Cp.civilă, schimbarea sentinţei atacate şi admiterea cererii aşa cum a fost precizată, în sensul de a dispune obligarea pârâtei la plata sumei de 12.452.60 lei, inclusiv TVA, indexaţi cu indicele de inflaţie şi dobânda legală.

Înţelege să se folosească de proba cu înscrisuri, pe care le va depune până la primul termen de judecată.

Prin întâmpinarea formulată pârâtul UAT Comuna B - prin primar solicită respingerea apelului formulat de S.C. A S.R.L, împotriva sentinţei civile nr. X/08.12.2021 pronunţata de Judecătoria Slatina în dosarul nr. X/311/2021, şi, potrivit art. 466 şi urm. Cp.civilă, admiterea apelului formulat de UAT Comuna B, prin primar şi schimbarea sentinţei atacate în sensul admiterii cererii aşa cum a fost precizată, respectiv obligarea pârâtei 5.C. A S.R.L. la plata sumei de 12.452.60 lei, inclusiv TVA, indexaţi cu indicele de inflaţie şi dobânda legală, pentru următoarele considerente:

Consideră că instanţa de fond, deşi a reţinut corect situaţia de fapt, a admis acţiunea în parte şi a obligat pârâta-apelantă SC A la plata sumei de 7.661,94 lei motivat de faptul că la poziţiile 13-18 din Anexa de la f. 100, rezulta o creanţa de 7.661,94 lei şi nu 12.452,60 lei.

Această creanţă a fost reţinută prin Raportul Curţii de Conturi, înregistrat sub nr. 5445/16.10.2019, unde la pg. 7 şi pg. 8 s-a reţinut că lucrările înscrise la poziţiile 13-18, reprezentând probe de etanşare la presiune a reţelelor de distribuţie, în valoare de 12.452,60 lei, inclusiv TVA, calculate conform Situaţiei, anexa nr.21, au fost achitate de UAT B pârâtei SC A, deşi potrivit art. 14.4, alin.(2), paragraful 2, din contractul de execuţie lucrări nr. X/09.10.2014, costul probelor şi încercărilor, inclusiv a manoperei aferentă, revenea în sarcina executantului.

Ori, se poate observa în mod evident faptul că prin raportul Curţii de Conturi suma imputabilă pârâtei este de 12.452,60 lei şi nu 7.661,94 lei, sumă calculată de instanţa de fond, aşa cum rezultă şi din situaţia privind calculul valorii categoriilor de lucrări care, conform clauzelor contractuale, erau în sarcina executantului, situaţie întocmită de auditor public extern P P.

Pentru aceste motive solicită, potrivit art. 466 şi urm. C.p. civilă, schimbarea sentinţei atacate şi admiterea cererii aşa cum a fost precizată, în sensul de a dispune obligarea pârâtei la plata sumei de 12.452.60 lei, inclusiv TVA, indexaţi cu indicele de inflaţie şi dobânda legală.

Prin întâmpinarea formulată pârâta A S.R.L, solicită respingerea apelului formulat de apelanta reclamanta UAT COMUNA B si admiterea apelului formulat de SC A SRL în sensul de a schimba hotărârea cu respingerea acţiunii formulate de reclamanta ca neîntemeiata.

După cum se poate observa prin motivele invocate în apel de apelanta reclamanta, acesta se aflu în eroare cu privire la Interpretarca dispoziţiilor art. 14 punctul 3 din contractul de lucrării, deoarece din raportul întocmit de reprezentanţii Curţii de conturii nu rezulta ca materialele folosite la executarea lucrărilor ar fi fost de o calitate necorespunzătoare.

In condiţiile în care nu exista nici o referire în actele întocmite de reprezentanţii Curţii dc Conturi ca materialele folosite si puse în opera nu ar fi respectat condiţiile de calitate impuse de standardele în vigoare ci se refera doar la costul probelor de presiune efectuare la terminarea lucrărilor sau la finalizarea unor tronsoane, rezultata ca în mod legal, SC A SRL a solicitat plata acestor probe de presiune si punerea in funcţiune.

La întocmirea propunerii financiare s-a avut în vedere lista de cantităţi din proiectul tehnic pentru efectuarea probelor de presiune cat si caietul de sarcini pentru montaj conducte și fitinguri-faza de probe si punere in funcţiune.

Apelanta reclamanta ignora faptul ca probele de presiune sunt lucrări solicitate doar in documentele postate în SEAP si au stat la baza întocmirii propunerii financiare

Situaţia privind calculul valorii categoriilor de lucrări întocmita de auditorul P P, reprezintă un punct de vedere ce rezulta din interpretarea eronata a clauzelor contractului de lucrări de către domnul P P si nu își însușește acesta concluzie.

Având în vedere aceste aspecte solicita respingerea apelului formulat de UAT Corn. B si admiterea apelului formulat de SC A SRL.

În drept dispoziţiile art. 205 Cod proc. civ.

Examinând sentinţa apelată în raport cu actele dosarului şi dispoziţiile  art. 476 şi urm. Cod de procedură civilă, Tribunalul constată că apelurile sunt nefondate, pentru următoarele considerente:

Prin cererea formulată, astfel cum a fost modificată la 11.10.2021, reclamanta a solicitat obligarea pârâtei SC A SA la plata sumei de 12.452,60 lei, reprezentând contravaloare probe şi încercări, motivat de faptul că efectuarea probelor revenea în sarcina executantului, în temeiul art.1350 şi art.1341 din Codul civil iar prin întâmpinare, SC A SA a solicitat  respingerea cererii, motivat de faptul că aceste încercări erau în sarcina beneficiarului lucrării, respectiv a reclamantei.

Critica apelantei pârâte conform căreia echipa de audit a Curţii de Conturi, cat si ulterior instanţa de fond au stabilit în mod eronat ca dispoziţiile art.14.1 din contractul nr.X/09.10.2014 care face referire la calitatea materialelor, verificarea si testarea materialelor folosite, ar include si probele de presiune, este nefondată şi nu va fi reţinută de instanţa  de control.

Potrivit contractului de execuţie de lucrări nr.X/09.10.2014, pârâta SC A SA, în calitate de executant, s-a obligat să execute, să finalizeze şi să întreţină lucrarea ,,Înfiinţare sistem de alimentare cu apă, reţea de canalizare şi staţie de epurare în Comuna B,, ; contractul s-a încheiat  pe o durată de 12 luni şi preţul a fost stabilit la suma de 5.799.260,41 lei fără TVA.

În conformitate cu art.14 din contract, s-a convenit că materialele trebuie să aibă calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie, executantul pârât s-a obligat să asigure instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea şi testarea lucrărilor iar costul probelor şi încercărilor, inclusiv al manoperei revine executantului.

Lucrările au fost recepţionate pe data de 17.12.2019, la terminarea lucrărilor, conform procesului verbal de la f.95-96, iar recepţia de punere în funcţiune s-a efectuat pe data de 24.02.2020, conform procesului verbal nr.X/24.02.2020.

Potrivit raportului Curţii de conturi înregistrat sub nr.X/21.09.2019, s-a constatat efectuarea de către pârâta a unor plăţi nelegale, printre care suma de 12.452,60 lei reprezentând contravaloare probe şi încercări, conform poziţiilor 13-18 din anexa la raport, sumă care nu a fost recuperată de la pârâtă.

Contrar criticilor apelantei pârâte, instanţa de control reţine că doar în situaţia reglementată la art. 14 alin. 3 din contract sarcina suportării cheltuielilor revizie achizitorului, respectiv în situaţia în care probele sunt neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă , daca se dovedeşte că materialele au fost corespunzătoare calitativ sau că  manopera a fost conform prevederilor contractuale.

Din probele administrate în cauză, reiese însă că probele efectuate în octombrie 2015 şi septembrie 2017 se referă la probe de etanşare ale unor elemente de instalaţie, respectiv reţele de distribuţie şi branşamente, preţul fiind stabilit pe ml, fiind aşadar probe efectuate în timpul efectuării lucrării, în condiţiile în care lucrarea a fost terminată pe data de 17.12.2019 şi recepţionată pe data de 24.02.2020, la acea dată fiind efectuate probele tehnologice, a căror  contravaloare cade în sarcina pârâtei, în calitate de executant, conform art.14.4 alin. 2 din contractul de execuţie lucrări, nefiind ărobe solictate în mod expres , în temeiul alin 3 al art. 14.4, de către achizitor în vederea verificării materialelor sau a manoperei stabilite prin contract.

Nefondate sunt şi criticile apelantei reclamante, reţinându-se că din raportul Curţii de Conturi, coroborat cu situaţia de lucrări anexată la f.98-101, lucrările de la poziţiile 13-18 din anexa de la f.100 însumează un total de 7.661,94 lei şi nu la suma de 12.452,60 lei pretinsă prin cerere.

În consecinţă, sentinţa instanţei de fond este temeinică şi legală, motiv pentru care, Tribunalul urmează ca in baza art 480 pct 1 din noul cod de procedură civilă, să respingă apelul  declarat, ca nefondat.

Data publicarii pe portal:23.11.2022

Domenii speta