Divorţ cu minori

Sentinţă civilă 434/2014 din 06.03.2014


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa Civilă Nr. 434/2014

Şedinţa publică de la 06 Martie 2014

Completul compus din:

PREŞEDINTE M. M.

Grefier L. I. B.

Pe rol fiind judecarea acţiunii principale având ca obiect divorţ formulată de reclamantul A. A. F. , cu domiciliul în comuna A., sat B., nr. 129, judeţ Gorj, în contradictoriu cu pârâta A. C. E., cu domiciliul în comuna B., sat B., judeţ Gorj, la familia Z. G. şi Autoritatea tutelară din cadrul consiliului local A., cu sediul în comuna A., judeţ Gorj şi a cererii reconvenţionale având ca obiect stabilire program vizitare minor formulată de pârâta- reclamantă A. C. E., în contradictoriu cu reclamantul-pârât A. A. F.  şi Autoritatea tutelară din cadrul consiliului local A..

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns reclamantul-pârât personal şi asistat de avocat P. I., în baza împuternicirii avocaţiale depusă la fila 49 din dosarul cauzei, pârâta-reclamantă personal şi asistată de avocat P. C., care depune împuternicirea avocaţială nr. …/05.03.2014, martorii N. D., R. E. şi A. M., lipsind reprezentanţii autorităţii tutelare şi martora N. A.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care,

Conform dispoziţiilor art. 131 din Noul Cod de procedură civilă, instanţa constată că este competentă general, material şi teritorial să judece prezenta cauză

Instanţa, având în vedere dispoziţiile art. 238 din Noul Cod de procedură civilă - raportat la dosarul cauzei, complexitatea acestuia şi probele ce urmează a fi încuviinţate, estimează perioada cercetării procesului, ca fiind o lună.

Instanţa procedează la luarea unei declaraţii comune reclamantului-pârât şi pârâtei-reclamante, care învederează că s-au înţeles cu privire la divorţ, culpa fiind comună, cât şi cu privire la celelalte capete de cerere, urmând ca instanţa să pronunţe o hotărâre nemotivată cu privire la divorţ.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi probe de administrat, instanţa constată terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul în dezbateri.

Avocat P. I. pentru reclamantul-pârât solicită admiterea acţiunii, desfacerea căsătoriei dintre părţi din culpă comună, în baza art. 383 Cod civil, revenirea pârâtei la numele avut anterior căsătoriei, în baza art. 399 Cod civil stabilirea domiciliului minorului la reclamant, obligarea pârâtei la pensie de întreţinere în funcţie de venitul minim pe economie, exercitarea autorităţii părinteşti să fie efectuată de ambii părinţi, stabilirea unui program de vizitare minor în funcţie de înţelegerea părţilor.

Avocat P. C. pentru pârâta-reclamantă solicită admiterea în parte a acţiunii, revenirea pârâtei la numele purtat anterior căsătoriei, obligarea acesteia la plata pensiei de întreţinere, admiterea cererii reconvenţionale, exercitarea autorităţii părinteşti să fie efectuată de ambii părinţi.

Părţile, pe rând, îşi însuşesc concluziile apărătorilor.

INSTANŢA

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg-Cărbuneşti la data de ….12.2013, sub nr…./317/2013, reclamantul A. A. F.  a chemat-o în judecată pe pârâta A. C. E., în contradictoriu cu Autoritatea tutelară din cadrul consiliului local A., judeţ Gorj, solicitând instanţei ca prin sentinţa ce o va pronunţa, să dispună desfacerea căsătoriei dintre părţi din vina exclusivă a pârâtei, stabilirea locuinţei minorului A. M. F. la domiciliul său, să fie obligată pârâta la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorului în funcţie de venitul minim pe economie, revenirea pârâtei la numele avut anterior căsătoriei, respectiv Z., cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că s-a căsătorit cu pârâta la data de ….09.2003, iar în prezent relaţiile de căsătorie sunt grav şi iremediabil vătămate, întrucât pârâta nu era gospodină, nu se ocupa de îngrijirea şi educarea minorului, a înstrăinat bunuri din domiciliul comun fără încuviinţarea reclamantului, iar la data de 01.12.2013 a părăsit domiciliul comun.

A precizat că de creşterea şi educarea minorului se ocupă reclamantul şi părinţii acestuia.

Cererea a fost întemeiată pe disp. art. 373 lit. b Cod civil şi art. 112, 274 Cod procedură civilă.

În dovedire, reclamantul a solicitat încuviinţarea probei testimoniale cu doi martori şi a probei cu înscrisuri, în cadrul căreia a depus la dosarul cauzei, în copie: carte de identitate, certificat de căsătorie, certificat de naştere minor.

Prin rezoluţia de primire a cererii de chemare în judecată din data de 15.05.2013 instanţa a constatat că cererea de chemare în judecată nu îndeplineşte cerinţele prevăzute de art. 194 Cod procedură civilă, în sensul că nu cuprinde CNP-ul reclamantului, taxa de timbru în cuantum de 100 lei, potrivit art. 15 lit. b din OUG nr. 80/2013, procesul-verbal de participare la procedura medierii, dispunând comunicarea lipsurilor cererii către reclamant.

Prin Serviciul Registratură, la data de 16.12.2013 reclamantul a depus la dosarul cauzei adeverinţa nr. …/11.12.2013 eliberată de Şcoala Gimnazială nr. 1 A., judeţ Gorj, chitanţa nr. ../11.12.2013 eliberată de Cabinet medical individual V. L. G., iar la data de 18.12.2013 a depus la dosarul cauzei contract nr. …/17.12.2013 întocmit de Societatea civilă profesională de mediatori R., D., C., P., chitanţa seria GJ nr. …/18.12.2013 ce atestă achitarea taxei de timbru în cuantum de 100 lei, proces-verbal încheiat cu ocazia prezentării avantajelor folosirii medierii în şedinţa de informare, cerere pentru şedinţa de informare nr. …/17.12.2013.

Prin rezoluţia din data de 18.12.2013 instanţa a dispus comunicarea lipsurilor cererii de chemare în judecată, în sensul de a indica atât locul de muncă al reclamantului cât şi al pârâtei.

Prin serviciul de registratură la data de 23.12.2013 reclamantul a precizat că acesta în prezent nu are un loc de muncă, întrucât în data de 28.11.2013 i-a încetat contractul de muncă şi nu cunoaşte dacă pârâta este încadrată în muncă.

Prin rezoluţia din data de 06.01.2014 instanţa a dispus comunicarea cererii de chemare în judecată şi a înscrisurilor ataşate acesteia către pârâtă, punându-i în vedere să depună întâmpinare, sub sancţiunea prev. de art. 208 Cod procedură civilă şi a dispus emiterea unei adrese către Autoritatea tutelară din cadrul Primăriei A. şi Autoritatea tutelară din cadrul Primăriei B., pentru a efectua ancheta socială la domiciliul părţilor.

La data de 07.01.2014 reclamantul a depus la dosarul cauzei certificatul de informare nr. 2/06.01.2014 emis de Societatea civilă profesională de mediatori R., D., C., P., iar la datele de14.01.2014 şi 23.01.2014 au fost depuse referate de anchetă socială efectuate la domiciliile părţilor.

Prin serviciul de registratură, la data de 29.01.2014 pârâta a depus la dosarul cauzei întâmpinare şi cerere reconvenţională.

A precizat că este de acord cu desfacerea căsătoriei însă prin pronunţarea unei hotărâri nemotivate, cu revenirea la numele purtat anterior căsătoriei, cu stabilirea domiciliului minorului la domiciliul tatălui.

Sub aspect reconvenţional a solicitat desfacerea căsătoriei din vina exclusivă a reclamantului, autoritatea părintească să fie exercitată de ambii părinţi şi stabilirea unui program de vizitare minor, respectiv:

-în week-end-ul din prima săptămână a fiecărei luni să îi fie încuviinţat să aibă legături cu minorul la domiciliul acesteia de sâmbătă orele 10:00 până duminică orele 15:00

-în week-end-ul din a treia săptămână a fiecărei luni să viziteze minorul la domiciliul acestuia, sâmbătă între orele 12:00-16:00

-în prima lună a fiecărei vacanţe de vară să aibă legături personale cu minorul la domiciliul pârâtei

-în prima săptămână a vacanţei de iarnă să aibă legături personale cu minorul la domiciliul pârâtei

Întâmpinarea a fost întemeiată pe disp. art. 205-209 Cod procedură civilă, iar în dovedire a solicitat încuviinţarea probei testimoniale cu doi martori şi a probei cu înscrisuri.

Prin rezoluţia din data de 29.01.2014 instanţa a dispus comunicarea întâmpinării şi a cererii reconvenţionale către reclamant, cu menţiunea de a depune în termen de 10 zile de la comunicare răspuns la întâmpinare precum şi de a formula întâmpinare la cererea reconvenţională formulată de pârât.

La data de 03.02.2014 reclamantul a depus o cerere de înlocuire a unuia dintre martorii propuşi prin cererea de chemare în judecată, iar la data de 04.02.2014 a depus răspuns la întâmpinare şi întâmpinare la cererea reconvenţională formulată de pârâtă prin care a precizat că este de acord cu încuviinţarea programului de vizitare, însă solicită ca pârâta să ia minorul la domiciliul său şi să îl aducă înapoi, iar în vacanţa de vară este de acord ca pârâta să ia minorul la locuinţa sa două săptămâni.

A arătat că nu este de acord cu desfacerea căsătoriei din vina sa, întrucât vina a aparţinut pârâtei, care a părăsit domiciliul conjugal.

Prin rezoluţia din data de 04.02.2014 instanţa a dispus comunicarea întâmpinării către pârâtă, cu menţiunea de a depune în termen de 10 zile de la comunicare răspuns la întâmpinare, iar prin rezoluţia din data de 21.02.2014, observând că s-a împlinit termenul pentru ca pârâta să formuleze răspuns la întâmpinare, aceasta neîndeplinindu-şi obligaţiile, instanţa a stabilit termen de judecată la data de 06.03.2014, dispunând citarea părţilor şi a martorilor propuşi de acestea.

Analizând probele administrate în cauză,  instanţa reţine următoarele:

Părţile s-au căsătorit la data de ….09.2003, căsătoria fiind înregistrată în registrul de stare civilă al Primăriei Comunei A.,  judeţ Gorj, iar din căsătorie a rezultat minorul A. M. F., născut la data de 31.08.2006.

Prin declaraţia părţilor din şedinţa publică din data de 06.03.2014, părţile au precizat că sunt de acord cu desfacerea căsătoriei şi nu solicită administrarea de probatorii în acest sens.

Având în vedere acordul soţilor şi constatând îndeplinite dispoziţiile art. 374 alin. 1 din Cod civil, coroborat cu art. 930 alin. 1 Cod procedură civilă instanţa va dispune desfacerea căsătoriei încheiată între părţi la data de 24.09.2003 şi înregistrată sub nr. … în Registrul de Stare Civilă al Primăriei oraşului A. prin acordul părţilor.

În baza art. 926 Cod procedură civilă instanţa va lua act că părţile au solicitat nemotivarea hotărârii.

Cum între părţi nu a intervenit o înţelegere cu privire la numele pe care părţile îl

vor purta în viitor, în temeiul art.383 alin.3 C.civ, va încuviinţa ca pârâta-reclamantă să poarte în continuare numele de Z..

Instanţa, analizând înscrisurile existente la dosarul cauzei precum şi declaraţiile părţilor, în conformitate cu dispoziţiile art.397 C.civ, exercitarea autorităţii părinteşti asupra minorei se va face în comun, iar locuinţa acestora va fi la domiciliul tatălui.

Potrivit art.499 C.civ., tatăl şi mama sunt obligaţi, în solidar, să dea întreţinere copilului minor, asigurându-i cele necesare traiului, precum şi educaţia, învăţătura şi pregătirea profesională iar în caz de neînţelegere, întinderea obligaţiei de întreţinere, felul şi modalităţile executării, precum şi contribuţia fiecăruia dintre părinţi se stabilesc de instanţa de tutelă.

Având în vedere că minorul va locui la reclamant, acesta urmând să contribuie în natură la creşterea minorulu, va  obliga pârâta la plata unei pensii lunare de întreţinere în favoarea minorei în cuantum de câte 175 lei lunar, începând cu data introducerii acţiunii 05.12.2013 şi până la majoratul acestuia, sau intervenirea altei cauze legale de modificare sau stingere a obligaţiei.

La stabilirea pensiei de întreţinere s-au avut în vedere prevederile art.402 C.civ. raportat la disp.art.529 C.civ,  precum şi venitul minim pe economie.

Întrucât părţile s-au înţeles cu privire la stabilirea unui program de vizitare minor, instanţa va admite cererea reconvenţională şi va încuviinţa ca pârâta să aibă legături personale cu minorul în sensul de a-i permite acesteia să ia minorul  la domiciliul său,în comuna B., jud. Gorj,în prima lună calendaristică a fiecărei vacanţe şcolare de vară, precum şi în prima săptămână a vacanţei şcolare aferentă sărbătorilor de iarnă, cu obligaţia pârâtei de a preda minorul la domiciliul reclamantului, la expirarea acestor perioade , precum şi în prima şi a treia săptămână a fiecărei luni calendaristice, sâmbătă, începând cu orele 12,00-16,00, la domiciliul reclamantului. 

Instanţa va lua act că în cauză nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

Admite acţiunea având ca obiect divorţ cu minori formulată de reclamantul A. A. F. , cu domiciliul în comuna A., sat B., nr. 129, judeţ Gorj, în contradictoriu cu pârâta A. C. E., cu domiciliul în comuna B., sat B., judeţ Gorj, la familia Z. G. şi Autoritatea tutelară din cadrul consiliului local A., cu sediul în comuna A., judeţ Gorj şi în consecinţă:

Desface prin divorţ căsătoria încheiată între părţi la data de ….09.2003, prin acordul părţilor.

Dispune reluarea de către reclamantă a numelui avut anterior încheierii căsătoriei, acela de „Z.” , cu efectuarea modificărilor în registrele de stare civilă.

Stabileşte domiciliul minorului A. M. F., la domiciliul tatălui reclamant, în comuna A., sat B., nr. …, jud. Gorj şi dispune ca autoritatea părintească să fie exercitată în comun, de ambii părinţi.

Stabileşte pensie de întreţinere în sarcina pârâtei şi în favoarea minorului A. M. F. (născut la data de ….08.2006), de câte  175 lei lunar, începând cu data de 05.12.2013, şi până la majoratul acestuia, sau intervenirea altei cauze legale de modificare sau stingere a obligaţiei. 

Admite cererea reconvenţională având ca obiect stabilire program vizitare minor formulată de pârâta- reclamantă A. C. E., în contradictoriu cu reclamantul-pârât A. A. F.  şi Autoritatea tutelară din cadrul consiliului local A. şi în consecinţă:

Încuviinţează ca pârâta să aibă legături personale cu minorul în sensul de a-i permite acesteia să ia minorul  la domiciliul său, în comuna B., jud. Gorj,în prima lună calendaristică a fiecărei vacanţe şcolare de vară, precum şi în prima săptămână a vacanţei şcolare aferentă sărbătorilor de iarnă, cu obligaţia pârâtei de a preda minorul la domiciliul reclamantului, la expirarea acestor perioade , precum şi în prima şi a treia săptămână a fiecărei luni calendaristice, sâmbătă, începând cu orele 12,00-16,00, la domiciliul reclamantului. 

Ia act că în cauză nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Irevocabilă în ceea ce priveşte divorţul şi cu drept de apel pentru celelalte cereri.

Pronunţată în şedinţa publică, azi, 06.04.2013.

Preşedinte,

M. M.

Grefier,

L. I. B.

Domenii speta