Respingerea acțiunii ca urmare a neîndeplinirii condițiilor prev de art. 24 alin.3 lit.d din Legea 18/1991

Sentinţă civilă 364 din 04.06.2020


Cuprins pe materii: Dr. civil-  fond funciar-  plângere la Legea nr.18/1991

Respingerea acțiunii ca urmare a neîndeplinirii condițiilor prev de art. 24 alin.3 lit.d din Legea 18/1991

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut următoarele:

Reclamanta SNIF SA S S G a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafața de 2959,00 mp, situat in intravilanul comunei C , însă, C L C  a emis o notificare prin care a respins cererea  ca nefondată, conform art. 24 alin 3 punctul d”, motiv pentru care  a formulat contestație împotriva acesteia la C J G .

Comisia Județeană G a emis Hotărârea nr. 72/29.03.2019, prin care a admis contestația și a dispus reanalizarea cererii de către C L C.

În urma reanalizarii cererii, C L C a emis Hotărârea nr. 3/06.05.2019 prin care a respins  cererea  ca nefondată.

Prin Hotărârea nr.163/19.09.2019, Comisia Judeţeană G  a  validat propunerea C Locale C, având ca obiect emiterea titlului de proprietate pentru terenul in suprafața de 2959,00 mp, situat in localitatea C, motivat de faptul că solicitarea reclamantei nu face obiectul prevederilor art.27 al.2 ind.3 și ale art.36 al.3 din Legea nr.18/1991 și că terenul solicitat aparține domeniului public al comunei Cudalbi.

 Reclamanta susține, prin plângerea formulată, că sunt îndeplinite cond.art.27 al.2 ind .3 din Legea nr.231/2018, care a modificat Legea nr.18/1991, astfel că  fi trebuit ca cererea sa să fie admisă de cele două comisii.

 Instanţa reţine că, potrivit 27 al.2 (23)  din Legea nr.18/1991, în cazul terenurilor aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi a curţii şi grădinii din jurul acestora, care nu au fost cooperativizate, deţinătorii sau moştenitorii acestora pot solicita comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate în condiţiile prezentei legi, astfel:

a) dacă solicitanţii figurează în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale;

b) dacă terenul este în proprietatea statului român şi persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construcţiilor de pe terenurile care fac obiectul prezentei legi;

c) nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane.

Din economia dispozițiilor de mai sus rezultă că textul legal se aplică, fără echivoc, în cazul terenurilor aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi a curţii şi grădinii din jurul acestora, care nu au fost cooperativizate.

Or, terenul pe care îl deține reclamanta  este o curte și grădină aferent canton, după cum a precizat prin cererea de  reconstituire/constituire a dreptului de proprietatea asupra suprafeței de teren 2959,00 mp.

Este adevărat că la lit.b se face vorbire de proprietarii construcțiilor, în cazul în care terenul este în proprietatea statului, ipoteza cauzei de față, însă construcțiile  constau în casă de locuit și anexe gospodărești.

 De altfel, ipoteza disp.art.27 al.2 ind.3 din Legea nr.18/1991 vizează deținătorii care au avut teren la data începerii procesului de cooperativizare din jurul caselor și a anexelor judecătorești, însă terenurile nu au fost cooperativizate, astfel că legea le conferă dreptul de a li se reconstitui dreptul de proprietate asupra acestui teren..

 Instanța reține că  textul legal de mai sus este de strictă interpretare și trebuie aplicat astfel, pentru că, în caz contrar,  s-ar produce dezechilibre în ceea ce privește reconstituirea acestor terenuri.

 Nici disp. art.24 al.3 lit.d din Legea nr.18/1991, invocate de reclamantă, nu sunt îndeplinite, întrucât acestea au următorul conținut:

 Terenurile situate în intravilanul localităţilor, aferente construcţiilor edificate de către fostele cooperative de producţie, fostele asociaţii economice intercooperatiste şi fostele cooperative de consum, se înscriu în proprietatea actualilor deţinători, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

a) sunt deţinători de construcţii de la data dobândirii şi până la data solicitării înscrierii dreptului de proprietate;

b) fac dovada că imobilul este înregistrat în registrul agricol şi a plăţii impozitelor şi taxelor în conformitate cu prevederile legale;

c) pentru terenul aferent construcţiei nu a fost constituit sau reconstituit dreptul de proprietate;

d) terenurile nu sunt în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale.

Prin urmare, pentru aplicarea dispozițiilor textului legal de mai sus este necesar ca toate condițiile de mai sus să fie îndeplinite cumulativ, ori, condiția de la lit.d  nu este îndeplinită, întrucât suprafața de teren face parte din domeniul public al comunei, conform HG nr.562/05.06.2002.

Pentru aceste considerente, instanța urmează să respingă cererea ca nefondată.

Domenii speta