Contestaţie formulată de contestator-creditor

Sentinţă civilă 39/2021 din 22.02.2021


Acesta este document finalizat

Dosar nr. .../95/2017/a3

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA A II-A CIVILĂ

Sentinţa nr. 39/2021

Şedinţa publică de la 22 Februarie 2021

Completul compus din:

Judecător sindic  ...

Grefier ...

Pe rol fiind judecarea contestaţiei formulată de contestator-creditor AJFP GORJ, împotriva Raportului nr..../15.10.2020, privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în condiţiile art.64 din Legea nr.85/2014, publicat în BPI nr..../19.10.2020 şi împotriva Raportului asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planului de distribuire rectificat nr..... din 12.10.2020, publicat în BPI nr...../20.10.2020, întocmite și depuse de lichidator judiciar A.L.I. SPRL, desemnat să administreze procedura insolvenței debitoare SC F. SRL.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, a răspuns consilier juridic D.C., pentru AJFP GORJ, lipsă fiind lichidatorul judiciar.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefier, s-a constatat depus la dosar, din partea lichidatorului judiciar, punct de vedere cu privire la contestaţia formulată, prin care solicită respingerea contestaţiei ca nefondată, după care constatând că nu mai sunt cereri de formulat şi probe de administrat, s-a acordat cuvântul;

Consilier juridic D.C. a solicitat admiterea contestaţiei, aşa cum a fost formulată.

JUDECĂTORUL SINDIC,

Asupra contestației de faţă;

Prin cererea înregistrată la data de  23 octombrie 2021, la Tribunalul Gorj-Secţia a II-a Civilă, sub nr..../95/2017/a3, creditorul AJFP GORJ a formulat contestaţie împotriva Raportului nr..../15.10.2020, privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în condiţiile art.64 din Legea nr. 85/2014, publicat în BPI nr..../19.10.2020, întocmit și depus de lichidator judiciar A.L.I. SPRL, desemnat să administreze procedura insolvenței debitoarei SC F. SRL, solicitând judecătorului sindic ca prin sentinţa ce va pronunţa, să dispună anularea în parte a raportului contestat în ceea ce priveşte calculul onorariului lichidatorului judiciar şi obligarea acestuia la refacerea raportului în sensul celor precizate.

În motivare a arătat că, prin Raportul nr..../15.10.2020, publicat in Buletinul procedurilor de insolventa nr. .../11,12.2020, lichidatorul judiciar A.L.I. SPRL prezintă activităţile specifice prevăzute de art.64 din Legea nr.85/2014 pe care le-a desfăşurat in perioada 11.05.2020 - 15.10.2020.

Lichidatorul judiciar face mențiuni si cu privire la modul de calcul al onorariului ce i se cuvine pentru perioada de când a fost desemnat administrator judiciar, respectiv lichidator judiciar in prezenta cauza.

Calculând sumele de bani prezentate in raport, cu referire la cuantumul onorariului practicianului în insolventa, reiese suma de 91.035 lei.

Că, eronat s-a calculat onorariu de 2000 lei pe luna pentru perioada 07.05.2018-07.12.2020, în realitate, pentru această perioada lichidatorul judiciar ar fi trebuit sa calculeze/încaseze un onorariu de 1000 lei pe luna, limitele acestei perioade fiind reprezentate de sentinţa nr. 185/07.05.2018 cand s-a deschis procedura falimentului si procesul-verbal nr.10980/27.09.2016 al Adunării creditorilor cand s-a hotărât majorarea onorariului la 2.000 lei pe luna.

Prin sentinţa nr.185/07.05.2018, judecătorul sindic a stabilit un onorariu de 1.000 lei pe luna, iar lichidatorul a înţeles sa încaseze in continuare onorariu lunar de 2.000 lei.

Față de aceste aspecte, solicită instanţei de judecata admiterea contestaţiei formulata împotriva raportului privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor in condiţiile art. 64 din Legea nr. 85/2014, întocmit de lichidatorul judiciar A.L.I. SPRL, anularea in parte a raportului contestat in ceea ce priveşte calculul onorariului lichidatorului judiciar si obligarea acestuia la refacerea raportului in sensul celor precizate.

In drept, contestaţia a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 59 alin.(6) din Legea nr.85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolventa.

În dovedire, a anexat înscrisurile în copie certificata conform cu originalul si de care înţelege sa se folosească, respectiv, Raportul nr. 3825/09.12.2020, Sentinţa nr.185/07.05.2018 si Procesul-verbal nr.10980/27.09.2018 al Adunării creditorilor debitorului SC F. SRL.

La data de 27.10.2020, creditorul AJFP GORJ a depus la dosar contestaţie împotriva Raportului nr. .... din 12.10.2020, asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire rectificat, publicat în BPI nr...../20.10.2020, solicitând admiterea contestaţiei pentru următoarele motive;

În raportul contestat, lichidatorul a precizat că în cadrul ședinței de licitaţie publică organizată în data de 10.09.2020, au fost valorificate toate bunurile debitoarei, iar din procesul verbal de inventariere a bunurilor debitoarei, rezultă că aceasta deţine şi alte bunuri care ar putea fi valorificate pentru acoperirea creantelor înscrise la masa credală şi a căror situaţia nu este clarificată.

Un alt motiv al contestației, priveşte modul de calcul al onorariului lichidatorului judiciar, în raport fiind menţionată suma de 91.035 lei, în realitate aceasta trebuind sa calculeze/încaseze un onorariu de 1000 lei pe luna, limitele acestei perioade fiind reprezentate de sentinţa nr. 185/07.05.2018 cand s-a deschis procedura falimentului si procesul-verbal nr.10980/27.09.2016 al Adunării creditorilor cand s-a hotărât majorarea onorariului la 2.000 lei pe luna.

La data de 22.02.2021, lichidatorul judiciar A.L.I. SPRL, a depus la dosar punct de vedere cu privire la Contestaţia nr. GJG-DEX 13765/26.10.2020, formulata de către creditorul AJFP Gorj, împotriva Raportului asupra fondurilor obţinute din lichidare, înregistrat sub nr. ..../12.10.2020, publicat în BPI nr. ..../20.10.2020, solicitând respingerea contestaţiei ca nefondata, pentru următoarele motive;

Cu privire la prima critica adusa de către contestatoare, respectiv precizarea ca "în cadrul ședinței de licitaţie publica organizata in data de 10.09.2020, au fost valorificate toate bunurile debitoarei, respectiv imobil de tip casa + teren înscrise in Cartea Funciara nr. ........ a orașului Rovinari; Centrata Termica Ariston 24kw; Calculator + Monitor."

Că, potrivit Procesului Verbal de inventar nr.8366/24.08.2017, a procedat la identificarea bunului imobil existent in patrimoniul debitorului dar şi a tuturor bunurilor mobile identificate in acest imobil. Ulterior, consultând registrul mijloacelor fixe, a constatat faptul ca, in patrimoniul debitorului exista doar 5 bunuri mobile, respectiv: Centrala Termica Ariston 24kw; Calculator + Monitor; Casa Marcat Datecs Mp; Casa Marcat Sapei Shop; Casa Marcat Tip Datecs Mp55.

Registrul mijloacelor fixe (in care sunt identificate doar cele 5 bunuri mobile) a fost pus si la dispoziţia expertului evaluator desemnat in cadrul Adunării Creditorilor din data de 27.09.2018

Mai mult, potrivit anunțului înregistrat sub nr. 2510/02.04.2020, privind transmiterea la dosarul cauzei a raportului de evaluare, au fost evaluate următoarele bunuri mobile ale debitorului: Centrala Termica Ariston 24kw - valoare de evaluate 400 lei;  Calculator + Monitor - valoare de evaluate 80 lei; Casa Marcat Datecs Mp - valoare de evaluate 0 lei; Casa Marcat Sapei Snop- valoare de evaluate 0 lei; Casa Marcat Tip Datecs Mp55 - valoare de evaluate 0 lei.

De asemenea, expertul evaluator desemnat, respectiv E.P. SRL, a comunicat faptul ca, in raportul de evaluare privind bunurile mobile din patrimoniul F. SRL, au fost cuprinse bunurile mobile pentru care s-au pus Ia dispoziţie documente justificative, respectiv bunurile înregistrate in contabilitatea debitorului. A anexat în acest sens Adresa comunicata de către expertul evaluator, împreuna cu Registrul mijloacelor fixe (in care sunt identificate doar cele 5 bunuri mobile).

Restul bunurilor identificate in Procesul Verbal de inventar nu au documente de provenienţă/proprietate, iar expertul evaluator a apreciat ca prin natura lor, bunurile neevaluate reprezintă materiale oferite cu titlu gratuit de către furnizorii de medicamente, raportat la obiectul de activitate al debitorului.

Totodată, în urma evaluării, o parte dintre bunurile debitorului, au primit valoare negativa, astfel cum reiese din anunțului nr. 2510/02.04.2020, privind transmiterea la dosarul cauzei a raportului de evaluare, respectiv: Casa Marcat Datecs Mp - valoare de evaluate 0 lei;

Casa Marcat Sapei Shop - valoare de evaluate 0 lei; Casa Marcat Tip Datecs Mp55 - valoare de evaluate 0 lei;

Raportat la aceste aspecte, practicianul în insolvență susține că a apreciat oportun ca, regulamentul de vânzare nr. 2519/03.04.2020, să cuprindă procedura de valorificare a imobilului, împreuna cu cele doua mobile a căror valoare de evaluare nu era negativa, în aşa fel încât sa nu ne aflam in situaţia in care, se va vinde imobilul si vor rămâne nevalorificate bunurile mobile.

Că, în cadrul Adunării Creditorilor, potrivit Procesului Verbal nr. 2544/13.04.2020, a fost aprobata propunerea privind procedura de valorificare a bunurilor identificate in averea debitorului F. SRL, precum si Regulamentul de vânzare nr. 2519/03.04.2020.

Astfel, in cadrul ședinței de licitaţie publica organizată in data de 10.09.2020, potrivit Procesului Verbal de Licitaţie nr. 3275/10.09.2020, au fost valorificate toate bunurile (imobil + 2 mobile) identificate si evaluate in averea debitorului, respectiv: imobil de tip casa in suprafaţa utila de 67,93 mp + teren in suprafaţa de 73,78 mp si cote părti comune in suprafaţa de 8,74 mp, situate in........, jud. Gorj, înscrise in Cartea Funciara nr. ........ a orașului Rovinari, având Nr. cadastral .......; Centrala Termica Ariston 24kw;  Calculator + Monitor.

Față de aceste aspecte, apreciază ca fiind nefondate criticile contestatoarei cu privire la menţiunea din cuprinsul raportului asupra fondurilor.

Raportat la critica referitoare la omisiunea de a menționa ca "asupra acestui bun imobil valorificat, instituția bugetara a aplicat sechestru conform Procesului Verbal de sechestru pentru bunuri imobile încheiat la data de 09.09.2015" face următoarele precizări;

In cuprinsul raportului asupra fondurilor a menţionat ca, „asupra bunului imobil descris mai sus, există instituit un drept de ipoteca in favoarea creditorului BRD GSC SA, potrivit Contractului de ipoteca imobiliara autentificat sub nr. ....../15.01.2014."

Aceasta mențiune a fost făcuta, raportat la faptul ca, la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă a debitorului F. SRL, creditoarea AJFP Gorj a solicitat înscrierea la masa credală cu o creanţa in suma de 70.346 lei, garantata, conform Procesului verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. GJ 132862/09.09.2015.

Cererea de creanţa a fost admisă, astfel cum a fost formulata, notând in consecinţa, in tabelele de creanţe, menţiunea privind creanţa garantata, conform Procesului Verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. GJ 132862/09.09.2015.

A anexat, în acest sens, Tabelul definitiv consolidat nr. 10611/19.07.2018.

Mai mult decât atat, in cuprinsul raportului pe fonduri, a notat doar ipoteca convenționala a creditorului BRD GSG SA, având in vedere faptul ca acest creditor deținea o ipoteca de rang superior oricărei alte creanţe.

Raportat la aceste aspecte, precum si la faptul ca prin distribuire nu a fost acoperita nici măcar creanţa garantata cu o ipoteca de rang superior, practicianul în insolvență susține că aspectele învederate de către contestatoare sunt lipsite de interes și pe cale de consecinţa, solicită să fie respinse ca nefondate.

Cat priveşte critica referitoare la calculul onorariului cuvenit lichidatorului judiciar pentru perioada 07.05.2018 (data deschiderii procedurii de faliment) - 27.09.2018 (data confirmării lichidatorului judiciar si a retribuției acestuia de către Adunarea Creditorilor), arătă ca:

Potrivit Procesului Verbal al Adunării Creditorilor, înregistrat sub numărul 10980/27.09.2018, a fost confirmat lichidatorul judiciar A.L.I. S.P.R.L., precum si retributia acestuia, in cuantum de 2.000 lei/luna + TVA - onorariu fix ce va fi calculat de la data deschiderii procedurii falimentului.

Acest Proces Verbal nu a fost contestat ori desfiinţată de către judecătorul sindic, astfel ca, in mod corect, de la data deschiderii procedurii de faliment, respectiv data de 07.05.2018, onorariul cuvenit lichidatorului judiciar este in cuantum de 2.000 lei/luna + TVA. Față de aceste aspecte, solicită respingerea criticilor contestatoarei, ca fiind nefondate. A anexat Procesul Verbal al Adunării Creditorilor nr. 10980/27.09.2018.

In ceea ce priveşte criticile aduse cu privire la plata serviciilor de evaluare, arătă ca, in cuprinsul raportului asupra fondurilor contestat, a notat următoarele, la Pct. 5 - Mențiuni privind plata cheltuielilor prevăzute la art. 159 alin. (1) din Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei:

"Contravaloare servicii evaluare pentru bunul imobil, aprobate in cadrul Adunării Creditorilor din data de 17.10.2017 si pentru bunurile mobile, aprobate in cadrul Adunării Creditorilor din data de 27.09.2018"

Față de acest aspect arătă ca, in cadrul Adunării Creditorilor din data de 17.10.2017, a fost aprobata oferta financiara in cuantum de 500 de lei, pentru evaluarea bunului imobil valorificat, iar in cadrul Adunării Creditorilor din data de 27.09.2018, a fost aprobata oferta  financiara in cuantum de 1.500 de lei, pentru evaluarea bunurilor mobile valorificate.

Dupa un calcul simplu, reiese faptul ca, serviciile privind evaluarea întregului patrimoniul al debitorului F. S.R.L. a costat 2.000 de lei, aceste costuri fiind aprobate in cadrul a doua Adunări ale Creditorilor distincte. Aşadar, si aceste critici ale contestatoarei sunt nefondate. Anexează cele doua Procese Verbale despre care face vorbire.

In concluzie, față de argumentele prezentate mai sus, solicită să se constate legalitatea Raportului asupra fondurilor obţinute din lichidare, înregistrat sub nr. ..../12.10.2020, publicat n BPI nr. ..../20.10.2020, cu consecinţa respingerii contestaţiei creditoarei AJFP Gorj, ca fiind nefondata.

Judecătorul sindic, va respinge ca nefondată contestaţia AJFP GORJ, împotriva Raportului nr..../15.10.2020, privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în condiţiile art.64 din Legea nr.85/2014, publicat în BPI nr..../19.10.2020 şi a Raportului nr. .... din 12.10.2020, asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planului de distribuire rectificat, publicat în BPI nr...../20.10.2020, pentru următoarele considerente;

a)Contestația formulată de AJFP Gorj împotriva Raportului  nr..../15.10.2020,

privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în condiţiile art.64 din Legea nr.85/2014, pentru perioada 11.05.2020 – 15.10.2020, publicat în BPI nr..../19.10.2020, este nefondată și va fi respinsă ca atare, aceasta vizând modul de calcul al onorariului practicianului în insolvență.

Astfel, AJFP Gorj, susține că  pentru perioada 07.05.2018 – 27.09.2018, calculul onorariului a fost efectuat greșit, deoarece pentru această perioadă, onorariul cuvenit era de 1000 lei/lună – limitele acestei perioade fiind date de Sentința civilă nr.185/07.05.2018 când s-a deschis procedura de faliment și  Procesul verbal al Adunării Creditorilor din 27.09.2018 când s-a hotărât majorarea onorariului la 2000 lei/lună.

Analizând contestația formulată de AJPF Gorj, susținerile practicianului în insolvență A.L.I. SPRL, desemnat lichidator judiciar în procedura insolvenței debitoarei SC F. SRL, văzând înscrisurile depuse și prevederile art.59 din Legea nr.85/2014, judecătorul sindic, constată și reține că aceasta este nefondată, astfel încât va respinge contestaţia AJFP GORJ, împotriva Raportului nr. .../15.10.2020, publicat în BPI nr..../19.10.2020.

Potrivit art.59 alin. (1), (5) și (6) din Legea nr.85/2014, administratorul judiciar va depune lunar un raport cuprinzând descrierea modului în care și-a îndeplinit atribuțiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli  din fondurile existente în averea debitorului, precum și, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii; în raport se va menționa și onorariul încasat  cu precizarea modalității de calcul al acestuia. debitorul persoană fizică, administratorul special al debitorului persoană juridică, oricare dintre creditori, precum și orice altă persoană interesată pot face contestație împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar; contestația trebuie depusă în termen de 7 zile de la publicarea în BPI a extrasului  raportului de activitate.

Prin Sentința civilă nr.185/07.05.2018 pronunțată de Tribunalul Gorj – Secția a II-a Civilă, în dosarul civil nr..../95/2017, s-a admis cererea administratorului judiciar A.L.I. SPRL, desemnat să administreze procedura insolvenței debitoarei SC F. SRL și în temeiul art.38 alin.2, lit. c pct.1, 2 și 3 raportat la art.145  alin.1 lit. D din legea nr.85/2014, s-a dispus începerea procedurii simplificate a falimentului debitoarei, în temeiul art. 145 alin.1 lit. c fiind confirmat lichidator judiciar provizoriu A.L.I. SPRL, cu onorariu provizoriu lunar de 1000 lei/lună exclusiv TVA, care va îndeplini atribuțiile  prevăzute de art.64 din lege.

Ulterior, a avut loc Adunarea Creditorilor debitoarei, fiind întocmit Procesul Verbal înregistrat sub numărul 10980/27.09.2018, din care rezultă că a fost confirmat lichidator judiciar A.L.I. S.P.R.L., precum si retribuția acestuia, in cuantum de 2.000 lei/luna + TVA - onorariu fix ce va fi calculat de la data deschiderii procedurii falimentului și onorariu variabil în cuantum de 5% + TVA din recuperări creanțe, vânzări active și din anularea de către lichidatorul judiciar a unor acte frauduloase încheiate de debitor.

Cum contestația AJFP Gorj, vizează modul de calcul al onorariului pentru perioada cuprinsă între data deschiderii procedurii de faliment – 07.05.2018 și data Adunării Creditorilor – a cărei hotărâre este consemnată în Procesul verbal din 27.09.2018 – este evident că în raport de prevederile art.57 din Legea nr. 85/2014  coroborate cu prevederile  art.13 - art.14 Cod civil, confirmarea lichidatorului judiciar și a onorariului majorat este de la data deschiderii procedurii de faliment și a desemnării provizorii, care este 07.05.2018, nicidecum 27.09.2018, cu atât mai mult, onorariul trebuie calculat la 2000 lei/lună + TVA pentru perioada 11.05.2020 – 15.10.2020.

Constatând și reținând că modul de calcul al onorariului cuvenit lichidatorului judiciar pentru perioada 07.05.2018 (data deschiderii procedurii de faliment) - 27.09.2018 (data confirmării lichidatorului judiciar si a retribuției acestuia de către Adunarea Creditorilor),  este conform prevederilor legale și hotărârii Adunării Creditorilor consemnată în Procesul verbal din 27.09.2018, contestația AJFP Gorj se privește a fi nefondată și va fi respinsă ca atare.

Din înscrisurile depuse la dosar, rezultă fără dubiu că nici hotărârea adunării creditorilor și nici Procesul Verbal din 27.09.2018, nu au fost contestate de creditori ori desființate de judecătorul sindic, astfel că, în mod corect, de la data deschiderii procedurii de faliment – 07.05.2018, onorariul cuvenit lichidatorului judiciar a fost calculat cu luarea în considerare a cuantumului de 2.000 lei/luna + TVA.

În consecință, în temeiul prezentelor considerente și a dispozițiilor legale menționate, va fi respinsă contestația AJFP Gorj și menținut ca temeinic și legal Raportul de activitate nr. .../15.10.2020, întocmit și depus de lichidator judiciar A.L.I. SPRL, desemnat să administreze procedura insolvenței debitoarei SC F. SRL, raport publicat în BPI nr. .../19.10.2020.

b)Contestația împotriva Raportului nr...../12.10.2020 asupra fondurilor obţinute

din lichidarea bunurilor debitoarei SC F. SRL, publicat în BPI nr. ..../20.10.2020, este nefondat și va fi respins în considerarea următoarelor argumente:

Prin prisma dispozițiilor art. 160 din legea nr.85/2014, raportul întocmit și depus de lichidatorul judiciar  nu conține omisiuni/erori de natură a prejudicia interesele creditorilor, iar cu referire la ședința de licitație publică din 10.09.2020, când au fost valorificate bunuri ale debitoarei, sintagma ,, au fost valorificate toate bunurile debitoarei” are în vedere doar bunurile efectiv scoase la licitație, respectiv, imobil de tip casă + teren, înscrise în Cartea Funciara nr. ........ a orașului Rovinari; Centrata Termica Ariston 24kw; Calculator + Monitor.

Analizând modul de lucru al practicianului în insolvență, așa cum acesta l-a explicitat prin punctul de vedere depus – asimilat procedural întâmpinării reglementată de Codul de procedură civilă, se constată că  potrivit Procesului Verbal de inventar nr. 8366/24.08.2017, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, lichidatorul judiciar a procedat la identificarea bunului imobil existent în patrimoniul debitoarei în procedură şi a tuturor bunurilor mobile identificate în acest imobil, ulterior, urmare consultării registrului mijloacelor fixe, a constatat că în patrimoniul debitorului existau doar 5 bunuri mobile, respectiv: Centrala Termica Ariston 24kw; Calculator + Monitor; Casa Marcat Datecs Mp; Casa Marcat Sapei Shop; Casa Marcat Tip Datecs Mp55.

Chestiunea de fapt că în Registrul mijloacelor fixe au fost identificate doar cele 5 bunuri mobile și că acest registru fost pus si la dispoziţia expertului evaluator desemnat in cadrul Adunării Creditorilor din data de 27.09.2018, este confirmată de anunțul înregistrat sub nr. 2510/02.04.2020, privind transmiterea la dosarul cauzei a raportului de evaluare.

Astfel, au fost evaluate bunurile mobile ale debitorului: Centrala Termica Ariston 24kw - valoare de evaluate 400 lei;  Calculator + Monitor - valoare de evaluate 80 lei; Casa Marcat Datecs Mp - valoare de evaluate 0 lei; Casa Marcat Sapei Snop - valoare de evaluate 0 lei; Casa Marcat Tip Datecs Mp55 - valoare de evaluate 0 lei.

Au fost identificate și evaluate de expertul evaluator desemnat, respectiv, E.P. SRL, aceste bunuri mobile, rezultă și din comunicarea evaluatorului că, in raportul de evaluare privind bunurile mobile din patrimoniul F. SRL, au fost cuprinse bunurile mobile pentru care s-au pus la dispoziţie documente justificative, respectiv bunurile înregistrate in contabilitatea debitorului.

Cum pentru restul bunurilor identificate in Procesul Verbal de inventar nu au fost prezentate documente de provenienţă/proprietate, expertul evaluator a apreciat că prin natura lor, bunurile neevaluate reprezintă materiale oferite cu titlu gratuit de către furnizorii de medicamente, raportat la obiectul de activitate al debitorului.

O parte din bunurile debitorului, în urma evaluării, au primit valoare negativa, așa cum reiese din Anunțul nr. 2510/02.04.2020, privind transmiterea la dosarul cauzei a raportului de evaluare, respectiv: Casa Marcat Datecs Mp - valoare de evaluate 0 lei; Casa Marcat Sapei Shop - valoare de evaluate 0 lei; Casa Marcat Tip Datecs Mp55 - valoare de evaluate 0 lei;

Date fiind atribuțiile practicianului în insolvență, raportat la situația de fapt identificată, în Regulamentul de vânzare nr. 2519/03.04.2020, s-a inserat ca procedura de valorificare a imobilului casa - teren, să cuprindă și cele două mobile a căror valoare de evaluare nu era negativă, pentru ca bunurile mobile să nu rămână nevalorificate.

În plus, în cadrul Adunării Creditorilor, potrivit Procesului Verbal nr. 2544/13.04.2020, a fost aprobata propunerea privind procedura de valorificare a bunurilor identificate în averea debitorului F. SRL, precum si Regulamentul de vânzare nr. 2519/03.04.2020.

Ca atare, în cadrul ședinței de licitaţie publică organizată în data de 10.09.2020, potrivit Procesului Verbal de Licitaţie nr. 3275/10.09.2020, au fost valorificate toate bunurile (imobil + 2 mobile) identificate si evaluate in averea debitorului, respectiv: imobil de tip casa in suprafaţa utila de 67,93 mp + teren in suprafaţa de 73,78 mp si cote părti comune in suprafaţa de 8,74 mp, situate in oraşul Rovinari, str. Termocentralei, nr.10 , ap. 3, jud. Gorj, înscrise in Cartea Funciara nr. ........ a orașului Rovinari, având Nr. cadastral ........; Centrala Termica Ariston 24kw;  Calculator + Monitor.

Conchizând, Raportul nr. ..../12.10.2020 asupra fondurilor obţinute din lichidarea bunurilor debitoarei SC F. SRL, publicat în BPI nr. ..../20.10.2020, nu cuprinde prin prisma prevederilor art.160 din legea nr.85/2014, nici omisiuni, nici erori, pentru că sintagma ,,au fost valorificate toate bunurile debitoarei” coincide faptic și scriptic cu situația  patrimoniului debitoarei.

Cum valoarea bunurilor anterior menționată era 0, nu se poate susține că debitoarea deținea și alte bunuri și acestea nu au fost valorificate de lichidatorul judiciar.

Deci, sunt nefondate criticile AJFP Gorj pe această chestiune, aduse raportului nr...../12.10.2020.

 Nefondată se privește a fi și critica referitoare la omisiunea de a menționa că ,,asupra acestui bun imobil valorificat, instituția bugetară a aplicat sechestru conform Procesului Verbal de sechestru pentru bunuri imobile încheiat la data de 09.09.2015", deoarece, practicianul în insolvență a menționat expres că, „asupra bunului imobil descris mai sus, există instituit un drept de ipotecă în favoarea creditorului BRD GSC SA, potrivit Contractului de ipotecă imobiliară autentificat sub nr. 227/15.01.2014."

Se constată că, la data deschiderii procedurii, creditoarea AJFP Gorj a solicitat înscrierea la masa credală cu o creanţă în sumă de 70.346 lei, garantată, conform procesului verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. GJ 132862/09.09.2015 – solicitare față de care cererea de creanţă a fost admisă așa cum a fost formulată, inserându-se în tabelele de creanţe, menţiunea privind creanţa garantată, conform Procesului Verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. GJ 132862/09.09.2015 – chestiune confirmată de Tabelul definitiv consolidat nr. 10611/19.07.2018.

În raportul asupra fondurilor, este de altfel notată doar ipoteca convențională a creditorului BRD GSG SA, având în vedere faptul că acest creditor deținea o ipotecă de rang superior oricărei alte creanţe.

Prin prisma acestor considerente, critica adusă de AJFP Gorj se privește a fi nefondată și va fi respinsă ca atare.

Referitor la criticile pe plata serviciilor de evaluare, se constată că în cuprinsul raportului contestat, la Pct. 5 - Mențiuni privind plata cheltuielilor prevăzute la art. 159 alin. (1) din Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei, s-a menționat ,,Contravaloare servicii evaluare pentru bunul imobil, aprobate in cadrul Adunării Creditorilor din data de 17.10.2017 si pentru bunurile mobile, aprobate in cadrul Adunării Creditorilor din data de 27.09.2018" – când a fost aprobată oferta financiară în cuantum de 500 lei, pentru evaluarea bunului imobil valorificat, iar în cadrul Adunării Creditorilor din data de 27.09.2018, a fost aprobată oferta  financiara în cuantum de 1.500 de lei, pentru evaluarea bunurilor mobile valorificate.

Cum serviciile privind evaluarea întregului patrimoniu al debitorului SC F. S.R.L. s-au ridicat la suma de 2.000 de lei – costuri aprobate, de altfel, în cadrul a două Adunări ale Creditorilor distincte, judecătorul sindic constată și reține că și sub acest aspect, raportul întocmit și depus de lichidatorul judiciar este la adăpost de orice critică, urmând să fie menținut și contestația respinsă ca nefondată și pe această chestiune.

În temeiul prezentelor considerente și a dispozițiilor legale menționate, 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge ca nefondată contestaţia AJFP GORJ, cu sediul în ........ judeţul Gorj, ......, împotriva Raportului nr..../15.10.2020, privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în condiţiile art.64 din Legea nr. 85/2014, publicat în BPI nr..../19.10.2020 şi a Raportului nr. .... din 12.10.2020, asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire rectificat, publicat în BPI nr...../20.10.2020, întocmite și depuse de lichidator  judiciar A.L.I. SPRL, desemnat să administreze procedura insolvenței debitoarei SC F. SRL, cu sediul în ..............

Cu apel.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de grefa instanţei, azi 22.02.2021- la Tribunalul Gorj,

Judecător sindic,

...

Grefier,

.....