Fond funciar

Decizie 1272 din 08.12.2009


FOND FUNCIAR

Modificare titlu de proprietate. Cerere de chemare in judecata formulata de mandatar dupa decesul reclamantului. Efectele in limitele intinderii mandatului, dupa decesul mandantului.

Prin sentinta civila nr. …/..aprilie 2009 Judecatoria Zalau a respins  cererea  reclamantului  I G M, împotriva pârâtelor COMISIA JUDETEANA SALAJ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR, COMISIA LOCALA DE FOND FUNCIAR ZALAU, constatând lipsa capacitatii procesuale active a reclamantului.

În motivarea hotarârii prima instanta a retinut ca :

Conform certificatului de deces depus la fila … din dosar, IGM a decedat la ….2005 .

Din acest considerent, s-a dispus citarea partilor cu mentiunea de a-si expune punctul de vedere cu privire la exceptia privind lipsa capacitatii procesuale active a reclamantului ( el fiind decedat la data înregistrarii actiunii la Judecatoria Zalau) lasând cauza în pronuntare cu privire la exceptia mentionata.

Capacitatea procesuala de folosinta consta în aptitudinea unei persoane de a avea drepturi si obligatii pe plan procesual.

În cazul persoanelor fizice capacitatea de folosinta începe la nasterea lor si înceteaza la moartea lor.

Asa cum s-a aratat I G M a decedat la data de ...2005 iar actiunea a fost înregistrata la Judecatoria  Zalau la data de …..2008.

Prin urmare la data formularii cererii de  chemare în judecata de catre C S, reclamantul era decedat si în consecinta nu avea capacitate procesuala activa, respectiv nu putea sta în judecata.

Împotriva sentintei civile susmentionate a declarat recurs IGM, I T si ISM, mostenitoare ale defunctului IGMV solicitând admiterea acestuia  si casarea hotarârii primei instante cu trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiasi instante.

În  motivul de recurs invocat  reclamantele mostenitoare  considera ca fiind vorba de acelasi teren pe care l-a solicitat si defunctul nu se mai impune refacerea  procurii prin care a fost  împuternicit CS care a actionat cu acceptul lor si le-a înstiintat de fiecare actiune a sa, motiv pentru care judecata cauzei trebuie reluata si solutionata pe fond.

Recursul  reclamantelor mostenitoare este întemeiat pentru cele ce se vor arata în continuare.

Potrivit art. 1539  Cod  civil mandatarul este îndatorat a execura mandatul atâta timp cât este încarcinat si este raspunzator de daune-interese ce ar putea deriva din cauza  neîndeplinirii lui.

Este  de asemenea îndatorat sa termine afacerea începuta la moartea mandantului, daca din întârziere a putea urma pericol”.

Conform art. 71 Cod procedura civila  mandatul nu înceteaza prin moartea celui care l-a dat si nici daca acesta a devenit incapabil. Mandatul dainuieste pâna la retragerea lui  de catre mostenitorii sau de catre reprezentantul legal al incapabilului.

În cazul în speta prin sentinta civila recurata prima instanta  a respins cererea reclamantului împotriva pârâtelor constatând lipsa calitatii  procesuale active a reclamantului.

Defunctul reclamant  prin procura judiciara autentificata prin Încheierea nr. …/…. 2003 a Biroului Notarilor Publici Asociati C. l-a împuternicit pe CS  sa-l reprezinte la Judecatoria Zalau si în caile de atac în proces cu Comisia Judeteana Salaj, având ca obiect reconstituirea dreptului de proprietate (f.3 dosar fond).

Ori din textele legale citate rezulta ca mandatul nu înceteaza prin moartea celui care l-a dat si nici daca acesta a devenit incapabil, ci mandatul dainuieste pâna la retragerea lui de catre mostenitori sau de catre reprezentantul legal al incapabilului, ceea ce nu este cazul în speta.

Dimpotriva recurentele mostenitoare arata ca nu i-au retras mandatul mandatarului ci fiecare actiune a sa a facut-o cu acceptul lor.

În consecinta, în baza art. 312 alin. 2 si 5 Codul de procedura civila se va admite recursul declarat  de IGM, IT si  SMI,  mostenitoare  ale  defunctului  I G M V  contra sentintei  civile  nr.  …./ …. 2009 a  Judecatoriei  Zalau.

Caseaza  hotarârea atacata  si  trimite  cauza  spre rejudecare aceleiasi  instante  Judecatoria  Zalau.

În rejudecare prima instanta va verifica efectele si limitele întinderii mandatului, dupa decesul mandantului.

Domenii speta