Fond funciar

Sentinţă civilă 813 din 22.09.2015


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA COSTEŞTI

SENTINŢA CIVILĂ NR.  Nr. 813/2015

Şedinţa publică de la 22 Septembrie 2015

Pe rol, soluţIarea cererii de chemare în judecată formulată de revizuent D GH., în calitate de primar al comunei Lunca Corbului în contradictoriu cu intimaţii O I, R C, O F, I D, I V, COMISIA  LOCALA DE FOND FUNCIAR LUNCA CORBULUI LG18/91 şi COMISIA  JUDETEANA DE FOND FUNCIAR ARGEŞ LG18/91, având ca obiect revizuire- fond funciar

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, instanţa reţine următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Costeşti la data de 06 ianuarie 2015, sub nr. 17/214/2015, revizuentul D GH. a solicitat, în contradictoriu cu intimaţii O I, R C, O F, I D, I V, COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR LUNCA CORBULUI ŞI COMISIA JUDEŢEANĂ DE FOND FUNCIAR ARGEŞ, revizuirea Sentinţei civile nr.379, pronunţată de Judecătoria Costeşti la data de 11 martie 2013, în dosarul nr.409/214/2012.

În motivarea cererii, revizuentul a arătat că prin sentinţa recurată, instanţa a reţinut că suprafaţa de teren de 0,07 ha, în punctul „grădini” se suprapune cu terenul în suprafaţă de 2.416 mp, care face parte din suprafaţa de 8.200 mp dobândită de autorii intimaţilor, în anii 1946 şi 1947, prin contracte de vânzare-cumpărare, iar autorii I C şi I I s-au înscris în CAP în anul 1962 cu întreaga suprafaţă de 8.200 mp în punctul „grădini”. Ulterior, în anul 1992, autoarea I Ileana a fost validată pentru reconstituirea dreptului de proprietate pe cele două suprafeţe de teren, iar instanţa a reţinut că „în mod corect” a fost pusă în posesie pe vechiul amplasament, prin procesul-verbal nr.139/31.05.2002. De asemenea, revizuentul a precizat că instanţa a reţinut, prin Sentinţa civilă nr.173/15.02.2010, că intimata Comisia Locală de Fond Funciar Lunca Corbului a confirmat că suprafaţa de 0,07 ha în punctul „grădini” din registrul agricol al autorilor intimaţilor este cea pe care se află construcţia imobilului proprietatea S.C. Avisa SRL. Revizuentul a mai menţIat că aproximativ cu două săptămâni înainte de redactarea cererii de chemare în judecată care face obiectul prezentului dosar, „OCPI Argeş a solicitat primăriilor să le fie emisă o schiţă cadastrală cu inventarierea tuturor terenurilor”, astfel că s-ar fi descoperit faptul că cele două terenuri nu se suprapun 

În drept, cererea de revizuire a fost întemeiată pe prevederile art.322 pct.5 din Codul de procedură civilă de la 1865.

În dovedirea cererii, petentul a depus următoarele înscrisuri: raport de expertiză tehnică judiciară (f.5-8), extras din registrul de transcripţiuni (f.9) şi extras din registrul agricol (f.10).

Cererea de revizuire împotrivaunei hotărâri având ca obiect fond funciar nu presupune achitarea vreunei taxe de timbru, în temeiul art.28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

Intimaţii R C, O F, I D şi I V au formulat, în termen legal, întâmpinare (f.31-34), prin care au solicitat respingerea cererii de revizuire, în principal ca inadmisibilă şi, în secundar ca neîntemeiată, deoarece sentinţa civilă nr.379/2013, a cărei revizuire se intenţIează, a rămas definitivă prin Decizia Civilă nr.661, pronunţată de Tribunalul Argeş la data de 17 martie 2014, fiind respins recursul declarat de reclamantul-revizuent, or, este cunoscut faptul că pot fi revizuite doar hotărârile judecătoreşti rămase definitive în instanţa de apel sau prin neapelare, precum şi cele date de o instanţă de recurs, atunci când evocă fondul. Intimaţii au arătat, de asemenea, că cererea nu se întemeiază nici pe prevederile art.322 pct.5 Cod proc.civ., deoarece acesta nu respectă condiţiile impuse de articolul de lege susmenţIat, respectiv, nu poate fi considerat un înscris nou şi nu are „rol determinant în stabilirea regimului juridic al celor două suprafeţe de teren..”. Totodată, a fost solicitată obligarea revizuentului la plata cheltuielilor de judecată.

Întâmpinarea nu a fost motivată în drept şi nu au fost propuse probe spre administrare.

Intimatul O I a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii de revizuire, în principal ca inadmisibilă şi, în secundar ca neîntemeiată, întrucât înscrisurile anexate la cererea de revizuire nu constituie înscrisuri noi, deoarece cu o minimă diligenţă le-ar fi putut obţine pe parcursul judecării primei cereri, iar raportul de expertiză tehnică extrajudiciară „nu are nici un fel de forţă probantă”; de asemenea, intimatul a precizat că înscrisurile invocate „nu atestă o altă situaţie de fapt decât cea cuprinsă în acte anterioare, ce au fost analizate cu ocazia judecării în fond”. Intimatul a mai invocat excepţia tardivităţii cererii de revizuire, în raport de înscrisul denumit raport de expertiză tehnică judiciară. Totodată, intimatul a invocat jurisprudenţa CEDO.

Întâmpinarea nu a fost motivată în drept.

În dovedirea cererii, intimatul a propus administrarea probei cu înscrisuri.

La termenul de judecată din data de 28 aprilie 2015, instanţa a dispus emiterea unei adrese către Tribunalul Argeş pentru a comunica la dosarul cauzei hotărârea la care se referă cererea de revizuire formulată în dosarul nr.5/109/2015.

La termenul de judecată din data de 19 mai 2015, instanţa a amânat judecarea cauzei la solicitarea părţilor, pentru lipsă de apărare.

La termenul de judecată din data de 16 iunie 2015, instanţa a revenit cu solicitarea formulată către Tribunalul Argeş.

Analizând actele şi lucrările dosarului, sub aspectul excepţiei autorităţii de lucru judecat, invocată din oficiu la termenul din data de 22 septembrie 2015, instanţa reţine următoarele:

În fapt, revizuentul a solicitat Judecătoriei Costeşti, la data de 06 ianuarie 2015, în contradictoriu cu intimaţii O I, R C, O F, I D, I V, Comisia Locală de Fond Funciar Lunca Corbului Şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar Argeş, revizuirea Sentinţei civile nr.379, pronunţată de Judecătoria Costeşti la data de 11 martie 2013, în dosarul nr.409/214/2012.

În urma demersurilor efectuate de Judecătoria Costeşti, a rezultat că pe rolul Tribunalului Argeş, Secţia Civilă a mai fost înregistrată o la data de 05 ianuarie 2015, o cerere de revizuire formulată de acelaşi revizuent, în contradictoriu cu intimaţii din prezenta cauză şi în plus, cu intimaţii S C S, C L C, S Virginia, împotriva Deciziei civile nr.661/17.03.2014 pronunţată de Tribunalul Argeş, în Dosarul nr.409/214/2012 (Dosarul nr.5/109/2015).

În ceea ce priveşte cererea de revizuire formulată la Tribunalul Argeş, această instanţă s-a pronunţat la data de 27 mai 2015, respingând în mod irevocabil cererea revizuentului.

În drept, cu titlu preliminar, având în vedere că la data de 15 februarie 2013 a intrat în vigoare noul Cod de procedură civilă, instanţa va face aplicarea legii în timp, având în vedere prevederile art.27 din actualul Cod de procedură civilă: „Hotărârile rămân supuse căilor de atac, motivelor şi termenelor prevăzute de legea sub care a început procesul.”. În acest sens, instanţa precizează că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile Codului de procedură civilă de la 1865.

Conform prevederilor art.1201 din  Codul civil de la 1864, „Este lucru judecat atunci când a doua cerere de chemare în judecată are acelaşi obiect, este întemeiată pe aceeaşi cauză şi este între aceleaşi părţi, făcută de ele şi în contra lor în aceeaşi calitate.”

În condiţiile 137 alin.(1) din Codul de Procedură Civilă de la 1865, „Instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură, precum  şi asupra celor de fond care fac de prisos, în totul sau în parte, cercetarea în fond a pricinii.”

Opinia instanţei

Cu referire la dispoziţiile legale susmenţIate, instanţa precizează faptul că, revizuentul a formulat două cereri de revizuire, pentru aceleaşi motive, împotriva a două hotărâri judecătoreşti, Sentinţa civilă nr.379 pronunţată de Judecătoria Costeşti la data de 11 martie 2013 şi Decizia Civilă nr.661 pronunţată de Tribunalul Argeş la data de 17martie 2014, care au fost înregistrate separat, făcând obiectul a două dosare: Dosarul nr.17/214/2015 (înregistrat la Judecătoria Costeşti) şi Dosarul nr. 5/109/2015 (înregistrat la Tribunalul Argeş).

Astfel, având în vedere prevederile art.1201 din Codul civil de la 1864., instanţa a invocat din oficiu excepţia autorităţii de lucru judecat, pe care, în conformitate cu dispoziţiile art.137 alin.(1) Cod proc.civ. o va analiza cu prioritate, fiind o excepţie de ordine publică, absolută şi peremptorie, tinzând la închiderea procesului.

Luând în considerare prevederile art.1201 din Codul civil de la 1864 (dispoziţii legale în vigoare potrivit art.230 lit. a din Legea nr. 71/2011), pentru a se putea pronunţa asupra excepţiei invocate din oficiu, instanţa va verifica existenţa triplei identităţi: părţi, obiect, cauză.

Cu privire la identitatea de părţi, instanţa arată că în ambele dosare figurează aceleaşi părţi având aceeaşi calitate, respectiv revizuentul D Gh., primar al comunei Lunca Corbului şi intimaţii O I, R C, O F, I D, I V, Comisia Locală de Fond Funciar Lunca Corbului Şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar Argeş; în plus, în dosarul aflat pe rolul Tribunalului Argeş, figurează şi intimaţii S C S, C L C, S Virginia.

Referitor la identitatea de obiect, instanţa observă că obiectul material este identic în cele două dosare, constând în suprafaţa de 0, 07 ha teren arabil situat în intravilanul comunei Lunca Corbului, punctul „la Brutărie” sau „La Grădini” inclusă în Titlul de proprietate nr.75504/14.06.1995 emis pe numele autoarei O Păuna, urmărindu-se anularea hotărârilor judecătoreşti pronunţate, prin care s-a tranşat litigiul declanşat cu privire la aceste aspecte.

Cauza la care se referă art.1201 din Codul civil de la 1864 are în vedere fundamentul cererii de revizuire raportat la situaţia de fapt descrisă; în cauză, instanţa precizează că în cele două dosare, cauza este identică şi constă în motivul de revizuire prevăzut de art.322 pct. 5 din Codul de procedură civilă de la 1865; de asemenea, înscrisurile care sunt invocate ca temei al revizuirii sunt identice.

Aşadar, revizuentul a utilizat calea extraordinară de atac a revizuirii, pentru a contesta pe de o parte, hotărârea judecătorească pronunţată în fond, la Judecătoria Costeşti, iar, pe de altă parte, hotărârea judecătorească prin care s-a soluţionat recursul la Tribunalul Argeş. Altfel spus, Sentinţa civilă nr.379/11 martie 2013, a rămas definitivă prin Decizia civilă nr.661/17.03.2014.

De asemenea, instanţa reţine că cererea de revizuire înregistrată la Tribunalul Argeş, sub nr.5/109/2015 a fost soluţIată irevocabil, la data de 27 mai 2015 (Decizia nr.463).

În concluzie, instanţa reţine că există triplă identitate (părţi, obiect cauză) în cele două cereri de revizuire, motiv pentru care urmează să admită excepţia autorităţii de lucru judecat.

Faţă de cele prezentate, instanţa consideră întemeiată excepţia invocată, respectiv excepţia autorităţii de lucru judecat invocată din oficiu, urmând a o admite şi astfel, va respinge cererea de revizuire formulată în prezenta cauză.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia autorităţii de lucru judecat, invocate din oficiu.

Respinge cererea de revizuire formulate împotriva Sentinţei Civile nr.379, pronunţate de Judecătoria Costeşti, la data de 11 martie 2012, în Dosarul nr.409/214/2012, de revizuentul D GH., în calitate de primar al com. Lunca Corbului judeţul  Argeş,  în contradictoriu cu intimaţii,  O I , R C, O F ,  I V şi I D,  COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR LUNCA CORBULUI, cu sediul în comuna Lunca Corbului, judeţul Argeş,  COMISIA JUDEŢEANĂ DE FOND FUNCIAR ARGEŞ, cu sediul în Piteşti, Piaţa  V. Milea, nr. 1, judeţul Argeş, pentru autoritate de lucru judecat.

Cu apel în 30 de zile de la comunicare,  care poate fi exercitat prin depunerea cererii la Judecătoria Costeşti.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 22.09.2015.

Jud.AS

Domenii speta