Pretenţii

Sentinţă civilă 132/2014 din 01.09.2014


Cod operator: 2443

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA A II-A CIVILĂ

Sentinţa nr. 132/2014

Şedinţa publică de la 01 Septembrie 2014

Completul compus din:

PREŞEDINTE ………………..

Grefier ……………..

Pe rol fiind judecarea cererii formulată de reclamantul NG, împotriva pârâtei SC …………….. SA, având ca obiect pretenţii.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns reclamantul …………..şi procurator DL şi consilier juridic PA, pentru  pârâta SC…………….. SA.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă,  reclamantul a depus la dosar concluzii scrise după care constatând cererea în stare de judecată, s-a acordat cuvântul cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale active invocată de pârâtă,

Consilier juridic PA a solicitat admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale active, având în vedere că imobilul nu se mai află în proprietatea reclamantului, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea acţiunii.

Reclamantul NG, reprezentat prin procurator DLă, a solicitat respingerea excepţiei invocată de pârâtă,la dosar există un certificat emis de Primărie, titular fiind petentul, iar pe fond solicită admiterea acţiunii.

TRIBUNALUL,

Asupra cauzei de faţă;

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei ………. la data de 10.01.2014,  sub număr de dosar ……….. , reclamantul  NG  a chemat în judecată pârâta SC ……….. SA pentru ca, prin hotărârea ce se va pronunţa , să fie obligată pârâta la plata daunelor morale în cuantum de 10.000.000 (zece milioane lei ron)pentru daune (sute de zile)aduse sănătăţii, demnităţii, onoarei şi reputaţiei şi familiei sale prin întreruperea ilegală a furnizării energiei electrice către atelierul electric şi însuşirea abuzivă a contractului de furnizare a energiei electrice.

În motivare, reclamantul a arătat că, familia sa deţine un imobil în Municipiul ………., zona bloc G4 - înregistrat la SC ……. SA - Str. …………. nr. 1, imobilul care cuprinde printre altele şi un atelier electric, branşat pe cheltuiala familiei în urmă cu 14 ani la reţeaua de furnizare a energiei electrice trifazică cu contract distinct de furnizare a energiei electrice .

În data de 29 ianuarie 2013, intimata sub pretextul că face o verificare a aparatelor de măsurare a energiei electrice l-a  debranşat de la reţeaua trifazică atelierul electric, doar pe baza unui bon mişcare contor,formulând două notificări către intimată înregistrate la nr.RO 40/60010613315 /02.10.2013 şi RO 40/60010970889/20.11.2013, prin care a solicitat repunerea în funcţiune a instalaţiilor electrice trifazice ale atelierului electric .Ulterior, i s-a răspuns la ambele notificări că, a fost preluat contractul de furnizare a energiei electrice şi întreruptă alimentarea pentru motivul că nu mai este proprietarul imobilului şi astfel au fost refuzate cererile de repunere în funcţiune a instalaţiilor electrice trifazice .

Potrivit  adeverinţei emisă de Serviciul de Taxe şi Impozite al Primăriei ………., familia reclamantului plăteşte impozit pe aceste bunuri, iar motivul real al debranşării atelierului electric de la reţeaua trifazică îl constituie răzbunarea intimatei pe familia sa, pe motivul că în toamna anului 2012, a contestat în instanţă, dosar nr……./2012 mai multe facturi de energie electrică emise eronat pentru locuinţa mea situată în Str……, Municipiul …………, fiind nevoită să storneze facturi de 530,66 lei , pe baza cărora s-au emis eronat 5 (cinci) preavize de debranşare a locuinţei mele .Mai susţine reclamantul că, la 13 zile de la debranşarea atelierului electric, intimata a debranşat din nou pentru a şasea oară locuinţa din Strada ………. …, Municipiul ………, pe baza unui preaviz format din facturi plătite, stornate şi neînregistrate contabil, precizare distinctă a Tribunalului Gorj - Secţia Comercială, prin Decizia nr.133 pronunţată în şedinţa din 15.04.2013 prin care i-au fost acordate daune de 5.000 lei.

Că, întreaga  familie a suportat un prejudiciu moral de intensitate extremă, constând în suferinţa morală extremă pe care a trebuit să o suporte sute de zile datorită abuzurilor în formă continuată comise de către intimata care în loc să diminueze suferinţele psihice, mai mult le-a amplificat.Intimata a folosit regim discreţionar ,monopol,şantaj, înşelăciune, hărţuire ,intimidare (folosind firma de recuperări SC ……….. SRL -prin asociere formând un grup de presiune) degradare umană maximă, igienă precară, stres accentuat de intensitate extremă,debranşare pe timp de iarnă,frig, întuneric ,toxiinfecţii alimentare pe timpul verii când produsele alimentare se alterau de la o oră la alta, boli digestive ,scăderea randamentului la locurile de muncă şi al copiilor la şcoală, izolarea faţă de mijloacele de informare (telefon - calculator ) izolarea faţă de comunitate în special de sărbătorile Paştelui, înfometare, distrugerea repetată a alimentelor conservate pentru iarnă, cheltuieli suplimentare care au afectat bugetul familiei, cu hrană rece , cu haine în plus, cheltuieli cu iluminatul empiric, degradarea locuinţei prin afumare ,apariţia şi dezvoltarea insectelor dăunătoare , ameninţări repetate cu executarea silită, cu efecte juridice, restrângerea unor drepturi.A mai arătat că, alte consecinţe ale acţiunilor intimatei au fost apariţia şi dezvoltarea unor boli ce au alterat ireversibil starea de sănătate precum : depresia organică severă,tulburări de personalitate , stări de psihoză si nervozitate,disconfort extrem , nelinişte, teamă de întuneric etc, cheltuieli suplimentare suportate de bugetul familiei cu spitalizarea şi cumpărarea medicamentelor, lunar.

SC ………… reprezintă un real pericol pentru consumatorul de energie electrică. deşi recunoaşte gravele erori comise - refuză să le îndrepte  deşi s-au stornat 7 (şapte)facturi după debranşare, tot familia suportă pedeapsa întreruperii furnizării energiei electrice de câteva sute de zile , este supusă în continuare unui comportament discreţionar.

Prin debranşarea abuzivă a atelierului electric, în data de 29 ianuarie 2013, intimata a suplimentat traumele psihice şi suferinţele morale pe care a trebuit să le suporte familia mea, a încălcat grav prevederile lg.677/2001 privind dreptul la informare, opoziţie,dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a invocat  lipsa competentei materiale si teritoriale a Judecătoriei Motru, raportat la prevederile art. 94 lit. j coroborat cu art. 107 alin. 1 din Noul Cod de procedură e civila, care stipulează foarte clar „Cererea de chemare in judecata se introduce la instanţa în a cărei circumscripţie domiciliază sau îşi are sediul pârâtul..." şi cererile evaluabile in bani pana la 200.000 lei inclusiv sunt de competent judecătoriilor, ori sediul nostru este in ……….., str. ………, nr. 2, sens in care competenta teritoriala privind soluţionarea prezentei spete aparţine Tribunalului Dolj.

A mai arătat pârâta că, potrivit  art. 2 alin.1A2 din Lg. 192/2006, instanţa urmează a  respinge cererea de chemare în  judecată ca inadmisibilă în caz de neîndeplinire de către reclamant a obligaţiei de a participa la sedinţa de informare privind medierea, anterior introducerii cererii de chemare în judecată, sau după  declanşarea procesului până la termenul dat de instanţă în acest scop. Că, întrucât nu s-au respectat prevederile privind medierea, cererea este prematur introdusă , şi pe cale de consecinţă se impune respingerea sa ca inadmisibila.

A arătat pârâta că societatea  are incheiat contract de furnizare a energiei electrice, pentru imobilul din loc. ……….., str…………., nr. 1, jud. Gorj, cu GFN iar cu NG are contract in aceeaşi locaţie, dar pentru un alt imobil.

La data de 18.02.2013, in baza titlului de proprietate din 21.09.2012, emis de BNP ………., pentru imobilul situat in localitatea loc………., str. ……….., nr. 1, jud. Gorj, incheiat Contractul de furnizare a energiei electrice la consumatorii casnici cu numitul GFN.Având in vedere ca la data prezenta imobilul in cauza nu se mai afla in proprietatea reclamantului, iar titularul contractului de furnizare a energiei electrice încheiat cu societatea este numitul GFN, reclamantul nu mai are calitate procesuala activa in prezenta cauza, iar pe cale de consecinţa solicitam admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale active si respingerea cererii formulate

 Pe fondul cauzei a arătat că ,  în  baza titlului de proprietate din JL09.2O12, emis de BNP ……….., d-ul GFN a întreprins demersurile necesare in vederea preluării contractului de furnizare a energiei electrice intru imobilul situat in loc. …….., str. ……….., nr. 1, jud. Gorj. j In acest sens, in data de 18.02.2013, pentru imobilul menţionat, a fost incheiat contractul de furnizare a energiei electrice la consumatorii casnici nr. M/1/0050175568 cu GFN.

În urma dovezii faptului ca numitul  GFN a devenit proprietarul nobilului din localitatea loc. ……….., str. ………., nr. 1, jud. Gorj, aceasta a solicitat preluarea contractului de furnizare anterior care era pe numele de NG, astfel neexistând o reziliere implicită a vechiului contract ci o preluare a acestuia.Fiind o preluare de contract, in calitate de nou proprietar, rezultă  si din faptul ca la imobilul respectiv la data preluării nu s-a realizat nici o codificare de natura tehnica, imobilul respectiv având in continuare acelaşi grup de măsura si aceeaşi instalaţie de alimentare.De altfel, reclamantul nu face dovada cu nici un document legal ca ar avea vreun drept locativ asupra imobilului respectiv, adeverinţa emisa de Primăria Motru evidenţiind care este imobilul in cauza, mai ales ca reclamantul mai are un alt imobil în vecinătate care este alimentat cu energie electrică.

În urma deplasării reprezentanţilor operatorului de distribuţie in teren la imobilele

în cauză, a rezultat că imobilul reclamantului, care se afla in vecinătatea imobilului din loc.

………, str. …………., nr. …., jud. Gorj, este alimentat printr-un alt record aşa cum

rezultă si din schiţa cu amplasamentul locului de consum 50175568 GDN(BP:90713094).

GFN a cumpărat imobilul din loc. …………, str. …………, nr. 1, jud. Gorj de la DMMO si DID, care cumpăraseră acest imobil in 23.09.1999 de la NG si NE, fără însa să se solicite schimbarea titularului .

Că,  vânzarea imobilului respectiv a presupus inclusiv vânzarea instalaţiei anterioare a imobilului iar in ceea ce priveşte instalaţia de alimentare a energiei electrice a arătat că aceasta aparţine operatorului de reţea, delimitarea dintre instalaţiile sumatorului fata de instalaţiile operatorului de reţea făcându-se la bornele de ieşire contor.

Deci, nu se poate susţine ca reclamantul ar fi proprietarul instalaţiei de racordare, in condiţiile in care delimitarea patrimoniala a instalaţiilor electrice se face la lamele de ieşire din contor iar u element esenţial este faptul ca fiind o preluare a locului de consum , nu a existat niciodată o întrerupere a furnizării energiei electrice la acest loc de consum, astfel încât daca ar fi fost in continuare posesorul imobilului respectiv ar fi rezultat ca ar fi beneficiat in continuare de energie electrică.

Referitor la cuantumul daunelor morale, pârâta susţine că acestea nu sunt dovedite atât în ceea ce priveşte materialitatea lor cât şi în ce priveşte întinderea.

Prin sentinţa nr.538 din 31.03.2014, Judecătoria …………. a admite excepţia  necompetenţei materiale a Judecătoriei Motru invocată de pârâtă şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei civile formulată de reclamantul NG , în contradictoriu cu pârâta SC ……….., la  Tribunalului Gorj - Secţia II Civilă.

Pentru a pronunţa această sentinţă, judecătoria a reţinut că, potrivit disp. art.94 alin. 1, lit.j C.proc. civ.  judecătoriile judecă  orice alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 200.000 lei inclusiv, indiferent de calitatea  părţilor, profesionişti sau  neprofesionişti.

Cum, reclamantul prin cererea precizată a solicitat obligarea pârâtei la plata de daune morale în cuantum de 15 000 000  lei RON , instanţa a constatat că, competenţa materială  de soluţionare a cauzei revine Tribunalului Gorj – Secţia a II – Civilă.

Faţă de acestea, instanţa a admis excepţia necompetenţei materiale  a  Judecătoriei Motru invocată de pârâtă şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei la Tribunalului Gorj - Secţia II Civilă, , cauza fiind înregistrată sub nr………….,  cu prim termen de judecată la data de 12 mai 2014.

Tribunalul, analizând actele şi lucrările dosarului de faţă, va admite excepţia lipsei calităţii procesuale active, invocată de pârâtă şi va respinge acţiunea formulată de reclamant, având în vedere următoarea motivare:

Din înscrisurile aflate la dosarul cauzei rezultă că reclamantul din prezenta cauză, NG şi soţia sa, în calitate de vânzători, au încheiat contractul de vânzare-cumpărare nr. 673/23.09.1999 la BNP CC  din ……….., judeţul Mehedinţi,  cu  DMO, în calitate de cumpărător, având ca obiect suprafaţa de teren construită de 38,54 mp şi suprafaţa de teren aferentă construcţiei de 6 mp – în total 44,54 mp, situată în intravilanul oraşului Motru, lângă T…locală Motru, cu vecini la est şi sud SC ……….. SA Motru, vest NG şi la nord T… locală Motru, ÎMPREUNĂ CU ATELIERUL DE ÎNTREŢINERE format  din una încăpere, construit din plăci de azbociment şi pal, acoperit cu plăci de azbociment, cu instalaţie electrică situat pe terenul descris – filele 45-46 din dosarul nr. ………….. al Judecătoriei Motru;.

Ulterior, potrivit contractului de vânzare-cumpărare nr.  2393/21 septembrie 2012, încheiat la BNP …………., numitul DMO şi DFD, au vândut către GFN căsătorit cu GMP, suprafaţa de 45 mp teren curţi-construcţii din documentaţia cadastrală împreună cu construcţia C1 cu suprafaţa construită la sol de 39 mp situată pe terenul curţi construcţii, imobile dobândite prin contractul de vânzare cumpărare nr. 673/23.09.1999 la BNP CC  cu sediul în ………, judeţul Mehedinţi – filele 47-50 din dosarul nr. ………… al Judecătoriei ……..

Potrivit contractului de furnizare  a energiei electrice la consumatori casnici nr. M/1/0050175568/18.02.2013 – filele 52-58 din dosarul nr. …/2014,  părţi ale contractului sunt SC ………. şi GFN, locul de consum fiind ATELIER ELECTRIC din  ……….., str. ………, judeţul Gorj.

În atare situaţie, instanţa reţine că pentru imobilul în cauză, aşa cum este descris în actele de vânzare-cumpărare, reclamantul nu mai face dovada dreptului său de proprietate, astfel încât acesta nu mai justifică în sensul legii calitatea procesuală activă, între noul proprietar GFN şi pârâta din cauza pe rol, având loc o preluare a contractului de furnizare a energiei electrice – locul de consum ATELIER fiind identificat sub nr. 50175568, considerente în baza cărora va admite excepţia lipsei calităţii procesuale active şi va respinge acţiunea.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale active, invocată de pârâtă.

Respinge acţiunea formulată de reclamantul NG , domiciliat în  Municipiul …………., str. ………. …, jud. Gorj, în contradictoriu cu pârâta SC ………….SA cu sediul în Mun. ……….., str. ……….., ., jud. Dolj.

Cu apel.

Pronunţată în şedinţa publică de la 01 Septembrie 2014, la Tribunalul Gorj. 

Judecător sindic,

Grefier,

A/A

EX.4/17.09.2014