Actiune in regres

Hotărâre 1116 din 10.09.2015


 Prin cererea adresată acestei instanţe la data de 21.07.2014 reclamanta Asociaţia Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii a chemat în judecată pe pârâtul A.C.I.C., pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligat la plata sumei de 23.528,10 lei, plata dobânzii legale penalizatoare aferente calculată de la data de 31.05.2014 şi în continuare până la achitarea integrală a debitului, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii, reclamanta a susţinut faptul că în data de 13.07.2013 a avut loc un accident de circulaţie pe DN 56 A la km. 29+970m, având implicate autovehiculele marca Iveco cu nr. de înmatriculare VN-00-000, condus de A.C.I.C., şi marca Ford Mondeo cu nr. de înmatriculare MH-00-000, condus de M.D.G..

Din adresa nr.31551 /16.01.2014 a Serviciului Rutier din cadrul IPJ Mehedinţi rezultă că responsabilitatea în producerea accidentului revine lui A.C.I.C., care nu s-a asigurat la schimbarea direcţiei de mers la stânga şi a intrat în coliziune cu autoturismul condus de M.D.G..

Având în vedere situaţia în fapt, solicită să se constate îndeplinirea criteriilor necesare pentru angajarea răspunderii civile delictuale a pârâtului A.C.I.C., după cum urmează:

a)existenţa faptei ilicite cauzatoare de prejudicii : nerespectarea prevederilor legale legate de conducerea pe drumurile publice;

b)existenţa prejudiciului: avarierea autoturismului condus de M.D.

Gabriel şi vătămarea corporală a numitelor M.D.F. şi S.N.;

c) relaţia de cauzalitate directă între fapta ilicită şi prejudiciu: nerespectarea prevederilor legale privind conducerea pe drumurile publice a condus la avarierea autoturismului condus de M.D.G. şi vătămarea corporală a numitelor M.D.F. şi S.N..

Ulterior producerii accidentului, pârâtul nu a făcut dovada valabilităţii unei poliţe de asigurare RCA pentru autovehiculul condus de acesta, situaţie în care, conform prevederilor art.25' din Legea nr.32/2000 şi ale art.3 din Ordinul CSA nr.1/2008, Fondul de proiecţie a victimelor străzii este obligat să garanteze plata despăgubirilor cuvenite persoanelor prejudiciate. Având în vedere că persoana vinovată de producerea accidentului a refuzat să îi despăgubească pentru prejudiciul suferit, M.D.G., M.D.F. şi S.N. au solicitat despăgubirea, în baza art. 7, alin. 1 din Normele privind constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului de protecţie a victimelor străzii puse în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2008, de la Fondul de protecţie a victimelor străzii.

In baza prevederilor acestor norme, Fondul a dat curs cererilor de despăgubire, pe care le-a soluţionat în cadrul dosarelor de daună FPVS 693/20131, FPVS 693/2013* şi FPVS 693/20133, fiind acordate despăgubiri după cum urinează : pentru M.D.G. suma de 14.157,17 lei la data de 16.04.2014, pentru M.D.F. suma de 1240 lei la data de 28.02.2014, respectiv suma de 957,68 lei La data de 09.05.2014 şi pentru S.N. suma de 6340 lei la data de 28.02.2014.

Constatarea avariilor s-a realizat prin intermediul SC E.M.SRL la cererea Fondului, conform prevederilor art. 8 din Ordinul CSA nr. 1/2008.

Stabilirea cuantumului prejudiciului s-a realizat prin întocmirea de către SC Asig Tehnic Expert SRL a unor Rapoarte de verificare tehnică (anexate prezentei).

Incepând cu 01.11.2006, activitatea Fondului de Protecţie a victimelor străzii este reglementată în baza prevederilor art. 25' din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supraveghere a asigurărilor.

Conform alin. 19 al art.251 din Legea nr.32/2000, „Modul de constituire, de utilizare şi de plasament al sumelor băneşti la dispoziţia Fondului, precum şi persoanele îndreptăţite a fi despăgubite se stabilesc prin norme emise în aplicarea prezentei legi de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Conform art. 6 alin. 1, din Ordinul CSA nr.1/2008. cuantumul prejudiciului se stabileşte „în strictă conformitate cu prevederile normelor privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, în vigoare în România la data producerii accidentului".

Conform art. 50 alin. 3 din Ordinul CSA nr.14/2011 privind asigurarea RCA în vigoare la data producerii evenimentului rutier), „Cuantumul pagubei la vehicule este egal cu costul reparaţiilor părţilor componente sau ale pieselor avariate ori cu costul de înlocuire a acestora, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum şi cele de demontare şi montare aferente reparaţilor şi înlocuirilor necesare ca urmare a pagubelor produse prin respectivul accident de vehicul, stabilite la preţurile practicate de unităţile de specialitate, la care se adaugă cheltuielile cu transportul vehiculului, precum şi cele efectuate pentru limitarea pagubelor, dovedite cu documente justificative, potrivit art. 55. Prin unităţi de specialitate se înţelege persoanele juridice legal autorizate, care au în obiectul lor de activitate comercializarea de vehicule, părţi componente, piese înlocuitoare şi de materiale pentru acestea, cu excepţia celor în regim de consignaţie, şi/sau executarea de lucrări de întreţinere şi reparaţie la vehicul.

Totodată, conform prevederilor art. 13 din Ordinul CSA nr.1/2008, „după plata despăgubirilor, Fondul se subrogă în drepturile persoanelor prejudiciate. Persoana sau persoanele responsabile pentru repararea prejudiciului au obligaţia să ramburseze Fondului despăgubirea achitată persoanei păgubite, cheltuielile legate de instrumentarea şi lichidarea pretenţiilor de despăgubire, precum şi dobânda legală aferentă sumelor cheltuite de Fond, potrivit legii."

Răspunderea civilă delictuală a persoanei responsabile pentru producerea accidentului este angajată. Reclamanta avea obligaţia să intervină şi să soluţioneze pretenţiile de despăgubire ale persoanelor prejudiciate.

Menţionează că stabilirea cuantumului despăgubirilor s-a realizat în acord cu prevederile legale în vigoare la data producerii accidentului, acesta fiind opozabil persoanelor responsabile, iar după achitarea despăgubirilor reclamanta are un drept de regres în contra persoanelor responsabile pentru producerea prejudiciului

În drept, reclamanta şi-a întemeiat cererea pe disp. art. 192 C.pr.civ., Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.1/2008 pentru punerea în aplicare a Normelor privind constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului de protecţie a victimelor străzii, art. 25 din Legea nr.32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, art.1349, art.1357, art.1359, art.1381 şi art.1385 C.civ. 

În dovedirea acţiunii, reclamanta a depus la dosar : cererile de despăgubire formulate de persoanele prejudiciate, adresa nr. 31551/16.01.2014 a Serviciului Rutier din cadrul IPJ Mehedinţi, autorizaţia de reparaţii seria CR nr. 1921011 emisă de Serviciul Rutier din cadrul IPJ Mehedinţi, notificarea adresată pârâtului, privind solicitarea de despăgubiri de către domnul M.D.G., notificarea adresată pârâtului, privind solicitarea de despăgubiri de către doamna M.D.F., notificarea adresată pârâtului, privind solicitarea de despăgubiri de către doamna Stingă Nicoleta, notificările adresate pârâtului, privind cuantumul prejudiciului şi plata despăgubirilor către persoanele prejudiciate, invitaţiile adresate pârâtului la şedinţa de informare privind avantajele medierii, raport de verificare, constatare si avizare tehnică de daună întocmit de SC AML Tehnic Expert SRL nr. 2014/18.03.2014 în dosarul FPVS 693/20131, ordinele de plată prin care au fost achitate despăgubirile către persoanele prejudiciate, ordinul de plată şi factura aferentă prin care a fost achitată contravaloarea serviciilor de constatare . daună către SC. AML Tehnic Expert SRL în dosarul FPVS 693/20131;, ordinul de plată şi factura aferentă prin care a  fost achitată contravaloarea serviciilor de constatare daună către SC. E.M.SRL în  dosarul FPVS 693/2013l;, fotografii ale autovehiculului avariat, certificat medico-legal al doamnei M.D.F., tranzacţia privind repararea prejudiciilor suferite de M.D.F., certificat medico-legal al doamnei S.N., extras din Statutul subscrisei, Asociaţia "Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii, din care rezultă că Preşedintele Fondului reprezintă Fondul în relaţiile cu terţii sau, după caz, deleagă această competenţă însă numai pe baza de procură specială (art. 35 pct. 4 din Statut), extras din Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă Judecătoria sector 2 Bucureşti din care rezultă că Preşedintele Fondului este dl. M.T. , procura specială înregistrată sub nr. 10112/01.07.2013 emisă de Preşedintele Asociaţiei "Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii" prin care consilierii juridici ai Fondului sunt împuterniciţi să semneze orice cerere/act procedural în numele Fondului, certificat emis de Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti.

Pârâtul  în termenul prevăzut de art. 201 alin. 1 c.pr.civ. nu a depus întâmpinare şi nu şi-a formulat probe în apărare.

Fiind audiat martorul M.D., a declarat că reclamanta l-a despăgubit în urma accidentului produs de reclamant în ce priveşte prejudiciul produs lui prin accidentul de circulaţie, spune că acesta nu i-a fost integral reparat, însă întrucât pârâtul nu avea asigurare a ales să se îndrepte împotriva Fondului de protecţie a victimelor străzii pentru a-şi recupera prejudiciul. Consideră vinovat de producerea accidentului pârâtul, acest lucru rezultă şi din probele administrate în cauză. Este adevărat că a depus o schiţă la fondul de protecţie a victimelor străzii însă i s-a spus că relevantă va fi schiţa din anexa 2 întocmită de poliţie. În ce priveşte schiţa pe care am întocmit-o, a întocmit-o singur după ce şi-a amintit. În ce priveşte cele 2 schiţe ale accidentului prezentat lui de instanţa de judecată, nu le recunoaşte ca fiind schiţele întocmite de el şi nu cunoaşte cine le-a întocmit. Este adevărat că pârâtul a încercat să realizeze o împăcare amiabilă în cursul lunii august 2013 anterior sesizării de către el a Asociaţiei Victimelor Străzii, i-a solicitat să-i cumpere un alt autoturism, să suporte cheltuielile de înmatriculare să-i dea epava.  Iniţial i-a spus că se gândeşte, iar la o lună jumătate când l-a contactat telefonic, s-a răzgândit. Este adevărat că i s-a propus de către fiul pârâtului, la solicitarea sa, un autoturism de aceiaşi marcă din Anglia, însă i s-a cerut să nu aibă pretenţie în ce priveşte partea de amplasare a volanului pe stânga sau pe dreapta, sau data de fabricaţie. A cerut că orice reparaţie se va face asupra autoturismului să fie făcută de reprezentanţii companiei Ford. Accidentul s-a petrecut, aproape de intrare în localitatea Vînători. S-a înscris în depăşirea autoturismului condus de pârât, acesta a semnaliza schimbarea direcţiei de deplasare în locul unde este o intersecţie nesemnalizată între şoseaua, principală şi un drum care duce pe câmp, pârâtul a efectuat viraj către stânga. Datorită experienţei sale de şofer a reuşit să scape nevătămaţi toţi cei 5 care se aflau în maşină.

 Martorul Cergă Viorel a declarat că, în ce priveşte accidentul de circulaţie în care a fost implicat pârâtul, nu l-a perceput personal, însă după accident a fost sunat de pârât, s-a deplasat la fata locului şi ştie că l-a ajutat pe un poliţist, a ţinut de o ruletă pentru a se efectua măsurătorile în cauză. Nu a văzut cum s-a produs accidentul, însă din discuţiile cu pârâtul, acesta i-a spus că a semnalizat pentru a efectua viraj la stânga iar în momentul acela s-a trezit cu o maşină lângă el. Îşi aminteşte că pârâtul a citit ceva din cuprinsul procesului verbal, şi nu ştie ca cineva să-l fi ameninţat pe acesta să semneze procesul verbal, cred că poliţistul i-a dat pârâtului să citească procesul verbal, însă nu îşi aminteşte prea bine. Ştie că la o anumită perioadă de timp s-a întâlnit cu poliţistul Bebec, pe care l-a cunoscut cu ocazia accidentului, întâlnirea fiind întâmplătoare şi l-a întrebat în legătură cu pârâtul ce se va întâmpla, iar poliţistul i-a spus ca este posibil ca cealaltă persoană de la accident să fie despăgubită de fondul pe protecţie a victimelor străzii. Nu îşi aminteşte ce a răspuns martorul M.D. atunci când a fost întrebat de pârâtul din prezenta cauză „domnule chiar nu văzuşi semnalizarea” întrebarea fiind adresată de pârât martorului M.D. cu ocazia deplasării  în aceiaşi maşină către Cujmir, după producerea accidentului. Îşi aminteşte că a participat între pârât, martorul M.D. şi o altă persoană de sex feminin, la locuinţa martorului M.D. şi îşi aminteşte doar atât că,  martorul M.D. a solicitat să îi fie reparată maşina.

 Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată şi reţine în fapt şi în drept următoarele :

Reclamanta Asociaţia Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii a chemat în judecată pe pârâtul A.C.I.C., pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligat la plata sumei de 23.528,10 lei, plata dobânzii legale penalizatoare aferente calculată de la data de 31.05.2014 şi în continuare până la achitarea integrală a debitului, arătând  că în data de 13.07.2013 a avut loc un accident de circulaţie pe DN 56 A la km. 29+970m, având implicate autovehiculele marca Iveco cu nr. de înmatriculare VN-00-000, condus de pârâtul A.C.I.C., şi marca Ford Mondeo cu nr. de înmatriculare MH-00-000, condus de numitul M.D.G..

Potrivit adresei  nr.31551 /16.01.2014 emisă de  Serviciului Rutier din cadrul IPJ Mehedinţi  responsabilitatea în producerea accidentului revine lui A.C.I.C., care nu s-a asigurat la schimbarea direcţiei de mers la stânga şi a intrat în coliziune cu autoturismul condus de M.D.G..

Activitatea Fondului de Protecţie a victimelor străzii este reglementată începând cu 01.11.2006,  în baza prevederilor art. 25' din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supraveghere a asigurărilor.

Potrivit dispoziţiilor  alin. 19 al art.251 din Legea nr.32/2000, „Modul de constituire, de utilizare şi de plasament al sumelor băneşti la dispoziţia Fondului, precum şi persoanele îndreptăţite a fi despăgubite se stabilesc prin norme emise în aplicarea prezentei legi de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Iar conform art. 6 alin. 1, din Ordinul CSA nr.1/2008. cuantumul prejudiciului se stabileşte „în strictă conformitate cu prevederile normelor privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, în vigoare în România la data producerii accidentului".

Conform art. 50 alin. 3 din Ordinul CSA nr.14/2011 privind asigurarea RCA în vigoare la data producerii evenimentului rutier), „Cuantumul pagubei la vehicule este egal cu costul reparaţiilor părţilor componente sau ale pieselor avariate ori cu costul de înlocuire a acestora, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum şi cele de demontare şi montare aferente reparaţilor şi înlocuirilor necesare ca urmare a pagubelor produse prin respectivul accident de vehicul, stabilite la preţurile practicate de unităţile de specialitate, la care se adaugă cheltuielile cu transportul vehiculului, precum şi cele efectuate pentru limitarea pagubelor, dovedite cu documente justificative, potrivit art. 55. Prin unităţi de specialitate se înţelege persoanele juridice legal autorizate, care au în obiectul lor de activitate comercializarea de vehicule, părţi componente, piese înlocuitoare şi de materiale pentru acestea, cu excepţia celor în regim de consignaţie, şi/sau executarea de lucrări de întreţinere şi reparaţie la vehicul.

Totodată, conform prevederilor art. 13 din Ordinul CSA nr.1/2008, „după plata despăgubirilor, Fondul se subrogă în drepturile persoanelor prejudiciate. Persoana sau persoanele responsabile pentru repararea prejudiciului au obligaţia să ramburseze Fondului despăgubirea achitată persoanei păgubite, cheltuielile legate de instrumentarea şi lichidarea pretenţiilor de despăgubire, precum şi dobânda legală aferentă sumelor cheltuite de Fond, potrivit legii."

Instanţa reţine că  ulterior producerii accidentului, pârâtul nu a făcut dovada valabilităţii unei poliţe de asigurare RCA pentru autovehiculul condus de acesta, situaţie în care, conform prevederilor art.25' din Legea nr.32/2000 şi ale art.3 din Ordinul CSA nr.1/2008, Fondul de proiecţie a victimelor străzii este obligat să garanteze plata despăgubirilor cuvenite persoanelor prejudiciate. Având în vedere că persoana vinovată de producerea accidentului a refuzat să îi despăgubească pentru prejudiciul suferit, M.D.G., M.D.F. şi S.N. au solicitat despăgubirea, în baza art. 7, alin. 1 din Normele privind constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului de protecţie a victimelor străzii puse în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2008, de la Fondul de protecţie a victimelor străzii.

In baza prevederilor acestor norme, Fondul a dat curs cererilor de despăgubire, pe care le-a soluţionat în cadrul dosarelor de daună FPVS 693/20131, FPVS 693/2013* şi FPVS 693/20133, fiind acordate despăgubiri după cum urinează : pentru M.D.G. suma de 14.157,17 lei la data de 16.04.2014, pentru M.D.F. suma de 1240 lei la data de 28.02.2014, respectiv suma de 957,68 lei La data de 09.05.2014 şi pentru S.N. suma de 6340 lei la data de 28.02.2014.

Constatarea avariilor s-a realizat prin intermediul SC E.M.SRL la cererea Fondului, conform prevederilor art. 8 din Ordinul CSA nr. 1/2008.  , iar stabilirea cuantumului prejudiciului s-a realizat prin întocmirea de către SC Asig Tehnic Expert SRL a unor Rapoarte de verificare tehnică .

Potrivit dispoziţiilor art 1.349  alin.1 C.civ. orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere , prin acţiunile sau inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane, iar potrivit alin.2 cel care având discernământ , încalcă această îndatorire , răspunde de toate prejudiciile cauzate , fiind obligat să le repare integral.

Instanţa  reţine din probatoriul administrat  şi având în vedere situaţia de fapt, că în cauză sunt indeplinite condiţiile  necesare pentru angajarea răspunderii civile delictuale a pârâtului A.C.I.C., şi anume : a) existenţa faptei ilicite cauzatoare de prejudicii : nerespectarea prevederilor legale legate de conducerea pe drumurile publice; pârâtul nu a făcut dovada valabilităţii unei poliţe de asigurare RCA pentru autovehiculul condus de acesta,  b) existenţa prejudiciului: avarierea autoturismului condus de M.D.G. şi vătămarea corporală a numitelor M.D.F. şi S.N.;  c) relaţia de cauzalitate directă între fapta ilicită şi prejudiciu: nerespectarea prevederilor legale privind conducerea pe drumurile publice a condus la avarierea autoturismului condus de M.D.G. şi vătămarea corporală a numitelor M.D.F. şi S.N..

Codul civil  în cuprinsul dispoziţiilor  art 1359  prevede că cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă  ilicită , săvârşită cu vinovăţie , este obligat să îl repare, iar autorul prejudiciului răspunde pentru cea mai uşoară culpă.

Faţă de considerentele arătate instanţa apreciază  întemeiată acţiunea  formulată de reclamantă, astfel că , în baza art 1349 C.civ. şi art 1357 C.civ.  şi art. 13 din Ordinul CSA nr.1/2008,,va admite acţiunea şi va obliga  pârâtul să plătească reclamantului suma de 23.528,10 lei reprezentând despăgubiri achitate de reclamant, contravaloare prestaţie şi dobândă legală penalizatoare.

Admite acţiunea civilă având ca obiect „acţiune în regres”,formulată de reclamanta Asociaţia Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii,  împotriva pârâtului A.C.I.C.

Obligă pârâtul să plătească reclamantului suma de 23.528,10 lei reprezentând despăgubiri achitate de reclamant, contravaloare prestaţie şi dobândă legală penalizatoare.

Cu apel în 30 zile de la comunicare, ce se va depune  la Judecătoria Vînju Mare.

Domenii speta