Fara titlu

Decizie 2 din 29.11.2005


SENTINŢA PENALĂ NR. 29 / 2004

ART. 210 C.pen. – INEXISTENŢA FAPTEI 

Prin sentinţa penală nr. 29 / 2004 a Judecătoriei Câmpulung a fost achitat inculpatul N.I. pentru infracţiunea prev. de art. 210 C.pen. în baza art. 11 pct. 2 lit. a C.pr.pen. rap. La art. 10 lit. b C.pr.pen. .

În baza art. 346 al. 4 C.pr.pen. a fost lăsată nesoluţionată acţiunea civilă formulată de partea vătămată R.G. .

S-a reţinut în motivarea sentinţei că luarea de către soţ a bunurilor comune poate constitui infracţiune prev. de art. 210 C.pen. numai în condiţiile în care făptuitorul acţionează cu intenţia univocă de a atrage bunul în patrimoniul său exclusiv şi de a priva persoana vătămată de dreptul de proprietate comună . În cauză nu s-a făcut dovada că inculpatul ar fi acţionat cu această intenţie iar instanţa a considerat că inculpatul a luat bunurile pentru a le folosi după despărţirea în fapt , în virtutea prerogativelor conferite de dreptul său .

Neînţelegerile dintre soţi cu privire la folosinţa bunurilor proprietate comună concretizate în folosinţa exclusivă de către unul dintre ei are implicaţii exclusiv civile şi nu constituie o faptă prevăzută de legea penală .

Cu referire la bunurile menţionate de partea vătămată ca fiind bunuri proprii nu s-a făcut dovada luării de către inculpat .

De asemenea nu poate fi reţinută intenţia inculpatului de a-şi însuşi haina ( părţii vătămate ) cu reprezentarea faptului că aceasta ar fi proprietatea exclusivă a părţii vătămate şi în condiţiile date , pretenţiile manifestate de fiecare dintre părţi asupra bunului conferă litigiului şi sub acest aspect un caracter exclusiv civil .

**************************************************

**************************************************

**************************************************

SENTINŢA PENALĂ NR. 124 / 2004

PLÂNGERE – ART. 278 ind. 1 C.pr.pen.

Prin sentinţa penală nr. 124 / 2004 a Judecătoriei Câmpulung , a fost admisă , în baza art. 278 ind. 1 al. 8 lit. b C.pr.pen. plângerea formulată de petentul CN împotriva ordonanţei nr. 374 / P / 2003 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung . A fost desfiinţată în parte ordonanţa atacată numai cu privire la fapta prevăzută de art. 32 din O.G. 96 / 1998 pentru ce s-a aplicat petentului amendă administrativă de 2.000.000 lei şi s-au stabilit cheltuieli judiciare în sumă de 200.000 lei şi a fost trimisă cauza la parchet în vederea redeschiderii urmăririi penale pentru această faptă .

S-a constatat că se impune completarea urmăririi penale pentru a se stabili dacă arborii tăiaţi de petent făceau parte din fondul forestier naţional , definit conform art. 1 din legea 26/1996 sau din terenurile cu vegetaţie forestieră prevăzute de art. 6 din aceeaşi lege , după care urmând să se aprecieze asupra celorlalte elemente constitutive ale infracţiunilor şi asupra gradului de pericol social al faptelor .

S-a reţinut că organele de urmărire penală urmează a solicita relaţii de la Ocolul Silvic şi să administreze alte probe utile pentru lămurirea acestui aspect .

De asemenea a reţinut instanţa că la soluţionarea cauzei urmează a fi avut în vedere faptul că în caz de scoatere de sub urmărire penală învinuitul nu poate fi obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat , concluzie impusă de interpretarea per a contrario a disp. art. 192 al. 5 C.pr.pen. .

 

**************************************************

**************************************************

**************************************************

SENTINŢA PENALĂ NR. 93 / 2004

PLÂNGERE FORMULATĂ ÎN TEMEIUL DISP. ART. 278 IND. 1 C.pr.pen.

NETEMEINICIE

Prin sentinţa penală nr. 93 / 2004 a fost respinsă în baza disp. art. 278 ind. 1 al. 8 lit. a C.pr.pen. ca neîntemeiată plângerea formulată de petenta B.E. împotriva ordonanţei 1116 / P / 2003 emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung .

Din analiza actelor dosarului a rezultat că situaţia de fapt reţinută în ordonanţa atacată este susţinută de mijloacele de probă administrate de procuror respectiv declaraţiile numiţilor O.N. , T.I. , U.V.  şi F.A. precum şi ale părţii vătămate M.G. . 

În raport de conţinutul concret al faptelor pentru care petenta a fost sancţionată administrativ , cuantumul amenzii administrative a fost corect individualizat de procuror, ca o măsură necesară pentru determinarea acesteia la o atitudine pozitivă faţă de valorile sociale ocrotite de legea penală .

**************************************************

**************************************************

**************************************************

SENTINŢA PENALĂ NR. 219 / 2004

ACHITARE

APLICAREA SANCŢIUNII CU CARACTER ADMINISTRATIV

Prin sentinţa penală nr. 219 / 2004 a fost achitat inculpatul F.A. în baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. La art. 10 lit. b ind. 1 C.pr.pen. combinat cu art. 18 ind.1 C.pen. pentru infracţiunea de lovire prev. de art. 180 al. 2 C.pen. . În baza art. 18 al. 3 combinat cu art. 91 lit. c C.pen. a fost aplicată inculpatului sancţiunea cu caracter administrativ a amenzii în cuantum de 1.000.000 lei .

S-a reţinut potrivit probatoriului administrat în cauză că fapta inculpatului este lipsită de pericolul social al infracţiunii . În acest sens au fost avute în vedere criteriile prevăzute de art. 18 ind. 1 al. 2 C.pen. modul şi mijloacele de săvârşire a faptei , scopul urmărit şi împrejurările comiterii faptei , urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce , persoana şi conduita făptuitorului . Fapta constând într-o acţiune violentă a fost săvârşită în condiţiile în care inculpatul a văzut că partea vătămată o strângea de gât pe sora sa , astfel încât intervenţia sa a avut ca scop acordarea unui ajutor acesteia iar nu cauzarea de leziuni traumatice părţii vătămate .

Totodată inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei având o atitudine sinceră şi nu este cunoscut cu antecedente penale fiind la prima abatere de acest gen aşa cum rezultă din fişa de cazier judiciar .

**************************************************

**************************************************

**************************************************

SENTINŢA PENALĂ NR. 456 / 2004

LATURĂ CIVILĂ – PREJUDICIU

Prin sentinţa penală nr. 456 / 2004 inculpatul B.F. a fost condamnat la 4 ani închisoare în condiţiile art. 57 C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune şi obligat în baza art. 14 şi 346 C.pen. comb. cu art. 998 – 999 C.civ. la plata sumei de 48.995.633 lei despăgubiri civile către partea civilă S.C. C.V. S.A. .

S-a reţinut că această sumă reprezintă prejudiciul cauzat în mod direct prin săvârşirea de către inculpat a infracţiunii .

Deşi răspunderea civilă delictuală presupune acoperirea de către cel vinovat atât a prejudiciului efectiv cât şi a folosului realizat ( „ damnum emergens ” şi  „ lucrum cessans ” ) suma pretinsă de partea civilă reprezentând penalităţi de întârziere pentru neplata preţului contractului nu poate fi avută în vedere de instanţă , întrucât reprezintă pretenţii care îşi au izvorul într-un contract comercial nefiind urmarea directă a infracţiunii care formează obiectul cauzei .

**************************************************

**************************************************

**************************************************

SENTINŢA PENALĂ NR. 174 / 2004

EŞALONARE AMENDĂ

Prin sentinţa penală nr. 174 / 2004 a fost admisă cererea formulată de condamnatul C.A. şi s-a dispus eşalonarea plăţii amenzii penale în cuantum de 30.000.000 lei aplicată condamnatului prin sentinţa penală 440 / 2003 a Judecătoriei Câmpulung definitivă prin decizia penală 862 / R / 2003 a Tribunalului Argeş , pe o perioadă de 2 ani în 24 de rate lunare a câte 1.250.000 lei fiecare , plata fiecărei rate urmând a se face în ultima zi din luna corespunzătoare .

S-a reţinut că prin înscrisurile depuse la dosar condamnatul a făcut dovada că are o situaţie materială şi familială precară şi că se află în imposibilitatea de a achita amenda în termenul prevăzut de art. 425 al. 1 C.pr.pen. .

**************************************************

**************************************************

**************************************************

SENTINŢA PENALĂ NR. 219 / 2004

ART. 205 C.pen. – ACHITARE

Prin sentinţa penală nr. 219 / 2004 a fost achitată inculpata C.I. pentru infracţiunea de insultă prevăzută de art. 205 C.pen. cu aplicarea art. 42 al. 2 C.pen. , în baza art. 11 pct. 2 lit a C.pr.pen. rap. La art. 10 lit. b C.pr.pen..

S-a reţinut în considerentele sentinţei că inculpata a criticat , în petiţia adresată Ministerului Muncii atitudinea părţii vătămate în legătură cu problemele care o nemulţumeau şi că prin cuprinsul său petiţia se înscria în limitele exerciţiului dreptului de petiţionare .

Faptul că inculpata a abordat într-o manieră subiectivă şi a criticat sever aspectele sesizate a fost considerat firesc în condiţiile în care se referea la situaţia fiului său .

Prin urmare s-a reţinut că inculpata nu a acţionat cu intenţia de a aduce atingere onoarei şi reputaţiei părţii vătămate ci a prezentat probleme de la locul de muncă al fiului său pe care le-a considerat necorespunzătoare , astfel că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de insultă sub aspectul laturii subiective .

**************************************************

**************************************************

**************************************************

SENTINŢA PENALĂ NR. 13 / 2004

REVIZUIRE  INADMISIBILITATE

Prin sentinţa penală nr. 13 / 2004 a fost respinsă ca neadmisibilă cererea de revizuire a sentinţei penale nr. 413 / 2002 a Judecătoriei Câmpulung definitivă prin decizia penală 71 / 2003 a Tribunalului Argeş şi irevocabilă prin decizia penală 202 / R / 2003 a Curţii de Apel Piteşti , formulată de condamnatul G.N.N. .

S-a arătat în motivarea sentinţei că motivele invocate de condamnat nu se încadrează în disp. art. 394 al. 1 li. a C.pr.pen. şi nu vizează nici unul din celelalte cazuri de revizuire . Împrejurarea că în dovedirea susţinerilor sale condamnatul propune audierea unor martori nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 394 al. 1 lit. a C.pr.pen. fiind inadmisibil ca pe calea revizuirii să se prelungească probaţiunea prin folosirea unor noi mijloace de probă pentru fapte stabilite anterior , astfel că cererea de revizuire este inadmisibilă .

**************************************************

**************************************************

**************************************************

SENTINŢA PENALĂ NR. 563 / 2004

CRITERII GENERALE DE INDIVIDUALIZARE A PEDEPSEI

Prin sentinţa penală nr. 563 / 2004 inculpatul D.N. a fost condamnat la 6 luni închisoare în baza art. 180 al. 2 C.pen. .

În baza art. 81 C.pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata termenului de încercare de 2 ani şi 6 luni , s-a atras atenţia inculpatului asupra disp. art. 83 C.pen. şi a fost obligat la 15.000.000 lei despăgubiri civile către partea vătămată V.N. .

La individualizarea pedepsei au fost avute în vedere criteriile prev. de art. 72 C.pen. respectiv gradul de pericol social concret al faptei , agresivitatea deosebită manifestată de inculpat asupra unei persoane care în condiţiile vârstei înaintate şi stării precare de sănătate era lipsită de orice posibilitate de apărare , atitudinea nesinceră a inculpatului şi faptul că acesta este cunoscut cu antecedente penale fiind condamnat anterior la o pedeapsă rezultantă de 27.000.000 lei amendă penală pentru infracţiunile prevăzute de art. 205 , 193 şi 180 al. 2 C.pen. .

**************************************************

**************************************************

**************************************************

SENTINŢA PENALĂ NR. 290 / 2004

ART. 220 C.pen.

ELEMENTE CONSTITUTIVE

Prin sentinţa penală 290 / 2004 au fost achitaţi în baza disp. art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. d C.pr.pen. inculpaţii M.M. , N.C. , M.G. şi alţii şi a fost respinsă ca neîntemeiată cererea formulată de partea vătămată T.V. de obligare a inculpaţilor la plata despăgubirilor civile .

S-a reţinut în considerentele sentinţei că inculpaţii nu au ocupat fără drept imobilul aflat în posesia părţii vătămate din moment ce eliberarea casei a avut loc în cadrul operaţiunilor legale de executare silită imobiliară ., cu concursul executorului judecătoresc şi al organelor de poliţie . La cererea acestora , inculpaţii au ajutat la executarea silită şi la punerea în posesie a inculpatului M.M. asupra bunurilor atribuite prin sentinţă definitivă şi irevocabilă , astfel că ei nu au acţionat cu intenţia de a ocupa abuziv imobilele respective .

**************************************************

**************************************************

**************************************************

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1417 / 2004

AUTORITATE DE LUCRU JUDECAT

Prin sentinţa civilă 1417 / 2004 a Judecătoriei Câmpulung a fost respinsă acţiunea în revendicare formulată de reclamantul N.I. în contradictoriu cu pârâţii C.V. , C.M. şi alţii , ca fiind autoritate de lucru judecat .

S-a reţinut că prin hotărâri judecătoreşti anterioare a fost stabilită linia de hotar între proprietăţile părţilor aflate în proces şi s-a stabilit că reclamantul este proprietar al suprafeţei de 600 mp iar nu de 890 mp cum pretinde şi că instituţia autorităţii de lucru judecat nu operează doar în ipoteza lipsei identităţii de părţi obiect şi cauză ci şi în situaţia în care prin soluţia dată în cel de-al doilea proces se ajunge la negarea punctului de vedere care a fundamentat şi pe baza căruia s-a dezlegat prima cauză .

**************************************************

**************************************************

**************************************************

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1900 / 2004

PROCES VERBAL DE CONSTATARE A CONTRAVENŢIEI – NULITATE

Prin sentinţa civilă 1900 / 2004 a fost admisă plângerea formulată de petenta S.C. S.S. S.R.L. împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei 1 / 2004 încheiat de Primăria com. Rucăr şi s-a constatat nulitatea absolută a actului de sancţionare .

S-a reţinut că procesul verbal de constatare a contravenţiei a fost întocmit cu încălcarea prevederilor art. 17 din O.G. 2 / 2001 fără a cuprinde denumirea şi sediul societăţii petente , menţiuni a căror lipsă este sancţionată cu nulitatea procesului verbal .

**************************************************

**************************************************

**************************************************

SENTINŢA CIVILĂ 1857 / 2004

CONTESTAŢIE LA EXECUTARE

ÎNTEMEIATĂ PE INADVERTENŢE ÎNTRE ACTE ÎN

LEGĂTURĂ CU MENŢIUNILE PRIVIND ADRESA IMOBILULUI

Prin sentinţa civilă 1857 / 2004 a fost respinsă contestaţia la executare formulată de contestatorul C.M.M. împotriva formelor de executare silită imobiliară obiect al dosarului de executare 108 / 2004 al executorului bancar .

S-a reţinut că imobilul cu care s-a garantat creditul este apartamentul proprietatea contestatorului fiind fără relevanţă faptul că există inadvertenţe între menţiunile privind adresa imobilului din contractul de credit şi cele din contractul de ipotecă în condiţiile în care ambele acte fac referire la imobilul înscris în C.F. 241 a localităţii Câmpulung şi se referă la acelaşi număr cadastral .

**************************************************

**************************************************

**************************************************

SENTINŢA CIVILĂ 2561 / 2004

NECOMPETENŢĂ TERITORIALĂ

Prin sentinţa civilă 2561 / 2004 a Judecătoriei Câmpulung a fost declinată competenţa de soluţionare a cauzei privind pe reclamanta M.C. şi pârâtul P.B. având ca obiect partaj bunuri comune , în favoarea Judecătoriei Târgovişte .

S-a reţinut în considerentele sentinţei că deşi căsătoria părţilor a fost declarată desfăcută prin sentinţa 262 a Judecătoriei Câmpulung , pârâtul locuieşte în prezent în comuna Văleni , jud. Dâmboviţa , se solicită partajarea unui teren aflat în această comună astfel că faţă de disp. art. 607 C.pr.civ. şi art. 13 C.pr.civ. urmează a fi admisă excepţia de necompetenţă teritorială invocată de pârât .

**************************************************

**************************************************

**************************************************

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1608 / 2004

FOND FUNCIAR – AVIZUL OCOLULUI SILVIC

Prin sentinţa civilă nr. 1608 / 2004 a fost admisă plângerea formulată de petiţionarul D.A. împotriva hotărârii Comisiei Judeţene de Fond Funciar , a fost anulată această hotărâre şi s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate al petentului pentru suprafaţa de 7 ha pădure pe raza comunei Rucăr .

S-a reţinut că hotărârea Comisiei Judeţene prin care a fost respinsă propunerea Comisiei Locale de validare a petentului cu suprafaţa solicitată , cu motivarea că nu este avizată de reprezentanţii Ocolului Silvic este nelegală .

Potrivit prevederilor legii 1 / 2000 cu modificările ulterioare , avizul Ocolului Silvic are caracter consultativ , în vederea stabilirii amplasamentului sau a suprafeţelor exceptate de lege .

 

Domenii speta

Gaj