Sistare pensie întreţinere

Sentinţă civilă 3430 din 01.11.2012


Titlu: sistare pensie întreţinere

Dosar nr. Cod operator 3924

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa Nr. 3430/2012

Şedinţa publică de la 01 Noiembrie 2012

Completul compus din:

PREŞEDINTE M. M.

Grefier L. I. B.

Pe rol fiind judecarea acţiunii civile pentru  sistare  pensie formulată de reclamantul A. E. C., domiciliat în …, judeţul Gorj, împotriva pârâtului A. C. E., domiciliat în …, judeţul. Gorj şi în contradictoriu cu Autoritatea Tutelară din cadrul Primăriei …, judeţul Gorj.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns pârâtul, lipsă fiind reclamantul.

Procedura de citare legal  îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei că prin Serviciul Registratură, la data de 26.10.2012, Autoritatea Tutelară din cadrul primăriei … a depus referatul privind ancheta psiho-socială, însă face referire la alte părţi decât părţile din prezenta cauză, după care,

Instanţa procedează la luarea unei declaraţii pârâtului, în conformitate cu art. 129 alin. 4 C.proc.civ, declaraţia acestuia fiind consemnată şi ataşată la fila 11 din dosarul cauzei.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat,  instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Pârâtul solicită admiterea acţiunii şi sistarea pensiei de întreţinere stabilită în favoarea sa şi în sarcina reclamantului.

 INSTANŢA

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg-Cărbuneşti la data de 16.10.2012, sub nr. …,  reclamantul A. E. C. l-a chemat în judecată pârâtul A. C. E. solicitând ca în urma sentinţei ce se va pronunţa, să dispună sistarea plăţii pensiei de întreţinere la care a fost obligat pârâtul prin sentinţa civilă nr…./03.12.2007 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosarul nr. ….

A motivat  reclamantul că, deşi pârâtul nu a împlinit vârsta de 25 de ani, nu mai continuă studiile.

În dovedirea acţiunii, reclamantul s-a folosit de proba cu înscrisuri, depunând la dosar  în copie sentinţa civilă nr…./03.12.2007 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosarul nr. ….

Acţiunea a fost întemeiată în drept pe dispoziţiile art. 499 alin. 3 C.civ.

Prezent în instanţă, pârâtul a arătat că este de acord cu cererea de sistare a pensiei de întreţinere, arătând că în prezent nu urmează cursurile unei şcoli.

Analizând cauza dedusă judecăţii, instanţa reţine că prin sentinţa civilă nr…./03.12.2007 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosarul nr. … a fost obligat reclamantul la o pensie majorată în cuantum de 360 lei în favoarea pârâtului A. C. E., născut la data de  …, începând cu data introducerii acţiunii 29.10.2007  şi  până la terminarea studiilor, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 25ani.. 

Având în vedere că pârâtul,  deşi nu a împlinit vârsta de 25 de ani, nu mai continuă studiile, precum şi faptul că aceasta este de acord cu sistarea pensiei de întreţinere, instanţa  urmează  să  admită  acţiunea şi în consecinţă  să dispună  sistarea pensiei de  întreţinere  stabilită  în sarcina  reclamantului şi în favoarea pârâtului.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Admite acţiunea formulată de reclamantul A. E. C., domiciliat în …, judeţul Gorj, împotriva pârâtului A. C. E., domiciliat în …, judeţul. Gorj şi în contradictoriu cu Autoritatea Tutelară din cadrul Primăriei …, judeţul Gorj.

Sistează pensia de întreţinere stabilită în sarcina reclamantului prin sentinţa civilă nr. …/2007 şi în favoarea pârâtului.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată azi, 01.11.2012, în şedinţă publică.

Preşedinte,

M.M

Grefier,

B.L.I

Red. M.M, tehnored. L.B. 5 ex, 06 Noiembrie 2012