Contestaţie decizie concediere şi drepturi băneşti

Sentinţă civilă 1547 din 02.11.2012


Dosar nr. 2482/89/2011 litigiu muncă

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 1547/2012

Şedinţa publică de la 02 Noiembrie 2012

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE

Asistent judiciar

Asistent judiciar

Grefier

Pe rol fiind pronunţarea asupra cauzei civile privind pe reclamantul SGM, în contradictoriu cu pârâtul SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR GALAŢI,  având ca obiect litigiu de muncă - contestaţie decizie de concediere + drepturi băneşti.

INSTANŢA DE JUDECATĂ

Asupra contestaţiei de faţă;

Prin contestaţia înregistrată sub nr. 2482/89 din data de 29 .08.2011, aşa cum a fost precizată, contestatorul SGM a solicitat instanţei constatarea nulităţii absolute a deciziei de concediere nr. 519 emisă de intimatul Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Galaţi pe data de 01.08.2011, reintegrarea pe postul deţinut anterior emiterii deciziei de concediere contestate, plata actualizată a drepturilor salariale aferente lunilor aprilie – august 2011 reprezentând diferenţa dintre salariul efectiv încasat şi salariul prevăzut în contractul individual de muncă( nr. 1501/31.08.2010), plata actualizată a  contravalorii concediului neefectuat aferent anilor 2010-2011, obligarea intimatului la plata contribuţiilor aferente drepturilor salariale,  şi plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu.

…………………………………………………………………………………………………

Examinând actele şi lucrările dosarului, raportat la obiectul cererii de chemare în judecată şi la dispoziţiile legale incidente în cauză, instanţa, cu privire la excepţia invocată în cauză (art. 137 Cod procedură civilă), dar şi cu privire la fondul cauzei reţine următoarele:

În ceea ce priveşte excepţia nulităţii absolute a deciziei de concediere nr. 519 din 01.08.2011, excepţie invocată de contestator ca urmare a nerespectării de către intimat a dispoziţiilor imperative prevăzute de art. 252 alin. 2 literele c şi d  Codul muncii, instanţa urmează să o respingă ca neîntemeiată pentru următoarele considerente:

Potrivit dispoziţiilor articolului mai sus indicat, sub sancţiunea nulităţii absolute în decizie se cuprind în mod obligatoriu: (…) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele  pentru care, în condiţiile prevăzute de art. 251 alin. 3  nu a fost efectuată cercetarea precum şi temeiul de drept în baza căruia a fost aplicată sancţiunea.

 Într-adevăr decizia de concediere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu, sub sancţiunea nulităţii absolute motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat, acest element constituind o garanţie a salariatului că apărările sau explicaţiile date în justificarea atitudinii imputate, au fost analizate şi avute în vedere de angajator, iar decizia de sancţionare nu este luată arbitrar.

Intimatul, căruia îi incuba sarcina probei în conflictele de muncă potrivit art. 272 Codul muncii, a făcut dovada  că salariatul SGM în calitate de coordonator tehnic proiect, a fost convocat  de către comisia de cercetare (numită prin decizia nr. 473/06.07.2011 fila 118 din vol. I) în zilele de 09.07.2011, 18.07.2011 şi respectiv 01.08.2011 în vederea  efectuării cercetării disciplinare prealabile potrivit art. 251 alin. 2 Codul muncii, raportat la învinuirile aduse acestuia prin adresele managerului de proiect (C. C) înregistrate la Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Galaţi  sub nr. 472 din 05.07.2011 şi sub nr. 482/12.07.2011

Conform certificatelor medicale, seria CCMAC nr. şi seria CCMAC nr. contestatorul nu s-a putut prezenta  în zilele de 09.07.2011 şi 18.07.2011 în faţa comisiei de disciplină  pentru a-şi formula şi  susţine apărările întrucât s-a aflat în concediu medical.

De precizat este faptul că, pe data de 01.08.2011 când a fost reconvocat prin adresa nr. 507/25.07.2011 – fila 105 din vol. I cu precizarea expresă a datei, orei şi a locului întrevederii , aşa cum prevăd dispoziţiile art. 251 alin. 2 Codul muncii, S GM nu a dat curs invitaţiei dar nici nu a dovedit o altă cauză obiectivă de natură a-i justifica neprezentarea, preferând să-şi facă apărările în scris, comunicând  în acest sens Sindicatului Învăţământului Preuniversitar Galaţi o adresă înregistrată sub nr. 513/29.07.2011 .

Din adresa înaintată intimatului se reţine că apărările contestatorului au avut un caracter general, nu a răspuns în mod concret şi punctul la învinuirile ce i  se aduceau. Astfel, aceasta a adus la cunoştinţă că şi-a îndeplinit corect sarcinile de serviciu, a întocmit documentaţiile pe care trebuia sa le întocmească, s-a preocupat de desfăşurarea în condiţii normale a cursurilor, etc.

Analizând conţinutul deciziei de concediere nr. 519/01.08.2011, decizie depusă în copie la filele 82 - 84 din dosar, instanţa constată că intimatul a precizat clar motivul pentru care apărările contestatorului nu au putut fi reţinute, şi anume lipsa unor argumente şi dovezi concrete  de natură să-i înlăture salariatului acuzaţiile care i se impută. Într-adevăr, raportat adresei cu nr. 513/29.07.2011, se constată că nu s-a formulat un răspuns concret în ceea ce priveşte motivele pentru care s-a declanşat cercetarea prealabilă.

În ceea ce priveşte excepţia nulităţii absolute a deciziei de concediere pentru că în conţinutul acesteia nu se regăseşte temeiul de drept care a stat la baza emiterii acesteia, instanţa apreciază că menţionarea în decizia contestată a prevederilor literei D, alin. 1, litere H, alin. 2, literei M, alin. 2 (a) din Contractul Individual de Muncă este suficientă pentru a justifica legalitatea şi temeinicia măsurii dispuse. Prin urmare, nu se poate vorbi de lipsa temeiului juridic câtă vreme în cuprinsul deciziei sunt menţionate articolele din CIM pentru care se impune concedierea contestatorului, acestea fiind încălcate pe parcursul derulării relaţiilor de serviciu.

Criticile contestatorului conform cărora decizia de concediere nu ar fi motivată în fapt şi, în drept, nu sunt întemeiate, aceasta întrunind cerinţele prevăzute de dispoziţiile art. 252 alin. 2 Codul muncii pentru a nu putea opera nulitatea absolută a măsurii.

Se constată din verificarea conţinutului deciziei de sancţionare că aceasta cuprinde menţiunile obligatorii reglementate de articolul mai sus menţionat.

Pe fondul cauzei, contestaţia împotriva deciziei de concediere este neîntemeiată pentru următoarele considerente:

Conform contractului individual de muncă nr. 1501/31.08.2010 depus în copie la filele 32 -34, vol. I, SGM a fost angajat de către Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Galaţi pe perioadă determină respectiv 31.08.2010-31.03.2013, în funcţia de coordonator tehnic pentru realizarea proiectului „Organizaţia sindicală în învăţământul preuniversitar-succes prin parteneriat social şi capital uman performant”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Durata muncii contestatorului  nu era o normă întreagă, ci o fracţiune de normă respectiv  3 ore/zi, între orele 13,00 - 16,00, beneficiind de un salariu de bază lunar brut în cuantum de 9.718 lei.

Potrivit fişei individuale a postului, contestatorul avea următoarele atribuţii şi  responsabilităţi: asigurarea legăturii între instituţiile care trebuiau să ofere cele trei programe de formare şi beneficiari, coordonarea procesului de selecţie a participanţilor la stagiile de formare, acordarea de sprijin tehnic în derularea activităţilor proiectului, întocmirea dosarelor şi parcurgerea  procedurilor pentru acreditare CNFP a programelor de formare furnizate, participare în elaborarea Planului de management al proiectului, sprijin tehnic în implementarea şi monitorizarea tuturor activităţilor proiectului.

Prin adresa nr. /05.07.2011 înregistrată de intimat sub nr. /05.07.2011, managerul proiectului C C sesiza Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Galaţi cu neregularităţile intervenite în activitatea desfăşurată de S G M, în calitate de coordonator tehnic proiect, şi anume: neacordarea de sprijin tehnic în derularea activităţii de achiziţii, nerealizarea Caietului de sarcini pentru achiziţionarea unor obiecte de inventar şi pentru achiziţii electronice, neasigurarea condiţiilor tehnice pentru desfăşurarea cursurilor ECDL începute pe data de 2 iulie 2011 (conectare la energie, conectare la internet), nepregătirea echipamentului IT în derularea cursurilor ECDL, nerespectarea programului de lucru în sensul că salariatul a absentat nemotivat în cursul lunii iulie şi a înregistrat întârzieri şi absenţe de la activităţile proiectului în cursul lunii iunie.

Cu adresa nr. /12.07.2011, managerul proiectului revine asupra sesizării iniţiale (nr. /05.07.2011) şi aduce completări în ce priveşte activitatea defectuoasă a salariatului S GM respectiv: cu excepţia zilelor de 4, 25 şi 29 iunie acesta a absentat nemotivat în luna iunie, nu şi-a desfăşurat activitatea( conform contractului individual de muncă) la locul implementării proiectului sau în locaţiile cerute de acesta, nu a respectat atribuţiile prevăzute în fişa postului, în Planul de Management al Proiectului, fişa de asumare a responsabilităţilor şi în fişa de planificare a activităţilor.

Mai arată acesta că în ziua de 30 iunie 2011 a plecat cu managerul operaţional de la Centrul în care se pregăteau sălile pentru desfăşurarea cursurilor ECDL (curs care trebuia să înceapă pe data de 2 iulie 2011) absentând nemotivat până la data de 08.07.2011, iar în raportul de activitate comunicat de contestator au fost incluse activităţi ce nu intrau în responsabilitatea coordonatorului tehnic, totodată au fost menţionate activităţi neefectuate, şi activităţi supraevaluate ca timp de lucru.

Ca urmarea a celor sesizate, prin decizia nr. 473 din 06.07.2011, preşedintele  Sindicatului Învăţământului Preuniversitar Galaţi a desemnat o comisie de cercetare a faptelor săvârşite de contestator.

Deşi a fost convocat (în zilele de 09.07.2011, 18.07.2011 şi 01.08.2011) să se prezinte la sediul intimatului în vederea clarificării situaţiilor pe care le-a generat şi pentru a da explicaţii la acuzaţiile care i se aduc, S G M  nu a dat curs acestora  formulându-şi apărările în scris.

Comisia desemnată cu efectuarea cercetării disciplinare a întocmit raportul nr. 518/01.08.2011 , raport în  care sunt consemnate o serie de neregularităţi în legătură cu  activitatea desfăşurată de S G M.

Astfel, caietele de sarcini întocmite pentru achiziţia de obiecte electronice nu au fost corecte din punct de vedere tehnic (în solicitare erau trecute 2 camere video  şi 2 videoproiectoare, iar la expediere se cerea furnizorului expedierea a 3 videoproiectoare la Sibiu şi 3 la Galaţi), caietul de sarcini pentru achiziţia obiectelor de inventar nu a fost realizat conform diagramei Gant, acesta fiind realizat de managerul de proiect şi de expertul documentarist; tot în conformitate cu diagrama Gant  nu a realizat studiul de piaţă necesar întocmirii caietelor de sarcini pentru contractarea de abonamente la publicaţii de specialitate şi achiziţia de cărţi şi broşuri, nu a realizat dosarele de achiziţii: obiecte de mobilier, obiecte de inventar şi electronice pentru Centru fix de resurse, pe data de 30.06.2011 nu a asigurat condiţiile tehnice pentru desfăşurarea cursurilor ECDL, de asemenea nu a pregătit echipamentul IT  necesar pentru derularea cursurilor ECDL (nu a instalat programele necesare pentru buna desfăşurare a cursurilor, nu a introdus parolele pentru Wirless ,).

Tot în acest raport se arată că SG M a lipsit nemotivat în cursul lunii iunie, cu excepţia zilelor de 4, 25 şi 29 iunie, iar în ziua de 30 iunie a plecat împreună cu managerul operaţional de la Centrul în care se pregăteau sălile pentru desfăşurarea cursurilor ECDL, absentând nemotivat până la data de 08.07.2011, dată la care a comunicat intimatului că se află în concediu medical.

Se precizează în raport că salariatul nu şi-a îndeplinit atribuţiile prevăzute în fişa postului, Planul de management  al proiectului,  Fişa de asumare a responsabilităţilor şi Fişa de planificare a activităţilor. Conform acestor documente, coordonatorul tehnic de proiect avea următoarele atribuţii: să redacteze caietele de sarcini, să organizeze procedurile de subcontractare, să selecteze subcontractorii, să achiziţioneze, instaleze şi să monteze infrastructura, să realizeze abonamente la publicaţii de specialitate programe informatice  de consultare legislativă, să deschidă accesul publicului la portal, să realizeze anunţuri  în presa scrisă pe toată perioada implementării proiectului.

În urma analizei Raportului lunar de activitate  trimis intimatului pe data de 11.07.2011, s-a constatat că S G M  a inclus o serie de activităţi ce nu  intrau  în responsabilitatea sa de coordonator tehnic, iar acestea  au fost supraevaluate ca timp de lucru, membrii comisiei ajungând la concluzia că S G M pe luna iunie nu poate fi retribuit decât pentru 12 ore.

Prin actele depuse la dosar de intimat s-a dovedit că măsura sancţionării disciplinare a contestatorului a fost dispusă ca urmare a efectuării cercetării disciplinare, prin parcurgerea procedurii reglementată de 251 Codul muncii, în sensul că SGM  a fost convocat în scris în vederea cercetării disciplinare, acesta exprimându-şi punctul de vedere raportat la învinuirile aduse prin adresa nr. 513/29.07.2011.

Instanţa constată că cercetare disciplinară efectuată de comisia de disciplină desemnată în cauză a fost conformă cu dispoziţiile legale în materie, mai exact cu prevederile  art. 251 Codul muncii, rezultatul acesteia concretizându-se în emiterea deciziei de concediere nr. 519 din 01.08.2011.

Codul muncii a instituit cadrul privind aplicarea de către angajator a sancţiunilor disciplinare salariaţilor.

Astfel, Codul muncii reglementează condiţiile şi cazurile în care este angajată răspunderea disciplinară a salariaţilor precum şi acelea în care angajatorul poate acţiona pentru tragerea la răspundere disciplinară a acestora.

 Art. 247 alin. 1 Codul muncii  prevede că angajatorul dispune de prerogativa disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi, ori de câte ori aceştia au săvârşit o abatere disciplinară.

Abaterea disciplinară, conform art. 247 alin. 2 Codul muncii, este o faptă săvârşită în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie  de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.

Potrivit dispoziţiilor art. 61 lit. a Codul muncii, angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului în cazul în care acesta a săvârşit o abatere disciplinară gravă, sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii, ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern ca sancţiune disciplinară.

Analizând faptele reţinute în sarcina contestatorului, instanţa apreciază că măsura dispusă de intimat este temeinică şi legală.

În speţă, abaterile disciplinare săvârşite de salariatul SGM şi menţionate în decizia de sancţionare au fost descrise făcându-se trimitere la raportul nr. 518 din 01.08.2011 întocmit de comisia de disciplină, numită în vederea constatării acestora de către preşedintele Sindicatului Învăţământului Preuniversitar Galaţi.

Astfel, în decizia de sancţionare se reţine că salariatul se face vinovat de faptul că a absentat nemotivat de la program în luna iunie şi o parte a lunii iulie, a dat dovadă de incorectitudine în întocmirea caietelor de sarcini pentru achiziţiile de mobilier şi electronice, nu a realizat atribuţiile prevăzute în Planul de management, a supraevaluat ca timp  de lucru activităţile ce îi reveneau ca obligaţii de serviciu şi şi-a pontat activităţi ce nu-i intrau în atribuţii, nu a asigurat condiţiile tehnice implementării cursului ECDL-START.

În analiza faptelor reţinute ca abateri disciplinare instanţa va analiza doar fapte anterioare declanşării procedurii de cercetare disciplinară, nicidecum fapte care nu au format obiectul unei astfel de cercetări.

În ce priveşte absentarea contestatorului de la program în luna iunie şi o parte a lunii iulie, instanţa constată următoarele:

Potrivit contractului individual de muncă, SGM s-a obligat să presteze activitate 3 ore/zi de la 13,00 - 16,00, 15 ore/săptămână.

În contractul individual de muncă este stipulat faptul că nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente.

Din fişa de pontaj întocmită de contestator şi depusă la fila 180 din vol. II şi la fila 55 din vol. I  reiese că în perioada 06.06.2011 - 10.06.2011, 17.06.2011 şi 20.06.2011 şi 30.06.2011, S GM a absentat nejustificat de la locul de muncă. Chiar dacă intimatul afirmă că, cu excepţia zilelor de 4, 25, 29 iunie 2011, contestatorul nu a fost văzut de nici un salariat la sediul Sindicatului  Învăţământului Preuniversitar Galaţi, susţinerile acestuia sunt infirmate de fişa de pontaj pe luna iunie.

De asemenea, această fişă de pontaj este supusă avizării atât de către auditorul intern cât şi de către managerul de proiect. Or, în data de 19.07.2011 se încheie un proces verbal şi în urma analizei activităţii contestatorului se reduc orele lucrate la un număr de 12 ore. Sub acest aspect, deşi arată că în mod greşit i-au fost tăiate aceste ore, contestatorul nu a produs nicio probă, nici din declaraţiile martorei şi nici din alte înscrisuri nu rezultă că reclamantul a lucrat un număr de 57 ore aşa cum a trecut în fişa de pontaj iniţial. Astfel, acesta a inclus în orele lucrate şi o serie de activităţi care nu se regăsesc în fişa postului, cum ar fi sprijin tehnic pentru dezvoltarea curricumului pentru modul ECDL. În acest sens va fi avută în vedere declaraţia martorului I S C care arată că de partea tehnică a proiectelor se ocupă chiar martorul, contestatorul având doar atribuţii de coordonare.

De asemenea, tribunalul constată că salariatul SGM a lipsit nejustificat de la programul de lucru şi în perioada 01.07-07.07.2011, perioadă pentru care nu există o fişă de pontaj care să confirme prezenţa acestuia la locul de muncă. Deşi reţinută data de 07.07.2011, aferentă perioadei ce a format obiectul cercetării disciplinare este perioada 01.06.2011 - 05.06.2011, din care 01.06.2011 -03.06.2011 sunt zile lucrătoare pentru care reclamantul nu a prezentat nicio justificare.

Obligaţia de a întocmi fişa individuală de pontaj şi raportul de activitate pentru luna iulie 2011 îi reveneau contestatorului, care avea ca şi atribuţie depunerea acestora la sediul intimatului în perioada 01.08.2011 - 10.08.2011.

Ori, prin răspunsul contestatorului la interogatoriul intimatului, fila 44 din vol. III, reiese că, începând cu data de 01.08.2011 acesta nu s-a mai prezentat la serviciu.

 Pentru perioada 08.07 - 31.07.2011 există la dosarul cauzei documente justificative care confirmă starea de incapacitate a acestuia.

Este adevărat că măsura reducerii orelor pentru luna iunie a fost luată la data de 19.07.2011 însă priveşte luna iunie, lună care a format obiectul cercetării disciplinare. După cum s-a reţinut aceste fişe se depun până la data de 10 ale lunii următoare, în aceste condiţii fiind şi firesc să fie analizate după data de 5 iulie 2011.

Fapta reţinută constituie abatere disciplinară potrivit dispoziţiilor literei M alin. 2 litera a şi b din contractul individual de muncă, fişei postului respectiv nerespectarea corectitudinii, disciplinei la locul de muncă (cap. 4 Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare).

S-a menţionat în decizia de desfacere a contractului individual de muncă că S GM a dat dovadă de incorectitudine în întocmirea caietelor de sarcini pentru achiziţiile de mobilier şi electronice necesare Centrului Fix de Resurse şi nerealizarea caietului de sarcini pentru achiziţia obiectelor de inventar pentru centrul arătat.

În Planul de management depus în vol. I din dosarul cauzei, mai precis la fila 141 s-a prevăzut crearea a două Centre Fixe de Resurse în cele două regiuni de dezvoltare la care să aibă acces membrii organizaţiilor sindicale, autorităţile locale şi alţi parteneri sociali ai sindicatului.

Astfel s-a prevăzut amenajarea spaţiilor (până în luna august) şi dotarea lor cu mobilier, echipamente, conectare la internet şi achiziţii de materiale tipărite.

Responsabil în realizarea acestor activităţi era printre alţii şi contestatorul în calitate de coordonator tehnic proiect.

Mai precis contestatorul trebuia să se preocupe de studiul pieţei ofertelor pentru mobilier, echipamente, servicii conectare la internet, materiale tipărite .

De asemenea, avea printre atribuţii derularea procedurilor de contractare, realizarea dosarelor de achiziţii, montarea infrastructurii, achiziţionarea şi înregistrarea materialelor tipărite.

În raportul comisiei de cercetare se reţine că, în speţă contestatorul nu a întocmit corect din punct de vedere tehnic caietele de sarcini pentru achiziţia de obiecte electronice, întrucât în solicitare erau trecute două camere video şi două videoproiectoare, iar la expediere se cerea furnizorului expedierea a 3 videoproiectoare la Sibiu şi 3 la Galaţi.

În notele de concluzii scrise, contestatorul recunoaşte că a fost o simplă eroare materială de dactilografiere în cererea de ofertă, dar  cu privire la două sau trei calculatoare.

În schimb, în procesul verbal încheiat ca urmare a şedinţei echipei de management şi a echipei de implementare a proiectului pe data 19 iulie 2011 (copii de pe acesta existând la filele 75 - 78), s-au constatat deficienţe în activitatea contestatorului în sensul că până la data de 30.06.2011 acesta trebuia să redacteze şi să trimită către firme trei caiete de sarcini pentru achiziţionarea de mobilier, electronice şi obiecte de inventar. Aceste trei achiziţii s-au realizat conform  Planului de management cu specificarea că, documentele pentru achiziţia de obiecte de inventar nu au fost realizate de coordonatorul tehnic, conform fişei de asumare a responsabilităţilor.

Conform Planului de management, în luna iunie coordonatorul tehnic trebuia: să redacteze caietele de sarcini: obiective şi cerinţe pentru dotarea Centrului Fix de Resurse – A8.1.1 (mai-iunie 2011), să organizeze proceduri de subcontractare pentru dotarea Centrului Fix de Resurse – A8.1.2 (mai-iunie 2011), să selecteze subcontractorii pentru achiziţiile necesare Centrului Fix de Resurse A8.1.3 ( mai – iunie 2011).

Analizând Planul de management al proiectului, instanţa constată că, în ce priveşte incorectitudinea întocmirii caietelor de sarcini pentru achiziţiile de mobilier şi electronice necesare Centrului Fix de Resurse, intimatul nu a descris suficient fapta, dar pentru nerealizarea caietului de sarcini pentru achiziţia obiectelor de inventar pentru centrul arătat, Tribunalul apreciază că aceasta constituie abatere disciplinară, SGM având această obligaţie potrivit Planului  de management al proiectului şi fişei de asumare a responsabilităţilor, responsabil cu realizarea documentelor fiind chiar contestatorul.

În decizia de desfacere a contractului individual de muncă se arată că SGM a supraevaluat ca timp de lucru activităţile ce-i reveneau ca obligaţii de serviciu şi şi-a pontat a serie de activităţi ce nu intrau în atribuţiile sale de coordonator tehnic proiect.

Din acelaşi proces verbal din 19 iulie 2011, reiese că la elaborarea conţinuturilor aplicaţiilor şi documentelor pentru susţinerea work-shop-ului cu grupul ţintă de la Sibiu au fost utilizate aceleaşi materiale utilizate la work-shop-ul din Galaţi astfel încât activitatea prestată de contestator în zilele de 1, 3 iunie 2011 (aşa cum au fost trecute în fişa de pontaj ) de 8 ore nu se justifică, acesta supraevaluând-o ca timp. Chiar dacă erau grupuri ţintă diferite, broşurile au fost aceleaşi, în acest sens fiind depus manualul pentru utilizarea calculatorului care în mod evident este acelaşi indiferent de persoanele cărora li se adresează.

În procesul verbal din 19 iulie 2011 este menţionat faptul că activitatea prestată de SGM în zilele de 2, 14-16 iunie respectiv sprijin tehnic pentru dezvoltarea curriculumului ECDL  nu intra în responsabilitatea coordonatorului de tehnic.

Instanţa, analizând Planul de management al proiectului constată într-adevăr că, activitate prevăzută la capitolul A.10 (dezvoltarea curriculumului pentru programul de formare profesională) nu intra în sfera de atribuţii a contestatorului, responsabili pentru realizarea pachetului format din 3 module: 1. ECDL – START, 2. Management organizaţional, comunicare  şi leadership 3. Managementul proiectelor educaţionale fiind managerul de proiect, managerul operaţional şi coordonatorii programelor de formare.

De asemenea, instanţa reţine că SGM a supraevaluat ca timp o serie de activităţii, aspect care reiese atât din procesul verbal din 19 iulie 2011 cât şi din raportul comisiei însărcinate cu efectuarea cercetării disciplinare, respectiv: evaluarea ofertelor pentru achiziţiile de electronice  efectuată pe data de 25 iunie şi căruia contestatorul conform fişei de pontaj  i-a alocat 4 ore raportat la  evaluarea ofertelor existente  în acel moment la Galaţi care s-a efectuat doar în 2 ore.

Comparând fişele de pontaj întocmite de contestator pe lunile mai şi iunie (filele 55 şi 64 din vol. I dosar), instanţa constată că activitatea realizată de contestator în zilele de 04.05.2011, 10.05.2011, 15.05.2011, 29.05.2011 respectiv crearea bazei de date electronice cu datele membrilor ţintă de la Sibiu (dosare de înscriere în GT – scanare, sortare, arhivare electronică) este similară cu cea întreprinsă de acesta în zilele de 11, 23, 26 iunie 2011. O dată creată baza de date cu membrii participanţi este evident că o astfel de activitate nu mai poate fi reluată şi în luna următoare.

Tribunalul apreciază că faptele reţinute în sarcina contestatorului şi anume  supraevaluarea  ca timp de lucru a unor activităţi  şi  pontarea  altora de către coordonatorul  tehnic de proiect sunt abateri disciplinare de la  corectitudinea, disciplina şi angajamentul în realizarea atribuţiilor asumate de S G M  prin semnarea  fişei individuale a postului. 

Prin decizia de concediere nr. 519 din 01.08.2011 s-a reţinut în sarcina contestatorului ca şi abatere disciplinară „neasigurarea condiţiilor şi a suportului tehnic necesare implementării primului curs de formare (ECDL-START)”. Criticile referitoare la această faptă sunt întemeiate pentru următoarele motive:

Din fişa individuală a postului (fila 35 din vol. I) rezultă că salariatul S G M avea ca atribuţie acordarea de sprijin tehnic în derularea activităţilor proiectului. Din depoziţia martorului audiat I S C coroborată cu cele sesizate şi constatate în raportul de cercetare disciplinară, reiese că S GM nu şi-a respectat atribuţia prevăzută în fişa postului în ceea ce priveşte activitatea de coordonare a acestui work shop, îngrijindu-se în a lua măsuri ca sălile de curs să fie dotate cu mijloacele tehnice necesare funcţionării acestora, constatându-se  lipsa prelungitoarelor, a mousurilor, a videoproiectoarelor, şi a ecranelor de proiecţie.

Analizând conţinutul actului de sancţionare , instanţa constată că faptele reţinute în sarcina contestatorului au caracterul unor abateri disciplinare deoarece s-au săvârşit ca urmare a încălcării de către fostul salariat a  unor obligaţii asumate prin contractul individual de muncă încheiat, fişa individuală a postului şi Planului  de management al proiectului.

Faţă de cele expuse mai sus, instanţa va respinge ca netemeinică contestaţia formulată de SGM împotriva deciziei de concediere nr. 519/01.08.2011 emisă de intimatul Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Galaţi .

Întrucât instanţa a respins ca netemeinică cererea contestatorului de anulare a deciziei de concediere nr. 519/01.08.2011, instanţa va respinge şi cererea acestuia privind reintegrarea pe postul deţinut anterior emiterii deciziei ca şi capăt accesoriu a acesteia precum şi drepturile salariale solicitate de la data concedierii până la data reintegrării efective.

Prin cererea de chemare în judecată SG M a solicitat instanţei obligarea intimatului la plata actualizată a  contravalorii concediului neefectuat aferent anilor 2010 - 2011.

Contestatorul a adresat intimatului o cerere înregistrată sub nr. 2491 din 22.07.2011 (fila 103 din vol. I) prin care solicita acordarea concediului de odihnă pentru anul 2010 (7 zile lucrătoare) şi pentru anul 2011 (8 zile lucrătoare) proporţional cu perioada lucrată.

Intimatul prin adresa nr. 2496/25.07.2011( fişa 102, vol. I) i-a comunicat contestatorului că nu îi poate acorda concediul de odihnă în perioada solicitată deoarece, în conformitate cu fişa postului şi Planul de management, acesta  în calitate de coordonator tehnic proiect are o serie de atribuţii care trebuie finalizate până în luna august 2011. Pentru anul 2010, se arată în adresă, contestatorul a fost planificat pentru efectuarea concediului în perioada noiembrie –decembrie 2011.

Ulterior, după ce a fost emisă decizia de concediere, intimatul prin OP 145/15.09.2011 (dovadă fiind o copie de pe extrasul de cont depusă la fila 40 din dosar, vol. I) i-a achitat contestatorului, conform dispoziţiilor art. 146 alin. 3  şi 150 alin. 1 şi 2 Codul muncii indemnizaţia concediului de odihnă aferentă perioadei lucrate.

În raportul de expertiză contabilă  efectuat în cauză (depus la filele 51 - 55 din dosar, vol. III), expertul contabil a răspuns la obiectivul nr. 2 solicitat de contestator şi anume – calculul indemnizaţiei concediului de odihnă pentru perioada anilor 2010 şi 2011. Expertul a stabilit că  indemnizaţia de concediu de odihnă aferentă anilor  2010 şi 2011este în valoare brută de 6514 lei la care s-au calculat contribuţii datorate de angajator  pentru asigurat, în valoare de 1945, rezultând o sumă netă de 4569 lei.

În ceea ce priveşte indemnizaţia de concediu pe anul 2011 se reţine că aceasta a fost calculată şi achitată prin raportare la salariul modificat în mod unilateral de către intimat, după cum se va reţine în continuarea considerentelor. Pentru acest motiv, va fi obligat intimatul la plata diferenţei de indemnizaţie de concediu având la bază salariul nemodificat al contestatorului.

Având în vedere dispoziţiile art. 146 alin. 4 Codul muncii care stabilesc posibilitatea compensării în bani a concediului de odihnă neefectuat doar în cazul încetării contractului individual de muncă, şi raportat la decizia de concediere nr. 519 din 01.08.2011, instanţa constată că cererea contestatorului privind plata actualizată a contravalorii concediului neefectuat aferent anilor 2010 - 2011 este neîntemeiată, urmând a fi respinsă, intimatul făcând  dovada plăţii, potrivit dispoziţiilor art. 272 Codul muncii. Însă, va fi reţinută ca întemeiată cererea de acordare a diferenţei de indemnizaţie de concediu.

 În ceea ce priveşte obligarea intimatului  la plata diferenţelor de drepturi salariale neîncasate  rezultate prin aplicarea unui tarif pe oră de 200 lei (în perioada 01.09.2010 - 01.08.2011), Tribunalul reţine următoarele:

Conform contractului individual de muncă nr. 1501 din 31.08.2010 depus în copie la filele 32-34, vol. I, SGM a fost angajat de către Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Galaţi pe perioadă determină respectiv 31.08.2010-31.03.2013, în funcţia de coordonator tehnic pentru realizarea proiectului „Organizaţia sindicală în învăţământul preuniversitar-succes prin parteneriat social şi capital uman performant”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.

Durata muncii contestatorului  nu era o normă întreagă, ci o fracţiune de normă respectiv  3 ore/zi, între orele 13,00 - 16,00, beneficiind de un salariu de bază lunar brut în cuantum de 9.718 lei.

Suma la care se solicită a se face raportarea, cea de 200/oră constituie suma brută pe care părţile au avut-o în vedere la data încheierii contractului individual de muncă, nicidecum suma netă în raport de care trebuia să se facă salarizarea contestatorului. De altfel, în contractul individual de muncă, la lit. J, se constată că părţile au stabilit în mod expres suma la care va fi plătită munca prestată de reclamant, respectiv suma de 155,48 lei.

Faţă de cele expuse, instanţa va respinge ca neîntemeiat capătul de cerere solicitat de contestator privind obligarea intimatului  la plata actualizată a diferenţelor de drepturi salariale neîncasate  rezultate prin aplicarea unui tarif pe oră de 200 lei (în perioada 01.09.2010 - 01.08.2011).

La termenul din data de 15.12.2011, instanţa a admis proba cu o expertiză contabilă solicitată de contestator, în scopul determinării, printre altele, şi a  drepturilor salariale aferente lunilor mai– august 2011cuvenite acestuia (obiectivele fiind depuse la fila 197 din dosar, vol. II), reprezentând diferenţa dintre salariul efectiv încasat şi salariul prevăzut în contractul individual de muncă( nr. 1501/31.08.2010).

Prin adresa nr. E3910/AZ/20.04.2011 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - AMPOSDRU (fila 20, vol. I ) înştiinţează solicitantul Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Galaţi, că trebuie  revizuit bugetul proiectului şi că se impune ajustarea unor categoriile de cheltuieli care îi vizează pe managerul operaţional şi coordonatorul tehnic al proiectului fiind nevoie în acest sens de  întocmirea unor acte adiţionale la contractele individuale de muncă .

În urma acestei înştiinţări,  în şedinţa din 07.05.2011 ( procesul verbal întocmit la finalizarea şedinţei fiind depus în copii la filele 79 - 81din dosar, vol. I ), echipele de management şi  de implementare a proiectului, de faţă fiind şi contestatorul, au hotărât revizuirea bugetului şi ajustarea în minus a cuantumului plafonului de salarii în ceea ce-i  priveşte pe coordonatorul tehnic şi managerul operaţional în conformitate cu Ghidul solicitantului (depus în copie la filele 21, 22 vol. I).

Astfel, s-a constatat, conform Ghidului solicitantului, că salariatul SGM în calitate de coordonator tehnic al proiectului a fost greşit încadrat ca expert tip A şi ca urmare a fost reîncadrat ca expert tip C, cu diminuarea corespunzătoare a tarifului/oră de la 200 lei/oră la 147 lei/oră. Ca efect al modificării tarifului orar cât şi a salariului, intimatul a întocmit actul adiţional nr. 2382/01.05.2011 la contractul individual de muncă, act supus spre semnare contestatorului pe data de 07.05.2011.

În apărare, contestatorul a precizat că intimata a procedat în mod abuziv prin întocmirea actului adiţional la contractul de muncă, el nefiind de acord cu acesta şi, în consecinţă, nesemnându-l. Precizează că prin măsura dispusă  nu s-au respectat dispoziţiile imperative ale art. 41 Codul muncii.

Potrivit dispoziţiilor art. 16 din Codul muncii Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română.

Pe perioada derulării contractului individual de muncă, acesta se poate modifica prin acte adiţionale care au la bază acelaşi principiu al consimţământului părţilor.

În lipsa consimţământului expres nu se pot aduce modificări contractului individual de muncă, angajatorul neputând lua în mod unilateral astfel de măsuri.

Prin urmare, solicitarea contestatorului apare ca fiind întemeiată, având în continuare dreptul la acelaşi salariu pe care l-a avut  până în luna mai când intimatul în mod unilateral i-a modificat salariul.

Având în vedere că la obiectivul nr. 5, contestatorul a solicitat actualizarea sumelor rezultate cu indicii de inflaţie, expertul contabil  a întocmit Situaţia privind calculul diferenţelor salariale aferente perioadei mai iunie 2012 dintre salariul efectiv încasat şi salariul stabilit prin contractul individual de muncă nr. 1501/31.08.2010, actualizate la inflaţie iulie 2012 - septembrie 2010, Anexa nr. 10 la raportul de expertiză contabilă, constatând că diferenţele de salarii nete actualizate la inflaţie sunt în valoare de 10527 lei.

Raportat celor expuse, instanţa în baza dispoziţiilor art. 169 alin. 1 Codul muncii va admite acest capăt de cere şi va obliga intimatul să achite contestatorului suma de 10527 lei, reprezentând diferenţa între salariul încasat şi salariul la care contestatorul avea dreptul conform contractului individual de muncă nr. 1501/31.08.2010,iar conform prevederilor art. 40 alin. 2 litera f Codul muncii, instanţa  va obliga intimatul  să achite contribuţiile aferente acestor drepturi salariale.

Actualizând cu indicii de inflaţie suma cuvenită contestatorului reprezentând diferenţa între îndemnizaţia de concediu de odihnă aferentă anului 2011 efectiv încasată şi cea la care acesta avea dreptul conform contractului individual de muncă, expertul a stabilit că Sava Gabriel Milan are de încasat suma de 2250 lei.

Faţă de cele expuse, instanţa va obliga intimatul să-i achite contestatorului suma de 2250 lei reprezentând diferenţa între îndemnizaţia de concediu de odihnă aferentă anului 2011 efectiv încasată şi cea la care acesta avea dreptul conform contractului individual de muncă nr. 1501/31.08.2010.

Întrucât pretenţiile solicitate de contestator au fost admise în parte, intimatul căzând în pretenţii doar pentru parte din capetele de cerere, instanţa în baza dispoziţiilor art. 276 Cod procedură civilă, va obliga contestatorul să achite intimatului suma de 850 lei, iar intimatul va fi obligat să-i achite contestatorului suma de 4700 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Totodată, instanţa va obliga intimatul să achite în contul expertului C E prin Biroul Local de Expertize suma de 700 reprezentând diferenţă onorariu expert.

 Instanţa va obliga contestatorul să achite intimatului suma de 850 lei, iar intimatul va fi obligat să-i achite contestatorului suma de 4700 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Galaţi va fi obligat  să achite în contul expertului C E prin Biroul Local de Expertize suma de 700 lei reprezentând diferenţă onorariu expert.

Potrivit dispoziţiilor art. 270 Codul muncii, prezenta cauză este scutită de taxa judiciară de timbru şi de timbrul judiciar.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge excepţia nulităţii absolute a Deciziei de concediere nr. 519 din 01.08.2011, emisă de intimatul Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Galaţi.

Respinge contestaţia împotriva Deciziei de concediere nr. 519 din 01.08.2011 formulată de contestatorul S G M, în contradictoriu cu intimatul Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Galaţi, ca fiind neîntemeiată.

Respinge capetele de cerere având ca obiect reintegrarea în postul ocupat anterior emiterii  deciziei, obligarea intimatului la plata îndemnizaţiilor de concediu aferente anilor 2010 – 2011, obligarea intimatei la plata diferenţelor salariale rezultate prin aplicarea unui tarif pe oră de 200 lei.

Obligă intimata să achite contestatorului suma de 10527 lei, reprezentând diferenţa între salariul încasat şi salariul la care contestatorul avea dreptul conform contractului individual de muncă nr. 1501 din 31.08.2010 şi să achite contribuţiile aferente acestor drepturi salariale.

Obligă intimata să achite contestatorului suma de 2250 lei, reprezentând diferenţa între îndemnizaţia de concediu aferentă anului 2011 efectiv încasată şi cea la care contestatorul avea dreptul conform contractului individual de muncă nr. 1501 din 31.08.2010.

Obligă contestatorul să achite intimatului suma de 850 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Obligă intimatul să achite contestatorului suma de 4700 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Obligă intimatul să achite d-nei expert ec. C E, prin Biroul Local de Expertize, suma de 700 lei reprezentând diferenţă onorariu raport de expertiză.

Definitivă.

Cu drept de recurs, în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 02 Noiembrie 2012.

Preşedinte,Grefier,

Asistenţi judiciari,