Sentinţă civilă

Sentinţă civilă 4534 din 05.10.2009


Dosar nr. 7082/94/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BUCURESTI – JUDECATORIA BUFTEA

Sentinta civila nr. 4534

Sedinta publica din data de 05.10.2009

Instanta compusa din:

PresedinteSTEREA AURICA

Grefier Dumitrache Elisabeta

Pe rol fiind  solutionarea cauzei civile având ca obiect fond funciar, formulata de reclamantii CM, SM, C, CMD  în contradictoriu cu pârâtele PCD-V- prin P si PJI.

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta pentru reclamantii lipsa, avocat RC- C - cu delegatie la dosar, se prezinta pentru pârâta PCD- V, consilier juridic, lipsa fiind PJI.

Procedura de citare  este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care,

Aparatorul reclamantilor depune la dosar delegatie solicita în dovedirea actiunii încuviintarea probelor cu înscrisuri si înscrisurile de la dosar.

Reprezentantul pârâtei PCD- V arata ca nu are cunostinta de actele dosarului, solicita încuviintarea probei cu înscrisurile aflate la dosar, apreciaza ca sunt la dosar toate actele.

Aparatorul partilor arata ca nu mai au alte cereri de formulat sau probe de administrat.

Nemaifiind alte cereri de formulat si probe de administrat, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul în dezbateri.

Aparatorul reclamantilor solicita admiterea actiunii si  obligarea pârâtelor PCD- V si PJI la emiterea ordinului prefectului pentru suprafata de .... mp asa cum reiese din acte si .... mp din masuratori, corespunzator nr. topografic .., parcelele ...., teren situat în CD- V, S Z,S.G, nr..., JI .

Reprezentantul pârâtei PCD- V solicita admiterea actiunii.

Fata de actele si lucrarile dosarului, instanta retine cauza în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând asupra cauzei civile de fata constata urmatoarele:

Prin actiunea civila înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 7082/94/2009 la data de 23.09.2009, reclamantii CM, SM, CS, CMD au chemat în judecata pe pârâtele PCD- V si PJI solicitând obligarea acestora sa emita ordin de constatare a dreptului de proprietate pentru terenul intravilan de ... mp situat în CD- V, S Z, S.G, nr...., T.. , parcelele ...., JI.

În motivarea actiunii reclamantii au aratat ca imobilul teren si constructie situat la adresa aratata mai sus a fost dobândit de CM si defunctul sau sot, CF, prin actul de vânzare- cumparare nr..../24.03.1983, mostenitorii defunctului CF sunt ei, reclamantii, în calitate de sotie supravietuitoare si copii, terenul a fost detinut în folosinta de la cumparare si pâna în prezent, a achitat taxe si impozite pentru acesta, desi a solicitat P sa întocmeasca actele si sa le înainteze prefectului I pentru eliberarea actului de proprietate în baza art. 23 din Legea nr. 18/1991 însa cererea nu a fost solutionata. A mai aratat ca nu s-a emis act de proprietate altei persoane, terenul nu a fost revendicat în baza legilor fondului funciar de alta persoana.

Au mai fost depuse la dosar adeverinta nr...../......, copii de pe actul de vânzare- cumparare nr. ../....,file din registrul agricol si registrul posesorilor precum si expertiza extrajudiciara de identificare a terenului, fiind admise probele cu acte si expertiza extrajudiciara.

Reprezentantul PD- V a fost de acord cu actiunea reclamantilor, PJI nu a formulat întâmpinare, nu a fost reprezentat la judecata.

Analizând probele dosarului instanta retine în fapt ca reclamanta CM si sotul sau CF, în prezent decedat, au cumparat prin actul autentificat sub nr. .../.... un imobil compus din casa de locuit situat în D–V, JI, teren aferent constructiei fiind în proprietatea statului, cumparatorii figureaza înscrisi în evidentele agricole, fiscale si cadastrale din anul 1986 si pâna în prezent cu suprafata de teren curti- constructii de .... mp, din masuratori rezultând o suprafata de ..... mp.

Având în vedere situatia retinuta mai sus, constatând aplicabile prevederilor art. 23 si art. 36 din legea nr. 18/1991 R, instanta va admite actiunea, va obliga PD- V sa întocmeasca documentatia pe numele reclamantilor pentru terenul de .... mp situat în CD- V, SZ, S.G, nr. ..., T .., parcelele ...., JI si sa o înainteze PJI , va obliga prefectul JI sa emita ordin de constatare a dreptului de proprietate reclamantilor pentru aceeasi suprafata de teren.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite actiunea formulata de reclamantii CM,  SM, CS, CMD, în contradictoriu cu pârâtele PCD- V- P P cu sediul în CD- V, S D- V, JI si PJI .

Obliga pârâta P D- V sa întocmeasca si sa înainteze documentatia în vederea emiterii Ordinului de constatare a dreptului de proprietate pentru terenul de ... mp.

Obliga pârâtul PJI  sa emita Ordin pentru aceleasi reclamante si acelasi teren.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, astazi, 05.10.2009.

PRESEDINTEGREFIER

Sterea Aurica Dumitrache Elisabeta

Red. S.A

Thn.VD/ 12 ex