Revizuire întemeiată pe art. 322 alin.1 pct.2 V.C.proc.civ. Tardivitate.

Sentinţă civilă 44 din 10.02.2015


Revizuire întemeiată pe art. 322 alin.1 pct.2 V.C.proc.civ. Tardivitate. Potrivit art.324 alin.1 V.C.proc.civ. termenul de revizuire este de o lună, iar în cazul deciziilor care evocă fondul termenul se socoteşte  de la pronunţare, deoarece o pronunţare cu plus petita rezultă din minuta respectiv dispozitivul deciziei pronunţate, iar soluţia pronunţată a îndeplinit condiţia de publicitate pe portalul instanţei, precum şi prin celelalte evidenţe accesibile publicului.

Secţia civilă decizia nr. 44 din 10 februarie 2015

Prin cererea de revizuire a deciziei civile  nr. ……/….03.2014 pronunțată de Tribunalul Galați revizuentul Cabinet Individual de Avocat „I S”  a solicitat schimbarea hotărârii atacate, motivând că instanţa de recurs a dispus anularea formelor de executare, deşi o asemenea cerere nu a constituit motiv de recurs.

Totodată a solicitat repunerea în termenul de revizuire, cu motivarea că prezenta cale de atac nu putea fi exercitată decât după motivarea deciziei ce face obiectul cererii de revizuire. În acest sens în termen de 15 zile calculat de la data la care a primit motivarea deciziei contestate a formulat cererea de repunere în termen dar şi cererea de revizuire.

Intimatul-recurent M P, a invocat excepţia tardivităţii cererii de repunere în termen şi excepţia tardivităţii cererii de revizuire, cu motivarea că în cazul prev. de art. 322 alin.1 pct.2 V.C.proc.civ., termenul de revizuire curge de la pronunţare, iar motivul de repunere în termen invocat de revizuent, nu este temeinic justificat.

Prin decizia nr. …../…..02.2015 Tribunalul a respins cererea de repunere în termen ca nefondată, a admis excepţia de tardivitate şi a respins cererea de revizuire ca tardiv declarată

S-a reţinut că potrivit art. 322 V.C.proc.civ., sunt supuse revizuirii hotărârile rămase definitive, precum şi hotărârile date de o instanţă de recurs atunci când evocă fondul. Ca urmare, pot fi atacate pe această cale, deciziile pronunţate de tribunal prin care s-a admis recursul şi s-a modificat hotărârea atacată, cum este cazul deciziei civile ce face obiectul prezentei cereri de revizuire.

Conform art. 322 alin.1 pct.2 V.C.proc.civ., invocat ca şi motiv de revizuire în prezenta cauză, constituie motiv de revizuire dacă instanţa s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut.

Potrivit art.324 alin.1 V.C.proc.civ., în cazul prev. de art. 322 alin.1 pct.2, termenul de revizuire este de o lună, iar în cazul deciziilor care evocă fondul termenul se socoteşte  de la pronunţare, în speţă de la data de 31.03.2014, deoarece o pronunţare cu plus petita rezultă din minuta respectiv dispozitivul deciziei pronunţate.

Ca urmare, revizuentul este prezumat că a avut cunoştinţă de dispoziţia instanţei de recurs cu privire la anularea formelor de executare, de la pronunţare, adică de la data de 31.03.2014, dar a exercitat calea de atac a revizuirii la data de 01.07.2014.

În referire la cererea de repunere în termenul de exercitare a revizuirii, se constată următoarele s-a reţinut că potrivit art. 103 alin.1 şi 2 V.C.proc.civ., decăderea nu operează dacă partea dovedeşte că a fost împiedicată printr-o împrejurare mai presus de voinţa sa să efectueze actul de procedură în termenul legal prevăzut de lege. Această împrejurare trebuie să excludă culpa părţii.

Astfel cum s-a menţionat, în cazul de revizuire invocat de revizuent, termenul de o lună curge de la pronunţare, deoarece la acest moment părţile au posibilitatea să cunoască soluţia pronunţată, respectiv pronunţarea unei soluţii cu extra petita.

În concret, în raport de motivul de revizuire invocat şi de motivele prezentate în susţinerea acestei căi de atac, în mod cert, revizuentul a avut cunoştinţă de soluţia pronunţată la data de 31.03.2014, sau cel mai târziu a doua zi, deoarece soluţia pronunţată a îndeplinit condiţia de publicitate pe portalul instanţei, precum şi prin celelalte evidenţe accesibile publicului.

Apărarea revizuentului potrivit cu care nu a cunoscut motivul de revizuire decât după motivarea deciziei nr. 302/2014 nu poate fi primită, deoarece cazul de revizuire rezulta din dispozitiv. A primi o asemenea cerere de repunere în termen ar echivala cu încălcarea normei imperative prevăzută de art. 103 şi 324 V.C.proc.civ. şi cu admiterea unei cereri de repunere în termen, deşi condițiile acestei instituţii nu sunt îndeplinite din culpa părţii  deoarece revizuentul are studii juridice de specialitate.

În consecinţă, cererea de repunere în termen nu este formulată în termen şi nu este temeinic justificată, motiv pentru care o va respinge.

Decizia civilă nr. 302/2014 a fost pronunţată la data de 31.03.2014, iar potrivit art. 324 în ref. la art. 322 alin.1 pct.2 V.C.proc.civ. cererea de revizuire putea fi formulată în termen de o lună de la data la care instanţa de recurs a evocat fondul, adică până la 30.04.2014, data de 01.05.2014 fiind ultima zi în care se putea exercita în termen legal revizuirea pe motiv de plus petita.

Din menţiunile plicului cu care a fost expediată cererea de revizuire, rezultă că aceasta a fost depusă la data de 01.07.2014, cu mult peste termenul legal prevăzut de art. 324 V.C.proc.civ.

Domenii speta