Proprietate privata asupra terenului

Sentinţă civilă 59/2014 din 19.02.2014


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 1048/829/2013 din data de 27.08.2013, reclamanta Comisia Locală __ de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a chemat în judecată pârâtele Ş. M., B.M. şi Comisia Judeţeană ___ de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea titlului de proprietate nr. ___/1995 pentru suprafaţa de 10.000 mp teren arabil din comuna ___, sola 44 (fostul izlaz comunal).

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că numitului Ş.N. N., autorul pârâtelor Ş. M. şi B.M., i s-a validat iniţial dreptul pentru un amplasament aflat pe raza Comunei Podu Turcului; deoarece vechiul amplasament se afla în anul 1991 în perimetrul şi posesia SC Multiprod SA Sascut (fostul IAS Podu Turcului), nu s-a acceptat punerea în posesie în perimetrul acestei societăţi; prin HCJ nr. 5530/2000 s-a dispus preluarea suprafeţei de 227,53 ha teren de la SC Multiprod SA şi punerea acestui teren la dispoziţia Comisiei Locale Podu Turcului; prin aceeaşi hotărâre s-a dispus modificarea titlului de proprietate nr. ___1995 în care era inclus un teren din comuna ___ şi revenirea la validarea iniţială din Comuna ___; Ş.N.N. a fost pus în posesia terenului în anul 2000 de către Comisia Locală ___, terenul fiind şi în prezent în posesia moştenitorilor acestuia; pentru terenul din Comuna ___ i s-a eliberat titlul de proprietate nr. ___; prin urmare, numitului Ş.N. N. i s-au eliberat două titluri de proprietate, valabil fiind însă numai cel ce are ca amplasament un teren din Comuna ___.

În drept au fost invocate prevederile art. III lit. a din Legea nr. 169/1997.

Cererea este scutită de plata taxei de timbru în temeiul art. 29 alin. 2 din O.U.G. nr. 80/2013.

Ulterior, la data de 04.11.2013, reclamanta şi-a completat cererea, în sensul că a chemat în judecată şi pârâta Comisia Locală ___ de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Pârâta Comisia Judeţeană Bacău de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a formulat întâmpinare prin care a susţinut că nu se află în culpă procesuală, întrucât a emis cele două titluri de proprietate pe baza documentaţiilor înaintate de către comisiile locale din comunele ___ şi ___., eventualele inadvertenţe referitoare la situaţia de fapt din teren neputându-i fi imputate.

Pârâtele Ş.M., B.M. şi Comisia Locală ___ de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor nu au formulat întâmpinare pentru a îşi exprima punctul de vedere.

Comisia Judeţeană ___ şi Comisia Locală ___ au trimis la dosar documentaţia ce a stat la baza eliberării titlurilor de proprietate.

Din oficiu instanţa a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Comisia Locală ___ de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Analizând înscrisurile aflate la dosar, instanţa reţine următoarele:

Ş.N.N. a solicitat în anul 1991 reconstituirea dreptului său de proprietate asupra terenurilor. Deşi petentul avea domiciliul pe raza Comunei __, unul dintre terenurile pe care le-a avut în proprietate anterior colectivizării se găsea pe raza Comunei __, doar că în anul 1991 acel teren nu se afla la dispoziţia comisiei locale, făcând parte din perimetrul fostului I.A.S. Podu Turcului (denumit ulterior SC Multiprod SA Sascut).

Din acest motiv, pentru a fi totuşi soluţionată integral cererea de reconstituire formulată de Ş.N. N., i s-a acordat în compensare un alt teren cu aceeaşi suprafaţă, dar amplasat pe raza comunei ___, sens în care a fost eliberat pe numele acestuia titlul de proprietate nr. ___/1995, în care a fost inclus şi terenul extravilan arabil în suprafaţă de 10.000 mp din T 44 P 1253/2, învecinat cu Bucur Constantin la nord, cu HC 1087 la est, cu Vitoreanu Ion la sud şi cu DE1271 la vest.

Ş.N.N. (Nicolai) a decedat la data de 20.06.2012, lăsând ca moştenitori pârâtele Ş.M. (soţie supravieţuitoare) şi B.M.(fiică).

Situaţia regăsirii vechiului amplasament al terenului deţinut anterior colectivizării în perimetrul I.A.S. Podu Turcului a afectat mai mulţi locuitori ai comunei ___, aceştia insistând să le fie retrocedat terenul pe amplasamentul vechi, fiind nemulţumiţi de atribuirea unui alt teren în compensare. Unii locuitori chiar au ocupat în fapt vechile amplasamente, deoarece terenul atribuit pe raza Comunei ___ se află pe locul fostului izlaz comunal, iar ceilalţi cetăţeni ai comunei îi împiedică să îl folosească.

Situaţia a fost adusă la cunoştinţa Comisiei Judeţene ___ de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, care pentru rezolvarea litigiului a emis hotărârea nr. ___/08.03.2000 prin care s-a dispus preluarea a 227,53 ha teren de la SC Multiprod SA şi punerea acestui teren la dispoziţia Comisiei Locale ___, în scopul reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor pe fostul amplasament pentru mai mulţi locuitori ai comunei ___, printre care şi Ş.N.. Astfel, în anexa nr. 4 a hotărârii nr. 5530/08.03.2000, la poziţia 4 figurează defunctul Ş. N. N., referitor la care s-a decis modificarea titlului de proprietate nr. ___/1995 pentru suprafaţa de 10.000 mp teren, ca urmare a diminuării validării pe raza Comunei --- şi a revenirii la validarea iniţială pe raza Comunei ___.

Pe parcursul desfăşurării situaţiei conflictuale dintre locuitorii Comunei ___ şi comisiile de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a fost emis pe numele lui Ş. N. titlul de proprietate nr. ___ pentru terenul vii extravilan în suprafaţă de 10.000 mp din T 15 P 387/35 amplasat pe raza Comunei ___, despre care reclamanta afirmă că reprezintă tocmai vechiul amplasament al autorului Ş.N. N., afirmaţie ce nu a fost contrazisă de pârâte.

Potrivit art. III alin. 1 lit. a şi d din Legea nr. 169/1997, sunt lovite de nulitate absolută, potrivit legislaţiei civile aplicabile la data încheierii actului juridic, actele emise cu încălcarea prevederilor Legii nr. 18/1991, ale Legii nr. 1/2000 şi ale Legii nr. 169/1997, cum sunt actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate în favoarea persoanelor care nu erau îndreptăţite potrivit legii la astfel de reconstituiri sau constituire, ori cum sunt actele de constituire a dreptului de proprietate pe terenurile agricole constituite ca izlaz comunal.

Instanţa constată că aceste prevederi legale sunt aplicabile în speţă, întrucât moştenitorilor lui Ş.N.N. li s-a reconstituit în mod eronat dreptul de proprietate asupra unei suprafeţe duble de teren faţă de cea la care erau îndreptăţiţi (în concret li s-a reconstituit dreptul asupra a 10.000 mp teren din T 44 P 1253/2 din Comuna ___ şi asupra a 10.000 mp teren din T 15 P 387/35 din Comuna ___, deşi anterior colectivizării au avut în proprietate doar un hectar teren pe raza Comunei ___, dar şi întrucât terenul de pe raza Comunei ___ unde li s-a atribuit teren prin titlul de proprietate nr. ___/1995 se găseşte pe izlazul comunal.

Sancţiunea este nulitatea absolută a actului emis cu încălcarea prevederilor legale, motiv pentru care instanţa va admite cererea formulată de reclamanta Comisia Locală ___ de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor în contradictoriu cu pârâtele Ş.M., B. M. şi Comisia Judeţeană ___ de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, anulând titlul de proprietate nr. ___/1995 eliberat lui Ş.N. N., în ceea ce priveşte terenul extravilan arabil în suprafaţă de 10.000 mp amplasat în T 44 P 1253/2 din comuna ___.

Pentru a hotărî astfel, instanţa ţine cont şi de aspectul că pentru terenul din T 44 P 1253/2 nu a fost întocmită documentaţie cadastrală, deci nici carte funciară, potrivit certificatului nr. 9818/10.09.2013 emis de O.C.P.I. Bacău, nefiind piedici care ar afecta dreptul altor persoane.

Instanţa mai constată că pârâta Comisia Locală Podu Turcului de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor nu a întocmit niciunul dintre actele ce au stat la baza emiterii titlului de proprietate nr. ___/1995 aflat în litigiu, iar practic prezentul litigiu nu afectează în niciun mod drepturile şi interesele acestei comisii, câtă vreme terenul de 10.000 mp din T 44 P 1253/2 se află în Comuna ___, iar nu în Comuna ___ , atribuţiile pârâtei fiind limitate numai la raza teritorială a Comunei ___, unde îşi desfăşoară activitatea.

Calitatea procesuală presupune existenţa unei identităţi între persoana chemată în judecată şi cea care este subiect pasiv în raportul juridic dedus judecăţii. Având în vedere că această identitate nu se regăseşte în speţă referitor la pârâta Comisia Locală ___, instanţa va admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a acestei pârâte şi, pe cale de consecinţă, va respinge cererea formulată de reclamanta Comisia Locală ___ de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor în contradictoriu cu pârâta Comisia Locală ___ de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Comisia Locală ___ de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Respinge cererea formulată de reclamanta Comisia Locală ___ de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor în contradictoriu cu pârâta Comisia Locală ___ de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

Admite cererea formulată de reclamanta Comisia Locală ___ de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor în contradictoriu cu pârâtele Ş. M., CNP ___, B.M., CNP __, şi Comisia Judeţeană __ de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Anulează titlul de proprietate nr. __/1995 eliberat numitului Ş.N. N. în ceea ce priveşte terenul extravilan arabil în suprafaţă de 10.000 mp amplasat în T 44 P 1253/2 din comuna Glăvăneşti, învecinat cu Bucur Constantin la nord, cu HC 1087 la est, cu Vitoreanu Ion la sud şi cu DE1271 la vest.