Civil - fond funciar

Hotărâre 8021 din 09.09.2010


Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante in data de 11.01.2010  sub nr. de mai sus reclamanta C E a chemat in judecata pe pârâtii Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Sântana de Mures si Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Mures solicitând instantei ca prin hotarârea ce o va pronunta sa oblige pârâtele la eliberarea titlului de proprietate pentru suprafata de teren de 1462 mp intravilan sat Bardesti.

În motivare s-a aratat ca prin hotarârea Comisiei Judetene nr. 551 din 15.10.2009 s-a respins cererea reclamantei de restituire a suprafetei de teren sus-aratate cu motivarea ca reclamanta are la dispozitie actiunea in uzucapiune.

S-a aratat ca in data de 1959 împreuna cu sotul decedat C I reclamanta a dobândit un teren in intravilan in suprafata de 1462 mp de la S R teren pe care il foloseste de atunci si pana in prezent si care nu a fost niciodata înscris sau preluat in CAP.

A mai aratat reclamanta ca dupa aparitia Legii 247/2005 s-a adresat comisiei locale cu o cerere de solicitare a acestui teren si a celui aferent casei de locuit. Prin adresa 15/15.06.2006 a Comisiei locale Sântana de Mures i s-a comunicat ca cererea a fost admisa reclamanta asteptând eliberarea titlului de proprietate. Cu toate acestea dupa aproximativ 3 ani prin adresa nr. 10195/10.12.2009 aceeasi comisie locala ii comunica faptul ca prin HCJ 551/15.10.2009 sa aprobat doar cererea referitoare la terenul aferent casei de locuit insa cu privire la terenul de 1462 mp cererea a fost respinsa.

In drept s-au indicat prevederile art. 27 alin 2 indice 1 ale Legii 18/1991 asa cum a fost modificata prin Legea 247/2005.

În dovedire s-au depus adresa nr. 10195/10.12.2009 f. 3, dovada comunicarii f. 4, HCJ 551/15.10.2009 f. 5, , anexa 46, proces verbal din 2.03.2009 a comisiei locale Sântana de Mures f. 8, adresa 15/15.06.2006 a Comisiei locale Sântana de Mures f. 9, plan de încadrare in zona f. 11, contract de vânzare cumparare 14.03.1959 f. 12, copie CF 256 Bardesti f. 14-17.

Parata Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Mures a depus întâmpinare f. 22 solicitând respingerea actiunii ca nefondata.

În motivare s-a aratat ca la data adoptarii HCJ 551/15.10.2009 parata de rand 2 nu a avut la baza o contestatie impotriva hotararii comieiei locale motiv pentru care a validat solutia acesteia.

În drept s-au invocat prevederile HG 890/2005.

S-au depus actele care au stat la baza adoptarii HCJ 551/15.10.2009 f. 34.

Parata de rând 1 nu a formulat întâmpinare.

Analizând actele administrate se constata urmatoarele:

Prin HCJ 551/15.10.2009 s-a validat propunerea comisiei locale Sîntana de Mures cu privire la solicitarea reclamantei de restituire a suprafetei de teren de 3750 mp potrivit anexei 3/1.

Potrivit procesului verbal din 2.03.2009 a comisiei locale Sîntana de Mures s-a respins solicitarea reclamantei de restituire a suprafatei de 1462 mp din cei 4050 mp solicitati, dobanditi prin contract de vanzare cumparare  in anul 1959 cu propunerea adresata petentei de a formula actiune in uzucapiune.

Prin adresa nr. 10195/10.12.2009 a comisiei locale se comunica reclamantei ca i s-a aprobat cererea de reconstituire pentru suprafata de 3750 mp si s-a respins cu privire la suprafata de 1462 mp.

Astfel cu reiese din sustinerile reclamantei si actele comunicate de pârâta de rang 1 terenul de 1462 mp indicat in cererea de chemare in judecata a format obiectul unui contract de vânzare cumparare încheiat de sotul reclamantei in data de 14.03.1959  cu numita Simon R  aflat la dosar la fila 12, teren in intravilanul loc. Bardesti suprafata de 442 stânjeni cu nr. topografic  58/1 si 59/1 cu destinatia de gardina..

Astfel cum reiese din cuprinsul inscrisurilor de la dosar, respectiv copia fidela Cf 256/I Bardesti f. 28 si CF 256 Bardesti f. 14 si din sustinerile reclamantei acest teren nu a fost preluat ori predat in CAP.

Se mai retine ca in sustinerea cererii formulate reclamanta se prevaleaza de dispozitiile art. 27 alin 2 indice 1 cuprinse in Capitolul  II al Legii 18/1991 asa cum a fost modificata prin Legea 247/2005 ”stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor„care prevad ca „proprietarii sau mostenitorii care nu s-au înscris in cooperativa agricola de productie, nu au preluat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate vor putea cere prefectului prin comisiile locale de fond funciar, titluri de proprietate conform prezentei legi”.

Desi aparent articolul indicat in sustinerea cererii priveste situatia juridica a terenului la care face referire reclamanta, instanta retine ca acest temei nu poate conduce la admiterea actiunii si eliberarea titlului in favoarea acesteia prin procedura reglementata de Legea 18/1991. Aceasta deoarece terenul solicitat de reclamanta nu face parte din obiectul de reglementare a Legii 18/1991 cap. II si care cuprinde norme privind procedura de stabilire a dreptului de proprietate prin constituire ori reconstituire asupra terenurilor care se gasesc in patrimoniul cooperativelor agricole de productie (art. 8 alin 1), procedura de care beneficiaza membrii cooperatori care au adus pamânt in cooperativa agricola de productie sau carora li s-a preluat in orice mod teren de catre aceasta si mostenitorii acestora precum si membrii cooperatori care nu au adus pamânt in cooperativa si alte persoane anume stabilite de lege ( art. 15-22). Prin urmare si in lumina ansamblului dispozitiilor cuprinse in cap II al actului normativ invocat de petenta si a caracterului acestuia de lege speciala  de reparatie posibilitatea reglementata de  art. 27 alin 2 indice 1 cuprins in acelasi capitol  se refera la eliberarea titlurilor de proprietate prin constituirea dreptului de proprietate in favoarea membrilor cooperatori care nu au adus pamânt in cooperativa agricola de productie si a altor persoane anume stabilite de lege iar nu la emiterea unui act care sa ateste dreptul de proprietate asupra unui teren care nu face obiectul de reglementare al legii de reparatie, nefiind in patrimoniul cooperativei agricole de productie astfel cum cere art. 8 alin 1 din Legea 18/1991. Cum terenul nu este in patrimoniul CAP, nu a fost preluat si nu  a fost predat statului ci a fost dobandit prin act de vânzare cumparare din 1959, reclamanta având posesia terenului de la data dobândirii si pana in prezent si cum aceasta nu se prevaleaza de vreuna din calitatile strict enumerate de lege pentru constituirea dreptului de proprietate, reiese ca art. 27 alin 2 indice 1 din Legea 18/1991 este inaplicabil situatiei juridice a reclamantei atat  sub aspectul regimului juridic al terenului cat si pentru neîndeplinirea cerintelor privitoare la subiectele dreptului la constituirea dreptului de proprietate.

Fata de acestea, costatând ca pentru terenul la care face referire reclamanta art. art. 27 alin 2 indice 1 din Legea 18/1991 este inaplicabil reiese ca paratul nu avea obligatia emiterii titlului de proprietate in favoarea acesteia cu privire la acest teren iar hotararea contestata emisa de parata este legala.

În consecinta, instanta va respinge actiunea formulata ca neîntemeiata, reclamanta putând sa uzeze de alte mijloace prevazute de lege pentru reglementarea situatiei juridice a terenului astfel cum i s-a comunicat si de catre comisie.