Fond funciar

Sentinţă civilă 124 din 14.01.2010


Dosar nr. _______/318/2009Cod operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

TÂRGU JIU

Sentinta civila Nr. 124

Sedinta publica de la 14 Ianuarie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE

Grefier

Pe rol fiind judecarea actiunii civile formulata de petitionarul T.S. în contradictoriu cu intimatele Comisia Locala Ciuperceni de fond funciar, Comisia Locala Matasari de fond funciar, Comisia Judeteana Gorj de fond funciar, Directia Silvica Tg-Jiu si a cererilor de interventie în interes propriu formulate de intervenientii T.I., T.C. si T.A..

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns petentul si intervenientul T.C. în nume propriu si în calitate de mostenitor al intervenientului T.I., lipsa fiind intimatele si intervenienta T.A..

Procedura completa.

S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, petitionarul T.S. a depus la dosar note de sedinta si certificatul de deces al numitei T.D., intervenientul T.C. a depus la dosar certificatul sau de nastere si certificatul de deces al intervenientului T.C., s-a luat o precizare acestuia, dupa care constatându-se dosarul în stare de judecata, partile prezente precizând ca nu doresc efectuarea altor probatorii, s-a acordat cuvântul pe fond.

Petentul T.S. a solicitat admiterea cererii în sensul reconstituirii dreptului de proprietate pentru suprafata de teren de 3,60 ha identificata în raportul de expertiza întocmit în dosarul nr.1057.3/263/2007 si respingerea cererilor de interventie.

Intervenientul T.C. a solicitat admiterea cererii de interventie si reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la toti mostenitorii lui T.P..

JUDECATA

Prin actiunea înregistrata pe rolul Judecatoriei Motru sub nr. 1057/263/2007, petitionarul T.S. a chemat în judecata intimatele Comisia Locala de fond funciar Ciuperceni, Comisia Judeteana Gorj pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si Directia Silvica Tg-Jiu, solicitând instantei, ca prin hotarârea ce va pronunta, sa dispuna anularea hotarârii Comisiei Judetene Gorj nr. 4136/14.07.2006, obligarea intimatelor la validarea dreptului de proprietate si eliberarea titlului  de proprietate pentru terenul cu vegetatie forestiera de 36.000 m.p. pentru care a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate .

Motivându-si cererea, petitionarul a aratat ca a solicitat  reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul cu vegetatie forestiera de 36.000 m.p., situat în comuna Ciuperceni, punctul "Bujorascu Mic" si a facut dovada dreptului de proprietate cu declaratiile de martori,  conform punctului 8 , art.1,3 din Titlul VI din Legea 247/2005, privind reforma în domeniile proprietatii si justitie, precum si unele masuri adiacente.

A precizat petitionarul ca, fara a tine seama de declaratiile de martori depuse de el si de prevederile Legii 247/2005, Comisia Judeteana Gorj , prin hotarârea nr. 4136/14.07.2006  i-a invalidat dreptul de proprietate.

În drept, au fost invocate dispozitiile Capitolului IV, art. 27, pct.8 din Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenului aprobat prin H.G. nr.890/2005.

 În dovedirea cererii, petitionarul a  depus la dosar, în copie,  HCJ nr. 4136/14.07, tabelul anexa, adresa nr.2490/114/15.10.2006 cu care i-a fost comunicata hotarârea si fila din registrul agricol privind pe autorul T.P..

Prin sentinta civila nr. 1053/10.04.2007, pronuntata de Judecatoria Motru, a fost declinata competenta de solutionare a cauzei în favoarea Judecatoriei Tg.-Jiu.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecatoriei Tg.-Jiu sub acelasi numar, respectiv 1057/263/2007.

Instanta a solicitat relatii Comisiei Locale Ciuperceni de aplicare a Legii 18/1991 cu privire la documentatia ce a stat la baza emiterii HCJ nr.4136/14.07.2006, cu adresa nr. 2609/09.07.2007, emisa de Primaria comunei Ciuperceni, fiind înaintate, în copie, actele ce au stat la baza hotarârii contestate, respectiv cererea de reconstituire nr.4496/24.11.2005, declaratia data de petitionar la data de 20.02.2005,  certificatul de deces al autoarei T.M. (Sperlea), certificatul de nastere al petitionarului, extras din buletinul de identitate al petitionarului, certificatul de nastere si certificatul de casatorie ale autoarei , declaratiile date de martorii-proprietari vecini,  Merei C. Nicolae si Gorun C. Gheorghe, schita întocmita de petitionar la data de 10.09.2005, adresa nr.2490/114/15.10.2006 cu care a fost comunicata hotarârea contestata petitionarului si confirmarea de primire, precum si adresa nr. 4496/30.01.2006, emisa de Primaria Ciuperceni.

Comisia Locala de fond funciar Ciuperceni a invocat exceptia de tardivitate a plângerii formulate de petitionarul T.S..

Prin sentinta civila nr. 4917/09.07.2007 a Judecatoriei Tg.-Jiu a fost admisa exceptia de tardivitate invocata de Comisia Locala de fond funciar Ciuperceni si a fost respinsa plângerea ca fiind tardiv introdusa.

Prin decizia nr.2372/27.09.2007, a Tribunalului Gorj, a fost admis recursul declarat de  petitionarul T.S. împotriva sentintei mai sus mentionate , a fost casata sentinta si a fost trimisa cauza spre rejudecare la aceeasi instanta, pentru solutionarea cauzei pe fond.

Dosarul a fost reînregistrat pe rolul Judecatoriei Tg.-Jiu sub nr.1057.3/263/2007.

Cu prilejul rejudecarii, instanta a încuviintat proba testimoniala solicitata de petitionar, fiind audiati în acest sens  martorii M.N., B.N. si B.G. si s-a dispus efectuarea  în cauza a unei expertize tehnice de specialitate topografica.

În cauza au formulat cereri de interventie în interes propriu intervenientii T.I., T.C. si T.A., care au fost încuviintate în principiu de catre instanta.

În motivarea cererilor, intervenientii au precizat ca terenul a apartinut autoarei T.M., mama petitionarului si a intervenientei T.A., dar si defunctei T.D., autoarea intervenientilor T.I. si T.C. si au solicitat ca reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului în litigiu sa se faca si în favoarea lor. 

Intervenientii au depus la dosar acte de stare civila si cererea de reconstituire din 21.03.1991 formulata de catre T.D..

În urma probelor administrate, Judecatoria Tg.-Jiu prin s.c. nr. 2582/03.04.2008 a admis în parte plângerea formulata, a anulat în parte HCJ nr. 4136/14.07.2006 în ceea ce priveste pe petitionar-pozitia 114 din tabelul anexa, a dispus reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea petitionarului cu privire la suprafata de teren cu vegetatie forestiera de 3,6 ha pe un alt amplasament, respingând totodata cererile de interventie formulate de catre intervenientii T.I., T.C. si T.A..

Împotriva acestei sentinte au declarat recurs intimata recurenta Directia Silvica Tg-Jiu si intervenientii T.I. si T.C. criticând-o pentru netemeinicie si nelegalitate.

În motivarea cererii de recurs intimata Directia Silvica Tg.Jiu a aratat ca nu s-a facut dovada proprietatii cu acte doveditoare, ca martorii nu au facut dovada cu acte ca sunt proprietari vecini pe toate laturile terenului, ca expertiza efectuata în dosar nu are la baza acte de proprietate, ca proba cu martori fara acte de proprietate se face în conditiile art. 27 alin.2 din L.18/1991 si ca terenul este ocupat de lucrarile miniere caz în care se aplica art. 2 din L.1/2000.

În motivarea cererii de recurs recurentii intervenienti au aratat ca autorea T.D. a formulat cerere la 21.03.1991 în sensul ca, la sfârsitul acestei cereri pe lânga terenul arabil, s-a solicitat si terenul forestier precizând ca acest teren este în continuare.

Tribunalul Gorj prin decizia nr. 1938/23.06.2008 a admis recursul declarat de Directia Silvica Tg-Jiu modificând sentinta în sensul ca a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pe 0,94 ha teren forestier în loc de 3,6 ha, mentinându-se restul dispozitiilor sentintei, respingându-se recursul intervenientilor T.I. si T.C. ca nefondat.

Comisia Locala Ciuperceni pentru aplicarea Legii 18/1991 a formulat cerere de revizuire a acestei decizii, invocând dispozitiile art.322, pct.5 C.proc.civ., respectiv descoperirea unor înscrisuri doveditoare noi, care, daca ar fi fost cunoscute de instanta de judecata, ar fi condus la respingerea actiunii petentului.

A sustinut revizuienta ca mostenitorilor autorului T.P. le-a fost reconstituit dreptul de proprietate de catre Comisia Locala de fond funciar Matasari pentru suprafata de 0,9490 ha teren cu vegetatie forestiera, conform datelor din registrul agricol al autorului, iar aceasta suprafata a fost înstrainata catre SC Complexul Energetic Turceni conform promisiunii bilaterale de vânzare-cumparare autentificata la data de 03.04.2008.

Prin decizia civila nr.3217/19.11.2008 pronuntata în dosarul nr.12378/95/2008, Tribunalul Gorj a admis cererea de revizuire, a schimbat decizia civila nr.1938/23.07.2008 pronuntata în dosarul nr.1057.3/263/2007 în sensul admiterii recursului declarat de intimata Directia Silvica Tg-Jiu si intervenientii T.I. si T.C., a casat sentinta civila nr.2582/03.04.2008 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu si a trimis cauza spre rejudecare.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu sub nr.16504/318/2008.

Judecatoria Tg-Jiu a solicitat Comisiei Locale Ciuperceni de aplicare a Legii 18/1991 relatii  cu privire la  suprafata de teren de 36.000 mp teren cu vegetatie forestiera situat în pct. "Bujorescu mic", prin adresa nr.478/05.02.2009 comunicându-se instantei faptul ca potrivit registrului agricol al autorului T.P., acesta a detinut doar o suprafata de 0,94 ha teren forestier pe raza comunei Matasari.

La rândul sau, Comisia Locala Matasari, cu adresa nr.664/03.02.2009 a comunicat faptul ca petentului T.S. i-au fost eliberate acte de proprietate pentru terenurile situate pe raza comunei Matasari.

În cauza s-a efectuat o noua expertiza tehnica, fiind identificate atât terenul în suprafata de 0,9490 ha situat pe raza comunei Matasari, cât si terenul de 3,60 ha solicitat de petitionar pe teritoriul administrativ al comunei Ciuperceni.

Prin sentinta civila nr.3445/08.05.2009, Judecatoria Tg-Jiu a declinat competenta de solutionare a cauzei în favoarea Judecatoriei Motru, constatând ca terenul cu vegetatie forestiera de 0,94 ha se afla pe teritoriul administrativ al comunei Matasari.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs petitionarul T.S., considerând ca în mod gresit instanta a declinat competenta de solutionare a cauzei în favoarea Judecatoriei Motru, întrucât terenurile solicitate de el se afla pe raza comunei Ciuperceni.

Tribunalul Gorj, prin decizia nr.1660/24.06.2009 a admis recursul, a casat sentinta si a trimis cauza spre solutionare Judecatoriei Tg-Jiu, unde dosarul a fost înregistrat sub nr.8969/318/2009.

Petitionarul T.S. si intervenientul T.C. au depus la dosar memorii, iar instanta a solicitat relatii la Comisia Locala de fond funciar Matasari cu privire la documentatia ce a stat la baza emiterii HCJ nr.1647/1995, actele solicitate fiind înaintate la dosar.

Pe parcursul solutionarii cauzei, intervenientul T.I. a decedat, respectiv la data de 24.12.2009, aspect ce rezulta din certificatul aflat la fila 171 din dosar, cererea sa fiind continuata de mostenitorul sau, T.C..

Analizând probatoriul administrat în cauza, instanta constata ca atât actiunea reclamantului, cât si cererile de interventie formulate în cauza sunt neîntemeiate, pentru urmatoarele considerente:

Petitionarul T.S. a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului cu vegetatie forestiera de 36.000 m.p. , situat în comuna Ciuperceni, cererea fiind înregistrata sub nr. 4496/24.11.2005.

Prin hotarârea Comisiei Judetene Gorj nr. 4136/14.07.2006 , s-a aprobat propunerea Comisiei Locale privind invalidarea reconstituirii dreptului de proprietate în favoarea petitionarului T.S. , în calitate de mostenitor al autoarei S.M., pentru suprafata de teren cu vegetatie forestiera de 3,6 ha.

Petitionarul a sustinut ca face dovada dreptului de proprietate cu privire la acest teren si ca în mod gresit cele doua comisii au respins cererea pentru stabilirea dreptului de proprietate.

În dosarul nr.1057.3/263/2007 instanta a încuviintat proba testimoniala solicitata de petent si a procedat la audierea martorilor M.N., B.N. si B.G.. În primul rând, s-a constatat faptul ca martorul B.N. nu se învecineaza cu terenul solicitat de reclamant, aspect ce rezulta chiar din declaratia sa. În ceea ce priveste ceilalti doi martori audiati în cauza, niciunul dintre ei nu detine acte de proprietate pentru terenul solicitat.

Pe de alta parte, în fila de BAP a carei copie se afla la fila 73 din dosar, autorul T.P. apare înregistrat cu suprafata de 0,94 ha padure.

În conformitate cu disp. art.61, alin.3 din Legea 1/2000, proba cu martori este suficienta în reconstituirea dreptului de proprietate, când reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, iar martorii sunt proprietari vecini sau mostenitori ai acestuia pe toate laturile terenului pentru care s-a cerut reconstituirea, în situatia în care nu mai exista înscrisuri doveditoare.

În cazul de fata, exista înscrisuri doveditoare pentru suprafata de 0,94 ha ce apare înscrisa în registrul agricol al autorului T.P. în perioada 1948-1951. Nu poate fi primit argumentul petitionarului în sensul ca suprafata de 3,60 ha nu apare înscrisa în BAP-ul autorului T.P., deoarece se afla pe raza comunei Ciuperceni, în cuprinsul borderoului fiind înregistrate, atât suprafetele de teren aflate pe raza localitatii unde autorul domicilia, cât si pe raza altor localitati.

Prin urmare, instanta apreciaza ca s-a facut dovada îndreptatirii reconstituirii dreptului de proprietate în favoarea autorului T.P. doar cu privire la suprafata de 0,94 ha, suprafata ce a fost validata prin HCJ nr.1647/1995, anexa 15, Comisia Locala Matasari procedând la punerea în posesie a mostenitorilor autorului, potrivit procesului verbal nr.132/16.01.2007, întrucât terenul se afla situat pe raza acestei localitati.

Prin urmare, instanta va respinge contestatia formulata de catre petitionar împotriva HCJ nr. 4136/14.07.2006, apreciind ca nu a fost facuta dovada ca autorul petitionarului era îndreptatit la reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 3,60 ha situata în extravilanul localitatii Ciuperceni.

De asemenea, vor fi respinse si cererile de interventie în interes propriu formulate de catre intervenientii T.I., T.C. si T.A., având în vedere faptul ca acestia au solicitat sa se constate ca, alaturi de petitionar, sunt îndreptatiti la reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul provenit de la autorul T.P. situat pe raza comunei Ciuperceni, iar instanta a apreciat ca o astfel de dovada, respectiv ca autorul T.P. a detinut teren cu vegetatie forestiera pe raza localitatii Ciuperceni, nu a fost facuta.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Respinge contestatia formulata de petitionarul T.S., domiciliat în ___________, jud. Gorj, în contradictoriu cu intimatele Comisia Locala Ciuperceni de fond funciar, Comisia Locala Matasari de fond funciar, Comisia Judeteana Gorj de fond funciar, Directia Silvica Tg-Jiu.

Respinge cererile de interventie formulate de intervenientii T.I. si continuata de mostenitorul sau, T.C., TC si T.A., ambii domiciliati în _______________, jud. Gorj.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica din 14.01.2010, la Judecatoria Tg-Jiu.

Presedinte,

Grefier,

Red.____-./Tehn.________.

9 ex.  19 Ianuarie 2010

Domenii speta