Pretenţii

Sentinţă comercială 576/C din 10.04.2009


Tribunalul constata ca prin cererea de chemare în judecata înregistrata la aceasta instanta, reclamanta Casa de Cultura a Municipiului Sibiu a solicitat în principal, în contradictoriu cu pârâta Fundatia S., obligarea pârâtei la plata sumei de 368.500 lei si a dobânzii legal asupra acestei sume, începând cu data de 01.01.2008 si pâna la restituirea efectiva a sumei.

În subsidiar, reclamanta a solicitat ca pârâta S.C. O. A. S.R.L sa fie obligata în solidar cu pârâta FUNDATIA S., la plata sumei prementionate si a dobânzii legale.

În fapt, reclamanta motiveaza ca pârâta FUNDATIA S. s-a obligat, prin contractul nr. 50/16.11.2007, sa asigure serviciile de intermediere a unui spectacol cu formatia ,, Fire of Anatolia”, pentru data de 30.12.2007. Plata serviciilor a fost efectuata anticipat prin ordinul de plata nr. 1200/19.11.2007 si 1358/18.12.2007. Invocând faptul ca riderul tehnic nu a fost respectat, pârâta nu a luat masuri pentru realizarea spectacolului.

Raspunderea pentru realizarea spectacolului din punct de vedere tehnic revenea pârâtei S.C. O.A S.R.L, în baza contractelor încheiate.

În drept, s-au invocat dispozitiile art. 969, 998, 999 si 1073 din Codul Civil si ale art. 43 din Codul Comercial.

Pentru sustinerea actiunii, au fost anexate în copie: contractele economice încheiate cu pârâtii, facturile emise de  FUNDATIA S. ordinele de plata pentru sumele solicitate, dovada îndeplinirii procedurii prealabile cu FUNDATIA S.

Cererea de chemare în judecata a fost legal timbrata.

FUNDATIA S. a formulat întâmpinare, a invocat exceptia lipsei competentei teritoriale a Tribunalului Sibiu, exceptia lipsei competentei functionale a Sectiei Comerciale, litigiul fiind unul civil si exceptia lipsei procedurii prealabile a concilierii directe. Pe fond, pârâta a solicita respingerea actiunii, sustinând ca spectacolul nu s-a realizat întrucât nu a fost respectat riderul tehnic a carei responsabilitate revenea reclamantei.

Reclamanta a precizat cum ca obligatia asigurarii echipamentului tehnic si a celorlalte conditii tehnice revenea pârâtei  S.C. O.A. S.R.L iar între cele doua pârâte nu exista raporturi juridice.

Anularea spectacolului s-a facut la cererea reprezentantului reclamantei iar onorariile artistilor au fost achitate.

Pe parcursul cercetarii judecatoresti au fost luate interogatorii partilor si au fost audiati martorii V.S.M., W. A.I., S.R.A. si Y.M..

Prin încheierea de sedinta din data de 27.10.2008, instanta a respins exceptiile lipsei competentei teritoriale a Tribunalului Sibiu, exceptia lipsei procedurii prealabile a concilierii directe în raport cu pârâta FUNDATIA S.

Din oficiu, instanta a pus în discutia partilor, exceptia lipsei procedurii prealabile a concilierii directe fata de pârâta S.C. O. A. S.R.L si a dispus judecarea acestei exceptii odata cu judecarea fondului.

Analizând cererile si sustinerile partilor, contractele prezentate, celelalte mijloace de proba administrate în cauza, instanta retine starea de fapt pe care o vom prezenta în continuare.

Între reclamanta, Casa de Cultura a Municipiului Sibiu, în calitate de beneficiar si pârâta FUNDATIA S. în calitate de prestator, a fost încheiat contractul de prestari servicii  nr. 50/16.11.2007, având ca obiect asigurarea de catre prestator pentru beneficiar, a serviciilor de intermediere cu artistul ,, Fire of Anatolia”, pentru spectacolul ce urma sa fie organizat la data de 30.12.2007 în Piata Mare din Sibiu. Obligatia principala a prestatorului o reprezinta serviciile de intermediere a prezentei artistului la spectacol iar cea a  beneficiarul de a achita valoarea contractului în doua transe, în suma totala de 368.500 lei. În cuprinsul art. 5.1 din contract, se prevede si obligatia beneficiarului de a asigura echipamentul tehnic inclusiv podeaua.

Anterior, între reclamanta si pârâta S.C. O. A. S.R.L a fost încheiat contractul de furnizare nr. 118/21.03.2007, prin care pârâta se obliga sa furnizeze echipamentul de sonorizare, echipamentul video, accesorii pentru echipamentele audio si video si sa asigure conditiile tehnice, prezentate amanuntit în anexa 1 la contract.

În aplicarea contractului încheiat cu FUNDATIA S. , reclamanta a achitat cele doua transe reprezentând pretul contractului, în baza facturilor nr. 11/15.11.2007 si nr. 12/10.12.2007, prin ordinele de plata nr. 1200/19.11.2007 si nr. 1358/18.12.2007.

La data de 30.12.2007, data programarii spectacolului, artistul ,, Fire of Anatolia”, reprezentantii fundatiei  s-au prezentat pentru a sustine spectacolul  dar constatând ca fata de temperatura scazuta si nerespectarea riderului tehnic privind temperatura, schema de lumini, echipamentul tehnic si interpretând ca beneficiarul doreste anularea spectacolului, nu au asigurat participarea artistului pentru sustinerea efectiva a spectacolului.

Beneficiarul a promovat actiune comerciala si a solicitat obligarea prestatorului FUNDATIA S. la restituirea sumei de 368.500 lei si a dobânzii legale iar în subsidiar, obligarea în solidar, a prestatorului si  a pârâtei S.C. O. A. S.R.L, la plata sumei precizate mai sus.

Din oficiu, instanta a pus în discutia partilor, exceptia lipsei procedurii prealabile fata de pârâta S.C. O. A. S.R.L iar reclamanta a precizat ca nu a îndeplinit o asemenea procedura.

Constatând existenta  unor contracte distincte încheiate între reclamanta si pârâta, respectiv a unui contract de prestari servicii  cu pârâta FUNDATIA S.  si a unui contract de furnizare cu pârâta SC O. A. S.R.L iar obligatia acestora nu este solidara în sensul art. 1039 si urmatoarele din Codul Civil, instanta va analiza distinct cererile reclamantei, în contradictoriu cu fiecare din parti.

În ceea ce priveste cererile formulate în contradictoriu cu pârâta SC O. A.  S.R.L, raporturile juridice dintre  parti izvorasc din contractul de furnizare nr. 118/21.03.2007( filele 49 -55 dosar ).

Reclamanta nu a realizat procedura prealabila fata de aceasta pârâta, urmând ca actiunea sa fie respinsa fata de pârâta SC O. A.  S.R.L, pentru motivele  ce le vom prezenta mai jos.

Potrivit dispozitiilor art. 7201 din Codul de Procedura Civila, în litigii comerciale evaluate în bani, înainte de introducerea cererii de chemare în judecata, reclamantul va încerca solutionarea litigiului prin conciliere directa iar potrivit dispozitiilor art. 7 alin. 6 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ,  plângerea prealabila în cazul actiunii care are ca obiect contracte administrative are semnificatia concilierii în cazul litigiilor comerciale, dispozitiile Codului de Procedura Civila fiind aplicabile în mod corespunzator.

În speta, se constata ca reclamanta nu s-a adresat, anterior introducerii actiunii, pârâtei SC O. A.  S.R.L si nu a încercat solutionarea pe cale amiabila a litigiului.

Fata de aceste considerente, având în vedere si dispozitiile art. 137 din Codul de Procedura Civila, exceptia lipsei procedurii prealabile va fi admisa iar actiunea reclamantei va fi respinsa fata de pârâta SC O. A. S.R.L.

Referitor la cererea de chemare în judecata formulata de reclamanta Casa de Cultura a Municipiului Sibiu, în contradictoriu cu pârâta FUNDATIA S. aceasta este nefondata si urmeaza a fi respinsa.

Potrivit art. 969 din Codul Civil si a principiului ,, pacta sunt servanda”,  conventiile legale facute, au putere de lege între partile contractante.

Între reclamanta, ca beneficiar si pârâta, ca prestator, a fost încheiat contractul nr. 50/2007, având ca obiect asigurarea de catre prestator, pentru beneficiar, a aparitiei artistului ,, Fire of Anatolia” pentru spectacolul din data de 30.12.2007.

Obligatiile prestatorului prevazute în art. 1 si 5.2 din contract, au fost îndeplinite.

Din probele administrate, rezulta ca artistul, echipa tehnica si reprezentantii fundatiei au fost prezenti la locul desfasurarii spectacolului iar faptul ca acest spectacol nu s-a desfasurat, nu poate atrage raspunderea prestatorului.

Din interogatoriul reclamantei ( fila 279 dosar), declaratiile martorilor W. A. I.  ( fila 296 dosar ) si Y. M. ( fila 305 dosar ), rezulta ca artistul , echipa tehnica si reprezentantii fundatiei au fost prezenti în timp util pentru a asigura desfasurarea efectiva a spectacolului. Acest lucru rezulta si din plansa fotografica de la fila 112 dosar.

Spectacolul nu s-a desfasurat datorita faptului ca beneficiarul nu a asigurat conditiile prevazute în riderul tehnic în ceea ce priveste temperatura, schema de lumini si echipamentul tehnic precum si cele  referitoare la desfasurarea repetitiilor. Potrivit contractului nr. 50/2007, art. 5.1, asigurarea conditiilor de desfasurare, trebuiau asigurate de beneficiar. Existenta contractului de furnizare cu SC O. A.  S.R.L nu exclude obligatia beneficiarului de a asigura conditiile pentru realizarea spectacolului.

Anterior desfasurarii spectacolului, prestatorul a atentionat beneficiarul ca nu se admite abateri de la riderul tehnic  ( adresa fila 174 dosar, adresa fila 189 dosar ) si nici în cea ce priveste programul repetitiilor( adresa  - fila 191 dosar ).

Cu toate acestea, conditiile termice si cele de desfasurare a repetitiilor nu au fost asigurate: covorul nu a fost montat ( declaratia martorului V. M.  – fila 295 dosar ), temperatura corespunzatoare nu a fost asigurata ( declaratia martorW. A. I.– fila 296 dosar si declaratie martor Y. M. – fila 309 dosar )

Pârâta a realizat toate cheltuielile pentru deplasare, cazare, transportul artistului, îndeplinindu-si toate obligatiile contractuale.

Asa fiind, încasarea de catre pârâta a sumei prevazuta în  art.5.1 din contract, apare ca justificata.

Fata de aceste considerente, cererea de chemare în judecata  a reclamatei, în contradictoriu cu pârâta FUNDATIA S.  va fi respinsa.

Având în vedere dispozitiile art. 274 din Codul de Procedura Civila, reclamanta va fi obligata la plata cheltuielilor de judecata catre pârâta FUNDATIA S.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite exceptia lipsei procedurii prealabile a concilierii directe cu parata SC O. A.  SRL ,

Respinge ca neîntemeiata actiunea comerciala formulata de reclamanta Casa de Cultura a Municipiului Sibiu, în contradictoriu cu pârâta FUNDATIA .S., cu sediul

Respinge ca prematur formulata, actiunea comerciala a reclamantei Casa de Cultura a Municipiului Sibiu,  în contradictoriu cu pârâta SC O. A. SRL ;

Obliga reclamanta, la plata catre pârâta FUNDATIA S. a sumei de 10.845 lei - cheltuieli de judecata

Cu drept de apel, în termen de 15 zile de la comunicare

Pronuntata în sedinta publica, azi 10 Aprilie 2009

Domenii speta