Plângere hcj

Sentinţă civilă 396/2014 din 03.03.2014


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-C.

TG-C.

Sentinţa civilă nr. 396/2014

Şedinţa publică de la 03 Martie 2014

Completul compus din:

PREŞEDINTE: A.A.

Grefier: M.V.

 Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe petentul B.C., domiciliat în comuna L., sat S., judeţul G. şi pe intimatele Comisia Locală de Fond Funciar B., cu sediul în comuna B., judeţul G., Comisia Judeţeană de Fond Funciar G., cu sediul în Tg. J., judeţul G. şi Direcţia Silvică G., cu sediul în Tg. J., având ca obiect fond funciar.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns petentul, lipsă fiind reprezentanţii intimatelor.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că prin serviciul registratură, la data de 28.02.2014 s-a depus la dosar adresa nr. 1820/25.02.2014 emisă de intimata Comisia Locală de Fond Funciar B., fiind anexate în fotocopie următoarele acte: cererea de reconstituire nr. 769/29.11.2005 formulată de numita B.V., certificatul de deces privind pe N.G., titlul de proprietate  nr. 1515014 din data de 06.01.2009, cererea de reconstituire nr. 1005/30.11.2005 formulată de numita  D.C., schiţă identificare amplasament teren forestier, declaraţie de recunoaştere a limitelor proprietăţii terenului forestier dată de B.C., sentinţa civilă nr. 2138 pronunţată la data de 09.06.2008 de Judecătoria Tg. C. în dosarul nr. 825/317/2006 şi procesul verbal de punere în posesie nr. 40 din data de 30.03.2011 privind pe moştenitoarea D.C.C., după care nemaifiind cereri de formulat şi alte incidente de soluţionat, instanţa deschide dezbaterile asupra fondului cauzei şi acordă cuvântul.

Petentul B.C. a solicitat admiterea plângerii.

Instanţa închide dezbaterile şi reţine cauza spre soluţionare.

INSTANŢA

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg. C. la data de 08.05.2013 sub nr. …/317/2013, petentul B.C., în contradictoriu cu intimatele Comisia Locală de Fond Funciar B., Comisia Judeţeană de Fond Funciar G. şi Direcţia Silvică G. a solicitat anularea HCJ G. nr. 6127/29.03.2013 (poziţia sa) prin care i s-a invalidat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 0,2320 ha teren forestier şi reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul forestier la care este îndreptăţit.

În motivarea plângerii petentul a arătat că în fapt, prin cererea de reconstituire a dreptului de proprietate nr. 32/09.09.2005 formulată în baza Legii 247/2005 a solicitat  reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 0,2320 ha teren forestier.

Că în mod nelegal Comisia locală de fond funciar B. şi Comisia Judeţeană G. au procedat la invalidarea cererii de reconstituire, în opinia sa apreciind că a făcut dovada dreptului de proprietate cu acte de proprietate şi cu declaraţii de martori vecini.

A precizat că terenul forestier se află în continuarea terenurilor agricole pe care le deţine conform certificatului de  moştenitor nr. 214/30.01.1958 şi că cererea de reconstituire  în mod incorect a fost invalidată.

Că dovada dreptului de proprietate înţelege să o facă cu înscrisuri, martori, schiţa de  identificare a terenului forestier întocmită de Comisia locală sau expertiză de specialitate în situaţia în care se consideră necesară soluţionării cauzei, precum şi emiterea unei adrese către Comisia locală pentru a înainta actele care au stat la baza emiterii HCJ G. nr. 6127/29.03.2013.

În drept, petentul a invocat ca temei legal Legea 18/1991 modificată şi completată, Legea 247/2005 cu modificările şi completările ulterioare.

A solicitat judecarea cauzei şi în lipsa sa, conform art. 223 alin.3 Cod Procedură Civilă.

A depus în fotocopii adresa nr. 32 din 09.04.2013 emisă de Primăria comunei B., prima pagină a HCJ G. nr. 6127, dovadă dată de CLFF L. şi certificatul de moştenitor nr. 214 din 30 ianuarie 1958.

Prin rezoluţia din data de 23.05.2013 s-a dispus comunicarea în scris a lipsurilor cererii de chemare în judecată, cu menţiunea că, sub sancţiunea anulării trebuie să facă, în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării, modificările sau completările necesare, după cum urmează: să indice sediul pârâtelor; să indice numele, prenumele şi adresa martorilor cu care înţelege să-şi dovedească acţiunea; să depună încă un exemplar al acţiunii pentru comunicare către cel de-al treilea  pârât şi să depună încă un exemplar al înscrisurilor  doveditoare ataşate acţiunii în copie certificată pentru conformitate cu originalul pentru comunicare către cel de-al treilea pârât.

La data de 10.06.2013 petentul B.C. a depus la dosar o notă, prin care a arătat că înţelege să-şi dovedească acţiunea cu următorii martori: D.C., P. N. şi B.V., domiciliaţi în comuna B., sat V.P., judeţul G..

A anexat încă un exemplar al cererii de chemare în judecată şi al înscrisurile pentru comunicare către cel de-al  treilea pârât, certificate pentru conformitate cu originalul, precum şi fotocopie de pe buletinul de identitate.

Prin rezoluţia din data de 11.06.2013 s-a dispus comunicarea către pârâtele Comisia Locală de Fond Funciar B., Comisia Judeţeană de Fond Funciar G. şi Direcţia Silvică G. a cererii de chemare în judecată şi actelor doveditoare şi s-a pus în vedere acestora că au obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea prevăzută de art. 208 Cod procedură civilă, constând în decăderea din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca excepţii (în afara celor de ordine publică), în termen de  25 de zile de la comunicarea cererii, calculat conform art. 165 Cod procedură civilă.

La data de 11.07.2013 a fost depusă la dosar întâmpinarea formulată de Regia Naţională a Pădurilor - Direcţia Silvică G., prin care s-a solicitat respingerea acţiunii  formulate.

În motivare s-a arătat că plângerea împotriva H.C.J. a fost făcută peste termenul de 30 de zile dispus de lege, fapt ce duce la respingerea plângerii ca fiind tardiv formulată.

Că nu sunt îndeplinite şi respectate condiţiile fundamentale dispuse de legislaţia  funciară pentru retrocedarea proprietăţilor forestiere (autor deposedat, dovada filiaţiei faţă de autorul deposedat, dimensiunea dreptului de proprietate şi amplasamentul acestuia, iar martorii propuşi nu deţin acte care să ateste că sunt proprietari pe terenul vecin cu al reclamantului şi raportat la vârsta acestora nu aveau cum să cunoască dacă autorii  reclamantului au deţinut terenuri cu vegetaţie forestieră anterior naţionalizării.

Că acţiunea este netemeinică şi nefondată, întrucât s-a solicitat reconstituirea  dreptului de proprietate pentru o suprafaţă de teren cu vegetaţie forestieră fără să se respecte condiţiile impuse de art. 6 alin. 1 şi alin. 1 indice 3 din Legea nr. 1/2000 modificată, adică dispoziţiile privind proba cu acte sau martori proprietari vecini pe toate laturile.

Având în vedere că nici reclamantul şi nici martorii nu deţin acte de proprietate pe terenurile cu vegetaţie forestieră sau alte terenuri împădurite ulterior s-a solicitat respingerea acţiunii.

În drept, întâmpinarea a fost întemeiată pe prevederile art. 205 Cod procedură civilă şi s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

La data de 12.07.2013 a fost depusă întâmpinarea înaintată cu adresa nr. 16495/10.07.2013 emisă de Instituţia Prefectului – Judeţul G., Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor G. solicitând respingerea acţiunii formulate de reclamantul B.C., faţă de Comisia Judeţeană G..

În motivare s-a arătat că în fapt, prin acţiunea formulată, petiţionarul a solicitat anularea parţială a HCJ nr. 6127/2013, reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 0,232 ha teren forestier.

Că având în vedere prevederile HG nr. 890/2005, Comisia Judeţeană are competenţa  să soluţioneze contestaţiile, să valideze sau să invalideze măsurile stabilite de comisiile locale şi să emită titluri de proprietate, toate acestea făcându-se însă urmare a activităţii comisiilor locale în a căror competenţă exclusivă sunt date atribuţiile de stabilire a suprafeţelor de teren ce urmează a fi atribuite persoanelor îndreptăţite.

S-a mai arătat că punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de proprietate celor îndreptăţiţi nu pot avea loc decât numai după ce s-au făcut în teren delimitările necesare  pentru măsurători, stabilirea vecinătăţilor pe temeiul schiţei, amplasamentului stabilit şi întocmirea documentelor constatatoare, atribuţii ce revin comisiilor locale.

S-a precizat că prin HCJ G. nr. 6127/2013 Comisia Judeţeană G. a invalidat suprafaţa de 0,2320 ha teren forestier, motivat de neîndeplinirea prevederilor art. 9 alin. 4 şi 5  din Legea nr.18/1991, prevederile art. 6, alin. 1 din Legea nr. 1/2000, republicată şi actualizată, precum şi art. 11 din Regulamentul de aplicare a legii nr. 247/2005, aprobat prin H.G. 890/2005, aşa cum reiese din documentaţia întocmită de Comisia Locală B..

Că la momentul adoptării acestei hotărâri, petentul nu a făcut dovada proprietăţii cu acte sau declaraţii de la vecini proprietari pentru suprafeţele de teren solicitate, fapt ce exclude culpa comisiei judeţene, întrucât obligaţia de a proba cu acte doveditoare conform art. 9  alin. 5 din Legea nr. 18/1991, actualizată, revine solicitantului şi este cert că, atâta timp cât  acesta nu a făcut dovada proprietăţii la comisia judeţeană şi nu a uzat în mod eficient de procedura administrativă nu se poate reţine vreo culpă Comisiei Judeţene G. în ceea ce priveşte  invalidarea suprafeţei de teren pentru care nu face dovada proprietăţii, aşa cum reiese din documentaţia întocmită d e Comisia Locală B..

Astfel s-a solicitat respingerea acţiunii formulate de reclamant faţă de Comisia Judeţeană G., precum şi exonerarea de la eventualele cheltuieli de judecată.

În temeiul art. 223, alin. 3 cod procedură civilă s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

Nu a fost formulată întâmpinare şi de către Comisia Locală de Fond Funciar B.. 

Prin rezoluţia din data de 12.07.2013 s-a dispus comunicarea întâmpinărilor către reclamantul B.C. cu menţiunea de a depune răspuns la întâmpinări în termen de 10 zile de la comunicare.

La data de 29.07.2013 a fost depus la dosar răspunsul la întâmpinări,  B.C. solicitând respingerea excepţiei tardivităţii invocată de pârâta Direcţia Silvică G., având în vedere că HCJ G. nr. 6127/29.03.2013 i-a fost comunicată la data de  15.04.2013.

A arătat că potrivit art. 6 alin. 13 din Legea nr. 1/2000 modificată şi completată prin Legea 247/2005, în situaţia în care nu mai există înscrisuri doveditoare, proba cu martori este suficientă în reconstituirea dreptului de proprietate când aceasta se face pe vechile amplasamente şi când martorii ce le recunosc sunt proprietarii vecini sau moştenitorii lor pe toate laturile terenului pentru care s-a cerut reconstituirea.

A precizat că terenul forestier se află în continuarea terenurilor agricole pe care le deţine conform certificatului de moştenitor nr. 214/30.01.1958, fapt pentru care a apreciat că cererea  de reconstituire în mod incorect a fost invalidată.

Că dovada dreptului de proprietate înţelege să o facă cu înscrisurile depuse la dosar, martorii indicaţi şi schiţa de identificare a terenului forestier întocmită de Comisia locală sau expertiză de specialitate în situaţia în care se consideră necesară soluţionării cauzei, precum şi  emiterea unei adrese către Comisia locală pentru a înainta actele care au stat la baza emiterii HCJ G. nr.6127/29.03.2013.

Faţă de aceste considerente a solicitat admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată.

 În drept a invocat Legea 247/2005 modificată şi completată.

Prin rezoluţia din data de 31.07.2013 s-a fixat primul termen de judecată la data de  13.09.2013 fiind citate părţile.

S-a dispus emiterea unei adrese către intimata Comisia Locală de Fond Funciar  B. pentru a înainta întreaga documentaţie care a stat la baza emiterii HCJ G. nr.6127/29.03.2013.

La data de 06.09.2013 petentul B.C. a depus la dosar un memoriu arătând că terenul în litigiu nu a fost naţionalizat şi după înfiinţarea CAP-ului s-a împădurit cu salcâmi, în certificatul de moştenitor fiind înscris ca teren agricol.

A anexat fotocopie de pe sentinţa  civilă nr. 5026 pronunţată la data de 10.12.1993 de  Judecătoria Tg-C. în dosarul nr. 4732/1993 şi certificatul de moştenitor nr. 214/956  din 30 ianuarie 1958 eliberat de Notariatul de Stat biroul Raional G..

Cu adresa nr. 8441 din 06.08.2013, intimata Comisia Locală de Fond Funciar B. a înaintat în fotocopii actele care au stat la baza emiterii HCJ G. nr. 6127/29.03.2013, respectiv: cererea de reconstituire a dreptului de proprietate nr. 32/09.09.2005 formulată de petent în baza Legii 247/2005; declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că cele relatate în cererea de reconstituire corespund realităţii; schiţa de amplasament a terenului forestier solicitat; declaraţii de recunoaştere a limitelor terenului forestier date de vecinii D.C., B. Fl. I., P. L., B. A., B.V.; certificatul de moştenitor nr. 214/30.01.1958 şi dovada nr. 185/02.02.1998  emisă de Comisia locală de fond funciar L., adresa şi actele fiind depuse la dosar la data de 10.09.2013.

În şedinţa publică din data de 13.09.2013, instanţa a pus în discuţia părţilor, din oficiu, necesitatea emiterii adresei către Comisia Locală de Fond Funciar B., pentru a comunica următoarele: dovada comunicării HCJ nr. 6127/29.03.2013 către petent; să menţioneze dacă vechiul amplasament este liber sau dacă terenul în litigiu în suprafaţă de 0,2320 ha a făcut obiectul reconstituirii dreptului de proprietate în favoarea altor persoane, în caz afirmativ să se înainteze în copie actele de reconstituire emise; să se identifice vechiul amplasament şi să se procedeze la individualizarea suprafeţei de 0,2320 ha teren cu vegetaţie forestieră, prin schiţă, vecinătăţi, dimensiuni, amplasament, nr. de tarla şi parcelă.

Cu adresa nr. 9942 din 25 septembrie 2013 s-a înaintat dovada comunicării HCJ G. nr. 6127/29.03.2013 către petentul B.C., respectiv adresa nr. 32 din 09.04.2013 emisă de CLFF B. şi confirmarea de primire.

În adresă s-a menţionat că terenul cu vegetaţie forestieră în suprafaţă de 0,2320 ha este  liber, se află în continuarea terenului agricol şi nu a făcut obiectul reconstituirii dreptului de proprietate în favoarea altor persoane.

Au fost înaintate în fotocopie adresa nr. 32 din 09.04.2013 emisă de Primăria comunei B. către petentul B.C. şi confirmare de primire, fiind înaintată şi schiţa de amplasament al terenului cu vegetaţie forestieră în suprafaţă  de 0,2320 ha identificat sub forma a două parcele prin suprafaţă, vecinătăţi, dimensiuni, nr. tarla şi parcelă.

De asemenea s-a precizat că terenul cu vegetaţie forestieră identificat de comisia locală în funcţie de cererea solicitantului reprezintă teren forestier aflat în afara  amenajamentului silvic.

La termenul de judecată din 11.10.2013 instanţa a acordat cuvântul pe probele solicitate de petent prin acţiune şi anume, proba cu înscrisuri, proba testimonială şi proba cu expertiză tehnică de specialitate, petentul B.C. arătând că renunţă la proba cu martori solicitată prin acţiune şi insistă în proba cu înscrisuri.

Faţă de proba cu înscrisuri, respectiv înscrisurile ataşate, apreciind că este concludentă, pertinentă şi utilă soluţionării cauzei, în temeiul dispoziţiilor art. 258 şi 255 din Noul Cod procedură civilă, instanţa a încuviinţat această proba cu înscrisuri.

Totodată, instanţa a lua act de renunţarea reclamantului la proba  testimonială.

Faţă de proba cu expertiză, având în vedere că intimata Comisia Locală de Fond Funciar B. a înaintat la dosar schiţa de amplasament a terenului forestier în suprafaţă de 0,2320 ha, instanţa a apreciat că efectuarea unei expertize în cauză nu mai este utilă, motiv pentru care a respins proba cu expertiză.

Instanţa a acordat cuvântul asupra fondului cauzei, dar ulterior a fost repusă pe rol şi prin încheierea din data de 25.10.2013 s-a dispus emiterea unei adrese către Comisia Locală de Fond Funciar B. pentru a se comunica dacă suprafaţa de teren de 0,2320 ha teren forestier invalidată petentului B.C. prin HCJ nr. 6127/29.03.2013, identificată prin cele două schiţe de amplasament întocmite de CLFF B. (suprafaţa de 0,1350 ha teren şi suprafaţa de 0,970 ha teren) se regăseşte în certificatul de moştenitor nr. 214/956 din 30.01.1958.

În adresa nr. 12187  din 14.11.2013 s-a menţionat că terenul forestier în suprafaţă de  0,2320 ha identificat prin schiţa de amplasament se află situat în continuarea terenului agricol înscris în certificatul de moştenitor nr. 214/956/30.01.1958.

La termenul de judecată din 06.12.2013 instanţa a dispus din oficiu administrarea probei testimoniale în cadrul căreia să fie audiaţi cei trei martori propuşi de petent, iar la data de 13.01.2014 prin serviciul registratură au fost depuse trei declaraţii extrajudiciare date de numiţii Diaconu  Cristina, Pană Nichita şi B.V..

Instanţa a dispus citarea cu mandat de aducere a martorilor D.C., P N şi B.V..

Prin serviciul registratură al instanţei, la data de 03.02.2013, petentul B.C. a depus la dosar un memoriu la care au fost ataşate în fotocopie trei scrisori medicale, iar la data de 06.02.2014 au fost depuse procesele-verbale pentru executarea  mandatelor de aducere privind pe martorii D.C., B.V. şi P N.

La termenul de judecată din 07.02.2014 instanţa a procedat la audierea martorilor  D.C., B.V. şi P. N., declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosar.

De asemenea, instanţa, din oficiu, în temeiul dispoziţiilor art. 22 alin. 2 Cod procedură civilă a pus în discuţie emiterea unei adrese către Comisia Locală de Fond Funciar B., pentru a comunica următoarele:

1. să se precizeze dacă proprietarii vecini/moştenitorii proprietarilor vecini ai terenului solicitat de petentul B.C., astfel cum a fost identificat pe vechiul amplasament prin cele două schiţe întocmite de CLFF B., au formulat cereri de reconstituire pentru terenurile acestora. În caz afirmativ să se indice următoarele:

a) numele persoanelor proprietari vecini/moştenitori proprietarilor vecini ai terenului reclamantului care au formulat cereri de reconstituire

b) înscrisurile doveditoare depuse în susţinerea cererilor de reconstituire formulate de către proprietari vecini/moştenitori proprietarilor vecini ai terenului reclamantului. Se vor comunica copii certificate de pe înscrisurile depuse.

2. să se precizeze dacă au fost emise acte de reconstituire pentru proprietarii vecini/moştenitorii proprietarilor vecini ai terenului solicitat de petentul B.C., teren identificat prin cele două schiţe de amplasament intocmite de CLFF B.. În caz afirmativ, să se comunice în copie actele de reconstituire emise pentru proprietarii vecini/moştenitorii proprietarilor vecini ai terenului solicitat de petentul B.C..

3. să se precizeze dacă s-a dispus reconstituirea pe vechiul amplasament în privinţa proprietarilor vecini/moştenitori ai proprietarilor vecini ai terenului solicitat de petentul B.C..

Cu adresa nr. 1820/25.02.2014 au fost înaintate în fotocopie următoarele acte: cererea de reconstituire nr. 769/29.11.2005 formulată de numita B.V., certificatul de deces privind pe N.G., titlul de proprietate nr. 1515014 din data de 06.01.2009, cererea de reconstituire nr. 1005/30.11.2005 formulată de numita D.C., schiţă identificare amplasament teren forestier, declaraţie de recunoaştere a limitelor proprietăţii terenului forestier dată de B.C., sentinţa civilă nr. 2138 pronunţată la data de 09.06.2008 de Judecătoria Tg. C. în dosarul nr. 825/317/2006 şi procesul verbal de punere în posesie nr. 40 din data de 30.03.2011 privind pe moştenitoarea D.C.C..

S-a menţionat în adresă că proprietarii vecini/moştenitorii proprietarilor vecini ai terenului forestier solicitat de petent astfel cum a fost identificat prin schiţa de amplasament au formulat cereri de reconstituire a dreptului de proprietate.

Analizând excepţia invocată de intimata Direcţia Silvică G., instanţa constată că hotărârea contestată de petent i-a fost comunicată acestuia cu adresa nr. 32/09.04.2013 emisă de Primăria comunei B., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Că a fost primită de petent la data de 15.04.2013, iar plângerea a fost înaintată prin poştă la data de 30.04.2013 şi înregistrată la Judecătoria Tg. C. la data de 08.05.2013, în termenul de 30 zile prevăzut de art. 53 alin. 2 din Legea nr. 18/1991.

Astfel, în temeiul art. 237 alin. 2 Cod procedură civilă, instanţa va respinge excepţia tardivităţii formulării plângerii, excepţie invocată de către intimata Direcţia Silvică G..

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că prin cererea înregistrată sub nr. 32/09.09.2005 la Primăria comunei B., petentul B.C. a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate şi pentru teren forestier de pe raza comunei B., în suprafaţă de 0,2320 ha.

Prin Hotărârea Comisiei Judeţene G. nr. 6127/29.03.2013, la art. 2 s-a aprobat propunerea Comisiei locale B. privind invalidarea dreptului de proprietate petentului pentru suprafaţa de 0,2320 ha teren cu vegetaţie forestieră.

Potrivit art. 6 alin. l din Legea nr. 1/2000 modificată şi completată prin Legea  nr. 247/2005, la stabilirea prin reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenurile agricole şi forestiere, comisiile comunale, orăşeneşti, municipale şi comisiile judeţene vor verifica în mod riguros existenţa actelor doveditoare, iar în situaţia în care nu mai există înscrisuri doveditoare, proba cu martori este suficientă în reconstituirea dreptului de proprietate când aceasta se face pe vechile amplasamente şi când martorii ce le recunosc sunt proprietarii vecini sau moştenitorii lor pe toate laturile terenului pentru care s-a cerut reconstituirea (art. 6 alin. 13 din Legea nr. 1/2000).

Din dispoziţiile art. 291 din Legea nr. 1/2000 rezultă că în cazul în care terenurile care fac obiectul cererii de reconstituire şi-au schimbat categoria de folosinţă, în sensul că la data preluării aveau categoria de teren agricol, iar la data cererii aveau categoria de teren cu destinaţie forestieră, atunci fostul proprietar poate opta pentru restituirea terenului pe fostul amplasament, dacă nu există alte restricţii prevăzute de lege, sau pentru restituirea terenului pe un alt amplasament.

În baza atribuţiilor sale stabilite prin Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin H.G. nr. 890/2005, Comisia locală de fond funciar B. a procedat la identificarea terenului cu vegetaţie forestieră în suprafaţă de  0,2320 ha, compus din două parcele, una de 1350 mp, iar cealaltă de 970 mp, teren situat în afara amenajamentului silvic, ambele parcele având următoarele vecinătăţi: N- D.C., S- moştenitori N.M., E şi V- rest proprietate, teren care este liber, se află în continuarea terenului agricol şi nu a făcut obiectul reconstituirii dreptului de proprietate în favoarea altor persoane.

Martorii audiaţi în cauză, respectiv D.C., B.V. şi P.N., moştenitori ai proprietarilor vecini au declarat că terenul în litigiu provine de la tatăl petentului şi se învecinează din punctul Ţarină şi până în punctul Culmea Dealului Secii - hotarul L..

Instanţa mai reţine că prin sentinţa civilă nr. 2138/09.06.2008 pronunţată de Judecătoria Tg. C. în dosarul nr. 825/317/2006 (număr în format vechi 4593/2006), definitivă prin decizia nr. 2882/16.10.2008 a Tribunalului G., ca urmare a respingerii recursului declarat de Direcţia Silvică G., a fost admisă în parte plângerea formulată de petenta D.C., fiind anulată HCJ nr. 3946/07.04.2006 cu privire la aceasta şi s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 4,3790 ha teren cu vegetaţie forestieră situat pe raza localităţii B., judeţul G., provenit de la autorul  B.C..

Că petentul a dat declaraţie de recunoaştere reciprocă a limitelor proprietăţii fiind audiat şi ca martor în dosarul nr. 825/317/2006 (număr în format vechi 4593/2006) al Judecătoriei Tg. C., iar ulterior moştenitoarea D.C. a şi fost pusă în posesie conform procesului-verbal nr. 40 încheiat la 30.03.2011.

Că şi martora B.V. a formulat cerere de reconstituire pentru terenurile forestiere de pe raza comunei B., provenite de la defunctul N.G., cerere înregistrată sub nr. 769/29.11.2005, iar prin titlul de proprietate nr. 1515014/06.01.2009 a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 1 ha teren cu vegetaţie forestieră moştenitorilor defunctei N.M., respectiv B.V., T.O.şi D.S..

Din dovada emisă de Comisia locală de fond funciar a comunei L. (fila 6) rezultă că B.C.C.figura la rolul agricol din perioada 1959-1962 cu 20 ari în Pojar - Strîmba, iar B C. F figura la rolul agricol din perioada 1959-1962 cu  30 ari în satul Strîmba - Pojar.

De asemenea, în adresa nr. 12187  din 14.11.2013 s-a menţionat că terenul forestier în suprafaţă de 0,2320 ha identificat prin schiţa de amplasament se află situat în continuarea terenului agricol înscris în certificatul de moştenitor nr. 214/956 din 30 ianuarie 1958 eliberat de Notariatul de Stat biroul Raional G., petentul figurând printre moştenitorii defunctei B E, cu ultimul domiciliu în comuna P, în calitate de nepot de frate.

Conform actului de identitate, părinţii petentului se numeau C. şi F.. 

Astfel, din schiţa privind mărimea şi amplasamentul suprafeţei de teren în litigiu, coroborată cu actele depuse la dosar şi declaraţiile martorilor, instanţa reţine că petentul este îndreptăţit la reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 0,2320 ha teren cu vegetaţie forestieră, situată pe teritoriul comunei B., judeţul G..

Se constată astfel că dovada dreptului de proprietate a fost făcută în conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin. 1 şi art. 6 alin. 13 din Legea nr. 1/2000 şi faţă de prevederile art. 6 alin. 14 din Legea nr.1/2000 potrivit căruia orice probă dovedind dreptul de proprietate al foştilor proprietari poate fi înlăturată numai printr-o probă de aceeaşi forţă produsă de către deţinătorul actual al terenului sau de către terţi, tăgăduind dreptul de proprietate şi că în cauză nu s-a făcut o astfel de probă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 53 din Legea nr. 18/1991, instanţa urmează să admită plângerea, să anuleze parţial HCJ G. nr. 6127/29.03.2013 cu privire la art. 2 şi să dispună reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea petentului pentru suprafaţa de 0,2320 ha teren cu vegetaţie forestieră, situată pe teritoriul comunei B., judeţul G..

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge excepţia tardivităţii formulării plângerii, excepţie invocată de către intimata Direcţia Silvică G..

Admite plângerea formulată de petentul B.C., domiciliat în comuna L., sat S., judeţul G., CNP - ….., în contradictoriu cu intimatele Comisia Locală de Fond Funciar B., cu sediul în comuna B., judeţul G., Comisia Judeţeană de Fond Funciar G., cu sediul în Tg. J., judeţul G. şi Direcţia Silvică G., cu sediul în Tg. J., judeţul G., cod fiscal: R 1590120, J18/237/2002.

Anulează parţial HCJ G. nr. 6127/29.03.2013 cu privire la art. 2 şi dispune reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea petentului pentru suprafaţa de 0,2320 ha teren cu vegetaţie forestieră, situată pe teritoriul comunei B., judeţul G..

Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cerere ce se va depune la Judecătoria Tg. C..

Pronunţată în şedinţă publică, azi 03.03.2014. 

Preşedinte,

A.A.

Grefier,

M.V.