Anulare titlu de proprietate

Sentinţă civilă 32 din 11.01.2012


Dosar nr. …/317/2011  Cod operator 3924

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa civilă nr.32

Şedinţa publică de la 11 Ianuarie 2012

Completul compus din:

PREŞEDINTE CV

Grefier MM

Pe rol fiind judecata cauzei civile privind pe reclamanta HIO,  domiciliată în …. şi pe pârâtele GIS, din ….,  Comisia Locală de Fond Funciar  B, cu sediul în comuna B, judeţul G şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar G, având ca obiect  anulare titlu.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit  părţile, reclamanta fiind reprezentată de procurator HV.

Procedura  de citare legal îndeplinită

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, procuratorul reclamantei a învederat că insistă în efectuarea unei cercetări la faţa locului.

Instanţa, în temeiul art.167 Cod procedură civilă a respins cererea privind efectuarea cercetării la faţa locului, proba nefiind utilă soluţionării cauzei, întrucât nu există împrejurări de fapt care s-ar lămuri în acest mod, după care, nemaifiind alte cereri de formulat şi probe de administrat, s-a acordat cuvântul în fond:

Procuratorul reclamantei, HV a solicitat admiterea acţiunii, anularea titlului de proprietate şi emiterea unui nou titlu pentru întreaga suprafaţă de teren ce a aparţinut autorului reclamantei.

I N S T A N T A

Prin acţiunea înregistrată la 14.09.2011, sub nr…./317/2011, reclamanta  HIO  a solicitat, în contradictoriu cu  intimatele Comisia Locală de Fond  Funciar B  şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar G ca, prin sentinţa ce  se va pronunţa, să se dispună anularea  titlului de proprietate nr. 1352791  din 22 iunie  2000  şi emiterea unui nou titlu fără erori.

În motivarea acţiunii a arătat că  la punctul 5 tarlaua 14 parcela 233 s-a scris 8370 mp  în loc de 8835 mp, în loc de 19 m lăţime s-a scris 18 m; la punctul nr.4, tarlaua 15, parcela 47 s-a scris 2304 m.p., unde s-a lăsat lui Belu Ion 0,12 ha în loc de 0,05 ha; în intravilan la tarlaua 19, parcela 1135/25 s-a scris 3240 m.p., cu vecinii la nord – Pătraşcu Valeriu, la est  D.C. 982, la sud – Pătraşcu Valeriu, la vest – O.S. Tg-Cărbuneşti, în realitate fiind tot terenul său (1170 m.p. teren care a fost cu pomi şi vie şi în perioada comunismului au crescut salcâmi), până la O.S. Tg-Cărbuneşti fiind multe terenuri care nu sunt cuprinse în titlul de proprietate. 

Nu a  fost indicat temeiul în drept al acţiunii.

În dovedirea acţiunii reclamanta a depus copii de pe: titlul de proprietate nr.1352791/ 22 iunie 2000, înscris sub semnătură privată.

La termenul de judecată din data de 12.10.2011 procuratorul reclamantei a învederat că titlul de proprietate a fost emis şi în favoarea numitei GS, solicitând citarea acesteia în calitate de pârâtă.

La solicitarea instanţei Comisia locală B a comunicat în copie procesul-verbal de punere în posesie din 24.05.1999, proces-verbal din 25.05.1999, sentinţa civilă nr.822/03.2000, sentinţa civilă nr.1982/02.06.1999, extras registru agricol, HCJ nr.19/27.09.1991, act dotal, sentinţa civilă nr.3708/09.12.2009, arătând că în titlul de prorietate au fost înscrise suprafeţele terenurilor cu dimensiunile deţinute de autorul GI aşa cum rezultă şi din actul dotal (f.15-28).

Procuratorul reclamantei a depus la dosar note de şedinţă şi în copie:act dotal din 15.04.1927, tabel nominal, anexă la raportul de expertiză întocmit în dosarul nr.79/317/2008, înscris sub semnătură privată şi a solicitat efectuarea unei cercetări la faţa locului.

Din oficiu s-a dispus ataşarea dosarului nr.79/317/2008.

Cu adresa nr.2879/30.11.2011 Comisia locală de fond funciar B a comunicat că suprafaţa totală validată în favoarea moştenitorilor autorului GI a fost: 0,93 ha teren agricol, în baza Legii nr.18/1991 şi s-a emis titlul de proprietate nr.1352791/2000 pentru suprafaţa de 2,2748; suprafaţa de 9,6 ha teren cu vegetaţie forestieră, în baza Legii nr.1/2000, pentru care s-a emis titlul de proprietate nr.115/2002; suprafaţa de 6,36 ha teren cu vegetaţie forestieră, în baza Legii nr.247/2005, pentru care s-a emis titlul de proprietate nr.1512922/2008, suprafaţa totală validată a fost de 18,2348 ha, la nivelul anului 1948, înainte de naţionalizare, suprafaţa totală a autorului GI fiind de 6,9760 ha.

Au fost depuse la dosar în copie titlurile de proprietate nr.1352791/22.06.2000, 115/16.10.2002, 1512922/10.09.2008, copie extras BAP.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine că prin HCJ nr.19/27.09.1991 a fot validată propunerea de stabilire a dreptului de proprietate în favoarea moştenitorilor autorului GI pentru suprafaţa de 0,93 ha teren agricol. Prin sentinţa civilă nr.1982/02.06.1999 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosarul nr.2379/1999 a fost obligată Comisia locală de fond funciar B să înainteze documentaţia în vederea eliberării titlului de proprietate moştenitorilor lui GI pentru suprafaţa de 13 ari, situată în punctul „La Dobrică”, pe raza comunei B.

În favoarea moştenitorilor autorului GI, respectiv HO şi GS a fost emis titlul de proprietate nr.1352711/06.07.1999 pentru suprafaţa totală de 1,8223 ha teren agricol situat pe raza comunei B.

Titlul de proprietate a fost contestat de reclamanta HIO, iar prin sentinţa nr.822/08.03.2000 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosarul nr.860/2000 a fost admisă acţiunea, s-a dispus anularea titlului de proprietate nr.1352711/06.07.1999  şi eliberarea unui nou titlu de proprietate pe numele moştenitorilor defunctului GI, conform registrului agricol şi hotărârilor judecătoreşti.

Ulterior, a fost emis titlul de proprietate nr.1352791 / 22 iunie 2000 pentru suprafaţa de 2,2748 ha teren agricol în favoarea reclamantei HO şi a pârâtei GS, în calitate de moştenitoare ale autorului GI.

Reclamanta solicită, în cauza de faţă, anularea acestui titlu de proprietate invocând că nu ar cuprinde întreaga suprafaţă de teren ce a aparţinut autorului GI, acţiunea nefiind întemeiată.

Astfel, potrivit art. 8 din Legea nr.18/1991 stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor care se găsesc în patrimoniul cooperativelor agricole de producţie se face la cerere, de prevederile legii beneficiind membrii cooperatori care au adus pământ în  cooperativa agricolă de producţie sau cărora li s-a preluat în orice mod teren de către aceasta, precum şi în condiţiile legii moştenitorii acestora şi alte persoane anume stabilite.

 Potrivit art.27 din Legea 18/1991 raportat la dispoziţiile art.5 lit.i din HG 890/2005 comisiile locale pun în posesie prin delimitare în teren persoanele îndreptăţite să primească terenul, completează fişele de punere în posesie a acestora, după validarea de către comisia judeţeana a propunerilor făcute şi înmânează titlul de proprietate .

Conform art.36 alin 1 din HG 890/2005 pe baza documentaţiilor înaintate de comisiile locale, care cuprind anexele validate, planurile parcelare, procesele-verbale de punere în posesie şi schiţele terenurilor, comisia judeţeană emite titlurile de proprietate conform modelului prezentat în anexa nr. 20.

Din aceste dispoziţii legale rezultă că titlurile de proprietate se eliberează de comisiile judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate, pe baza întregii documentaţii întocmită de comisiile comunale, orăşeneşti şi municipale, pentru terenurile solicitate prin cererile de reconstituire şi pentru care s-a validat dreptul de proprietate, iar anularea titlului de proprietate se poate cere numai atunci când a operat o modificare actelor provizorii sau când titlul a fost emis cu încălcarea menţiunilor cuprinse în aceste acte

În speţă, în favoarea moştenitorilor autorului GI  prin hotărârea Comisiei judeţene G a fost validată reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 0,93 ha la care s-a adăugat suprafaţa de 13 ari prevăzută în sentinţa civilă nr. nr.1982/02.06.1999.  Hotărârea comisiei judeţene a fost modificată implicit prin sentinţa civilă nr.822/08.03.2000 prin care s-a anulat titlul de proprietate emis moştenitorilor autorului şi s-a dispus eliberarea unui nou titlu de proprietate pe numele moştenitorilor defunctului GI, conform registrului agricol şi hotărârilor judecătoreşti.

În registrul agricol autorul figura înscris cu suprafaţa de 1,13 ha (f.21), iar prin sentinţa civilă nr.1982/02.06.1999 s-a stabilit îndreptăţirea la reconstituirea dreptului de proprietate şi la suprafaţa de 13 ari situată în punctul „La Dobrică”, titlul de proprietate contestat a fiind emis pentru o suprafaţă mai mare, respectiv 2,2748 ha.

Cum titlul de proprietate nr.1352791/22 iunie 2000 cuprinde o suprafaţă mai mare decât cea pentru care s-a stabilit îndreptăţirea la reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea moştenitorilor autorului GI, în cadrul procedurii speciale instituită de Legea fondului funciar, acţiunea pentru anularea titlului de proprietate şi emiterea unui nou titlu în care să fie înscrise şi alte terenuri nu este întemeiată, cât timp cu privire la aceste terenuri nu s-a urmat procedura administrativă, procedură premergătoare emiterii titlului ce are ca obiect stabilirea întinderii dreptului de proprietate şi a amplasamentului terenului atribuit şi nu a fost emisă o hotărâre de către comisia judeţeană  prin care să fie validate şi acestea.

Pentru considerentele expuse instanţa va respinge acţiunea formulată de reclamanta HO.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Respinge acţiunea formulată de reclamanta HIO,  domiciliată în …., în contradictoriu cu pârâtele GIS, din …,  Comisia Locală de Fond Funciar  B, cu sediul în comuna B, judeţul G şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar G.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică  din 11.01.2011.

Preşedinte,

Grefier,

Red.tehn.C.V.

6ex/ 19 Ianuarie 2012