Civil - ordonanţă preşedinţială

Hotărâre 8437 din 09.11.2011


Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 24.10.2011 sub nr. 13395/320/2011, reclamanta PAROHIA ROMANO CATOLICA NR. 1 a chemat în judecată pe pârâta SC DYSSOS TRADE SRL, solicitând instanţei ca pe calea ordonanţei preşedinţiale, să dispună evacuarea neconditionata a pârâtei din imobilul situat în Tg. Mures, Pta Trandafirilor nr. 4, respectiv spatiul comercial nr. III inscris in Cf 90071/S3 Tg. Mures, nr. cadastral 632/S3, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea în fapt a cererii, reclamanta a aratat ca este proprietara imobilului, iar parata il ocupa ca urmare a incheierii intre parti a unui contract de inchiriere la data de 15.04.2010. Parata a incetat sa mai achite chiria incepand cu luna august 2010, cu toate ca reclamanta a fost de acord cu o scadere a chiriei pana la suma de 1200 euro/ luna incepand cu luna decembrie 2010. Parata a fost notificata in doua randuri sa plateasca chiria restanta si sa predea posesia, dar a refuzat.  Reclamanta a sustinut ca in conformitate cu art. 30 pct. 3 capitolul VIII din contract este posibila rezilierea unilaterala a contractului de fiecare parte in caz de nerespectare a obligatiilor contractuale de catre cealalta parte contractanta si, deoarece dupa doua notificari parata a refuzat sa predea cheia si posesia spatiului, desi nu mai functioneaza in spatiul respectiv, se impune evacuarea acesteia. A mai aratat ca a formulat o actiune pe calea dreptului comun inregistrata la Judecatoria Tg. Mures sub nr. 1348/320/2011 cu termen de judecata in 23 martie 2012 avand ca obiect evacuarea paratei din spatiul respectiv.  Reclamanta considera ca cererea este admisibila  fiind intrunite cele trei conditii prevazute de lege si anume: vremelnicia, solicitand emiterea ordonantei pana la pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile in dosarul de evacuare pe calea dreptului comun, neprejudicierea fondului, producerea unei pagube iminente care se justifica prin aceea ca parata nu achita o chirie lunara de 1200 euro si mai ales prin aceea ca exista riscul ca datorita temperaturilor de sub 0 grade celsius toate instalatiile de apa si de incalzire sa inghete.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 581 Cod procedură civilă.

Pârâta nu a formulat întâmpinare.

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri.

Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru de 10 lei si timbru judiciar de 0,5 lei.

 Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Reglementând prin dispoziţiile art. 58l-582 Cod procedura civila procedura sumară a ordonanţei preşedinţiale, legiuitorul a stabilit condiţiile de admisibilitate ce trebuie întrunite cumulativ pentru a justifica recurgerea la această procedură urgentă. Conform art. 581 Cod procedură civilă, instanţa poate să ordone măsuri vremelnice în cazuri grabnice pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru repararea piedicilor care s-ar ivi cu prilejul unei executări.

Instanţa apreciază că nu sunt întrunite cumulativ condiţiile ordonanţei preşedinţiale prevăzute de art. 581 Cod procedură civilă, respectiv: urgenţa, vremelnicia şi neprejudecarea fondului pentru următoarele considerente:

Referitor la conditia urgentei, reclamanta a invederat ca parata a incetat sa isi mai achite chiria inca din luna august 2010. Toate somatiile depuse la dosar ( f. 2-7) au fost expediate de catre reclamanta doar in cursul anului 2011, incepand cu luna martie. In aceste conditii  se poate prezuma ca situatia a fost aceeasi si in iarna 2009-2010. Astfel, in lipsa unor alte probe care sa justifice o schimbare a situatiei, nu se poate considera ca se impune de urgenta luarea masurii de evacuare fata de ipoteza pendinte cand reclamanta a stat in pasivitate o vreme indelungata ( din luna august 2010, de cand afirma ca parata a incetat sa isi indeplineasca obligatiile contractuale). Oricum, reclamanta are la indemana alte mijloace de verificare a spatiului in discutie, in calitatea sa de proprietar putand sa controleze modul in care este folosit bunul inchiriat si starea acestuia ( art. 26 din contract) pentru care ar putea solicita autorizarea instantei sub acest aspect. Cu privire la prejudiciul constand in neprimirea chiriei, chiar o evacuare provizorie a chiriasei nu ar indreptati reclamanta sa foloseasca spatiul, atata vreme cat contractul de inchiriere nu ar fi desfiintat, astfel ca nici aceasta aparare nu este intemeiata.

Nu este intrunita nici conditia vremelniciei deoarece masura solicitata de catre reclamanta prin ea insasi are un caracter definitiv. Este cunoscut in practica judecatoreasca si in doctrina faptul ca masura evacuarii este inadmisibila in materia ordonantei presedintiale de drept comun, legea instituind in mod expres doar anumite exceptii ( de ex. evacuarea provizorie in materia divortului prevazuta de art. 6132 C. proc. Civ. , evacuarea prevazuta de OUG nr. 40/1999). Instanta investita cu solutionarea cererii de ordonanta presedintiala in temeiul art. 581 C. proc. Civ. nu poate impune masuri care prin efectele lor ar crea drepturi cu titlu definitiv, deoarece acest lucru trebuie sa faca obiectul unei actiuni pe fond.

Prin masura solicitata, reclamanta obliga practic judecatorul din ordonanta presedintiala sa prejudece fondul cererii reconventionale formulate de aceasta in dosarul 1348/320/2011 prin care a solicitat acelasi lucru, si anume evacuarea paratei, insa pe un temei de drept comun. Aparent, din verificarea continutului contractului de inchiriere aflat in copie la dosar ( f. 8-12) rezulta ca parata are un titlu locativ in vigoare pentru spatiul respectiv, contractul de inchiriere avand o perioada de valabilitate cuprinsa intre 15.04.2010 si 30.04.2015. Reclamanta nu a facut dovada faptului ca acel contract de inchiriere ar fi fost anulat sau desfiintat, iar pe de alta parte, clauza cuprinsa in art. 30 alin. 3 din contract invocata de reclamanta nu are valoarea unui pact comisoriu expres de grad IV. Oricum, pana la data la care o instanta de judecata va pronunta sau constata rezilierea contractului sau respectiv pana la data la care partile nu vor stabili de comun acord rezilierea contractului de inchiriere in discutie, acesta apare ca fiind in fiinta, urmand sa isi produca efectele. Deoarece aspectele legate de soarta contractului de inchiriere ( modul de executare a obligatiilor, reziliere, despagubiri, etc.) fac obiectul dosarului de fond, instanta investita cu solutionarea prezentei cereri de ordonanta presedintiala nu poate decat sa constate ca parata are aparent un titlu locativ valabil cu privire la spatiul in discutie.

Nefiind intrunite niciuna din conditiile stabilite in mod cumulativ prin art. 581 C. proc. Civ., instanta urmeaza sa respinga cererea de ordonanta presedintiala ca fiind neintemeiata.

Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.