Pretenţii

Sentinţă civilă 3477/2014 din 30.10.2014


Dosar nr.

Cod operator: 2443

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Sentinta  Nr.

 Şedinţa publică de la 30 Octombrie 2014

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Asistent  judiciar

Asistent  judiciar

Grefier

Pe rol fiind  judecarea acţiunii formulată de reclamantul F G. D, în contradictoriu cu pârâta C J  P şi C NP având ca obiect pretenţii.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns reclamantul şi consilier juridic C V pentru pârâte.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, nemaifiind alte cereri de formulat şi probe de administrat, constatând cauza în stare de judecată, instanţa a reţinut cauza spre soluţionare şi a acordat cuvântul părţilor .

Reclamantul F D a solicitat admiterea contestaţiei aşa cum a afost formulată.

Consilier juridic C V pentru pârâte a solicitat respingerea contestaţiei

TRIBUNALUL,

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin cererea formulată la data de 06.11.2013 şi înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj- Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale sub nr. reclamantul F D a chemat în judecată în calitate de pârâtă CJ P, solicitând instanţei ca prin sentinţa ce va pronunţa să dispună anularea deciziei nr.121010 din 17.10.2013, urmând să fie exonerat de plata debitului în sumă de 224 lei.

În motivarea cererii sale, reclamantul a arătat că sumele reprezintă drepturi incasate necuvenit pe perioada 01.11.2010-31.10.2013, fapt generat de nevalorificarea perioadei 04.06.1971-25.09.1971 ca fiind lucrat în subteran.

A susţinut reclamantul că toate aceste argumente sunt neîntemeiate întrucât pentru perioada respectivă nu i-a fost acordat nici un spor.

În dovedire, reclaamntul a depus adeverinţa nr.5024/23.04.2006, adeverinţa nr.120, copia cărţii de muncă şi a actului de identitate.

Prin întâmpinare, pârâta a solicitat respingerea contestaţiei ca neîntemeiată, cu motivarea că suma de 224 lei reprezintă diferenţe de pensie încasate în perioada 01.11.2010-31.10.2013. Că, soluţionarea cauzei depinde de soluţionarea altor contestaţii formulate de reclamant împotriva deciziilor de recalculare a punctajului mediu anual.

Analizând probatoriul administrat în cauză, instanţa constată că acţiunea reclamantului este neîntemeiată, pentru următoarele considerente:

În fapt, prin acţiunea introdusă, se solicită anularea deciziei nr.121010 din 17.10.2013, emisă de C J P, urmând să fie exonerat de plata debitului în sumă de 224 lei.

Potrivit art.2 literele a,c,d şi h din Legea nr.263/2010 sistemul public de pensii se organizează şi funcţionează având ca principii de bază principiul unicităţii (potrivit căruia statul organizează şi garantează sistemul public de pensii bazat pe aceleaşi norme de drept, pentru toţi participanţii la sistem), principiul contributivităţii (conform căruia fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate de persoanele fizice şi juridice participante la sistemul public de pensii, drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se în temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite), principiul legalităţii (în care se asigură tuturor participanţilor un tratament nediscriminatoriu, între persoane aflate în aceeaşi situaţie juridică în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege) şi principiul imprescriptibilităţii (potrivit căruia dreptul la pensie nu se prescrie). Aceste dispoziţii legale reglementează principiile care stau la baza sistemului public de pensii şi a modalităţii în care se acordă pensia, conform legii nr.263/2010, precum şi posibilitatea recalculării pensiei prin adăugarea veniturilor sau stagiilor neavute în vedere la emiterea deciziei de pensionare.

Potrivit art.107 din Legea nr.263/2010 “În situaţia în care, ulterior stabilirii şi/sau plăţii drepturilor de pensie, se constată diferenţe între sumele stabilite şi/sau plătite şi cele legal cuvenite, casa teritorială de pensii, respectiv casa de pensii sectorială operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.

(2) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1) se acordă sau se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data constatării diferenţelor. (3) Pensia poate fi recalculată prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare, prevăzute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia”.

Pârâta C J P  a procedat astfel la verificarea dosarului de pensie, stabilind că reclamantul a încasat necuvenit suma de 224 lei, în privinţa căreia s-a dispus recuperarea conform deciziei a cărei anulare se solicită.

Prin  Legea nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 700 din 24 septembrie 2014, s-a dispus restituirea eşalonat, pe o perioadă de 5 ani calendaristici, începând de la data de 1 ianuarie 2015 a sumelor cu titlu de pensie, indemnizaţie socială pentru pensionari şi indemnizaţie pentru însoţitor provenite din debite şi recuperate de la pensionari

Conform dispoziţiilor Art. 1 -  (1) Prin derogare de la prevederile mpinare, pârâta a  privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, debitele constituite sau care urmează a fi constituite în sarcina pensionarilor aflaţi în evidenţa sistemului public de pensii la data intrării în vigoare a prezentei legi, reprezentând sume încasate necuvenit cu titlu de pensie, indemnizaţie socială pentru pensionari şi indemnizaţie pentru însoţitor, nu se recuperează..

Având in vedere faptul că drepturile solicitate de către reclamant se încadreaza in prevederile Legea 125/2014, în sensul că sunt sumeprovenite din drepturile de pensie, acţiunea formulată de reclamant urmează a fi admisă.

Opinia asistenţilor judiciari este conform cu hotărârea şi considerentele prezentate.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea civilă formulată de de reclamantul F D, cu domiciliul în, strada, nr., bloc, scara , etaj , apt. în contradictoriu cu pârâtele C J P cu sediul în, strada nr..

Anulează decizia de debit nr.121010/17.10.2013 emisă de CJP.

Dispune restituirea către reclamant a sumei de 224 lei, sumă actualizată cu indicele de inflaţie la data plăţii efective.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Gorj.

 Pronunţată în şedinţa publică din 30.10.2014 la Tribunalul Gorj.