Sistare lucrări

Sentinţă civilă 980 din 06.08.2015


Prin sentinţa civilă nr. 980 di 6 august 2015 s-a respins cererea formulată pe calea ordonanţei preşedinţiale de reclamanţii LM, LŞ, UM, NV, GA, PO, LD, FEO, DS şi TM în contradictoriu cu pârâţii DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, OCOLUL SILVIC B şi TPG. Au fost obligaţi reclamanţii, în solidar, la plata către pârâtul ŢPG a cheltuielilor de judecată în sumă de 300 de lei.

Asupra cauzei civile de faţă, instanţa constatată că prin cererea înregistrată sub numărul de mai sus reclamanţii LM, LŞ, UM, NV, GA, PO, LD, FEO, DS şi TM au formulat în contradictoriu cu pârâţii Direcţia Silvică Suceava, Ocolul Silvic B şi ŢPG, cerere de ordonanţă preşedinţială solicitând sistarea lucrărilor de punere în valoare, autorizare şi exploatare a masei lemnoase de pe suprafaţa de teren de 2,7361 hectare, identică cu parte din parcelele 4127 şi 4131/3 din Cartea Funciară numărul 368 a Unităţii Administrativ Teritoriale FM, ai cărei proprietari tabulari ei, reclamaţii, sunt încă din anul 1935, iar din data de 27 mai 1996 sunt notaţi ca proprietari tabulari, moştenitori ai lui Ioan a lui ŞL, cu precizarea că sunt şi persoanele în favoarea cărora a fost emis titlul de proprietate nr. 584 din data de 2 februarie 2009.

În motivarea cererii lor reclamanţii arată că solicită sistarea lucrărilor menționate, până la soluţionarea acţiunii care formează obiectul dosarului numărul … al Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc în care au solicitat anularea în parte a titlului de proprietate numărul 464 din data de 4 iulie 2003, în sensul excluderii din suprafaţa totală de 9 hectare celei de 2,7361 hectare, identică cu parte din parcelele 4127 ce 4131/3, acest titlu fiind emisă pe numele pârâtului ŢPG pentru suprafeţe care se suprapun cu proprietatea lor.

Este evident, arată reclamanţii, că în ceea ce priveşte aparenţa în drept ei sunt titularii dreptului de proprietate cu privire la parcelele menţionate, pentru motivele arătate anterior, paguba iminentă şi care nu s-ar putea repara constând în aceea că pârâtul ŢPG, deşi cunoaşte existenţa litigiului dintre ei, a solicitat Ocolului Silvic B marcarea arborilor în vederea exploatării lor şi fără îndoială că tăierea acestor arbori ar crea un prejudiciu care cu greu ar putea fi recuperat.

În ceea ce priveşte caracterul provizoriu al cererii lor, reclamanţii învederează instanţei că pe rolul Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc a fost înregistrată cauza cu numărul … având ca obiect, aşa cum s-a arătat, anularea în parte a titlului de proprietate al pârâtul ŢPG, masurile solicitate urmând a fi dispusă de instanţă până la soluţionarea definitivă pe fond a acestei cauze.

Prin întâmpinare pârâtul ŢPG a solicitat respingerea cererii reclamanţilor cu motivarea că aceştia l-au acţionat în judecată încă din anul 2011 pentru anularea aceluiaşi titlu de proprietate, în sensul revendicării suprafeţei de 2,7361  hectare teren forestier, însă acţiunea le-a fost respinsă definitiv şi irevocabil prin decizia civilă nr. 280 din data de 5 mai 2011 a Tribunalului Suceava. Cu privire la aparenţa de drept, pârâtul apreciază că aceasta nu este dată atâta vreme cât el posedă titlul de proprietate numărul 464 din data de 4 februarie 2003 şi este înscris în cartea funciară. Pârâtul mai arată că în toată această perioadă de la emiterea titlului nu a exploatat lemn de pe terenul în litigiu şi că reclamanţii doresc să vândă acest teren unui inginer din cadrul Ocolului Silvic B. Mai arată pârâtul că aparenţa în drept nu poate fi dată nici de faptul că pe rolul aceleiaşi instanţe există un procesul privind anularea titlului de proprietate, aflat în faza regularizării.

Pârâţii Direcţia Silvică Suceava şi Ocolul Silvic B nu au formulat întâmpinare sau alte apărări în scris şi nu şi-au desemnat reprezentant în instanţă pentru a-şi expune poziţia faţă de cererea de ordonanţă preşedinţială a reclamanţilor.

Analizând materialul probator administrat în cauză şi dispoziţiile legale aplicabile instanţa reţine că potrivit articolului 996 alineatul 1 din Codul de procedură civilă, instanţa de judecată, stabilind că în favoarea reclamantului există aparenţa de drept, va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

Rezultă din conţinutul textului de lege expus la paragraful anterior condiţiile de admisibilitate, necesare şi suficiente, pentru admisibilitatea ordonanţei preşedinţiale: urgenţa, caracterul provizoriu, nerezolvarea fondului şi aparenţa dreptului.

Cu privire la urgenţă instanţa, reţine că în cauză reclamanţii invocă faptul că pârâtul ŢPG s-a adresat Ocolului Silvic B solicitând punerea în valoare şi autorizarea exploatării masei lemnoase de pe anumite parcele de teren care le-ar aparţine, operaţiuni care sunt în  măsură să le producă o pagubă iminentă ce nu ar mai putea fi reparată ulterior, însă probele administrate în cauză nu confirmă existenţa acestor demersuri ale pârâtului. Este motivul pentru care instanţa apreciază că în cauză nu a fost dovedită această condiţie a urgenţei.

Cât priveşte caracterul provizoriu, instanţa reţine că solicitarea reclamanţilor este în sensul ca sistarea operaţiunilor de punere în valoare, autorizare şi exploatare a masei lemnoase de pe suprafaţa de teren în discuţie să fi dispusă până la soluţionarea definitivă a cauzei având ca obiect anularea titlului de proprietate numărul 464 din data de 4 iulie 2003 emis în favoarea pârâtului ŢPG, care formează obiectul dosarului nr. … aflat pe rolul Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc, cu motivarea că o parte din terenul cuprins în acest titlu le aparţine. Instanţa va reţine astfel că această condiţie privind caracterul provizoriu al măsurii este îndeplinită.

În cauză este îndeplinită şi condiţia nerezolvării (neprejudecării) fondului având în vedere ca prin cererea de faţă reclamanţii nu pun în discuţie dreptul de proprietate cu privire la terenul cu vegetaţie forestieră obiect al litigiului, solicitând doar, aşa cum s-a arătat, luarea unor măsuri pentru menţinerea lui în starea actuală.

În ce priveşte aparenţa în drept, şi aici discuţia este mai amplă, instanţa reţine că reclamanţii au sesizat Judecătoria Câmpulung Moldovenesc cu o cerere privind anularea titlului de proprietate nr. 464 din data de 4 iulie 2003 emis pe numele pârâtului ŢPG în sensul excluderii din suprafaţa totală de 9 hectare pentru care a fost emis acest titlu a celei de 2,7361 hectare, care se identifică cu o parte din pacelele 4127 şi 4131/3 din Cartea Funciară numărul 368 a Unităţii Administrativ Teritoriale FM, suprafaţă pe care reclamanţii pretind că o au în proprietate şi că pentru această suprafaţă le-a fost eliberat titlul de proprietate nr. 584 din data de 2 februarie 2009, cererea reclamanţilor făcând obiectul dosarului nr. … al acestei instanţe, cu termen de judecată la data de 19 august 2015.

Cu privire la aspectul menţionat la paragraful anterior, instanţa reţine că el a mai făcut anterior obiectul analizei Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc în dosarul nr. … în care, potrivit sentinţei civile nr. 914 din data de 23 septembrie 2014 a fost admisă acţiunea reclamanţilor – aceeaşi cu reclamanţii din prezenta cauză - în contradictoriu cu pârâţii ŢPG, Comisia judeţeană Suceava pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, Comisia locală B pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi Direcţia Silvică Suceava, dispunându-se obligarea pârâtului ŢPG să le predea suprafaţa de teren de 27.361 metri pătraţi, identică cu parte prin parcelele nr. 4127 şi 4131/3 aparţinând Carţii Funciare nr. 368 a Unităţii Administrativ Teritoriale FM şi să le recunoască dreptul de proprietate asupra acestui teren. De observat astfel că atât suprafaţa, cât şi identificarea cadastrală (numerele de parcelă şi de carte funciară) sunt identice cu acelea menţionate de reclamantă în cererea de ordonanţă preşedinţială care formează obiectul prezentului dosar.

Această hotărâre însă a fost modificată de către Tribunalul Suceava prin decizia nr. 280 din data de 5 mai 2015, irevocabilă, în sensul că acţiunea reclamanţilor a fost respinsă. S-a reţinut în considerentele hotărârii tribunalului faptul că o parte din terenul deţinut de pârâtul ŢPG se identifică cadastral cu terenul proprietatea autorilor reclamanţilor, înscris în titlul de proprietate nr. 584 din data de 2 februarie 2009, însă, în mod diferit faţă de Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, a stabilit că în această cauză nu se poate proceda la analizarea titlului preferabil, ci se impune verificarea titlurilor în conformitate cu prevederile legilor în materie funciară sub imperiul cărora au fost ele emise. Tribunalul a stabilit astfel că potrivit articolului 2 alineatul 1 din Legea nr. 1 din 2000, articol modificat prin Legea nr. 247 din 2005, se exceptează dreptul la reconstituire pe vechile amplasamente a terenurilor atribuite foştilor proprietari cu respectarea prevederilor Legii nr. 18 din 1991 pentru care s-au eliberat titluri de proprietate sau procese-verbale de punere în posesie. Astfel, a reţinut tribunalul, reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente numai dacă acestea nu au fost atribuite în mod legal altor persoane. Cât priveşte terenul în litigiu, tribunalul a stabilit că reconstituirea dreptului de proprietate al reclamanţilor s-a făcut fără stabilirea vreunui amplasament, condiţii în care ei nu pot pretinde de la pârâtul ŢPG suprafaţa de 2,7361 hectare, cu identificarea cadastrală arătată.

Fără a anticipa cu privire la soluţia ce va fi dată în dosarul nr. …, instanţa apreciază că argumentele tribunalului, menţionate la paragraful anterior, pledează şi pentru respingerea cererii reclamanţilor privind anularea parţială a titlului de proprietate al pârâtului ŢPG, în situaţia în care se va dovedi că amplasamentul oferit acestuia s-a făcut cu respectarea prevederilor legale, chiar daca o parte din acest amplasament se identifică cu cel cu care autorului pârâţilor apărea înscris în cartea funciară.

Iată cum aparenţa de drept, contrar susţinerilor reclamanţilor, nu le este favorabilă, ea indicând faptul că terenul în discuţie aparţine pârâtului ŢPG, condiţii în care instanţa va respinge cererea de ordonanţă preşedinţială.

Cu privire la cheltuielile de judecată, instanţa reţine că pârâtul ŢPG a efectuat în cauză astfel de cheltuieli în sumă de 300 de lei reprezentând onorariu avocat, potrivit chitanţei depuse la dosar (fila 26) pe care reclamanţii, în calitate de părţi care au pierdut procesul, vor fi obligaţi să le suporte în conformitate cu dispoziţiile articolului 453 din Codul de procedura civilă.