Asigurări sociale - plângere contravenţională

Hotărâre 2087 din 04.03.2011


Deliberând asupra cauzei civile, constată următoarele:

Prin plângerea formulată şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Tîrgu-Mureş la data de 06.05.2009, sub nr. 3919/320/2009, petentul RG a solicitat instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să anuleze procesul-verbal de contravenţie seria CC nr. 3342569 încheiat la data de 28.04.2009, ca nelegal şi netemeinic, exonerarea de plata amenzii contravenţionale şi anularea sancţiunii complementare aplicate acestuia de reţinere a permisului de conducere.

În motivare petentul a arătat că, la data de 28.04.2009, a fost sancţionat contravenţional pentru săvârşirea contravenţiei prevăzută de art. 135 lit. d)) din regulamentul de aplicare a O.U.G. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, pentru că la acea dată a condus autoturismul marca Opel cu nr. de înmatriculare MS-07-WUY, pe strada Lăcrămioarei din Tîrgu-Mureş, iar la intersecţia cu b-dul 22 Decembrie 1989 a pătruns în intersecţie fără a acorda prioritate de trecere autoturismului marca Audi cu nr. de înmatriculare MS-86-BTO, în urma căruia a rezultat tamponarea celor două autoturisme, faptă sancţionată de art. 101 alin. (3) lit. a)) din O.U.G. 195/2002.

Petentul învederează că vinovat de producerea accidentului se face conducătorul autoturismului marca Audi cu nr. de înmatriculare MS-86-BTO, care a circulat cu viteză foarte mare pe b-dul 22 Decembrie 1989 din Tîrgu-Mureş şi nu i-a acordat prioritate de trecere în momentul în care se afla în intersecţia cu circulaţie în sens giratoriu. Procesul verbal a fost întocmit cu nerespectarea prevederilor art. 16 din O.G. nr. 2/2001 alin. (7).

În drept, petentul a invocat dispoziţiile O.G. 2/2001, cu modificările şi completările ulterioare O.U.G. 195/2002 republicat, iar în temeiul dispoziţiilor art. 242 alin. (2) Cod procedură civilă, a solicitat judecarea cauzei şi în lipsă.

În dovedirea susţinerilor sale, petentul a solicitat încuviinţarea administrării probei cu înscrisuri şi a probei cu martori.

Intimatul, Inspectoratul Poliţiei Judeţene Mureş, a depus concluzii scrise prin care a solicitat respingerea plângerii şi menţinerea procesului verbal, ca legal şi temeinic, cu cheltuieli de judecată.

În motivare, intimatul invocă suspendarea judecăţii până la soluţionarea dosarului penal nr. 3742/P/2009, având ca obiect plângere penală formulată de către Botoşer Marius împotriva petentului RG ca urmare a evenimentului rutier din data de 28.04.2009. Procesul-verbal se bucură de prezumţia de legalitate şi temeinice, prezumţii ce nu au fost răsturnate indubitabil de către petent prin probatoriul propus şi nici chiar de către expert prin raportul de expertiză întocmit în cauză.

Instanţa a încuviinţat, atât pentru petent, cât şi pentru intimat, administrarea probei cu înscrisuri, fiind depuse la dosarul cauzei copia Ci seria MS nr. 404878 (f. 3), procesul-verbal de contravenţie seria CC nr. 3342569 încheiat la data de 28.04.2009 (f. 4), dovada seria AB nr. 004539 (f. 5), planşe foto (f. 6-16), raportul întocmit de agentul constatator (f. 24-25), declaraţii (f. 26), adeverinţă f. 47), copia CI seria MS nr. 476280, (f. 48), cazierul contravenientului (f. 24); de asemenea, a încuviinţat pentru petent administrarea probei cu martori, fiind audiaţi martorii Bereşescu Alin. (f. 58), Botoşer Marius Ciprian (f. 59), notă de evaluare (f. 71), chitanţă(f. 72), raport de expertiză tehnică judiciară (f. 77-86), obiecţiuni la raportul de expertiză (f. 99).

Analizând ansamblul probelor administrate în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria CC nr. 3342569 întocmit la data de 28.04.2009 de INSPECTORATUL POLIŢIEI JUDEŢENE MUREŞ, petentul, RG, a fost sancţionat cu amendă în cuantum de 360 lei, pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute şi sancţionate de art. 101 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 195/2002, republicată, privind circulaţia pe drumurile publice, raportat la dispoziţiile art. 135 lit. d) din H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, constând în aceea că, în data de 28.04.2009, a condus auto marca Opel cu nr. de înmatriculare MS-07-WUY pe str. Lăcrămioarei, iar la intersecţia cu sens giratoriu cu B-dul 22 Decembrie 1989 a pătruns în intersecţie fără să acorde prioritate de trecere regulamentară autoturismului marca Audi cu nr. MS-86-BTO, tamponându-se cu acesta.

În ceea ce priveşte legalitatea procesului-verbal atacat, în raport cu motivele de nulitate absolută şi relativă, instanţa constată că acesta a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

În ce priveşte temeinicia procesului-verbal atacat, instanţa reţine că, potrivit dispoziţiilor art. 101 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile […] nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depăşirea sau trecerea la culoarea roşie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale; în continuare, reţine că, potrivit dispoziţiilor art. 135 lit. d) din H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, conducătorul de vehicul este obligat să acorde prioritate de trecere şi […] când urmează să pătrundă într-o intersecţie cu circulaţie în sens giratoriu faţă de cel care circulă în interiorul acesteia. De asemenea, reţine că, potrivit dispoziţiilor art. 6 pct. 1 din O.U.G. nr. 195/2002, prin expresia "acordare a priorităţii" se înţelege obligaţia oricărui participant la trafic de a nu îşi continua deplasarea sau de a nu efectua orice altă manevră, dacă prin acestea îi obligă pe ceilalţi participanţi la trafic care au prioritate de trecere să îşi modifice brusc direcţia sau viteza de deplasare ori să oprească.

În cauză, instanţa reţine declaraţiile martorilor Bereşescu Alin (f. 58) şi Botoşer Marius Cipran (f. 59) se coroborează cu afirmaţiile petentului şi cu concluziile raportului de expertiză tehnică judiciară (f. 76-86). Astfel, martorul Bereşescu Alin a declarat că se afla în circulaţie în spatele autoturismului petentului, al doilea sau al treilea autoturism în urmă, şi a observat la un moment dat că maşina acestuia a intrat în sensul giratoriu şi întrând în coliziune cu un autoturism care venea din stânga, de pe b-dul 22 Decembrie 1989. Martorul a declarat că petentul era primul oprit în coloana de la intersecţie şi s-a asigurat înainte de a pătrunde în intersecţie, dar că nu are cunoştinţă de vreo afecţiune a petentului care să-i fi afectat vederea în ziua accidentului. Martorul Botoşer Marius Cipran a declarat că circula pe b-dul 22 Decembrie 1989 cu direcţia spre centrul oraşului şi că a intrat în sensul giratoriu de pe această stradă asigurând-se corespunzător, fiind lovit de autoturismul petentului care a venit din dreapta dinspre strada Lăcrămioarei şi a pătruns în sensul giratoriu fără a se asigura, declaraţie care nu se coroborează cu declaraţia celuilalt martor audiat şi nici cu concluziile raportului de expertiză tehnică.

În cauză, din concluziile raportului de expertiză tehnică judiciară, instanţa reţine că autoturismul condus de petent a intrat primul în intersecţia cu sens giratoriu şi că, în consecinţă, avea prioritate de trecere faţă de alte autovehicule care nu circulau în sensul giratoriu la acel moment, că autoturismul condus de petent avea o viteză la momentul impactului de 8,53 km/h, că autoturismul condus de celălalt conducător auto implicat în accident avea o viteză la momentul impactului de 56,30 km/h, astfel că petentul nu se face vinovat de săvârşirea contravenţiei reţinute în sarcina sa prin procesul-verbal de contravenţie atacat în cauză. În continuare, conform concluziilor raportului de expertiză tehnice judiciară (f. 76-86), reţine că în condiţiile date accidentul nu putea fi evitat de petent, deoarece viteza de deplasare cu care numitul Botoşer Marius Ciprian a accesat intersecţia a fost mare; dacă numitul Botoşer Marius Ciprian ar fi accesat intersecţia cu viteză sub 30 km/h accidentul nu ar fi avut loc. Instanţa reţine că expertul exclude varianta ca autoturismul condus de celălalt conducător auto implicat în accident să fi intrat primul în intersecţia cu sens giratoriu şi a arătat că în această ipoteză accidentul nici nu ar fi avut loc, deoarece autoturismul condus de petent nu ar fi avut timp sa ajungă la punctul de impact iniţial, aflat la întretăierea traiectoriilor celor două autoturisme.

În consecinţă, instanţa va admite plângerea formulată şi va anula procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, ca fiind netemeinic, şi va exonera petentul de plata amenzii contravenţionale aplicate.