Contestaţii fişă individuală de evaluare a performanţelor şi abilităţilor emisă de Oficiul de Cadastru şi Publicitate imobiliară Teleorman – Alexandria.

Sentinţă civilă 1095 din 13.09.2006


Contestaţii fişă individuală de evaluare a performanţelor şi abilităţilor emisă de Oficiul de Cadastru şi Publicitate imobiliară Teleorman – Alexandria.

Sentinţa civilă nr. 1095 din 13.09.2006 – complet specializat pt. litigii de muncă şi asigurari sociale.

Prin cererea înregistrată la acest tribunal la data de 28.02.2006, contestatoarea GI , cu domiciliul în Alexandria, strada Dunarii, nr. 8, bl. B6, sc. A, et. 8, ap. 41, jud. Teleorman, contestă fişa individuală de evaluare a performanţelor şi abilităţilor emisă de intimatul Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Teleorman, cu sediul în municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 178, jud. Teleorman.

În motivarea cererii, contestatoarea arată că i-a fost comunicată fişa individuală de evaluare a performanţelor şi abilităţilor pt. activitatea sa de inginer şef- serviciu cadastru în cadrul OCPI Teleorman la data de 10.01.2006.

Mai arată că a  fost evaluată cu calificativul nesatisfăcător , primit la fiecare dintre cele trei criterii punctaj pt. calificativul nesatisfăcător.

Apreciază Contestatoarea că această evaluare este subiectivă , rezultat al tensiunii şi animozităţii din cadrul OCPI Teleorman, avînd ca scop schimbarea sa din funcţia de inginer sef .

Mai arată că începând cu anul 1998 şi până la evaluarea de faţă a fost apreciată ca fiind bună sau foarte bună.

Contestatoarea a completat acţiune introductivă – f. 115-117 (vol I) prin care a solicitat introducerea în cauză a directorului Popescu Laurenţiu şi plata sumei de 10000 RON cu titlu de daune morale, iar prin cererea din 8 mai 2006 – f.143 (vol I) îşi precizează cererea introductivă în care menţionează că în cauză este vorba de un conflict de muncă cu privire la executarea contractului de muncă , aceasta neavînd calitatea de funcţionar public şi nu mai solicită introducerea în cauză a directorului Popescu Laurenţiu.

Înţelege să-şi menţină cererea prin care contestă fişa individuală de evaluare a performanţelor şi atribuţiilor emisă de OCPI Teleorman precum şi petitul prin care solicită obligarea pârâtului la daune morale în sumă de 10 000 RON pt. prejudiciul moral care i-a fost cauzat prin aprecierea subiectivă a activităţii sale.

În drept, îşi întemeiază cererea pe dspoziţiile art. 248, 269, 281 Codul muncii; art. 998 , 999 Cod civil.

Contestatoarea Ganea Ioana deţine funcţia de inginer şef în cadrul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Teleorman prin urmare aceasta fiind o funcţie de conducere.

Potrivit art.53 (3) din Regulamentul de ordine interioară al oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară aprobat prin Ordinul nr. 1020/2005 – f.108, procedura de evaluare a performanţelor profesionale a angajaţilor din cadrul oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară care deţin funcţii de conducere se realizează de către directorul oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară.

În Regulamentul de ordine interioară menţionat mai sus, sunt stabilite criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale , indiferent de funcţia de conducere sau execuţie în care este încadrat salariatul evaluat , acestea fiind : competenţa profesională , comportamentul şi aptitudinile adiacente (relaţiile cu instituţiile subordonate ) relaţiile cu terţe persoane , comunicarea verbală-scrisă.

Art.58 (1) din acelaşi regulament prevede criteriul competenţa profesională , care stă la baza evaluării profesionale prevăzută de art. 63 alin. 2 din Codul muncii şi implică îndeplinirea unui număr de indicatori nominalizaţi .

Instanţa constată că şi contestatoarea a fost evaluată aşa cum rezultă din fişa individuală de evaluare a performanţelor şi abilitaţilor – f. 8-9 de către directorul instituţiei aşa cum prevede regulamentul de ordine interioară menţionat mai sus , obţinând calificativul nesatisfăcător pentru care contestatoarea a semnat.

Potrivit art. 56 din Regulamentul de Ordine Interioară evaluarea făcută a fost contestată la comisia de soluţionare a contestaţiilor, constituită prin decizie.

Faţă de aceste dispoziţii legale, comisia investită în acest sens are independenţă decizională , soluţia acesteia având caracter definitiv.

Cu privire la legalitatea fişei individuale de evaluare a performanţelor profesionale, instanţa constată că intimatul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Teleorman a respectat procedura legală prevăzută de actele normative în acestă materie, fără a reţine vreun motiv de nelegalitate.

În ceea ce priveşte capătul de cerere privind plata daunelor morale în cuantum de 100 milioane lei, instanţa reţine că reclamanta contestatoare nu a făcut dovada prejudiciului suferit şi reau credinţă a intimatului cu privire la evaluarea efectuată contestatoarei.

Pentru aceste motive, tribunalul urmează să respingă ca nefondată cererea formulată de contestatoarea GI împotriva fişei individuale de evaluare a performanţelor şi abilităţilor emisă de intimatul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară teleorman şi privind daunele morale.

Domenii speta