Minori şi familie. Încetare plasament.

Sentinţă civilă 206 din 07.05.2010


Minori şi familie. Încetare plasament.

Tip: Sentinţă Nr./Dată 206/07.05.2010

Domenii asociate : Minori

Prin cererea adresată Tribunalului Mehedinţi la data de  14.04.2010 reclamanta S.I. în contradictoriu cu pârâţii Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mehedinţi, S.V., S.F., Directorul Centrului maternal „Sf. Ana" a solicitat ca prin hotărâre judecătorească să se dispună încetarea plasamentului  întrucât a împlinit vârsta de 18 ani .

În motivarea cererii a arătat că  prin dispoziţia  nr. 157/24.02.2010 Directorul Executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială  şi Protecţia Copilului Mehedinţi  a dispus plasamentul în regim de urgenţă la Centrul maternal „Sf. Ana” din Drobeta Tr. Severin  din cauza conflictului  apărut  între părinţi şi concubinul  acesteia  şi neavând  unde să locuiască  împreună cu cei doi copii s-a hotărât prin  sentinţa civilă nr. 111/2010 a Tribunalului Mehedinţi  înlocuirea plasamentului  în regim de urgenţă cu măsura plasamentului la Centrul maternal „Sf. Ana”  unde se află în prezent  împreună  cu copiii săi.

A mai arătat că pe perioada  plasamentului  nu a ţinut legătura  cu părinţii, însă a fost vizitată zilnic  de concubinul său  cu care doreşte  să locuiască în continuare  împreună cu copiii.

 La dosar s-a depus  copie certificat de naştere al  reclamantei, copie CI a  reclamantei, act  tradus din limba italiană autentificat  sub nr. 13127 din 25.02.2010, copie certificat de naştere al numitului  Diamant Eduard,  dispoziţia  de găzduire în centrul maternal „Sf. Ana” a copiilor D.E. şi D.I. , referat încheiat de DGASPC Mehedinţi ,  dispoziţia  privind plasamentul  în regim de urgenţă  pentru copilul S.I.  la Centrul  Maternal „Sf. Ana” , referat din 24.02.2010 eliberat de DGASPC Mehedinţi, sentinţa civilă nr. 111 din 12 martie 2010, raport  privind situaţia  tinerei S. I. .

În şedinţa din camera de consiliu  din 07 mai 2010 s-a luat  declaraţie  numitei S.I., aceasta arătând că a împlinit vârsta de  18 ani, nu urmează  vreo şcoală şi doreşte  să se ducă  împreună cu  copiii săi  la concubin, motiv pentru care a solicitat încetarea plasamentului.

În aceeaşi şedinţă s-a luat declaraţie  părinţilor  tinerei arătând că sunt de acord  cu încetarea plasamentului, dar nu sunt de acord  să meargă  la concubinul său.

Verificând actele şi lucrările  dosarului  instanţa constată cererea  întemeiată .

Astfel, potrivit art.51  din Leg ea nr. 272/2004, copilul beneficiază de Protecţia specială prevăzută în această lege , până la dobândirea capacităţii depline de exerciţiu. Alin. 2 şi 3  reglementează excepţii de la dispoziţia de mai sus cu caracter de principiu în ipoteza în care tânărul care a dobândit capacitate de exerciţiu îşi continuă  studiile într-o formă de învăţământ de zi (art.51 al.2), respectiv când acesta  deşi nu-şi continuă studiile nu are posibilitatea  revenirii în propria familie fiind confruntat cu riscul excluderii sociale. (art.51 al.3 din Leg.272/2004).

Cum, în speţă din cererea introductivă de instanţă ca şi din declaraţia petentei dată în şedinţa din  Camera de consiliu din 7 mai 2010 nu rezultă niciuna din condiţiile care în mod excepţional ar conduce la prelungirea măsurii de protecţie specială cu privire la  persoana cu capacitate de exerciţiu, cum chiar aceasta a solicitat încetarea măsurii de plasament întrucât  a împlinit 18 ani , nu se află în continuarea studiilor, având posibilitatea integrării sociale,  instanţa constată cererea întemeiată.

Faţă de considerentele anterior expuse Tribunalul, prin sentinţa civilă nr. 206/07.05.2010 a admis cererea formulată de reclamanta S.I., în contradictoriu cu pârâţii Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mehedinţi, S.V., S.F.  şi Directorul Centrului maternal „Sf. Ana” şi a dispus  încetarea plasamentului reclamantei S.I. la Centrul maternal „Sf.Ana” Drobeta Turnu Severin.