Acţiunea de reducere a pensiei de întreţinere poate fi introdusă odată cu ivirea situaţiei care justifică reducerea, veniturile de la această dată fiind cele care se iau în calcul pentru a se stabili dacă acţiunea este sau nu admisibilă, neexistând n...

Sentinţă civilă din 30.09.2008


Acţiunea de reducere a pensiei de întreţinere poate fi introdusă odată cu ivirea situaţiei care justifică reducerea, veniturile de la această dată fiind cele care se iau în calcul pentru a se stabili dacă acţiunea este sau nu admisibilă, neexistând nici o raţiune pentru care s-ar face o medie a veniturilor nete pe ultimele şase luni anterioare datei promovării acţiunii de vreme ce, în prezent recurentul este pensionat, iar veniturile sale sunt în sumă fixă. Calcularea pensiei pe baza mediei veniturilor lunare din ultimele 6 luni anterioare promovării acţiunii sau datei pronunţării hotărârii de obligare la plata pensiei s-a impus practicii judiciare, ca urmare a fluctuaţiilor intervenite în privinţa veniturilor, de principiu, salariale, supuse, de regulă, unor creşteri periodice.

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Craiova la numărul 5716/215/2008, reclamantul C.C. a chemat în judecată pe pârâta F.P.S., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce va pronunţa să dispună reducerea pensiei de întreţinere la care a fost obligat reclamantul în favoarea minorei C.R.E.

În motivare, s-a arătat că prin sentinţa civilă nr.11996/24.03.2007 pronunţată de Judecătoria Craiova, reclamantul a fost obligat să plătească minorei o pensie lunară de întreţinere de 550 lei RON , însă la data pronunţării hotărârii judecătoreşti sus-menţionate reclamantul era angajat la IPJ Dolj, iar, în prezent, acesta s-a pensionat, conform deciziei de pensionare nr. X.

 Totodată, reclamantul mai menţionează că potrivit deciziei de pensionare i s-a stabilit o pensie de 1634 lei lunar.

Prin sentinţa civilă nr. 5477/11.04.2008 a Judecătoriei Craiova, s-a respins cererea reclamantului, ca neîntemeiată.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarele:

 Prin sentinţa civilă nr. 11996/24.03.2007, pronunţată de Judecătoria Craiova, s-a dispus majorarea pensiei de întreţinere în sarcina reclamantului şi în favoarea minorei de la suma de 48 lei lunar la suma de 550 lei lunar.

 Conform deciziei nr. X emisă de CAS Dolj, reclamantul a ieşit la pensie-decizie prin care reclamantului i s–a stabilit cu începere de la data de 01.12.2007 următoarele drepturi: pensie de stat de 1835 lei (din care CAS 61 lei şi impozit 140 lei ),iar potrivit cuponului nr. X din martie 2008, drepturile din luna respectivă ale reclamantului au fost în sumă de 1835 ,totalul de plată fiind 1099 lei.

 Având în vedere că la recalcularea pensiei de întreţinere se au în vedere veniturile debitorului pe ultimele 6 luni, iar în cauză reclamantul s-a pensionat de mai puţin de 6 luni-instanţa a apreciat că împrejurările avute în vedere la momentul pronunţării sentinţei civile 11996/24.09.2007 de Judecătoria Craiova, analizate prin prisma interesului minorei, nu s-au modificat considerabil, astfel încât să justifice reducerea cuantumului pensiei de întreţinere la care a fost obligat reclamantul în favoarea minorei.

 Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, reclamantul.

 În motivarea recursului, s-a arătat în esenţă că în speţă nu au fost aplicate în mod corect dispoziţiile art.94 alin.3 codul familiei, în sensul că suma ce reprezintă câştigurile realizate la care face referire textul de lege este de 1634 lei net, decizia de pensionare prevăzând pentru această sumă un impozit lunar de 140 lei şi o contribuţie CAS de 61 lei. A mai arătat că suma de 1835 lei la care se face referire în considerentele sentinţei reprezintă toate veniturile cumulate pentru perioada de timp scursă din momentul pensionării şi nu este aferentă doar lunii martie.

În sfârşit, s-a mai arătat că prin sentinţa recurată s-a făcut o greşită aplicare a dispoziţiilor legale apreciind că se impune trecerea unui interval de minim 6 luni pentru a putea promova o acţiune în reducerea pensiei lunare de întreţinere, întrucât cauza de reducere a intervenit odată cu data pensionării şi prin urmare menţinerea unei obligaţii de plată peste plafonul legal de o pătrime raportat la veniturile realizate apare ca fiind o soluţie nelegală.

Prin decizia civilă nr. 99/13.06.2008, Tribunalul Dolj, a admis recursul reclamantului, a modificat în totalitate sentinţa recurată, în sensul că pe fond a admis cererea şi a redus pensia de întreţinere, stabilită în sarcina reclamantului prin sentinţa civilă nr. 11996 din 24.09.2007 a Judecătoriei Craiova, în favoarea minorei C.R.E., de la 550 lei la 400 lei, începând cu data de 10.03.2008 şi până la intervenirea unei cauze legale de modificare sau stingere a obligaţiei.

Pentru a se pronunţa astfel, tribunalul a reţinut următoarele:

Prin sentinţa civilă 11996 din 24 septembrie 2007, irevocabilă, Judecătoria Craiova a admis acţiunea formulată de reclamanta F.P.S. în contradictoriu cu pârâtul C.C. şi a majorat pensia de întreţinere stabilită în sarcina pârâtului şi în favoarea minorei C.R.E., de la 480 lei lunar la 550 lei lunar începând cu data pronunţării hotărârii şi până la majoratul minorei.

Potrivit celor menţionate în cuprinsul deciziei nr. X din 06.02.2008, începând cu 01.12.2007 au fost stabilite recurentului următoarele drepturi: pensie de stat în sumă de 1835 lei, din care se scad 61 lei CASS şi 140 lei impozit, rezultând astfel o pensie de 1634 lei, pe care acesta a primit-o începând cu data menţionată în decizie, aceea de 1 decembrie 2007.

Conform art. 94 alin.1 cod fam., întreţinerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui ce urmează a o plăti, iar conform alin.2 al aceluiaşi articol, instanţa judecătorească va putea mări sau micşora obligaţia de întreţinere sau hotărî încetarea ei, după cum se schimbă mijloacele celui care dă întreţinerea sau nevoia celui ce o primeşte.

În speţă, recurentul a făcut dovada că obţine venituri mai mici decât cele avute în vedere la pronunţarea sentinţei civile 11996/24.09.2007 a Judecătoriei Craiova, în prezent veniturile sale lunare nete fiind de 1634 lei, aşa după cum s-a arătat şi mai sus. În plus acţiunea de reducere a pensiei de întreţinere poate fi introdusă odată cu ivirea situaţiei care justifică reducerea, veniturile de la această dată fiind cele care se iau în calcul pentru a se stabili dacă acţiunea este sau nu admisibilă, neexistând nici o raţiune pentru care s-ar face o medie a veniturilor nete pe ultimele şase luni anterioare datei promovării acţiunii de vreme ce, în prezent recurentul este pensionat, iar veniturile sale sunt în sumă fixă, în speţă nefăcându-se dovada că ar avea şi alte venituri suplimentare. Calcularea pensiei pe baza mediei veniturilor lunare din ultimele 6 luni anterioare promovării acţiunii sau datei pronunţării hotărârii de obligare la plata pensiei s-a impus practicii judiciare, ca urmare a fluctuaţiilor intervenite în privinţa veniturilor, de principiu, salariale, supuse, de regulă, unor creşteri periodice, fiind în avantajul minorilor.

Principiul stabilit prin dispoziţiile art. 94 alin.1 cod fam. este acela că întreţinerea este datorată potrivit cu nevoia celui ce o cere şi cu mijloacele celui ce urmează a o plăti.

Faptul că, în decursul perioadei de 6 luni, anterior datei promovării acţiunii, debitorul obligaţiei de întreţinere, în speţă recurentul, a avut alte venituri, presupuse a fi mai mari, având în vedere că era vorba de salariu, nu obligă instanţa să aibă în vedere acele venituri, care, dincolo de orice apreciere, nu constituie mijloace actuale ale debitorului, în sensul dispoziţiilor legale anterior invocate.

În raport de considerentele mai sus expuse, în temeiul art.312 cod proc. civilă, tribunalul a admis recursul şi a modificat în totalitate sentinţa recurată, în sensul că pe fond a admis cererea reclamantului – recurent şi a redus pensia de întreţinere, stabilită în sarcina acestuia, de la 550 lei la 400 lei, începând cu data de 10.03.2008, data promovării acţiunii de faţă, şi până la intervenirea unei cauze legale de modificare sau stingere a obligaţiei.