Redeschidere proces penal

Hotărâre 285 din 22.09.2015


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Rădăuţi la data de …2015, condamnatul Ţ. I. a solicitat redeschidere a procesului penal în care a fost judecat în lipsă.

În motivarea cererii, condamnatul a arătat că a fost plecat din ţară, de unde i-a telefonat şi i-a spus numitei Ţ. E. D. că după ce va lua primul salariu îi va trimite bani pentru pensia de întreţinere, însă aceasta, când a auzit că este în Italia, l-a ameninţat că dacă nu îi trimite banii, îi va arăta cine este, după care i-a intentat proces pentru pensie de întreţinere, însă el nu a primit nicio citaţie, motive pentru care solicită redeschiderea procesului.

Oral, în faţa instanţei, condamnatul a motivat cererea prin raportare la art. 466 C. procedură penală, arătând că a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru infracţiunea de abandon de familie.

În vederea soluţionării cererii, s-a dispus citarea părţilor din proces, a fost desemnat un apărător din oficiu pentru inculpatul, aflat în stare de deţinere şi s-a ataşat dosarul de fond, cu nr. ../2011 al Judecătoriei Rădăuţi.

Din analizând actelor şi lucrărilor dosarului, instanţa constată că petentul a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de familie, prev. de art. 305 al. 1 lit. c Cod penal, cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal, prin sentinţa penală nr. - din 12.01.2012 a Judecătoriei Rădăuţi, în dosarul nr. -/285/2011, rămasă definitivă prin nerecurare, sentinţa penală fiind comunicată prin afişare.

Întrucât nu a putut fi pus în executare mandatul de executare a pedepsei închisorii emis în baza sentinţei penale amintite anterior, condamnatul a fost pus în urmărire naţională şi internaţională, iar la data de 27 martie 2012 a fost emis mandatul european de arestare nr. -/2012 şi mandatul de urmărire internaţională cu acelaşi număr.

În urma acestor demersuri, la data de 6 aprilie 2015 condamnatul Ţ. I. a fost identificat şi arestat în Portugalia, iar la data de 22 aprilie 2015 a preluat de pe Aeroportul Lisabona, Portugalia şi depus, în aceeaşi zi, în Penitenciarul Rahova.

 Potrivit dispoziţiilor legale  incidente în materie, instanţa reţine următoarele:

Conform art. 466 din Codul de procedură penală  care reglementează redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate

„(1) Persoana condamnată definitiv care a fost judecată în lipsă poate solicita redeschiderea procesului penal în termen de o lună din ziua în care a luat cunoştinţă, prin orice notificare oficială, că s-a desfăşurat un proces penal împotriva sa.

(2) Este considerată judecată în lipsă persoana condamnată care nu a fost citată la proces şi nu a luat cunoştinţă în niciun alt mod oficial despre acesta, respectiv, deşi a avut cunoştinţă de proces, a lipsit în mod justificat de la judecarea cauzei şi nu a putut încunoştinţa instanţa. Nu se consideră judecată în lipsă persoana condamnată care şi-a desemnat un apărător ales ori un mandatar, dacă aceştia s-au prezentat oricând în cursul procesului, şi nici persoana care, după comunicarea, potrivit legii, a sentinţei de condamnare, nu a declarat apel, a renunţat la declararea lui ori şi-a retras apelul.

(3) Pentru persoana condamnată definitiv judecată în lipsă faţă de care un stat străin a dispus extrădarea sau predarea în baza mandatului european de arestare, termenul prevăzut la alin. (1) curge de la data la care, după aducerea în ţară, i-a fost comunicată hotărârea de condamnare.

(4) Procesul penal nu poate fi redeschis în cazul în care persoana condamnată a solicitat să fie judecată în lipsă.

(5) Dispoziţiile alineatelor precedente se aplică în mod corespunzător persoanei faţă de care s-a pronunţat o hotărâre de renunţare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei”.

Faţă de aceste dispoziţii legale, în cazul condamnatului petent fiind aplicabile dispoziţiile alin. 3, instanţa constată că acestuia nu i-a fost comunicată sentinţa penală 15 din 12.01.2012 a Judecătoriei Rădăuţi, în dosarul nr. -/285/2011, rămasă definitivă prin nerecurare, aşa cum rezultă din înscrisurile înaintate astăzi de către Penitenciarul Botoşani, unitate în posesia căreia se află documentaţia privind pe condamnat, astfel că nu se pune problema nerespectării termenului de o lună pentru formularea cererii de redeschidere a procesului penal.

Chiar dacă inculpatul nu a fost audiat în cursul urmăririi penale, nu a fost prezent şi audiat în cursul judecăţii, iar hotărârea de condamnare a fost comunicată prin afişare, astfel că situaţia condamnatului este acoperită de sintagma „ persoană judecată în lipsă”, instanţa reţine că redeschiderea procesului penal, în cazul judecăţii în lipsa persoanei condamnate, reprezintă o cale extraordinară de atac de retractare.

Conform dispoziţiilor din Noul Cod de procedură penală şi dispoziţiilor art. 92 din Legea 302/2004, potrivit cărora atunci când  din lucrările dosarului rezultă că persoanei condamnate nu i s-a înmânat personal hotărârea de condamnare, instanţa emitentă informează autoritatea judiciară de executare că:

a). în termen de 10 zile de la primire, după caz,  în centrele de reţinere şi arestare preventivă…, sau în penitenciar a persoanei predate, hotărârea de condamnare  va fi comunicată personal acesteia, în condiţiile Codului de procedură penală;

b). la momentul înmânării hotărârii de condamnare, persoanei predate i se va aduce la cunoştinţă că are dreptul,  după caz:

- la exercitarea unei căi de atac, potrivit Codului de procedură penală, sau

- la rejudecarea cauzei, potrivit Codului de procedură penală”.

Din aceste dispoziţii se  desprind  condiţiile pentru redeschiderea procesului penal, respectiv:

a). existenţa unei hotărâri definitive  prin care s-a soluţionat fondul cauzei. Apreciem că este vorba  de hotărâri rămase definitive în faţa instanţei de apel, ca urmare a soluţionării apelului ( declarat de procuror, persoana vătămată sau celelalte părţi ori chiar de inculpatul condamnat, care , deşi a avut cunoştinţă de proces, a lipsit în mod justificat de la judecarea cauzei şi nu a putut încunoştinţa instanţa).

Cererea de redeschidere a procesului penal nu poate fi admisă în cazul în care sentinţa de condamnare a rămas definitivă prin neapelare sau prin retragerea apelului, întrucât potrivit art. 466 alin. 2, teza a II- a N.C.P. nu se consideră judecată în lipsă persoana condamnată care, după comunicare, potrivit legii, a sentinţei de condamnare, nu a declarat apel sau a renunţat la declararea lui ori şi-a retras apelul. Cu alte cuvinte cererea de redeschidere a procesului penal, ca şi calea de atac a recursului în casaţie, nu poate fi declarată omisso medio.

Astfel, inculpatul judecat în lipsă, care nu a folosit calea apelului, care şi-a retras apelul sau care a exercitat tardiv calea de atac a apelului ori a renunţat la apel, poate formula  cerere de redeschidere a procesului penal, pentru rejudecarea apelului, dacă prin decizia pronunţată în apel a fost modificată soluţia din sentinţă şi numai cu privire la această modificarea.

Dacă însă sentinţa de condamnarea nu a fost comunicată inculpatului potrivit legii, acesta are deschisă calea de atac a apelului, drept cale ordinară de atac, sentinţa  pronunţată nefiind definitivă.

Aşadar, având în vedere prevederile legale în materie, instanţa apreciază că în condiţiile în care petentul are deschisă calea  ordinară apelului, nu poate  formula o cerere de  redeschiderea procesului penal, care reprezintă o cale extraordinară de atac.

De altfel, prin sentinţa penală nr. - din data de 30 iunie 2015 a Judecătoriei Rădăuţi a fost respinsă, pentru aceleaşi considerente, o altă cerere de redeschidere a procesului penal formulată de condamnat.

Or, potrivit art.. 469, cu ocazia judecării cererii de redeschidere a procesului, instanţa, ascultând concluziile procurorului, ale părţilor şi ale subiecţilor procesuali principali, examinează dacă:

a) cererea a fost formulată în termen şi de către o persoană dintre cele prevăzute la art. 466;

b) au fost invocate temeiuri legale pentru redeschiderea procesului penal;

c) motivele în baza cărora este formulată cererea nu au fost prezentate într-o cerere anterioară de redeschidere a procesului penal, care a fost judecată definitiv.

În cazul de faţă, condamnatul a reiterat cererea de redeschidere a procesului penal, pentru aceleaşi motive şi fără să fi formulat apel împotriva hotărârii de condamnare.

Din toate aceste motive,  în baza art. 469 alin. 4 C.p.p., rap. la art. 466 C.p.p.,  instanţa consideră că cererea nu este admisibilă în principiu, astfel că va respinge ca inadmisibilă cererea formulată  de condamnatul Ţ. I. de redeschidere a procesului penal ce a format obiectul dosarului nr. -/285/2011, în care s-a pronunţat sentinţa penală nr. - din 12.01.2012 a Judecătoriei Rădăuţi, definitivă prin nerecurare.

În baza art. 275 alin.2 Cod proc. penală, condamnatul va fi obligat să plătească statului suma de 100 lei,  cu titlu de cheltuieli judiciare.

Suma de 200 lei, reprezentând onorariu avocat oficiu T. G.,  va fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei.