Anulare act şi grăniţuire

Sentinţă civilă 4378 din 09.06.2010


operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

JUDETUL GORJ

SENTINTA CIVILA Nr. 4378

Sedinta publica de la 09 Iunie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE CARMEN GEORGETA IOANA STANCULETE

Grefier DANIELA DUMITRESCU

Pe rol fiind pronuntarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în sedinta publica din 12.05.2010  privind judecarea actiunii  civile pentru anulare act si granituire formulata de reclamantul - pârât  P.M.B.M.T.  împotriva pârâtei- reclamante  A.M.M. si a cererii reconventionale  formulata de pârâta- reclamanta  A.M.M.

La apelul nominal, facut în sedinta publica, au lipsit partile.

Procedura legal îndeplinita, din ziua dezbaterilor.

Instanta, deliberând, pronunta urmatoarea sentinta:

JUDECATA

Prin actiunea civila introdusa pe rolul Judecatoriei Tg Jiu si înregistrata sub nr.13019/318/2007 si la data de 18.10.2007, reclamantul P.M.B.M.T. a chemat în judecata pe pârâta A.M.M., solicitând instantei ca, prin sentinta ce se va pronunta, sa se dispuna anularea schitei cadastrale a imobilului intabulat , situat în T., str.C. din P., nr.9, si refacerea schitei cadastrale, care sa tina cont de proiectia acoperisului imobilului mentionat.

Reclamantul a mai solicitat sa se procedeze la stabilirea liniei de hotar care desparte proprietatile partilor.

În motivare, reclamantul a aratat ca, prin actul de adjudecare nr.21 din 29 martie 2007, a devenit proprietarul imobilului din strada C. din P. nr.9, compus din teren cu suprafata de 60 mp, pe care se afla amplasata o constructie tip P + 1,cu destinatia spatiu de productie si birou, compusa din spatiul de productie si baie la parter, doua terase, secretariat si baie la etaj.

Acelasi reclamant a precizat ca imobilul respectiv a fost construit pe latura de vest, cu cca 12 mp, pe terenul lui SC M. SA, iar, dupa intabularea imobilului, a observat ca schita cadastrala nu este conforma cu proiectia acoperisului constructiei.

A sustinut reclamantul ca imobilul, pe care l-a dobândit în urma actului de adjudecare nr.21 din 29 martie 2007, se afla situat în aceeasi curte cu proprietatea pârâtei si face parte dintr-un total de 450 mp, ce a apartinut lui A.R.R.( mama lui A.M.M.), fost administrator a lui SC C. SRL, caruia i-a apartinut si imobilul adjudecat de acesta.

Reclamantul a precizat ca între imobilul sau dobândit prin actul de adjudecare si imobilul proprietatea pârâtei nu exista o linie de hotar fixata prin semne exterioare, motiv care creeaza grave neîntelegeri între cei doi proprietari.

În drept, reclamantul si-a întemeiat actiunea pe dispoz. art.615 C.civ. si 584 C.civ.

În dovedirea actiunii, reclamantul a depus la dosar actul de adjudecare nr.21 din 29 martie 2007 întocmit pe numele sau, pentru suprafata de 60 mp, planul de amplasament si delimitare a bunului imobil, respectiv suprafata de 60 mp, întocmit de C.I., fisa bunului imobil.

Pârâta a formulat întâmpinare, prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive în ceea ce priveste primul capat de cerere de la actiunea reclamantului, motivând ca nu are nici un fel de raporturi contractuale sau de alta natura cu reclamantul si nu se poate dispune anularea schitei sale cadastrale, pentru suprafata de teren proprietatea sa.

De asemenea, pârâta a mai aratat ca reclamantul a adjudecat imobilul teren de 60 mp , asumându-si riscul , iar intabularea si schita cadastrala au fost realizate la cererea acestuia, astfel ca nu se poate invoca propria culpa.

În ceea ce priveste cel de-al doilea capat de cerere, respectiv, actiunea în granituire, pârâta a solicitat reclamantului sa-si precizeze caracterul acestei cereri, raportându-se la disp. art.584 C.civ., granituire fiind o operatie de delimitare , prin semne exterioare, a limitelor dintre cele doua proprietati.

Sub aspect reconventional, pârâta a solicitat ca reclamantul sa-i lase în deplina proprietate si linistita folosinta suprafata de teren ocupata de acesta prin amplasarea gardului, sa fie obligat reclamantul sa-si ridice gardul de pe proprietatea sa si sa-si modifice acoperisul cladirii, astfel încât, picatura stresinii sa cada pe terenul proprietatea sa, urmând sa-si monteze jgheaburi si parazapezi.

Pârâta , în motivare, la cererea reconventionala, a aratat ca reclamantul a construit fara acordul sau, un gard despartitor între proprietatile lor, amplasându-l pe proprietatea pârâtei si ocupând din aceasta, deci nu a respectat schita cadastrala si actul prin care a devenit proprietar, respectiv actul de adjudecare nr.21 din 29 martie 2007.

În drept, pârâta si-a întemeiat cererea reconventionala pe disp. art.115 -119 C.proc.civila, art.180 , art.1073- 1075 C.Civil si a timbrat cu taxa timbru si timbru judiciar.

În dovedirea cererii reconventionale, pârâta a depus la dosar contractul de vânzare-cumparare cu clauza întretinerii încheiat la BNP N.P.B. si autentificat sub nr.2010 din 8 oct.2001.

Reclamantul a depus o nota de precizari la întâmpinarea si cererea reconventionala formulata de pârâta, iar, ca înscrisuri doveditoare a celor sustinute în aceasta nota de precizari, a depus la dosar: xerocopii din documentatia de eliberare a autorizatiei de constructie nr.137/1995,  autorizatia de construire nr.137/1995, memoriu de prezentare, date caracteristice privind constructiile si modul în care sunt amplasate, plan parter fila 212, plan de situatie fila 205, plan de situatie fila 215, certificat de mostenitor nr.859/1984 la fila 204, procese-verbale de punere în posesie eliberate de executorul judecatoresc T.N., proces verbal de punere în posesie al imobilului P + 1 din 14.06.2007, proces-verbal de punere în posesie a terenului de 60 mp din 15.10.2007.

Cu adresa nr.3/14966 din 3 dec.2007, OCPI Gorj a înaintat instantei urmatoarele înscrisuri: cererea de înscriere nr.23 din 7 ian.2002, cererea de înscriere nr.24 din 7 ian.2002, încheierea nr.24 din 7 ian.2002, încheierea nr.23 din 7 ian.2002, plan de amplasament si delimitare a bunului imobil cu nr. cadastral 3036 de pe teritoriul Mun.T., delegatie, schita bunului imobil cu numarul cadastral 3036 , plan de încadrare în zona a bunului imobil, contract de vânzare cumparare cu clauza întretinerii autentificat sub nr.2010 din 8.10.2001, cererea de înscriere nr.15339 din 15 iunie 2007, încheierea nr.15339 din 15 mai 2007, actul de adjudecare nr.21 din 29 martie 2007, certificatul de atestare fiscala pentru persoane juridice nr.13868 din 30.03.2007, contractul de vânzare-cumparare având încheierea de autentificare nr.1993 din 5.10.2001 si sentinta nr.757 din 26.09.2006 a Tribunalului Gorj-Sectia Comerciala.

În cauza a fost încuviintata ca proba efectuarea unei expertize de specialitate topografica si s-a numit expert, inginer M.M., fixându-se onorariul si obiectivele prin încheierea de sedinta din data de 14 ian.2008.

În urma depunerii raportului de expertiza, s-au formulat obiectiuni la acesta de catre reclamant, iar expertul a raspuns la obiectiuni, prin notele de la filele 96 si 97 din dosar.

De asemenea, a fost încuviintata ca proba si efectuarea unei cercetari locale, iar procesul-verbal întocmit cu ocazia cercetarii locale a fost depus pentru termenul din 19 mai 2008, fiind încheiat la 15 mai 2008.

La ultimul termen de judecata s-a luat o precizare scrisa reclamantului, acesta declarând ca solicita anularea schitei cadastrale întocmita de SC C. SRL , pentru suprafata de 60 mp teren , pe care a dobândit-o în baza actului de adjudecare.

Prin sentinta civila nr. 3891/21.05.2008 pronuntata de Judecatoria Tg-jiu în dosarul nr. 13019/318/2007,  s-a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de pârâta A.M.M. cu privire la solutionarea primului capat de cerere de la actiunea reclamantului, s-a constatat ca pârâta  nu are calitate procesuala pasiva, s-a admis cererea reclamantului P.M.B.M.T. cu privire la stabilirea liniei de hotar care desparte proprietatile partilor, s-a stabilit linia de hotar dintre proprietatile partilor în asa fel încât sa fie respectate cele doua documentatii cadastrale cu nr.3027 si 3036, s-a admis  în parte cererea reconventionala formulata de pârâta, a fost obligat reclamantul sa-si ridice gardul metalic provizoriu construit pe terenul pârâtei delimitat de documentatia cu numarul cadastral 3036, s-a respins cererea pârâtei prin care solicita ca reclamantul sa-si modifice acoperisul cladirii si s-au compensat cheltuielile de judecata.

Împotriva sentintei civile, au declarat apel partile , fiind înregistrat pe rolul Tribunalului Gorj -Sectia Civila sub nr. 13019/318/2007.

Prin decizia nr. 417/20.10.2008, Tribunalul Gorj a admis apelurile declarate de parti , a desfiintat sentinta si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante. Instanta de apel a retinut ca prima instanta a dispus stabilirea linie de hotar dintre proprietatile partilor fara a preciza în concret granituirea prin puncte de reper si semne exterioare care sa delimiteze hotarul dintre proprietati, aspect care echivaleaza cu o nepronuntare asupra fondului cauzei si ca aceasta cu atât mai mult cu cât din raportul de expertiza efectuat în cauza se retine ca reconvenienta-pârâta detine un plus de teren de 44 mp fata de actele de proprietate, iar apelantul reclamant a fost obligat sa-si ridice gardul metalic edificat pe terenul acesteia, ceea ce duce la concluzia ca s-ar fi ocupat( prin construirea gardului) teren din proprietatea pârâtei.

Ca  nu rezulta, de asemenea, daca apelantul reclamant foloseste terenul dobândit în urma adjudecarii si daca au fost respectate limitele suprafetei pentru care acesta a fost pus în posesie prin procesul verbal aflat la fila 37 din dosar, proces verbal în care se arata ca la limitele suprafetei de teren au fost batuti tarusi din fier ca semne despartitoare între vecinatati.

A mai retinut tribunalul ca prima instanta nu s-a pronuntat asupra  tuturor capetelor de cerere formulate de apelanta pârâta prin cererea reconventionala, respectiv cu solicitarea acesteia de a fi montate jgheaburi si parazapezi la acoperisul imobilului proprietatea reclamantului.

Cu ocazia rejudecarii, s-a dispus ca instanta de fond sa completeze probatoriile conform celor anterior precizate , urmând sa aiba în vedere si celelalte motive de apel invocate de catre parti pentru pronuntarea unei sentinte temeinice si legale.

Cauza a fost înregistrata, spre rejudecare,  pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu sub nr. 745/318/2009 si la data de 16.01.2009.

În sedinta publica din 21.04.2009, reclamantul pârât , fata de dispozitiile deciziei de casare, a  solicit încuviintarea unei noi expertize tehnice specialitatea topografie . Avocat S.S., pentru pârâta reclamanta, nu s-a opus acestei cereri  de probatoriu.

Instanta a dispus efectuarea în cauza a unei expertize tehnice , iar, în sedinta publica din 06 mai 2009, a fost numit expert domnul T.I. si a fost încuviintata participarea domnului expert G.M., în calitate de expert asistent, la cererea aparatorului pârâtei , fiind stabilite si obiectivele la care a avut de raspuns domnul expert. Raportul de expertiza a fost depus la dosarul cauzei la data de 28.09.2009.Împotriva raportului de expertiza a formulat obiectiuni reclamantul-pârât , instanta dispunând, în sedinta publica din 28.10.2009, ca expertul sa raspunda la obiectiuni. Raspunsul la obiectiuni s-a depus la dosarul cauzei la data de 16.02.2010. În sedinta publica din31.03.2010, instanta a dispus emiterea unei adrese catre BEJ T.N. pentru a înainta la dosar , în copie certificata, actele de executare din dosarul nr. 74E/2007 în baza carora s-a emis actul de adjudecare nr. 21/29.03.2007.

BEJ T.N. a înaintat cu adresa nr. din 13.04.2010 copii certificate dupa dosarul nr. 74E/2007.

Analizând actele si lucrarile existente la dosarul cauzei , instanta urmeaza a admite exceptia privind lipsa calitatii procesuale pasive a pârâtei reclamante cu privire la primul capat de cerere referitor la anularea schitei cadastrale a imobilului intabulat, situat în Tg-Jiu, strada C. din P., nr.9 si refacerea schitei cadastrale care sa tina cont de proiectia acoperisului imobilului mentionat si a respinge acest capat de cerere ca fiind introdus împotriva unei persoane ce nu are calitate procesuala pasiva cu urmatoarea motivare: schita cadastrala nu a fost întocmita de catre pârâta reclamanta A.M.M. pentru a se putea solicita în contradictoriu cu aceasta anularea schitei cadastrale si, totodata, pârâta reclamanta nu are competenta de a reface schita cadastrala.În acest sens instanta are în vedere faptul ca reclamantul a solicitat Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara, la data de 15.06.2007, intabularea actului de adjudecare nr. 21/29 martie 2007 . În cererea  de înscriere a identificat imobilul ca având nr. 3214 în cartea funciara, fiind în Tg-Jiu si având numarul cadastral 3027, fiind situat în strada C. din P., nr. 9. Documentatia cadastrala a fost întocmita de catre executant C.I., ce a fost verificata si receptionata de catre Oficiul Judetean de Cadastru Geodezie si Cartografie , numarul de înregistrare fiind 12901 din data de 26.11.2001, denumirea proprietarului fiind SC C. SRL. Initial, terenul a apartinut lui H.I., cea care, prin actul de donatie autentificat sub nr. 6749/11.07.1997  de catre BNP T.I., a donat SC C. SRL reprezentata prin A.R.R., suprafata de 60 mp din suprafata totala de 450 mp teren construibil situat în T., strada C. din P., nr.9, judetul G. , stabilindu-se, în actul de donatie, ca suprafata ce se înstraineaza se afla în partea de apus a suprafetei totale si având latimea la  strada de 5 ml  si 12 ml în adâncime , cu vecini la Rasarit si la Mn.-rest proprietate , la Apus- M. SA, la Mzi.- strada C. din P. Prin acelasi act de donatie s-a mai donat si cladirea de tip p+1  cu destinatia de spatiu de productie si birou compusa din depozit , baie la parter si birou, doua terase, secretariat si baie la etaj  construita din boltari si acoperita cu tigla. La data de 28.06.2007 Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Gorj prin încheierea nr. 15339/2007 a admis cererea formulata de catre reclamant si a fost intabulat dreptul de proprietate. Se  mai retine ca împotriva acestei încheieri  reclamantul  nu a depus plângere. Prin urmare, pârâta reclamanta nu are calitate procesuala pasiva, deoarece, în cazul situatiilor juridice pentru a caror realizare calea justitiei este obligatorie , calitatea procesuala activa apartine celui ce se poate prevala de acest interes, iar calitatea procesuala pasiva apartine celui fata de care se poate realiza interesul respectiv. Ori pârâta reclamanta nu a întocmit schita cadastrala si nici nu are competenta de a o reface.

Cu privire la linia de hotar, instanta urmeaza a o stabili potrivit raportului de expertiza întocmit de catre expert T.I. si semnat si de catre expertul tehnic judiciar asistent G.M.,si anume anexa 4, cu urmatoarea motivare: linia de hotar a fost stabilita tinându-se seama de actul de  adjudecare nr. 21/21.03.2007 prin care reclamantul a adjudecat o suprafata de 60 mp clar definita prin dimensiuni: 5 m x 12 m, pe acest teren aflându-se o constructie P+1 adjudecata tot prin acelasi act. Instanta, având în vedere actele existente la dosarul cauzei, retine ca prin  actul de  adjudecare reclamantul a dobândit dreptul de proprietate cu privire la suprafata de teren si constructia ce a fost donata de catre H.I. societatii comerciale C. SRL, actul de adjudecare fiind emis în dosarul nr. 109/F/2003 dosar de faliment , având ca debitor tocmai pe SC C. SRL. Deci, domnul expert tinând seama de dimensiunile terenului dobândit de catre reclamant prin actul de adjudecare, a propus ca linie de hotar aliniamentul determinat de punctele Y-B în care: punctul Y se afla la o distanta de 5 m masurata spre Est din punctul 18 care reprezinta marginea de Vest a stâlpului de la gardul reclamantului ce delimiteaza terenul detinut de acesta de cel al vecinului sau de la Vest - SC M.( stâlp cu aceeasi structura cu cei de la gardul pârâtei); punctul B- reprezinta tarus metalic materializat de executor cu ocazia punerii în posesie conform procesului verbal din 15.10.2007, situat la o adâncime de 12 m masurata spre nord din punctul y pe o adâncime de 12 m, astfel încât distanta dintre  punctele C si B sa fie de 5 m( unde punctul C reprezinta punctul aflat la distanta de 1,13 m spre nord , masurata din coltul de nord vest al imobilului P+1). În drept, instanta are în vedere dispozitiile art.584 cod civil care prevede ca : ,,Orice proprietar poate îndatora pe vecinul sau la granituirea proprietatii lipite cu a sa; cheltuielile granituirii se vor face pe jumatate".

Cu privire la cererea reconventionala, instanta urmeaza a o admite în parte si a respinge capatul de cerere referitor la modificarea acoperisului cladirii, astfel încât picatura stresinii sa cada pe terenul proprietatea reclamantului-pârât cu urmatoarea motivare: cladirea nu a fost construita de catre reclamantul-pârât , acesta devenind proprietarul cladirii prin actul de adjudecare.

Articolul 615 cod civil stabileste obligatia proprietarului la momentul construirii locuintei, continutul acestui articol fiind :,, Tot proprietarul este dator a-si face streasina casei sale astfel încât apele din ploi sa se scurga pe terenul sau, sau pe ulite, iar nu pe locul vecinului sau " .În acest sens se are în vedere faptul ca H.I. a obtinut autorizatie de construire a acestei cladiri, autorizatia având nr. 137/24.05.1995 si tot H.I. a donat aceasta cladire lui SC C. SRL, cladire obtinuta, în final, prin actul de adjudecare, de catre reclamantul-pârât. Asa cum rezulta din raportul de expertiza , reclamantul-pârât a  edificat un  gard metalic care nu se afla pe linia de hotar propusa de catre domnul expert , ci dupa linia de hotar pe terenul pârâtei reclamante, aliniamentul gardului fiind determinat de punctele 2-3-4-5-6-7-B , motiv pentru care instanta urmeaza a obliga pe reclamantul-pârât sa ridice acest gard. Tot pentru respectarea dreptului de proprietate al pârâtei reclamante , urmeaza a fi obligat reclamantul sa monteze pe acoperisul cladirii jgheaburi si parazapezi.

În drept, instanta are în vedere disp. art. 480 Cod civil.

Întrucât instanta urmeaza a stabili linia de hotar între proprietatile partilor, vor fi compensate partial cheltuielile de judecata, avându-se în vedere dispozitiile art. 584 teza a doua Cod civil , care stabileste ca  cheltuielile granituirii  se vor face pe jumatate. 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite exceptia privind lipsa calitatii procesuale pasive a pârâtei-reclamante A.M.M., domiciliata în .............  cu privire la primul capat de cerere referitor la anularea schitei cadastrale a imobilului intabulat situat în T., strada C. din P., nr.9 si refacerea schitei cadastrale care sa tina cont de proiectia acoperisului imobilului mentionat si respinge acest capat de cerere, formulat de catre reclamantul-pârât P.M.B.M.T., domiciliat în ............, ca fiind introdus împotriva unei persoane ce nu are  calitate procesuala pasiva.

Stabileste linia de hotar potrivit raportului de expertiza întocmit de catre expert T.I. si semnat si de catre expertul tehnic judiciar asistent G.M., si anume anexa 4 dupa cum urmeaza: aliniamentul determinat de punctele y-B, în care : -punctul y se afla la o distanta de 5 m masurata spre est din punctul 18 care reprezinta marginea de vest a stâlpului de la gardul reclamantului pârât P.M.B.M.Titel, ce delimiteaza terenul detinut de acesta de cel al vecinului sau de la vest- SC M., (stâlp cu aceeasi structura cu cei de la gardul pârâtei); -punctul B-reprezinta tarus metalic materializat de executor cu ocazia punerii în posesie conform procesului verbal din 15.10.2007, situat la o adâncime de 12 m masurata spre nord din punctul y pe o adâncime de 12 m, astfel încât distanta dintre punctele C si B sa fie de 5 m (unde punctul C reprezinta punct aflat la distanta de 1,13 m spre nord, masurata din coltul de nord -vest al imobilului P+1 ).

Admite în parte cererea reconventionala formulata de catre pârâta reclamanta A.M.M. împotriva reclamantului pârât P.M.B.M.T.

Respinge capatul de cerere referitor la modificarea acoperisului cladirii astfel încât picatura stresinii sa cada pe terenul proprietatea reclamantului pârât.

Obliga reclamantul pârât sa ridice gardul metalic amplasat pe terenul pârâtei reclamante si individualizat în raportul de expertiza întocmit de catre expert T.I. si semnat de expertul asistent G.M., si anume în anexa 4 pe aliniamentul 2-3-4-5-6-7-B.

Obliga reclamantul pârât sa monteze pe acoperisul cladirii jgheaburi si parazapezi.

Compenseaza partial cheltuielile de judecata si obliga pe pârâta reclamanta sa plateasca reclamantului pârât suma de 550 lei, reprezentând cheltuieli de judecata.

Cu recurs.

Pronuntata în sedinta  publica, azi,  09 Iunie 2010, la Judecatoria Tg-Jiu.

Presedinte,

CARMEN GEORGETA IOANA STANCULETE Grefier,

DANIELA DUMITRESCU

Red. C.S./tehn. MS/ 30 iulie  2010

Nr. ex.4