Contestaţie decizie de pensionare

Sentinţă civilă 16/2017 din 12.02.2017


Cod ECLI ECLI:RO:TBGRJ:2017:010.000016

Cod operator 2442/2443

Dosar nr. ….

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Sentința Nr. 16/2017

Şedinţa publică de la 12 Ianuarie 2017

Completul compus din:

PREŞEDINTE …

Asistent  judiciar …

Asistent  judiciar ….

Grefier ….

Pe rol fiind soluţionarea cererii de chemare în judecată formulată de reclamantul Ţ.M. în contradictoriu cu pârâtele C.J.P.G.şi  C.N.P.P. - C.C. C., având ca obiect contestaţie decizie de pensionare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au  lipsit părţile, reclamantul fiind reprezentat de avocat  D.C. ,  iar pârâtele de consilier juridic S.C.

Procedura  de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care reprezentanţii părţilor au arătat că nu mai au alte cereri de formulat şi probatorii de administrat în cauză.

Nemaifiind cereri de formulat şi probe de administrat, constatând cercetarea judecătorească încheiată şi cauza în stare de judecată, potrivit art. 392 C.pr.civ., declară deschise dezbaterile asupra fondului şi acordă cuvântul parţilor în ordinea şi în condiţiile prevăzute la art. 216 C.pr.civ.

Apărătorul reclamantului, avocat D.C. având cuvântul, a solicitat admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată şi precizată,  anularea deciziei nr. 11872/26.02.2016 emisă de C.J.P.G. şi a Anexei la Decizie,  a Hotărârii nr. 17434/10.10.2016 emisă de C.C.C. – C.N.P.P., precum şi obligarea pârâtei C.J.P.G. să emită o nouă decizie, cu valorificarea perioadei 25.09.1981-16.11.1995 ca fiind lucrată in grupa I de muncă, in procent de 75%, conform adeverinţei nr. 9315/16.11.2005 emisă de S.C. S.G. S.A. Tg-Jiu, precizând că nu solicită cheltuieli de judecată. Totodată, a depus concluzii scrise.

Reprezentanta pârâtelor, consilier juridic S.C. având cuvântul, a solicitat respingerea contestaţiei ca neîntemeiată şi menţinerea Hotărârii nr. 17434/10.10.2016 emisă de C.C.C. – C.N.P.P. emisă de C.C.C. – C.N.P.P, cât şi a deciziei contestate emisă de C.J.P.G.ca fiind temeinice şi legale, pentru motivele arătate prin întâmpinare,  fără cheltuieli de judecată.

TRIBUNALUL

Asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj - Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale la data de 26.05.2016 sub nr…., reclamantul Ţ.M. a  chemat în judecată pârâtele C.J.P.G.  şi C.N.P.P. – C.C.C. solicitând instanţei  ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună anularea deciziei  nr. 11872/26.02.2016 emisă de C.J.P.G.  prin care i-a fost respinsă cererea de înscriere la pensie și a Anexei la decizie, cu obligarea C.J.P.G. la emiterea unei noi decizii privind acordarea de pensie pentru limită de vârstă cu recalcularea drepturilor de pensie, calcul care să aibă in vedere adeverința nr.9315/16.11.2015 emisă de S.C. S.G. S.A. Tg-Jiu, cu cheltuieli de judecată.

 În susţinerea cererii, reclamantul a arătat că prin decizia nr.11872 din 26.02.2016 privind respingerea pensiei pentru limită de vârstă emisă de C.J.P.G. i-a fost respinsă cererea de pensionare anticipată, cu motivarea că perioada 25.09.1981-16.11.1995 nu se valorifică in grupă de muncă până la prezentarea fişei postului sau a unui referat din care să rezulte atribuţiile de serviciu, documente care să releve faptul că a desfăşurat in aceleaşi condiţii cu personalul prevăzut la pct.14 din Anexa nr.1 la Ordinul nr.50/1990.

A arătat că in termen legal şi in temeiul dispoziţiilor art.149 alin.1 din Legea nr.263/2010 a formulat contestaţie adresată C.C.C., insă in cadrul acestei proceduri prealabile obligatorii nu a fost pronunţată o soluţie, fapt pentru care s-a  adresat instanţei pentru drepturile solicitate.

Reclamantul apreciază decizia de  respingere a pensiei emisă de pârâta C.J.P.G. ca fiind nelegală şi netemeinică, pentru cele ce se succed.

A menţionat că in perioada 25.09.1981-16.11.1995 a desfăşurat activitate in cadrul Întreprinderii de Sticlărie Menaj Tg-Jiu( ulterior denumită S.C. S.G. S.A.) ca şi creator modele, lucrând efectiv la uşa cuptorului de sticlărie.

Că in carnetul de muncă, poziţia nr.38, este menţionat că  in perioada 16.11.1981-16.11.1995 a lucrat in loc de muncă cu condiţii deosebite conform pct.14, Anexa nr.1 din Ordinul nr.50/1990, in procent de 14%, in total 14 ani. Această menţiune din carnetul de muncă este confirmată de adeverinţa nr.9315/16.11.2005 eliberată de S.C. Star Glass , adeverinţă din care rezultă  activitatea prestată in condiţii deosebite, in perioada respectivă.

A precizat că la emiterea deciziei ce face obiectul contestaţiei, a fost ignorată inclusiv Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie  nr.258 din 20.09.2004, decizie prin care s-a reţinut că Ordinului nr.50/1990 nu i se poate restrânge aplicabilitatea numai la activităţile şi funcţiile prevăzute in forma iniţială a Ordinului, in lipsa unei dispoziţii exprese a organului de autoritate emitent sau a unui act normativ de ordin superior.

Că o astfel de interpretare se impune cu atât mai mult cu cât forma dobândită de ordinul respectiv, prin modificările şi completările ulterioare, a fost menită să elimine inconsecvenţele şi inechităţile existente. Din acest motiv, a accepta restrângerea sferei de aplicare a ordinului şi a crea categorii distincte de beneficiari, in raport de situaţia pe care aceştia o aveau atunci când au fost aduse modificări şi completări, ar însemna să se creeze discriminări tocmai acolo unde s-a urmărit tratarea egală şi nediferenţiată a tuturor celor care au activat în condiţii similare de muncă, indiferent de perioada in care au lucrat.

A învederat şi faptul că încadrarea in grupa de muncă superioară s-a făcut de către angajator, iar C.J.P.G. nu are competenţă in a verifica documentele emise de angajator, cu atât mai mult cu cât adeverinţa şi carnetul de muncă sunt acte care se bucură de prezumţia de legalitate şi veridicitate, până la proba contrară. In acest caz, sarcina probei incumbă celui care o invocă.

A mai precizat reclamantul că S.C. S.G. S.A. este in prezent dizolvată şi radiată, astfel încât obţinerea unui referat, aşa cum solicită Casa de Pensii, este imposibilă. Cu privire la fişa postului, a precizat că acest document stabileşte sarcinile şi atribuţiile de serviciu ale angajatului, nicidecum condiţiile de muncă specifice exercitării unei funcţii sau meserii.

In probaţiune, a solicitat proba cu înscrisuri, expertiză tehnică, precum şi orice alt mijloc de probă relevant in cauză.

In drept şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art.151 din legea nr.263/2010, precum şi textele de lege invocate in cuprinsul cererii.

În susţinere, reclamantul a depus la dosar în copie,  următoarele înscrisuri: cartea de identitate, decizia nr. 11872 din data de 26.02.2016  privind respingerea pensiei pentru limită de vârstă şi anexa la această decizie, adeverinţa nr. 9315 din data de 16.01.2005, carnetul de muncă, filele 5-11 din dosar.

Legal citată cu această menţiune, pârâta C.J.P.G. a formulat Întâmpinare in cauză prin care a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată.

A arătat că prin cererea nr. 155240 din 09.11.2015, reclamanta a solicitat acordarea pensiei pentru limită de vârstă, motiv pentru care C.J.P a emis decizia nr. 11872/26.02.2016 prin care a fost respinsa aceasta cerere.

Nemulţumit de această decizie, reclamantul  a formulat contestaţie înregistrată sub nr. 12782/23.03.2016 in care  a menţionat că nu i s-a valorificat adeverinţa nr.9315/16.11.2015 eliberată de S.C. S.G. S.A. Tg-Jiu.

Pârâta a învederat că urmare a reverificării dosarului de pensionare s-a constatat că decizia contestată a fost corect  emisă in baza prevederilor legale şi a documentelor depuse de către reclamant la dosar. Că perioadele 25.09.1981-15.11.1981, respectiv 16.11.1981-16.11.1995, înscrise in adeverinţa menţionată nu au fost valorificate in grupa I de muncă până la prezentarea fişei postului sau a unui referat din care să rezulte atribuţiile de serviciu, documente din care să reiese că a desfăşurat activitate in aceleaşi condiţii cu personalul prevăzut la pct.14, anexa I a Ordinului nr.50/1990.

Având in vedere contestaţia reclamantului, C.J.P.G. a înaintat-o la C.C.C. in vederea soluţionării, in conformitate cu  art.149, alin 1 din Legea 263/2010.

De asemenea, potrivit alin.2 al aceluiaşi articol, procedura de examinare a deciziilor supuse contestării reprezintă procedura prealabilă, obligatorie, fără caracter jurisdicţional, iar conform art.151 alin.2, hotărârile C.C.C. pot fi atacate la instanţă, in termen de 30 de zile de la comunicare.

La dosar, pârâta C.N.P.P. a depus Răspuns la solicitările adresate de instanţă, înregistrat sub nr.1412 din 28.09.2016-fila 26.

De asemenea, pârâta C.N.P.P. a comunicat cu adresa de înaintare înregistrată sub nr. nr. A63804/G9953/14.10.2016, copie a Hotărârii nr. 17434/10.10.2016 emisă de Comisia Centrală de Contestaţii prin care a fost soluţionată contestaţia reclamantului, cu menţiunea că dosarul de pensie însoţit de documentaţia care a stat la baza emiterii deciziei contestate a fost restituit Casei Judeţene de Pensii Gorj,  filele 28 -31 din dosar.

La termenul din data de 03 noiembrie 2016, reclamantul, prin apărătorul ales, a inţeles să conteste şi H.C.C.C. nr. 17434 din 10.10.2016, in temeiul dispoziţiilor art.151 alin.2 din legea nr.263/2010 , depunând şi o cerere scrisă in acest sens.

A reiterat susţinerile din cererea introductivă, solicitând admiterea contestaţiei, aşa cum a fost formulată şi precizată, cu cheltuieli de judecată.

Pentru termenul din data de 8 decembrie 2016, reclamantul a formulat Note scrise la care ataşat înscrisuri, respectiv:  decizia nr. 144018 din 08.12.2010 emisă de C.J.P.G.pentru Neag Valer, care a prestat activitate in cadrul aceluiaşi angajator şi in condiţii similare, declaraţia notarială a acestuia din care rezultă că au lucrat împreună in atelierul de creaţie din incinta fabricii, filele 37-38.

La acelaşi termen de judecată, pârâta C.J.P.G.a depus intreg dosarul de pensionare al reclamantului.

Reclamantul a formulat Concluzii scrise prin care a solicitat admiterea contestaţiei ulterior precizate, anularea Hotărârii nr.17434/10.10.2016 emisă de C.N.P.P.  – C.C.C., a Deciziei nr. 11872/26.02.2016 li a Anexei la decizie, emise de C.J.P.G., cu obligarea acestei pârâte la emiterea unei noi decizii privind acordarea de pensie pentru limită de vârstă, iar la calculul drepturilor de pensie să se aibă in vedere adeverinţa nr. 9315 din 16.11.2015 eliberată de către S.C. S.G. S.A. Tg-Jiu, respectiv perioada 25.09.1981-16.11.1995 ca fiind lucrată in condiţii deosebite-grupa I de muncă, in procent de 75 %, cu cheltuieli de judecată.

A arătat că prin decizia emisă de C.J.P.G. a fost respinsă cererea de pensionare anticipată, cu motivarea că perioada 25.09.1981-16.11.1995 nu se valorifică in grupă de muncă până la prezentarea fişei postului sau a unui referat din care să rezulte atribuţiile de serviciu, documente care să ateste că a desfăşurat activitate in aceleaşi condiţii cu personalul prevăzut la pct.14 din Anexa nr.1 la Ordinul 50/1990.

A mai precizat că prin Hotărârea nr. 17434 din 10.10.2016 emisă de C.N.P.P. - C.C. C., nu se neagă faptul că activitatea desfăşurată in perioada 16.11.1981-16.11.1995 poate fi valorificată ca stagiu de cotizare in grupa I de muncă, însă se susţine că reclamantul trebuie să facă dovada activităţii prevăzute la poziţia nr.14 din Anexa nr.1 la Ordinul nr.50/1990.

A apreciat reclamantul că atât Hotărârea C.C.C., cât şi decizia emisă de C.J.P.G. sunt nelegale şi netemeinice, in susţinere fiind reiterate motivele din cererea introductivă.

A solicitat totodată să se aibă in vedere şi înscrisurile depuse la dosar din care rezultă că o altă persoană care a desfăşurat activitate in aceleaşi condiţii de muncă pe care le a învederat prin contestaţia formulată, a beneficiat de grupa I de muncă la stabilirea stagiului de cotizare şi a drepturilor la pensie.

Tribunalul a încuviinţat proba cu înscrisuri reprezentate de actele aflate în cadrul dosarului de pensionare al reclamantului, înscrisuri ce au fost depuse la dosarul cauzei pe parcursul cercetării judecătoreşti.

Procedându-se  la examinarea şi aprecierea actelor şi înscrisurilor depuse în probaţiune la dosarul cauzei,  instanţa de judecată reţine următoarele:

Prin cererea nr. 155240/09.11.2015, reclamantul Ţ.M. a solicitat C.J.P.G.  înscrierea la pensie pentru limită de vârstă conform Legii nr. 263/2010  privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin Decizia nr. 11872/26.02.2016 emisă de C.J.P.G.,(contestată in cauza pendinte), s-a respins cererea privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă, întrucât nu a îndeplinit condiţia prevăzută de lege privind vârsta standard de pensionare de 65 de ani.

Nemulţumit  de această decizie, reclamantul  a formulat contestaţie la C.C.C. – C.N.P.P, înregistrată la C.J.P.G. sub  nr.12782/23.03.2016, invocând faptul că la emiterea deciziei contestate nu a fost valorificat stagiul de cotizare realizat in grupa I de muncă, respectiv perioadele 25.09.1981-15.11.1981 şi 16.11.1981-16.11.1995, conform înscrisurilor de la poz.38 din carnetul de muncă şi  din adeverinţa nr.9315/16.11.2005 eliberată de S.C. S.G.  S.A. Tg-Jiu.

Prin Hotărârea nr.17434 din data de 10.10.2016, C.C.C. – C.N.P.P. a respins contestaţia reclamantului ca fiind neîntemeiată, constatându-se că prin decizia nr.11872/26.02.2016, in mod corect, prin decizia a fost respinsă cererea de înscriere la pensie pentru limită de vârstă, deoarece contestatorul nu a îndeplinit condiţia privind vârsta standard de pensionare prevăzută de lege, respectiv 65 de ani,  pentru a putea beneficia de această categorie de pensie. In motivare, C.C.C. a reţinut că activitatea desfăşurată de către contestator  in perioada dedusă judecăţii, respectiv 16.11.1981-16.11.1995  in funcţia de creator modele (proiectant modele) in cadrul S.C. S.G. S.A. Tg-Jiu(fostă Întreprinderea de Sticlărie Menaj)  a fost încadrată  de unitate in grupa I de muncă conform pct.14  din anexa nr.1 la Ordinul MMOS nr.50/1990, procent de 75%, potrivit înscrisului de la poz.38 din carnetul de muncă.

Prin cererea ce formează obiectul prezentului dosar, precizată ulterior, reclamantul a  înţeles să conteste atât decizia nr. 11872/26.02.2016 emisă de C.J.P.G., cât şi Hotărârea nr.17434 din data de 10.10.2016 emisă de C.N.P.P. – C.C.C. solicitând anularea acestora, şi, pe cale de consecinţă, obligarea pârâtei C.J.P.G. să emită o nouă decizie prin care să se valorifice perioada  25.09.1981-16.11.1995,  ca fiind lucrată in grupa I de muncă, in procent de 75%, conform adeverinţei nr. 9315/16.11.2005, emisă de S.C. S.G. S.A. Tg-Jiu. 

In esenţă, motivul prezentei contestaţii  îl constituie neluarea in considerare de către C.J.P.G. a perioadei in care reclamantul  pretinde că a desfăşurat activitate in grupa I de muncă, in procent de 75%, respectiv perioada 25.09.1981-16.11.1995.

Instanţa reţine că motivul respingerii contestaţiei reclamantului vizează condiţia impusă acestuia de a depune documente verificabile emise in perioada respectivă  aflate in arhiva societăţii (fişa postului, note, decizii ale conducerii societăţii sau alte documente justificative) din care să rezulte că a avut atribuţii să desfăşoare activitatea prevăzută la pct. 14 din Anexa nr.1 la Ordinul nr.50/1990, in procent de 75 % din programul normal de lucru pentru a fi valorificată adeverinţa nr.9315/16.11.2005 eliberată de fostul angajator S. C. Star Glass S.A. Tg-Jiu, la  fila 8 din dosar fiind  ataşată copia acestei adeverinţe.

Se constată că potrivit acestei adeverinţe, în perioada dedusă judecăţii, respectiv 25.09.1981-16.11.1995, reclamantul a fost încadrat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, in meseria de creator modele şi a desfăşurat activitatea in condiţii deosebite, mai exact in grupa I de muncă –timp 75%, locul de muncă fiind încadrat la pct.14, Anexa nr.1 la Ordinul nr.50/1990.

Potrivit art. 1 din Ordinul 50/1990, în grupa I de muncă se încadrează locurile de muncă, activităţile şi categoriile profesionale cuprinse în anexa nr. 1. Activitatea prevăzută la poziţia nr.14 din anexa nr. 1 se referă la ,,prelucrarea industrială a topiturii de sticlă la ţeavă prin suflare cu gura(operaţii executate complet nemecanizat şi preluând priza din cuptorul e topire).,,

În baza Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială şi în conformitate cu prevederile art.2 din Decretul-lege nr. 68/1990, pentru înlăturarea unor inechităţi în salarizarea personalului, Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale, Ministerul Sănătăţii şi Comisia Naţională pentru Protecţia Muncii au emis Ordinul nr.50/1990, prin care se precizează locurile de muncă, activităţile şi categoriile de personal care lucrează în condiţii deosebite, ce se încadrează în grupele I şi II de muncă, în vederea pensionării.

Ulterior, Ordinul nr.50/1990 a fost completat şi modificat prin Ordinele nr.100/1990 şi 125/1990.

Potrivit dispoziţiilor art.13 din Ordinul nr.50/1990,  perioada lucrată după data de 18.03.1969 până în prezent şi în continuare se încadrează în grupele I şi II de muncă în conformitate cu prevederile acestui ordin.

Începând cu data de 01.04.2001, Ordinul nr. 50/1990, precum şi Ordinele nr.100/1990 şi 125/1990 au fost abrogate prin Legea nr.19/2000, însă prezenta acţiune vizează activitatea desfăşurată în perioada anterioară datei de 01.04.2001, perioadă în care erau în vigoare aceste ordine.

Instanţa reţine că încadrarea activităţii prestate de angajaţi în grupele de muncă reglementate anterior anului 2001 şi eliberarea de adeverinţe în acest sens constituie atributul angajatorilor, conform dispoziţiilor Ordinului 50/1990.

Stabilirea, determinarea şi deschiderea dreptului la pensie prin plata efectivă a acestor prestaţii pecuniare cu titlu venit de înlocuire trebuie să se facă  şi să fie circumscrie normelor de drept incidente şi cuprinse  în legislaţia  din domeniu în vigoare evidenţiată şi cuprinsă expres, imperativ şi limitativ în legea 263/2010 modificată şi HG  257/2011.

Astfel emitenta actului de dispoziţie, conform prerogativelor şi competenţelor atribuite acesteia are obligaţia legală, având posesiunea dosarului administrativ de pensie să valorifice in integrum toată evoluţia şi traseul profesional al titularului dreptului material sub toate aspectele şi elementele necesare, inclusiv a veniturilor şi sporurilor salariale realizate şi dovedite, dar şi a condiţiilor de muncă avute în perioada existenţei raportului juridic de muncă.

Potrivit art.52 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare sau în specialitate, după caz, prevăzute de prezenta lege.

În cazul pensiei pentru limită de vârstă,  persoanele care au realizat  vechime în muncă în grupa a I-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001 beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare, după cum rezultă din prevederile art.158 alin.1 din Legea nr.263/2010(,, perioadele de vechime în muncă realizate în grupa a I-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite, în vederea reducerii vârstelor de pensionare.,,).

Prevederile art.158 alin.2 din Legea nr.263/2010 stabilesc că adeverinţele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I şi/sau a II-a de muncă sunt valorificate, numai în situaţia în care au fost emise conform legii, pe baza documentelor verificabile întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001.

Legea nr. 263/2010, la art.159 (1) reglementează  modalitatea de dovedire a vechimii în muncă, astfel:

„Pentru perioadele prevăzute la art. 16 lit. a) şi art. 17, dovada vechimii în muncă, a timpului util la pensie pentru agricultori şi a duratei de asigurare, realizată până la data de 1 aprilie 2001, se face cu carnetul de muncă, carnetul de asigurări sociale sau cu alte acte prevăzute de lege.

Art. 17 alin.  (1) din aceeaşi lege se referă expres şi la stagiul de cotizare reprezentat de vechimea în muncă suplimentară  acordată în baza legislaţiei anterioare  datei de 01.04.2001 pentru grupele I şi a II-a de muncă, astfel:

„Constituie stagiu de cotizare şi perioada suplimentară la vechimea în muncă sau la vechimea în serviciu acordată în baza legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 pentru perioadele realizate în grupa I, a II-a (…)”.

 La art.15 Ordinul nr.50/1990 se prevede că dovedirea perioadelor de activitate desfăşurate în locurile de muncă şi activităţile ce se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării se face pe baza înregistrării acestora în carnetul de muncă potrivit metodologiei de completare a acestuia.

Aşa cum s-a arătat pârâta  C.J.P.G. a respins cererea reclamantului  de înscriere la pensie pentru limita de vârstă pe motiv că perioada 25.09.1981-16.11.1995 nu se valorifică in grupă de muncă până la prezentarea fişei postului  sau a unui referat din care să rezulte atribuţiile de serviciu, documente din care să rezulte că a desfăşurat activitate in aceleaşi condiţii cu personalul prevăzut la pct.14 din Anexa nr.1 la Ordin nr.50/1990.

Motivele de respingere invocate atât de C.J.P.G., cât şi de către C.C.C. – C.N.P.P., nu sunt întemeiate, instanţa reţinând că nominalizarea persoanelor în grupa I şi  a II-a de muncă  se face de către angajator, iar adeverinţa depusă de reclamant la dosar înregistrată sub nr. nr.9315/16.11.2005 eliberată de S.C. S.G. S.A. dovedeşte faptul că în  perioada dedusă judecăţii a desfăşurat activitate ce se încadrează în grupa I de muncă, in procent de 75%,  reclamantul  desfăşurându-şi  activitatea la loc de muncă  care  vizează prelucrarea industrială a topiturii de sticlă la ţeavă prin suflare cu gura, conform prevederilor Ordinului 50/1990, Anexa nr. 1, punctul 14. De asemenea, examinând carnetul de muncă al reclamantului depus in extras la dosar(file 9-11)  se constată că în perioada în discuție acesta a fost angajat al SC Star Glass S.A, iar la poziția 38 din carnetul de muncă se precizează că  in perioada 16.11.1981-16.11.1995, acesta a lucrat in meseria de creator modele,  la loc de muncă cu condiţii deosebite, conform pct.14 Anexa 1 la Ordin nr.50/1990, timp 75%.

 Se constată totodată  că şi pârâta Casa Naţională de Pensii Publice a reţinut prin hotărârea Comisiei Centrale de Contestaţii că activitatea desfăşurată de contestator in funcţia de creator modele(proiectant modele), in perioada anterior menţionată, a fost încadrată de angajatorul S.C. S.G. S.A. Tg-Jiu, in grupa I de muncă, procent de 75 %, conform pct.14 Anexa 1 la Ordin nr.50/1990 şi poate fi valorificată ca stagiu de cotizare in grupa I de muncă, sub rezerva depunerii unor documente justificative din care să rezulte că a avut atribuţii să desfăşoare activitatea prevăzută de poz.14 din Anexa 1.

În prezenta cauză  dedusă spre competentă şi legală soluţionare  se reţine faptul că reclamantul  nu are beneficiul şi satisfacţia valorificării perioadei 25.09.1981-16.11.1995 ca fiind lucrată in grupa I de muncă, in procent de 75%, având în vedere înscrierile din adeverinţa nr.9315/16.11.2005 emisă de S.C. S.G. S.A. Tg-Jiu.

În ceea ce priveşte condiţiile şi obligativitatea valorificării stagiului de cotizare în grupa a I a  de muncă în perioada  evidenţiată  in adeverinţa menţionată mai sus, unde se certifică realizarea stagiului în grupa a I-a de muncă,  in procent de 75%, pârâta C.J.P.G.ar fi trebuit să procedeze  în consecinţă, sens în care să fi valorificat  integrum evoluţia şi traseul profesional al reclamantului, sub  aspectele dovedite în mod cert, în privinţa condiţiilor de muncă avute.

Astfel, se reţine că deţinătorul de arhivă, conform competentelor şi prerogativelor avute, respectiv fostul angajator, are obligaţia, ca la cererea persoanei interesate, sa realizeze obligaţiile legale cuprinse expres şi limitativ în cuprinsul art.34 alin.5, art.40 alin.2 lit. h din Legea 53/2003 modificată, art.21 si urm. din legea 16/1996 actualizată, pct.1-5 anexa 1 din Ordinul 590/2008-cererile prin care persoanele interesate solicită eliberarea adeverinţelor se depun la angajatori sau la deţinătorii arhivelor acestora, adeverinţele se întocmesc şi se eliberează,  numai pe baza documentelor, verificabile, aflate în evidenţele angajatorilor sau ale deţinătorilor de arhive.

La eliberarea adeverinţelor angajatorii sau orice alţi deţinători de arhive sunt obligaţi să respecte prevederile art.160 alin.7 din legea19/2000, angajatorii sau orice alţi deţinători de arhive sunt direct răspunzători de legalitatea, exactitatea şi corectitudinea datelor, elementelor şi informaţiilor înscrise în adeverinţele pe are le întocmesc şi le eliberează.

Normele legale în materie, stabilesc şi dispun în sensul că „cererea de pensionare împreună cu actele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege se depun la casa teritoriala de pensii în raza căreia se află domiciliul asiguratului”.

Aşadar, legiuitorul a stabilit in sarcina asiguratului depunerea acelor acte care atestă  condiţiile de muncă în care a lucrat şi pentru care s-au achitat contribuţiile de asigurări sociale.

Adeverinţa  emisă şi depusă la dosarul cauzei deduse judecăţii  constituie act oficial prin care se precizează activitatea desfăşurată, condiţiile de muncă, precum şi  timpul lucrat în grupa  de  muncă, datele care au stat la baza menţiunilor din cuprinsul adeverinţei fiind extrase din carnetul de muncă al reclamantului.

Fostul angajator şi-a  asumat întreaga răspundere cu privire la conţinutul şi veridicitatea adeverinţei, aşa încât pârâta C.J.P., nu are abilitatea de a cenzura aceste afirmaţii atâta timp cât adeverinţa nu a fost contestată în conformitate cu procedurile legale.

Verificarea modalităţii în care a fost consemnată încadrarea  într-o grupă de muncă excede litigiului având ca  obiect  contestarea  deciziei  de pensionare, menţiunile având deplină putere doveditoare până la desfiinţarea acestora,  pe căile legale. C.J.P nu este în măsura să  cenzureze  conţinutul înscrisurilor respective  în  litigiul de  asigurări sociale, întreaga responsabilitate pentru realitatea celor consemnate în carnetul de muncă şi adeverinţele emise cu privire la încadrarea în grupe de muncă revenind emitenţilor acestora. Astfel, decizia C.J.P.G. prin care nu a fost valorificată perioada 25.09.1981-16.11.1995 ca fiind lucrată in grupa I de muncă, in procent de 75%,  este nelegală.

Prin urmare, pârâta C.J.P.G. trebuia să valorifice şi să reţină în mod just şi corect, evoluţia profesională a titularului dreptului material, sub toate aspectele si elementele necesare, inclusiv în privinţa condiţiilor de muncă avute şi astfel dovedite prin scriptele depuse în probaţiune şi să aibă în vedere înscrierile din adeverinţa nr. 9315 din 16.11.2005 emisă de S. C. S.G. S.A. Tg -Jiu.

Pentru aceste considerente şi motive de fapt şi de drept, urmează a se dispune cu deplin temei şi suport juridic admiterea contestaţiei ulterior precizate formulată de către reclamant, urmând a fi înlăturate aprecierile promovate de către pârâta C.J.P.G., cu consecinţa justă a anularii deciziei  nr.11872/26.02.2016 emisă de către pârâta C.J.P.G. şi Anexei la Decizie, precum şi a Hotărârii  nr.17434/10.10.2016 emisă de C.C.C din cadrul C.N.P.P şi obligarea pârâtei C.J.P.G. să emită o nouă decizie prin care să se valorifice perioada 25.09.1981-16.11.1995,  ca fiind lucrată in grupa I de muncă, in procent de 75%, conform adeverinţei nr. 9315/16.11.2005, emisă de S.C. S.G. S.A. Tg-Jiu.

În prezenta cauză  nu se reţine aplicabilitatea prevederilor art.453 Cod. Pr. Civ., luându-se act că reclamantul nu solicită cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite contestaţia, ulterior precizată  formulată de reclamantul Ţ.M., având CNP …., cu domiciliul in …..  în contradictoriu cu pârâtele C.J.P.G, …. şi C.N.P.P. – C.C.C., cu sediul în ... 

Anulează decizia nr.11872/26.02.2016 emisă de către pârâta C.J.P.G. şi Anexa la Decizie, precum şi Hotărârea nr.17434/10.10.2016 emisă de C.C.C.- C.N.P.P .

Obligă pârâta C.J.P.G. să emită o nouă decizie prin care să se valorifice perioada  25.09.1981-16.11.1995,  ca fiind lucrată in grupa I de muncă, in procent de 75%, conform adeverinţei nr. 9315/16.11.2005, emisă de S.C. S.G. S.A. Tg-Jiu.

Ia act că nu se  solicită cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Gorj.

Pronunţată în şedinţa publică din 12.01.2017, la Tribunalul Gorj.

Red. USV// tehnored C.R. //ex.5

16 Ianuarie 2017