Efecte d iccj 10-2013 asupra pv incheiate anterior publicarii

Decizie 397 din 26.09.2014


Dosar nr. XXXX/193/2013 apel plângere contravenţională

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BOTOŞANI

SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV  ŞI FISCAL

Şedinţa  publică din data  de xx.xx.xxxx

Instanţa  compusă din:

Preşedinte  -

Judecător  -

Grefier -

 DECIZIA NR.  XXX

 

Pe rol judecarea apelului declarat de apelantul – intimat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani în contradictoriu cu intimatul – petent B. F. V., împotriva sentinţei civile nr. XXXX din xx.xx.xxxx pronunţată în dosarul nr. XXXX/193/2013 al Judecătoriei Botoşani, având ca obiect  anulare proces verbal de contravenţie.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, au lipsit părţile.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, nemaifiind alte cereri de formulat, excepţii de invocat sau probe de administrat, precum şi faptul că s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă, instanţa constată cauza în stare de judecată şi o reţine spre soluţionare  pe fond.

T R I B U N A L U L ,

Deliberând asupra apelului civil de faţă, constată următoarele:

Prin plangerea inregistrata la data de xx.xx.xxxx sub nr. XXXX/193/2013 pe rolul Judecatoriei Botosani, petentul B. F. V. a solicitat in contradictoriu cu intimatul I.P.J. Botosani anularea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria PA  nr. XXXXXXX/xx.xx.xxxx.

In motivarea plangerii, petentul a aratat că, prin procesul verbal menţionat, i-a fost aplicată o sancţiune contravenţională prevăzută de art. 1 lit. a) din Legea nr. 12/1990, că nu a fost îndeplinită procedura de comunicare prevăzută de art. 27 din OG nr. 2/2001, el luând cunoştinţă de procesul verbal, dar fără ca un exemplar cu data comunicării să îi fie dat şi lui, că activitatea reţinută în sarcina sa nu este una care să se prezinte ca şi activitate comercială, iar faptul că se deplasa pe ruta Botoşani-Corni, se datorează faptului că locuieşte în localitatea Brehueşti şi persoanele ce se aflau în autoturismul proprietatea sa sunt cunoscuţi şi prieteni.

În drept, petentul a invocat prevederile art. 14, art. 27 şi art. 31 din OG nr. 2/2001.

În dovedirea plângerii, petentul a depus la dosar următoarele înscrisuri: procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria PA  nr. XXXXXXX/xx.xx.xxxx ( fila 6).

Legal citat, intimatul  a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii petentului şi menţinerea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

În motivare, intimatul a aratat că, la data de xx.xx.xxxx, ora 15:25, agentul de poliţie a constatat direct momentul în care petentul efectua un transport ilegal de persoane cu autoturismul cu nr. de înmatriculare XX XX XXX fără a avea autorizaţie legală în acest sens.

In dovedirea cererii, intimatul a depus la dosar urmatoarele inscrisuri:  procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria PA  nr. XXXXXXX/xx.xx.xxxx ( fila 17), raport din data de xx.xx.xxxx (filele 19-20).

Prin sentinţa XXXX/xx.xx.xxxx Judecătoria Botoşani a admis excepţia prescripţiei executării sancţiunii contravenţionale, admis plângerea contravenţională şi a anulat procesul verbal de contravenţie.

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut că, prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria PA  nr. XXXXXXX/xx.xx.xxxx, petentul a fost sancţionat contraventional  cu amendă în cuantum de 1.000 lei pentru săvârşirea faptei prevăzute de art. 1 lit. a) din Legea nr. 12/1990, constând în aceea că, la data de xx.xx.xxxx, ora 15:25, a săvârşit acte de comerţ de natura celor prevăzute de Codul Comercial prin aceea că a transportat cu auto XX XX XXX pe relaţia Botoşani-Corni pe numiţii J. D., M. R., A. L. şi O. M., fără a deţine licenţa de transport..

Conform dispoziţiilor art.14 alin.1 din O.G. nr.2/2001,  executarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenţiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de o lună de la data aplicării sancţiunii.

În speţă, instanţa de fond a reţinut  că procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor a fost încheiat la data de xx.xx.xxxx, acesta trebuind a fi comunicat petentului în condiţiile în care acesta a refuzat să semneze procesul verbal conform menţiunilor din acesta,  termenul în care trebuia comunicat fiind de o lună de la data la care a fost aplicată sancţiunea amenzii contravenţionale, respectiv  de la data xx.xx.xxxx.  Conform procesului verbal depus de către intimat la dosar (fila 18), această comunicare a fost realizată în data de xx.xx.xxxx, fără ca această operaţiune să respecte  dispoziţiile art. 27 din OG nr. 2/2001. Astfel, comunicarea nu apare ca fiind una valabilă în raport de  considerentele că procedura de comunicare a procesului verbal de contravenţie poate fi realizată în două modalităţi expres prevăzute prin lege, respectiv prin poştă cu aviz de primire sau prin afişare la domiciliul petentului, caz în are această operaţiune trebuie confirmată de un martor. Ori, comunicarea procesului verbal către o persoană găsită la domiciliul petentului nu este prevăzută de lege, comunicarea procesului verbal fiind una nelegală atâta timp cât nu respectă prevederile art. 27 din OG nr. 2/2001. Mai mult, intimatul a recurs direct la comunicarea procesului verbal în modalitatea consemnată în procesul verbal din xx.xx.xxxx, intimatul confirmând prin relaţiile depuse la dosar că nu deţine dovada comunicării prin poştă, prima modalitate de comunicare fiind una subsidiară şi la care se recurge numai în cazul în care comunicarea procesului prin poştă nu s-a putut realiza, astfel cum s-a şi de altfel stabilit şi de către ÎCCJ prin decizia dată în interesul legii nr. 10/10.06.2013. Cum intimatul nu a probat că a procedat la comunicarea procesului verbal în modalităţile expres prevăzute de lege ( prin poştă sau prin afişare la domiciliul petentului), comunicarea realizată către o persoana găsită la domiciliu  este una neconformă cu dispoziţiile legale şi nu este de natură a conduce la ideea că procesul verbal a fost într-adevăr comunicat, conform art. 27 din OG nr. 2/2001. Altfel, o comunicare nevalabilă echivalează cu o lipsă a comunicării şi, prin urmare,  nu a fost respectat termenul de o lună prevăzut de lege. În aceste condiţii,  în lipsa comunicării procesului verbal către contravenient în termen de o lună de la data  aplicării sancţiunii contravenţionale, executarea sancţiunii amenzii contravenţionale s-a prescris şi, prin urmare, instanţa de fond a admis excepţia prescripţiei executării sancţiunii contravenţionale a amenzii, a constatat  prescrisă executarea sancţiunii contravenţionale şi a admis  plângerea petentului şi să anuleze procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria PA nr. XXXXXXX/xx.xx.xxxx.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel apelantul intimat Inspectoratul de poliţie Botoşani solicitând admiterea apelului, anularea sentinţei  şi menţinerea aplicării sancţiunii contravenţionale.

În motivarea apelului s-a arătat că instanţa de fond a aplicat în mod greşit  prevederile Deciziei nr. 10/2013 a Înaltei Curţi  care a intrat în vigoare la data de 23.07.2013 întrucât efectele acestea nu poate fi aplicate retroactiv pentru o faptă petrecută la data de xx.xx.xxxx, comunicarea procesului verbal  făcându-se la data de xx.xx.xxxx. S-a mai menţionat că. din actele dosarului. rezultă că  procesul verbal a fost comunicat în mod legal, în termen de o lună, în prezenţa martorului asistent, iar în aceste condiţii  este îndeplinită  procedura comunicării prin afişare la domiciliul  contravenientului, procedură prevăzută de lege. S-a mai menţionat că apelantul nu putea prevedea la data de xx.xx.xxxx când a realizat procedura afişării soluţia ce se va pronunţa de Înalta Curte şi se va publica la data de 23.07.2013.

Intimatul petent nu a depus întâmpinare la dosar.

Apelul este nefondat.

Sentinţa apelată a fost pronunţată de prima instanţă de judecată cu luarea  în considerare interpretarea  dispoziţiilor art. 27 din OG nr. 2/2001, stabilită pe calea recursului în interesul legii de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin Decizia nr. 10/10.06.2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 450/23.07.2013.

Prin această decizie, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a interpretat această dispoziţie legală din OG nr. 2/2001, prin raportarea la art. 14 al. 1, art. 25 al. 2 şi art. 31 din ordonanţă, stabilind că:

„Modalitatea de comunicare a procesului verbal de contravenţie şi a înştiinţării de plată, prin afişare la domiciliul sau sediul contravenientului, este subsidiară comunicării prin poştă, cu aviz de primire”.

Aşa cum se arată expres şi în dispozitivul acestei decizii această interpretare a dispoziţiilor art. 27 din OG nr. 2/2001 este obligatorie – potrivit dispoziţiilor art. 517 al. 4 din Codul de procedură civilă.

Potrivit art. 517 al. 4 Cod procedură civilă legiuitorul a prevăzut că „Dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instanţe de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

Ca urmare, interpretarea dată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este obligatorie pentru instanţe de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial, respectiv de la data de 23 iulie 2013, neavând relevanţă data săvârşirii faptei sau data comunicării procesului-verbal.

Apărarea apelantului că Decizia Înaltei Curţi este aplicabilă doar situaţiilor ivite după publicarea ei în Monitorul Oficial este nefondată, întrucât Decizia Înaltei Curţi nu este o lege pentru a fi aplicabil principiul aplicării neretroactive, ci este o decizie interpretativă a unor dispoziţii legale ce erau în vigoare şi la momentul încheierii procesului verbal de contravenţie.

Având în vedere că la data pronunţării hotărârii, decizia nr. 10/2013 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie era aplicabilă, în considerarea dispoziţiilor art. 514 al. 3 Cod procedură civilă, tribunalul va respinge apelul, constatând că procesul verbal de contravenţie nu a fost niciodată comunicat în mod legal intimatului petent.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII, 

D E C I D E :

 Respinge, ca nefondat, apelul declarat de apelantul – intimat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani cu sediul în municipiul Botoşani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 57, judeţul Botoşani, în contradictoriu cu intimatul – petent B. F. V., cu domiciliul în comuna Vlădeni, satul Brehuieşti, judeţul Botoşani, împotriva sentinţei civile nr. XXXX din xx.xx.xxxx pronunţată în dosarul nr. XXXX/193/2013 al Judecătoriei Botoşani.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţa publică, azi xx.xx.xxxx.

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR,  GREFIER,