Somaţie de plată

Sentinţă civilă 1454 din 26.05.2010


Sentinţa civilă nr. 1454/26.05.2010

Obiect : somaţie de plată.

Prin cererea înregistrată la data de 20.04.2010, pe rolul acestei instanţe, sub nr. 1339/321/2010, reclamantul - creditor T.G. a chemat în judecată pe debitorul - pârât A.V., solicitând ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să fie obligat aceasta, prin procedura somaţiei de plată, să-i achite suma de 10.000 lei, reprezentând împrumut nerestituit. A mai solicitat creditorul şi cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, creditorul a arătat că, la data de 11.02.2008, a încheiat cu debitorul un înscris sub semnătură privată, prin care s-a consemnat că a împrumutat acestuia suma de 10.000 lei, ce urma a fi restituită la data de 11.03.2008.

A mai învederat creditorul că, deşi a încercat să discute cu pârâtul, acesta a amânat plata sumei de la o lună la alta.

În drept, acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile OG 5/2001.

În dovedire a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Cererea a fost legal timbrată, cu taxă judiciară de timbru – 40 lei – şi timbru judiciar – 0,5 lei.

Debitorul nu a formulat întâmpinare, şi nici nu s-a prezentat în instanţă.

Analizând materialul probator administrat, instanţa reţine următoarele:

Analizând cererea reclamantului - creditor, întemeiată pe dispoziţiile O.G. nr. 5/2001, modificată, privind procedura somaţiei de plată, instanţa constată că, potrivit art. 1 din acest act normativ, procedura somaţiei de plată are ca scop realizarea creanţelor certe, lichide şi exigibile, ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii.

Din interpretarea logică a textului legal evocat, se poate conchide că, sub aspect probatoriu, că în procedura somaţiei de plată nu poate fi administrată decât dovada cu înscrisuri, limitare care este de natură a pune piedici serioase principiului aflării adevărului, constituind o ingerinţă în dreptul părţilor la un proces echitabil. Astfel, proba cu interogatoriul pârâtului, proba testimonială, proba cu raportul de expertiza contabilă, topo sau grafoscopică nu sunt admisibile în procedura somaţiei de plată.

 Mai trebuie menţionat că procedura instituită de OG 5/2001 în materia somaţiei de plată are un pronunţat caracter necontencios, păstrând doar în aparenţă garanţiile specifice procedurii contencioase.

Tocmai din acest motiv, hotărârile judecătoreşti pronunţate pe calea somaţiei de plată nu se bucură de puterea de lucru judecat, în mod similar încheierilor pronunţate în procedura necontencioasă, instituită de normele cu caracter general conţinute în art. 331 şi următoarele din Codul procedură civilă. Din aceleaşi considerente mai sus expuse, hotărârea prin care se respinge cererea de emitere a somaţiei de plată este irevocabilă.

Concluzionând, instanţa reţine că cererea care face obiectul prezentului dosar are o vădită natură contencioasă, întrucât caracterul cert al creanţei nu poate fi determinat decât prin administrarea unui probatoriu complex ( interogatoriul pârâtului, eventual şi expertiză grafoscopică în caz de contestare a semnăturii ).

Instanţa aminteşte că, deşi procedura somaţiei are un caracter special, sub aspect probatoriu, aceasta se completează, sub anumite aspecte, cel puţin în ceea ce priveşte proba cu înscrisuri, cu regulile de drept comun. Astfel, înscrisul depus la dosar de către reclamantul creditor ( fila 5 ), nu satisface exigenţele impuse de art. 1176 şi 1180 alin. 1 C. civ., în sensul că nu conţine formula „bun şi aprobat” ori una echivalentă, la sfârşitul actului, înainte de semnătura presupusă a fi a pârâtului, nici nu prezintă suficiente garanţii din care să se poată conchide că este scris în întregime de cel ce se obligă, respectiv de către debitor. De aceea, pentru rezolvarea corectă a speţei, instanţa apreciază că se impune administrarea unui probatoriu mai complex, inadmisibil în prezenta procedură.

Aşa fiind, urmează a fi respinsă cererea, ca inadmisibilă.

 

Domenii speta