Luarea în calcul la stabilirea drepturilor de pensie a veniturilor obţinute cu titlu de spor peste programul normal de lucru

Sentinţă civilă 59 din 29.01.2009


Luarea in calcul la stabilirea drepturilor de pensie a veniturilor obtinute cu titlu de spor peste programul normal de lucru .

Prin contestatia inregistrata sub nr. 5829/62/2008

de mai sus, contestatorul Manea I. Stefan a solicitat instantei sa dispuna recalcularea , de catre intimata  C.J.P. B. , drepturilor  de pensie ale contestatorului stabilite prin Decizia nr. 145368  din 23.07.2008 si pe baza  veniturilor cuprinse  in  Adeverinta nr. 8355 din 19.11.2007 emisa de S.C. T. S.A. B.

Intimata s-a opus admiterii contestatiei, sustinand mentinerea Deciziei atacate ca fiind temeinica si legala.

Arata ca prin Decizia nr. 145368/23.07.2008 contestatorului i-a fost recalculata pensia urmare depunerii Adeverintei nr. 8355 din 19.11.2007 emisa de S.C. T. S.A. B.  , din care au fost retinute doar veniturile reprezentand sorul de santier si indemnizatia de conducere , ceea ce a determinat cresterea punctajului mediu anual  de la 7,47128 la 7,63554 puncte

Potrivit art. 4 al. 2 din O.U.G.- 4/2005 , la calculul pensiei se iau in considerare sporurile care au facut parte din baza de calcul a pensiilor, potrivit legislatiei anterioare si care se regasesc in anexa acestei ordonante .

Sporul pentru  lucru sistematic peste programul normal a fost reglementa abia prin  Legea  nr. 49/1992, iar sumele primite conform Adeverintei nr. 8355 din 19.11.2007 emisa de S.C. T. S.A. B. .

In probatiune s-a depus decizia de pensionare , carnetul de munca al contestatoarei in copie, adeverinte privind veniturile realizate , dosarul administrativ  .

Cererea este scutita de  taxa de timbru, potrivit art. 159 din Legea nr. 19/2000.

Analizand contestatia in raport cu prevederile legale in materie si probele existente la dosarul cauzei, instanta retine urmatoarele:

Prin cererea inregistrata la intimata sub nr. E15556/22.11.2007 , contestatorul a solicitat recalcularea drepturilor sale de pensie prin valorificarea sporurilor permanenta pe care le-a realizat in activitatea desfasurata la S.C. T. S.A. B.  conform Adeverintei nr. 8355 din 19.11.2007 , printre care si  sporul  pentru program prelungit de lucru ( filele  34-36 ) .

Potrivit acestei adeverintei , pentru  aceste venituri suplimentare  angajatorul a platit contributia de asigurari sociale , conform dispozitiilor legale.

In acceptiunea Legii nr. 49/1992, art. 3, au caracter de spor permanent sporul de vechime in munca, sporul pentru lucrul in subteran precum si pe platformele marine de foraj, indemnizatia de zbor, sporul pentru conditii grele de munca, sporul pentru lucrul sistematic peste programul normal, sporul pentru exercitarea unei functii suplimentare dar si alte sporuri cu caracter permanent, prevazute de legislatia specifica fiecarui domeniu de activitate sau prevazute in contractele colective si individuale de munca.

Veniturile suplimentare obtinute de contestatoare sub forma sporului  pentru program prelungit de lucru se regasesc in continutul art. 3 Legii nr. 49/1992  , contestatorul a depunand adeverinta mentionata , in temeiul art. 4 alin. 3 din O.U.G. nr. 4/2005, iar  angajatorul asumandu-si intreaga responsabilitate cu privire la valabilitatea si corectitudinea datelor furnizate in cuprinsul acesteia si confirmand plata contributi la bugetul asigurarilor sociale .

Potrivit art. 2 lit. e) din Legea nr. 19/2000, drepturile de asigurari sociale se cuvin pe temeiul contributiilor de asigurari sociale platite, fiind aplicabil principiul proportionalitatii pensiei cu contributia la asigurarile sociale, principiu invocat si de contestator.

Conform art. 23 alin. 1 lit. a) din acelasi act normativ, baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale in cazul asiguratilor o constituie salariile individuale brute, realizate lunar, inclusiv sporurile  si adaosurile, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de munca, iar in raport cu acest salariu brut se calculeaza numarul de puncte realizat in fiecare luna, in vederea determinarii punctajului anual al asiguratului, potrivit art. 78 alin. 1 din Legea nr. 19/2000.

 Acest text a fost modificat , prin art. I pct.10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.91/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.671 din 1 octombrie 2007, astfel ca in prezent, acesta are urmatoarea redactare: „(1) Baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale in cazul asiguratilor o constituie:

a) venitul brut realizat lunar, in situatia asiguratilor prevazuti la art.5 alin.(1) pct. I si II.” , cum retine si CURTEA CONSTITUTIONALA in Decizia nr. 1005 07.10.2008 .

Examinand exceptia de neconstitutionalitate a art. 23 al. 1 lit. a in formularea anterioara modificarii ,  Curtea a retinut  ca , in esenta , autorul exceptiei este nemultumit de faptul ca, prin redactarea sa, potrivit modificarilor aduse de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.9/2003, textul de lege criticat nu cuprindea intregul venit brut lunar ca baza de calcul a pensiei , or in redactarea actuala, legea se refera la „venitul brut realizat lunar”, fara nici o alta conditionare .

De asemenea, potrivit art. 164 alin. 2 si 3 din Legea nr. 19/2000, la determinarea punctajelor anuale, pe langa salariile prevazute la alin. 1 se au in vedere si sporurile care au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare si care sunt inregistrate in carnetul de munca, precum si sporurile cu caracter permanent, care, dupa data de 1 aprilie 1992, au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare si care sunt inregistrate in carnetul de munca sau sunt dovedite cu adeverinte eliberate de unitati, conform legislatiei in vigoare.

De altfel , legiuitorul a inteles sa modifice reglementarile specifice prin Legea 250/2007 , astfel ca prin art. 78 alin. 4 din Legea 19/2000, astfel cum  a fost modificat ,  se prevede ca la calculul pensiei se au in vedere toate veniturile brute realizate pentru care s-au platit contributii de asigurari sociale , in speta facandu-se aceasta dovada , cum s-a aratat mai sus .

Aceste prevederi sunt aplicabile in speta , legea fiind actuala , insusi legiuitorul intelegand sa modifice  pentru viitor o stare de  drept nascuta anterior , suprimand  producerea efectelor  situatiei juridice constituite sub imperiul legii vechi .

Refuzul supravietuirii legii vechi si reglementarea modului de actiune al legii noi dupa intrarea ei in vigoare nu echivaleaza cu  retroactivarea sa , cum in mod constant s-a pronuntat Curtea Constitutionala.

Avand in vedere toate aceste considerente, instanta urmeaza sa admita  contestatia formulata de contestator si sa oblige intimata C.J.P. B. sa procedeze la recalcularea drepturilor de pensie ale acestuia prin luarea in considerare si a veniturilor realizate cu titlu de spor  pentru program prelungit de lucru obtinute de contestator conform Adeverintei eliberata de  angajator  .

Solutia contrara ar determina incalcarea principiilor contributivitatii si proportionalitatii, enuntate mai sus, si ar anihila practic aplicarea corespunzatoare a acestora in vederea atingerii scopului pentru care au fost dispuse. Prioritare sunt dispozitiile legale cu valoare de principiu in raport cu cele care decurg din acestea dar nu se respecta.

Potrivit art. 274 Cod procedura civila intimata, fiind in culpa procesuala, va fi obligata sa plateasca in favoarea contestatorului suma de 500 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand onorariu avocatial, conform chitantei depuse la fila  62  a dosarului.

Sentinta Civila Nr.59 din 29  Ianuarie 2009

1