Rectificare titlu de proprietate

Sentinţă civilă 487/2014 din 12.03.2014


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa civilă Nr. 487/2014

Şedinţa publică de la 12 Martie 2014

Completul compus din:

PREŞEDINTE C.V.

Grefier M.N.M.

Pe rol fiind judecarea acţiunii formulată de reclamantul D.G.C., domiciliat în comuna S., sat S., judeţul G., în contradictoriu cu pârâţii Comisa Locală de Fond Funciar S. prin preşedinte D.R.C.C., cu sediul în comuna S., judeţul G., D.G., D.G.N., cu ultimul domiciliu în comuna S., sat P., judeţul G., F.E., domiciliată în comuna S., sat D., judeţul G., Comisia Judeţeană de Fond Funciar G., cu sediul în T-J., judeţul G., Comisia Locală de Fond Funciar B., cu sediul în B., judeţul G..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns reclamantul D.G.C.şi pârâta F.E., lipsă fiind ceilalţi pârâţii.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei că a fost depusă adresa nr. 663/07.03.2014 de către  pârâta Comisia Locală de Fond Funciar B., după care, nemaifiind alte cereri de formulat şi probe de administrat, instanţa  a acordat cuvântul asupra excepţiei autorităţii de lucru judecat cu privire la cererea de rectificare a titlurilor de proprietate nr.0021662/27.02.2006 şi 1508869/18.03.2008 şi asupra fondului cauzei în ce priveşte celelalte cereri.

Reclamant D.G.C. a solicitat admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată.

Pârâta F.E. a solicitat respingerea acţiunii arătând că pentru titlurile de proprietate emise pentru terenurile de la S. s-au mai judecat, iar pentru terenurile de la B. reclamantul poate să solicite reconstituirea dreptului de proprietate, întrucât ea a cerut doar partea ce i se cuvenea.

INSTANŢA

Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei la data de 11.11.2013 înregistrată sub numărul …/317/2013, reclamatul D.G.C. a chemat în judecată pârâţii  D.R.C.C. în calitate de primar şi preşedinte al comisei locale de fond funciar, D.G., D.G.N., pârât F.E.,  Comisia Judeţeană de Fond Funciar G. solicitând rectificarea titlurilor de proprietate nr.0021662/27.02.2006 nr.1508869/18.03.2008, în sensul de a se evidenţia scriptic la rubrica intitulată „CETĂŢEANUL/CETĂŢEANA” toţi moştenitorii legali ai autoarei D. Ghe M., obligarea Comisei Locale de Fond Funciar S.-G. să facă propuneri de validare sau invalidare şi asupra diferenţei de teren ce rezultă din cererea depusă sub nr.27/03.1991, în care se evidenţiază punctual reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 2,13 ha, din care 1,87 ha teren arabil, 0,80 ha, teren fâneaţă, iar 0,06 ha teren cu viţă de vie.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că până la această dată Comisia Locală de Fond Funciar S. nu a eliberat decât titlul de proprietate nr.0021662/27.02.2006, pentru suprafaţa de 0,2500 mp şi titlul de proprietate nr.1508869/18.03.2009, pentru suprafaţa de 0,4728 mp, total 0,7228  mp, dintr-un total de 2,13 ha, diferenţa la care sunt îndreptăţiţi moştenitori autoarei D. Ghe. M. fiind de l ha şi 4072 mp.

În drept, reclamantul a invocat prevederile Legii 18/1991şi a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

În dovedire reclamantul a depus la dosar în copie: titlurile de proprietate nr.0021662/27.02.2006; l508869/18.03.2008; cererea înregistrată sub nr.25/08.03.1991, adeverinţa nr.490/19.10.1992.

Cererea de chemare în judecată şi înscrisurile ataşate au fost comunicate pârâţilor.

La data de 27.11.2013, pârâta Comisia Locală de Fond Funciar S. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii arătând că acţiunea este nefondată. A invocat excepţia autorităţii de lucru judecat cu privire la capătul de cerere privind rectificarea titlurilor de proprietate nr.0021662/27.02.2006 şi nr.1508869/18.03.2008, faţă de sentinţa pronunţată în dosarul nr.4514/317/2012.

A solicitat introducerea în cauză a numitei D. V. soţia defunctului D.G., arătând că şi pârâtul D.G.N. este decedat.

A solicitat respingerea capătului de cerere ce vizează obligarea de a face propuneri de validare-invalidare şi asupra diferenţei de teren ce rezultă din cererea de reconstituire, motivat de faptul ca reclamantul a fost validat cu întreaga suprafaţa declarata în registrul agricol 1959-1962, respectiv cu 1,60 ha,  prin titlul de proprietate nr.0021662/27.02.2006 reclamantului i  s-a reconstituit suprafaţa de 0,2500 ha teren agricol, în calitate de moştenitor al def. D. M., validarea fiind făcuta prin HCJ.28/15.10.1991, poziţia 16 din anexa, iar prin titlul de proprietate nr.1508869/18.03.2008 s-a reconstituit în favoarea paratei F.E. suprafaţa de 0,4728 ha teren agricol, în calitate de moştenitoare a aceleiaşi defuncte, D. Gh.M., la baza emiterii titlului de proprietate a stat cererea înregistrată sub nr. 1306/22.03.1991, formulată de pârâta împreuna cu soţul său F. N., fiind validată prin HCJ.28/15.10.1991, poziţia 79 din anexa, în care a fost înscris soţul pârâtei. A mai arătat că tot după aceeaşi autoare i-a fost eliberat titlul de proprietate nr.51443165/21.05.2003 privind suprafaţa de 1170 m.p. de către Comisia locală de fond funciar B. şi consideră că pentru o corectă soluţionare a cauzei este necesară introducerea în cauză şi a Comisiei locale de fond funciar B.. 

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 205 alin. 2 din Codul de procedură civilă şi a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

Au fost ataşate întâmpinării în copie:titlurile de proprietate nr.1508869/18.03.2008, 51443165/21.05.2003, 0021662/27.02.2006, cerere de reconstituire, anexă validare, copie cerere nr.1306/22.03.1991, copii registru agricol,  sentinţa civilă nr. 711/27.02.2013.

La data de 07.01.2014 reclamantul D. Ghe. C. a formulat răspuns la întâmpinare prin care a solicitat respingerea excepţiei autorităţii de lucru judecat invocată de pârâtă, arătând că nu sunt îndeplinite elementele triplei identităţi pentru a se putea reţine autoritatea de lucru judecat deoarece cererea de chemare în judecată din dosarul nr.4514/317/2012 vizează constatarea nulităţii HCJ nr.28/15.10.1991 şi a proceselor-verbale de punere în posesie, iar acţiunea din dosarul nr.4070/317/2013 vizează rectificarea titlurilor de proprietate  şi nu constatarea nulităţii parţiale a HCJ nr. 28/15.10.1991.

A arătat că, având în vedere probatoriul anexat de pârâtă la întâmpinare, din care rezultă că pârâtei i-a fost eliberat şi titlul de proprietate nr.51443165/2003 de către Comisia locală de fond funciar B., îşi îndreaptă cererea de chemare în judecată şi împotriva acestuia şi solicită introducerea în cauza dedusă judecăţii şi a pârâtei Comisia locală de fond funciar B..

Referitor la capătul doi de cerere a arătat că a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 2,13 ha, iar până la această dată s-au eliberat titluri de proprietate doar pentru 8398 mp, rezultând o diferenţă de 12902 mp pentru care pârâta trebuie să emită acte de validare sau invalidare.

Au fost ataşate răspunsului în copie adresa nr.5333/13.11.2012, adeverinţa nr. 490/19.10.1992.

La termenul de judecată din data de 22.01.2014, având în vedere precizarea reclamantului şi a pârâtei F.E. că la data introducerii acţiunii pârâţii D.G. şi D.G.N. erau decedaţi, instanţa a pus în discuţia părţilor prezente şi a admis excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a celor doi pârâţi.

Faţă de precizarea reclamantului în sensul că prin răspunsul la întâmpinare a înţeles să solicite şi modificarea titlului de proprietate nr.51443165/2003 eliberat de Comisia locală a comunei B. pe care înţelege să o cheme în judecată, instanţa a dispus citarea în cauză, în calitate de pârâtă a Comisiei locale de fond funciar B. cu copie de pe cererea modificatoare, aceasta însă nu a depus întâmpinare cu 10 zile înaintea termenului de judecată acordat.

Instanţa a dispus ataşarea dosarului nr. 4514/317/2012 al Judecătoriei Tg. C.

Cu adresa nr.327/17.02.2014 Comisia locală B. a depus la dosar în copie procesul verbal de punere in posesie nr. 8 din 26-03-2003 cu schiţa anexă şi copie din caietul de măsurători, arătând că F.E. a fost pusă în posesie în baza Legii 18 /1991 în teren efectiv pe raza com. B. cu suprafaţa de 1170mp aşa rezultă si din caietele de măsurători ale comisiei de aplicare a leg. 18 /1991, că aceasta nu a formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate la Comisia locala B., ea fiind pusa în posesie efectiv prin recunoaşterea vecinilor în teren şi lasă la aprecierea instanţei soluţionarea acţiunii.

La termenul de judecată din data de 26.02.2014 reclamantul a învederat că a înţeles să cheme în judecată Comisia locală de fond funciar S. prin preşedintele acesteia D.C. R. C., fiind citată aceasta în cauză.

La solicitarea instanţei, la data de 10.03.2014 Comisia locală de Fond Funciar B. a comunicat, cu adresa nr. 663/07.03.2014 , că nu deţin alte acte care au stat la baza emiterii titlului de proprietate nr.51443165/21.05.2003, F.E. nu a formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate în baza Legii nr.18/1991 la Comisia locală B. şi nu deţin hotărâre de validare.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa, faţă de admiterea excepţiei lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a pârâţilor D.G. şi D.G.N. la termenul de judecată din 22.01.2014, reţinând că potrivit art. 35 Cod civil capacitatea de folosinţă începe la naşterea persoanei şi încetează odată cu moartea acesteia, aceasta  reprezentând aplicarea pe plan procesual a capacitaţii civile, ce constă în aptitudinea unei persoane de a avea drepturi şi obligaţii pe plan procesual, va respinge acţiunea formulată de reclamant împotriva pârâţilor D.G. şi D.G.N., ca fiind promovată împotriva unor persoane lipsite de capacitate procesuală de folosinţă.

În ce priveşte excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de Comisia locală de fond funciar S., instanţa reţine că prin titlul de proprietate nr.0021662/27.02.2006 s-a reconstituit dreptul de proprietate în favoarea reclamantului pentru suprafaţa de 0,2500 ha teren agricol situat pe raza satului S., comuna S., în calitate de moştenitor al autoarei D. Gh. M., iar prin titlul de proprietate nr.1508869/18.03.2008 s-a reconstituit dreptul de proprietate în favoarea pârâtei F.E. pentru suprafaţa de 0,4728 ha teren agricol situat pe raza satului S., comuna S., în calitate de moştenitoare a autoarei D.G.M..

Reclamantul a solicitat rectificarea celor două titluri de proprietate în sensul de a se evidenţia scriptic la rubrica intitulată „cetăţeanul” toţi moştenitorii legali ai autoarei D.G.M. .

Se constată că prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr.4514/317/2012 reclamantul a solicitat modificarea aceloraşi titluri de proprietate şi înscrierea pârâtei în titlul emis reclamantului alături de acesta, respectiv a reclamantului în titlul de proprietate emis pârâtei, alături de aceasta, acţiunea fiind respinsă prin sentinţa civilă nr.711/04.04.2012.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul arătând că sunt patru fraţi şi titlul de proprietate trebuia eliberat pentru toţi aceştia, iar prin decizia civilă nr.1079/22.04.2013 a fost respins ca nefondat recursul.

Potrivit art.431 alin.1 Cod procedură civilă nimeni nu poate fi chemat în judecată de două ori în aceeaşi calitatea, în temeiul aceleiaşi cauze şi pentru acelaşi obiect, iar în situaţia în care se invocă o hotărâre anterioară, instanţa din cel de-al doilea proces este ţinută să accepte ca fiind definitiv stabilite cele ce au format obiect de dezbatere pentru o judecată precedentă.

Se constată că pretenţia reclamantului privind rectificarea titlurilor de proprietate nr.0021662/27.02.2006 şi nr.1508869/18.03.2008 prin înscrierea şi a altor persoane, în calitate de moştenitori ai autoarei D. M. a fost soluţionată în mod irevocabil în dosarul nr.4514/317/2012, hotărâre judecătorească ce se bucură de prezumţia absolută de adevăr  şi nu poate fi contrazisă printr-o altă hotărâre.

Principiul lucrului judecat împiedică nu numai o nouă judecată, având acelaşi obiect, aceeaşi cauză, fiind purtată între aceleaşi părţi, ci şi contrazicerile dintre două hotărâri judecătoreşti, în sensul că dreptul recunoscut unei părţi şi constatările reţinute printr-o hotărâre judecătorească nu pot fi contrazise printr-o altă hotărâre judecătorească, dată într-un alt proces.

În această situaţie, legalitatea hotărârii prin care s-a respins acţiunea pentru  modificarea titlurilor de proprietate nu mai poate fi pusă în discuţie la cererea părţilor, autoritatea de lucru judecat interesând ordinea publică şi având drept scop, pe lângă evitarea pronunţării unor hotărâri contradictorii, asigurarea stabilităţii raporturilor juridice sau încetarea contestaţiilor între părţi .

Faţa de acestea, văzând şi dispoziţiile prevăzute de art. 245 Cod procedură civilă, instanţa va admite excepţia autorităţii de lucru judecat cu privire la cererea de rectificare a titlurilor de proprietate nr.0021662/27.02.2006 şi 1508869/18.03.2008.

Instanţa reţine ca neîntemeiată cererea de obligare a Comisiei locale de fond funciar S. să facă propuneri de validare sau invalidare cu privire la diferenţa de teren ce a fost solicitată prin cererea de reconstituire.

Astfel, reclamantul a formulat cererea de reconstituire înregistrată sub nr.25/08.03.1991 prin care a solicitata reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 2,13 ha compusă din: 1,87 ha arabil, 0,20 ha fâneţe, 0,06 vii.

Prin HCJ nr.28/15.10.1991, poziţia 16 din anexă, a fost validată propunerea de stabilire a dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 1,60 ha în favoarea reclamantului, ulterior s-a emis titlul de proprietate nr.0021662/27.02.2006 pentru suprafaţa de 0,2500 ha teren arabil.

Potrivit art.5 lit.h din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, aprobat prin H.G. nr.890/2005, comisiilor locale le revine atribuţia de a înainta şi prezenta spre aprobare şi validare comisiei judeţene situaţiile definitive, împreună cu documentaţia necesară, precum şi divergenţele produse şi consemnate la nivelul acestor comisii.

În cauză, Comisia locală S. de fond funciar şi-a îndeplinit această obligaţie, a înaintat propunerile privind soluţionarea cererii de reconstituire formulată de reclamant, fiind soluţionată prin HCJ nr.28/15.10.1991, iar nemulţumirea reclamantului vizând suprafaţa validată şi cea pentru care s-a emis titlul de proprietate nu poate conduce la reluarea procedurii prevăzută de art.5 lit. h din Regulament, persoana nemulţumită având posibilitatea contestării actelor de reconstituire emise, în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea fondului funciar. 

Asupra cererii de rectificare a titlului de proprietate nr.51443165/21.05.2003 instanţa reţine că prin acest titlu s-a reconstituit dreptul de proprietate în favoarea pârâtei F.E. pentru suprafaţa de 0,1170 ha teren agricol situat pe raza satului M., comuna B., reclamantul solicitând rectificarea acestuia prin înscrierea în titlu a sa şi a celorlalţi fraţi, D.G. şi D.G.N..

Acţiunea în rectificare presupune existenţa unei erori materiale la emiterea actului, finalitatea acţiunii constând în corectarea erorilor intervenite, în sens formal, fără afectarea substanţei sau întinderii însuşi a dreptului recunoscut, în raport de dispoziţiile legale  privind emiterea titlului de proprietate.

Această concluzie se desprinde din dispoziţiile art.27 din Legea 18/1991 raportat la dispoziţiile art.5 lit.i din HG 890/2005 potrivit cărora comisiile locale pun în posesie prin delimitare în teren persoanele îndreptăţite să primească terenul, completează fişele de punere în posesie a acestora, după validarea de către comisia judeţeana a propunerilor făcute şi înmânează titlul de proprietate şi art.36 alin 1 din HG 890/2005 conform căruia pe baza documentaţiilor înaintate de comisiile locale, care cuprind anexele validate, planurile parcelare, procesele-verbale de punere în posesie şi schiţele terenurilor, comisia judeţeană emite titlurile de proprietate conform modelului prezentat în anexa nr. 20.

În condiţiile în care se invocă că emiterea titlului de proprietate nu s-a făcut în favoarea tuturor persoanelor îndreptăţite, cererea nu poate avea ca obiect rectificarea titlului, întrucât aceasta nu presupune o analiză formală, înscrierea în titlul de proprietate şi a altor persoane care se pretind îndreptăţite la reconstituire afectează întinderea dreptului recunoscut persoanei în favoarea căreia s-a emis actul de reconstituire, necesitând o analiză de fond şi nu înlăturarea unor erori materiale intervenite la scrierea titlului de proprietate .

Având în vedere că în privinţa titlului de proprietate nr.51443165/21.05.2003 nu s-a probat existenţa vreunei erori materiale susceptibilă de îndreptare pe calea acţiunii în  rectificarea actelor de reconstituire, instanţa va respinge ca neîntemeiată acţiunea pentru rectificarea acestui titlu de proprietate. 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge acţiunea formulată de reclamantul D.G.C., domiciliat în com.S., sat S., judeţul G. împotriva pârâţilor D.G. şi D.G.N., cu ultimul domiciliul în comuna S., sat P., judeţul G., ca fiind promovată împotriva unor persoane lipsite de capacitate procesuală de folosinţă. 

Admite excepţia autorităţii de lucru judecat cu privire la cererea de rectificare a titlurilor de proprietate nr.0021662/27.02.2006 şi 1508869/18.03.2008 formulată de reclamantul D.G.C. în contradictoriu cu pârâţii Comisia locală de fond funciar S. cu sediul în S., judeţul G., Comisia judeţeană de fond funciar G. cu sediul în Tg. Jiu, judeţul G., F.E., cu domiciliul în comuna S., sat D., judeţul G. şi respinge acest capăt de cerere pentru existenţa autorităţii de lucru judecat.

Respinge ca neîntemeiată cererea având ca obiect obligaţie de a face, formulată de reclamantul D.G.C. în contradictoriu cu Comisia locală de fond funciar S..

Respinge ca neîntemeiat capătul de cerere având ca obiect rectificarea titlului de proprietate nr.51443165/21.05.2003, formulat de reclamantul D.G.C. în contradictoriu cu pârâţii Comisia locală de fond funciar B., cu sediul în comuna B., judeţul G., Comisia judeţeană de fond funciar G., cu sediul în Tg-Jiu, judeţul G., F.E. cu domiciliul în comuna S., sat D., judeţul G..

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cerere ce se va depune la Judecătoria T.-C..

Pronunţată în şedinţa publică azi 12.03.2014. 

Preşedinte,

C.V.

Grefier,

M.N.M.

Domenii speta