Fond funciar oblig face

Sentinţă civilă 2549 din 15.09.2010


R O M Â N I ACod operator 3924

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

Dosar nr.2859/317/2010 obligaţie de a face

Sentinţa Civilă Nr. 2549

Şedinţa publică din 15 Septembrie 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Grefier

Pe rol fiind judecarea acţiunii formulată de reclamanţii V E şi V. I. I., domiciliaţi  în comuna J, sat V, judeţul Gorj, în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locală de Fond Funciar J, cu sediul în comuna J, judeţul Gorj şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar Gorj, cu sediul  în  Tg-Jiu, judeţul Gorj.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică  au lipsit reclamanţii reprezentaţi de avocat B A, lipsă fiind reprezentanţii pârâtelor .

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, care a învederat instanţei că a fost depus la dosar răspunsul solicitat Comisiei locale de fond funciar J, apărătorul reclamanţilor a depus la dosar notă de şedinţă de precizare a acţiunii, după care, nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa a constatat cauza în stare de judecată şi a acordat cuvântul în fond.

Avocat B A pentru reclamanţi a solicitat admiterea acţiunii aşa cum a fost precizată, cu cheltuieli de judecată, obligarea Comisiei locale J să întocmească documentaţia necesară soluţionării cererilor de reconstituire nr…./1991 şi …/1991 prin care reclamanţii au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul intravilan situat în punctul „Baltă”, arătând că prin HCJ nr…. nu au fost soluţionate şi aceste cereri prin care s-a solicitat terenul intravilan ce face parte din cureaua din punctul „ Balta”, iar Comisia locală de fond funciar este în culpă, conform art.64 din Legea nr.18/1991, întrucât nu şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute de lege de a face propuneri în vederea soluţionării cererilor de reconstituire.

J U D E C Ă T O R I A

 

Asupra cauzei de faţă, constată următoarele :

Prin plângerea înregistrată la 14.07.2009, reclamanţii V E şi V I. I, în contradictoriu cu pârâtele Comisia locală de fond funciar J şi Comisia judeţeană de fond funciar Gorj, au solicitat, în principal, anularea HCJ nr..../1991 şi reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea reclamanţilor , ca moştenitori ai defuncţilor U. C. şi U. D., pentru terenul intravilan, situat în punctul „Baltă”, care se întinde între DC 44 şi pădure şi care face parte dintr-o curea lată de 5 m care merge din hotarul comunei Bărbăteşti la vest până în hotarul Totea la este, învecinată la nord cu B G şi la sud cu Vişan Ion , iar, în subsidiar, în măsura în care prin HCJ nr...../1991 nu s-au soluţionat cererile de reconstituire nr..../1991 şi nr..../1991, în legătură cu respectivul teren intravilan, obligarea CLFF J să întocmească şi să înainteze  documentaţia necesară în vederea validării sau invalidării dreptului, cu obligarea pârâtelor la cheltuieli de judecată .

In motivarea plângerii, reclamanţii au arătat că, în calitate de fiică şi ginere a defuncţilor U., au formulat cererile de reconstituire nr..../1991 şi .../1991, prin care au solicitat terenul din punctul „Baltă”, că, deşi li s-a spus că , prin HCJ nr..../1991, li s-a validat dreptul pentru întreaga suprafaţă de 2,7 ha, li s-a emis titlu de proprietate doar pentru 2,2694 ha, în titlu nefiind înscris şi terenul intravilan în litigiu . Au mai arătat reclamanţii că, prin Sentinţa Civilă nr...../17.01.2007, pronunţată de Judecătoria Tg. Cărbuneşti în Dosarul nr..../2006, li s-a reconstituit dreptul de proprietate şi pentru pădurea amplasată pe cureaua din care face terenul intravilan , obiect al litigiului de faţă.

In dovedirea plângerii, reclamanţii s-au folosit de proba cu înscrisuri, depunând copii de pe actele de stare civilă, actele de deces al autorilor, cererea de reconstituire nr...../19.04.1991, raportul de expertiză realizat în Dosarul nr...../2006, adresa nr.1070/10.06.2009, BAP-ul din 1948, cererea de reconstituire nr.104/2005 pentru terenul forestier, cererea de reconstituire nr.12/1991, cererea de reconstituire nr.49/1991, titlul de proprietate nr...../17.05.2004, emis pentru 2,2694 ha, contract de vânzare cumpărare nr...../10.09.2003, HCJ nr...../1991, tabelul anexă, pentru terenul agricol, HCJ nr....../07.04.2006 şi tabelul anexă pentru terenul forestier, titlul de proprietate nr..../2006, emis pentru 3,0450 ha pădure, SC nr.123/2007, titlul de proprietate nr....../2007 emis pentru 2,6158 ha pădure .

La cererea instanţei, intimata CLFF J a comunicat că reclamanţii au solicitat, prin cererea nr.12/1991 terenul din punctul „Baltă” lotizat, fără a solicita şi terenul care să includă curtea casei lui Piciniş Gheorghe, că acesta din urmă, prin cererea nr.87/1991, a solicitat reconstituirea dreptului pentru terenul la care se referă reclamanţii, că cererea nr.224/1991 formulată de P. F. nu a fost soluţionată favorabil, întrucât solicita terenuri solicitate deja de tatăl său prin cererea nr.87/1991, că s-au făcut propuneri pentru validarea dreptului pentru 2,70 ha în favoarea familiei V şi pentru 1,25 ha pentru P G, că actele de proprietate sunt emise conform validărilor şi cererilor de reconstituire .

Intimata a anexat copii de pe cererile de reconstituire nr.87/1991 a lui P G, nr..../1991 a lui P F, HCJ nr..../1991 şi tabelul anexă, procesul verbal de punere în posesie a reclamanţilor cu suprafaţa de 0,1129 ha teren agricol, adeverinţa de proprietate nr.1085/31.07.2003 şi procesul verbal de punere în posesie emise reclamanţilor pentru terenul agricol de 0,3252 ha, procesul verbal de punere în posesie a reclamanţilor cu terenul agricol de 2,2694 ha şi pentru care a fost emis titlul de proprietate nr...../2004, adeverinţa de proprietate nr.1063/02.07.2004 şi procesul verbal de punere în posesie a numiţilor P G şi P E cu 0,1868 ha teren agricol, adeverinţa de proprietate nr.795/18.05.2006 şi procesul verbal de punere în posesie a numitei P E cu 0,1170 ha teren agricol .

Prin adresa nr.115/18.01.2010, intimata CLFF J a comunicat că terenurile agricole în suprafaţă de 1129 mp şi 3252 mp. din procesul verbal de punere în posesie nr..../27.01.1997 şi din  adeverinţa de proprietate nr..../31.07.2003, nu sunt înscrise în titlul de proprietate emis pentru 2,2694 ha, având în vedere că cele două terenuri au fost înstrăinate anterior emiterii titlului, dar terenurile din titlu plus cele vândute sunt în suprafaţă de 2,70 ha, că, la reconstituirea dreptului de proprietate s-au avut în vedere cererile de reconstituire nr.12 şi nr.49/1991, că la întocmirea documentaţiei nu au existat obiecţiuni cu privire la terenurile înscrise şi nici  asupra suprafeţelor validate prin HCJ .

S-au anexat la această adresă copii de pe cererile reclamanţilor, registrul agricol, contractul de întreţinere nr.1132/2004 încheiat între P G şi E, pe de o parte, şi P N, pe de altă parte, adeverinţa de proprietate nr..../18.05.2006 , planul cadastral şi autorizaţia de construire nr.10/2006 emise numitei P E .

Intimata CLFF J a comunicat că reclamanţii au vândut lui Vl I terenul de 3252 mp din adeverinţa de proprietate nr..../28.11.1991, fiind încheiat contractul de vânzare cumpărare nr. ..../10.09.2003, că reclamanţii au încheiat cu B N A  contractul de întreţinere nr..../11.02.1997 pentru terenul 1129 mp. înscris în adeverinţa nr.286/21.01.1997. Intimata a anexat copii ale celor două contracte .

La termenul din 28.10.2009, instanţa a admis excepţia lipsei calităţii procesuale active a numitului V I, având în vedere că acesta este ginerele foştilor proprietari, acesta fiind scos din cauză.

Prin sentinţa civilă  nr.../24.03.2010 Judecătoria Tg-Cărbuneşti a respins plângerea  formulată de petenta V E în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locala de Fond Funciar J şi Comisia Judeteana de Fond Funciar Gorj, având ca obiect plângere împotriva HCJ nr..../1991 şi a respins plângerea formulată de  petentă în contradictoriu cu aceleaşi intimate, având ca obiect  obligarea intimatei Comisia Locala de Fond Funciar J  şi Comisia Judeteana de Fond Funciar Gorj la întocmirea şi înaintarea către Comisia Judeteana de Fond Funciar Gorj a documentaţiei necesare validării sau invalidării cererilor nr..../20.02.1991 şi nr..../19.04.1991.

Împotriva sentinţei au declarat  recurs, recurenţii petenţi V E şi V I I, iar prin Decizia nr.1410 din data de 11 iunie 2010 pronunţată de  Tribunalul Gorj, Secţia Civilă în dosarul nr.2732/317/2009, a fost casată sentinţa şi s-a trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

La această instanţă s-a format dosarul cu nr...../317/2010, fiind citate părţile.

La solicitarea instanţei cu adresa nr.1687/10.09.2010 intimata Comisia locală J  a comunicat că prin cererea nr..../19.04.1991 s-a solicitat deplasarea comisiei locale pentru efectuarea măsurătorilor pentru terenurile intravilane situate în satul V şi nu a fost depusă la dosarul de reconstituire a dreptului de proprietate în baza Legii 18/1991 şi a depus  în copie  sentinţa civilă nr..../24.03.2010 a Judecătoriei Tg-Cărbuneşti (filele 11-13).

Apărătorul reclamanţilor a depus la dosar note de şedinţă prin care a fost precizată acţiunea în sensul că solicită obligarea intimatelor să soluţioneze cererile de reconstituire .../1991 şi ..../1991, cu cheltuieli de judecată.

Analizând actele şi lucrările dosarului, în raport de precizarea acţiunii, instanţa reţine următoarele;

Prin cererile înregistrate sub nr..../20.02.1991 şi ..../20.03.1991 reclamanţii, soţ şi soţie, au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile cu care s-au înscris în GAC reclamanţii şi autorul U C.

La data de 19.04.1991 reclamanţii au depus cererea înregistrată sub nr.224 prin care au solicitat deplasarea comisiei pentru efectuarea măsurătorilor la terenul intravilan.

Cererile nr.12/22.02.1991 şi 49/20.03.1991 au fost soluţionate prin HCJ nr.17/23.09.1991 prin care a fost validată reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 2,70 ha teren agricol preluat de la autorul U C, ca moştenitor în anexa de validare fiind înscris reclamantul V I.

Ulterior au fost emise: procesul verbal de punere în posesie nr. 286/27.01.1997 pentru suprafaţa de 0,1129 ha intravilan, pe numele reclamanţilor, adeverinţa de proprietate nr.1085/31.07.2003 şi procesul verbal de punere în posesie pentru suprafaţa de 0,3252 ha intravilan, pe numele reclamantei, titlul de proprietate nr..../17.05.2004 şi procesul verbal de punere în posesie din 26.02.2004 pentru suprafaţa de 2,2694 ha, emise pe numele reclamantului.

Cum cele două cereri de reconstituire au fost analizate de comisiile de fond funciar, fiind soluţionate prin HCJ nr..../23.09.1991, reclamanţii, în situaţia în care nu a fost validată întreaga suprafaţă solicitată, aveau posibilitatea contestării acestei hotărâri în cadrul procedurii speciale instituită de Legea fondului funciar, întrucât numai în acest cadru exista posibilitatea analizării îndreptăţirii la reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa în litigiu.

În ce priveşte cererea formulată de reclamanţi şi înregistrată sub nr..../19.04.1991 se constată că prin aceasta reclamanţii au solicitat deplasarea comisiei pentru măsurarea unor terenuri intravilane, cererea nefiind analizată ca o cerere de reconstituire de către Comisia locală J, astfel cum rezultă din răspunsul comunicat cu adresa nr..../10.09.2010.

Chiar şi în situaţia în care s-ar aprecia această cerere ca reprezentând o cerere de reconstituire a dreptului de proprietate se constată că nu a fost formulată în conformitate cu dispoziţiile art. 10 alin. 3 din Legea nr. 18/1991, în vigoare la data depunerii cererii, potrivit căruia stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere, care potrivit alin. 4 al aceluiaşi articol, trebuia depusă şi înregistrată la primărie în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, respectiv 20.02.1991, termen ce a fost prelungit cu 15 zile prin Legea nr. 29/1991.

Cum reclamanţii au formulat cererea la data de 19.04.1991, după expirarea termenului legal de înregistrare, iar efectul juridic de învestire a autorităţilor publice competente şi de a le obliga să o rezolve în temeiul Legii 18/1991, este produs doar de cererea de reconstituire legal făcută,  se reţine că în sarcina comisiilor de fond funciar,  neinvestite în termenul prevăzut de art.10 din Legea 18/1991, cu soluţionarea unei astfel de cereri, nu existau obligaţiile prevăzute de art.5 şi 6 din HG nr.890/2005 de a analiza o cerere ce nu îndeplineşte cerinţele legale şi nu se poate reţine un refuz din partea acestora în îndeplinirea obligaţiilor ce le revin în cadrul procedurii reconstituirii dreptului de proprietate, pentru a fi aplicabile dispoziţiile prevăzute de art.64 din Legea nr.18/1991 invocate de reclamanţi.

Pentru considerentele expuse instanţa va repinge ca neîntemeiată acţiunea formulată de V E şi V I. I.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge acţiunea formulată de reclamanţii V E şi V. I. I, domiciliaţi  în comuna J, sat V, judeţul Gorj, în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locală de Fond Funciar J, cu sediul în comuna J, judeţul Gorj şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar Gorj, cu sediul  în  Tg-Jiu, judeţul Gorj.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare .

Pronunţată în şedinţa publică azi 15.09.2010.

 

PREŞEDINTE,GREFIER,