Fond funciar

Sentinţă civilă 771 din 18.10.2011


JUDECĂTORIA BUHUŞI

SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 771

Şedinţa publică din 18 Octombrie 2011

?

Prin cererea înregistrată sub nr. 641/199/2007 din 19.06.2007 pe rolul Judecătoriei Buhuşi  reclamanta Ţ M i-a chemat în judecată  pe pârâţii  R.Z., ş.a., Comisia Locală de aplicare a legii fondului funciar Blăgeşti şi Comisia Judeţeană de aplicarea a legii fondului funciar Bacău şi OCPI Bacău pentru ca instanţa să constate nulitatea titlului de proprietate nr.154551/07.10.1997 eliberat pe numele pârâţilor pentru suprafeţele de 774 mp,4200 mp şi 800 mp situate pe raza com. Blăgeşti,în punctul Punga.

Cererea este scutită de taxă judiciară de timbru  şi timbru judiciar  conform art.I pct.43 din Titlul VI din Lg. Nr.247/2005.

În motivarea de fapt a cererii de chemare în judecată, reclamanta arată că  pârâţilor li s-a reconstituit dreptul de proprietate  asupra  terenului situat în punctul „Punga” în calitate de  moştenitori  după părinţii lor R. L. căsătorită cu R. I. In registrul agricol al autorilor pârâţilor, în punctul „Punga” aceştia  figurau cu 2 suprafeţe de teren  arabil şi anume punctul 4 din R.A.=0,46 ha arabil  şi punctul 6 din R.A=0,20 ha arabil. La data de 12.03.1991 pârâţii au formulat cererea nr.1695 privind reconstituirea dreptului de proprietate doar pentru 0,46 ha teren arabil şi 0, 20 ha arabil, ambele situate în punctul „Punga”  ,confirmând astfel că autorul lor a avut în proprietate în punctul „Punga „ doar suprafeţele de teren trecute în Registrul agricol. Prin titlul de proprietate nr.154551 07.10.1997  li s-a reconstituit  pârâţilor  dreptul de proprietate pentru o suprafaţă de  teren mai mare decât cea la care erau îndreptăţiţi şi chiar mai mare decât cea cu privire la  care formulaseră cerere de  reconstituire. Arată că i s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra unei suprafeţe de 9300 mp teren arabil situat în punctul ”Punga” în calitate de unică moştenitoare a tatălui său, R. V I., în imediata apropiere a terenului deţinut de pârâţi însă stăpâneşte doar 4889 m.p., motiv pentru care a promovat acţiune în revendicare, acţiune admisă. Pârâţii au declarat recurs  împotriva acelei sentinţe, au formulat şi o acţiune în constatarea nulităţii absolute a titlului de proprietate al reclamantei i suspendând soluţionarea recursului, timp în care au reuşit  să îşi completeze titlul de proprietate nr. 154551/07.10.1997 în sensul includerii  suprafeţei de 774 mp. teren arabil situat în punctul „Punga”  .

Reclamanta arată că  terenul  de 774 m.p. teren arabil situat în extravilanul com Blăgeşti  nu a aparţinut  autorilor pârâţilor niciodată, nu a fost înscrisă în rolul agricol al autorilor pârâţilor niciodată,pârâţii nu au formulat cerere de reconstituire în termenul legal  cu privire la această suprafaţă de teren, completarea TP 154551 cu această suprafaţă de teren a fost făcută în anul 2007 în timp ce  titlul de proprietate se afla sub cenzura a două instanţe. Suprafaţa de 4200  m.p teren arabil situat în extravilanul com Blăgeşti nu a aparţinut  pârâţilor niciodată  , nu a fost înscrisă în rolul agricol al autorilor pârâţilor niciodată. Cu privire la suprafaţa de 800 mp. arată că nu a aparţinut autorilor pârâţilor niciodată în totalitate , ci numai 2000 m.pl. teren şi nu 2800 m.p. cum este înscrisă în titlul de proprietate contestat. Pârâţii nu au formulat cerere de reconstituire în termenul legal decât cu privire la 2000 m.p şi nu la 2800 m.p. cum s-a efectuat reconstituirea.

Cererii de chemare în judecată i-au fost anexate în fotocopie : titlu de proprietate nr.154551/07.10.1997.

În dovedirea cererii reclamanta a solicitat proba cu înscrisuri, interogatorii,expertiză topo cadastru,martori.

OCPI Bacău a depus la dosarul cauzei întâmpinare. În aceasta se arată că  reclamanta a solicitat constatarea nulităţii absolute a titlului de proprietate nr.154551/07.10.1997 eliberat pe numele defunctei R. I.L. cu moştenitorii  : R. I., R. Ş.,R. T., şi R. M. cu privire la următoarele suprafete de teren :-744 mp. teren arabil situat în T.54 P.1201/49/1 ;4200 m.p. teren arabil situat în T.54,P.1201/42; 800 m.p. teren arabil situat în T.54, P.1184/2 , terenuri situate în com.Blăgeşti . Se arată că ,calitate procesuală pasivă are doar  Comisia Judeţeană şi Comisia locală . Singura obligaţie a sa este de a scrie titlurile de proprietate emise de comisia judeţeană şi de a depozita în arhiva sa partea nedetaşabilă, a titlului de proprietate aşa cum prevede art. 36 alin 2 din H.G n.890/2005.

În combaterea acţiunii aceasta a depus înscrisuri :titlu de proprietate nr.154551/07.10.1997,referat  nr.1806/14.05.2006 al comisie locale Blăgeşti,fişa suprafeţelor  de teren primite în proprietate de A.I.şa., H.C.J. nr.10727/19.12.2006,referat  nr.15998,15997,15996,159999,16000 din 15.12.2006, fişa suprafeţelor primite de R. T. şa., H.C.J. nr.2337/26.02.1996,tabel suplimentări anexa 3.

Comisia Judeţeană Bacău de aplicare a legilor fondului funciar a depus de asemene a documentaţia care a stat la baza eliberării titlului pârâţilor şi al reclamantei la filele 35-48,89-132,143-194,222-237.

La termenul din 18.09.2007 pârâţii au depus întâmpinare şi cerere reconvenţională. În aceasta se arată că  lipsa interesului  rezidă şi din faptul că pârâta-reclamantă nu este şi nu va putea fi vreodată  afectată de prevederile legale şi conform cu realitatea. Se mai arată că prin T.P. nr. 154551/1997 în urma cererii de reconstituire le-au fost reconstituit dreptul de proprietate asupra unor suprafeţe de teren moştenite de la autorii lor comuni R. I.şi R. L. . Ulterior în anul 2007 au demarat  demersurile spre a completa şi scriptic  titlul de proprietate.  Astfel în urma cererii şi având în vedere HCJ nr.2337/1996 titlul de proprietate a fost completate cu suprafaţa de  774 m.p. teren arabil situat în punctul „Punga”, astfel încât suprafaţa  totală pentru care a fost reconstituit dreptul de proprietate este de 3 ha şi 2974 m.p.  Pârâţii mai arată că prin s.c. nr.743/2005 pronunţată de Judecătoria Buhuşi , instanţa a acordat în mod greşit suprafaţa de 774 m.p. reclamantei Ţ. M. , pe considerentul că ei nu au putut produce un act de proprietate  pentru suprafaţa respectivă. În fapt  nu au putut produce  un act întrucât includerea acestei suprafeţe fusese omisă iar procedura de completare este dificilă şi a necesitat mult timp.  Suprafeţele de teren solicitate de pârâta-reclamantă nu au aparţinut niciodată autorilor acesteia, recunoaşterea dreptului de proprietate asupra acestora fiind făcută în mod abuziv iar aceasta nu a formulat cerere de reconstituire în termenul legal.

În combaterea acţiunii şi susţinerea cererii reconvenţionale aceştia au depus la dosarul cauzei înscrisuri : fişă rol agricol, titlu de proprietate nr.154624/06.04.1999,fişă rol., şi  memoriu.

 Pentru termenul din 02.10.2007 OCPI Bacău a depus la dosarul cauzei precizări. În aceasta se arată că a făcut completarea titlului de proprietate în baza referatului comisiei locale Blăgeşti cu nr 1806/14.05.2006, înregistrat la Prefectura Judeţului  Bacău  sub nr.110437 din 17.11.2006 prin care s-a solicitat suplimentarea cu suprafaţa de  0,744 m.p. în baza anexei de validare nr. 3 la H.C.J. nr. 2337 din 26.02.1996 , unde la poziţia 44 figurează R. L. cu suprafaţa  totală de 4,08 ha. Se mai arată că , în calitate de organ tehnic aceasta are obligaţia de a scrie titlurile de proprietate emise  de Comisia Judeţeană şi de a opera modificările în titlurile de proprietate  solicitate în conformitate cu legea de către cele două comisii. Calitatea procesuală pasivă o are doar Comisia Judeţeană şi comisia locală.

 La acelaşi termen,reclamanta a depus o precizare la acţiune. În aceasta se arată că invocă excepţia lipsei de interes a cererii reconvenţionale motivat de împrejurarea că pârâţilor li s-a reconstituit dreptul de proprietate  asupra terenului în punctul „Punga”, pe care îl stăpânesc,  avându-l în posesie  iar terenul acestora nu se suprapune cu terenul înscris în titlul sau de proprietate cu privire la care au formulat cererea reconvenţională. Cu privire la excepţia lipsei de interes  arată că este legitimată de interesul actual şi legal de a-şi  conserva dreptul de proprietate stabilit prin T.P. 154551/1997.

Instanţa , din oficiu ,a solicitat pârâtei Comisia de aplicare a fondului funciar din com. Blăgeşti relaţii privitoare la terenul în cauză. Acestea au fost depuse la dosarul cauzei pe 04.12.2007 la filele 200-205,214.

Prin încheierea de la termenul din 18.03.2008 au fost soluţionate de către instanţă excepţiile invocate de părţi. Astfel au fost respinse excepţiile lipsei de interes invocate de reclamanta-pârâtă cât şi de pârâţii reclamanţi dar a fost admisă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a OCPI Bacău,dispunându-se scoaterea acestuia din cauză.

În cauză a fost efectuată o primă expertiză tehnică topo cadastrală de către domnul expert T. V.,aflată la filele 320-327 dosar.

Împotriva acestei expertize au formulat obiecţiuni atât reclamanta-pârâtă la filele 337-339 cât şi pârâţii reclamanţi la filele 340-341.

Ambele obiecţiuni au fost admise şi s-a dispus prin încheierea din 17.03.2009 efectuarea expertizei de către un alt expert. Părţile au depus în acest sens obiectivele ce urmează a fi avute în vedere de către noul expert la filele 373-374 şi respectiv la fila 379.

Prin încheierea din data de 24.02.2009 instanţa a introdus în cauză moştenitorii lui R. I.care a decedat.

A doua expertiză efectuată în cauză a fost depusă de domnul expert A. Gh. la dosar la filele 471-473.

Părţile au formulat şi împotriva acestui raport de expertiză obiecţiuni depuse în scris la filele 487-490.

Acestea au fost admise prin încheierea din data de 22.03.2011 şi s-a dispus din nou înlocuirea expertului având în vedere că a măsurat doar o suprafaţă din cele deduse judecăţii.

A treia expertiză efectuată în cauză a fost depusă de doamna expert C. N. la filele 506-508.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin cererea nr. 288/1991 reclamanta-pârâtă a solicitat să i se reconstituie dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 2,34 ha , teren arabil, situat pe raza com. Blăgeşti,judeţul Bacău.Cererea a fost depusă în calitate de moştenitoare a numitului R. I..

Aşa fiind a fost eliberat titlul de proprietate nr. 154624/06.04.1999 pe numele reclamantei pârâte Ţ. M..

Pentru o parte din cele trei suprafeţe de teren, reconstituirea s-a făcut  în puncte situate pe vechile amplasamente ale terenurilor, iar pentru diferenţe s-a acordat  în compensare pe alte amplasamente.

Reclamantei-pârâte i s-a reconstituit, în calitate de moştenitoare a defunctului R. V.I. , în punctul „Punga" suprafaţa de 12.900 m.p., identică cu cea înscrisă în rolul agricol al acestuia din anii 1959-1962, respectiv : „la punga" 0,36 imaş, „ La vie" 0,45 arabil, „la vie" 0,07, vii, la punga" 0,41 arabil.

Prin cererea nr.1695/15.03.1991  R. I, R. Şt. , R. M. şi R.T. solicită reconstituirea dreptului de proprietate conform rolului agricol.

În conformitate cu registrele agricole din 1959-1962  privind pe R. I.L.a - cu moştenitorii, în anul 1961, aceasta figura cu o suprafaţă totală de 3,98 ha din care: „punga" - 0,46 arabil, „punga" - 0,20 arabul, „poiana punga 0,28 păşune, „grădină" - 0,08 vie, total trup 1,02 ha.

Moştenitorilor defunctei R. L. li se eliberează titlul de proprietate nr.154551/07.101997.

Între părţi există o situaţie conflictuală mai veche,între acestea existând şi alte cauze : 81/2006 şi 939/2005 ale Judecătoriei Buhuşi,care sunt ataşate prezentului dosar.Nu se poate discuta însă de o excepţie a autorităţii de lucru judecat deoarece nu există tripla identitate cerută de lege.

Nulitatea reprezintă sancţiunea pentru încălcarea normelor legale edictate pentru încheierea valabilă a unui act, în vigoare la data emiterii acestuia.

Modificarea ulterioară a acestora nu face ca valabilitatea actului să fie apreciată faţă de normele în vigoare la data verificării.

Prin urmare, condiţiile de valabilitate ale unui titlu de proprietate eliberat în baza Lg.nr.18/1991sunt cele prevăzute de legea în vigoare la data emiterii.

Titlul  nr. 154624 ,al reclamantei pârâte a fost eliberat la data de 06.04.1999 iar cel al pârâţilor reclamanţi cu nr. 154551 a fost eliberat pe data de 07.101997.

Aprecierea condiţiilor de validitate edictate pentru emiterea sa valabilă se face în raport de prevederile legale în vigoare la data respectivă.

Potrivit dispoziţiilor art.8 din Lg. Nr. 18/1991 stabilirea dreptului de proprietate  privată  asupra terenurilor  care s e găsesc în patrimoniul cooperativelor  agricole de producţie  sa fece prin reconstituire sau constituire, beneficiarii acestor prevederi fiind  membrii cooperatori care  au adus  pământ în cooperativa agricolă de producţie […]precum şi în condiţiile  legii civile, moştenitorii acestora…

Conform art.11 alin.3 din Lg. Nr.18/1991 republicată: „ stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere , pe baza situaţiei deţinute de cooperativa agricolă de producţie la  01.01.1990, înscrisă în sistemul de evidenţă a cadastrului funciar general sau a registrului agricol”iar potrivit preved. alin .1 al aceluiaşi articol :„suprafaţa adusă în CAP este cea care rezultă din: actele de proprietate, carte funciară , cadastru, cererile de înscriere în cooperativă, registrul agricol de la data intrării în cooperativă…”

Potrivit art.11 din regulamentul  privind procedura de atribuire a titlurilor de proprietate, aprobat prin H.G. nr. 1172/2001 modificat prin  H.G.890 din 2005: „stabilirea dreptului de proprietate se face numai la cerere, formulată de fiecare persoană îndreptăţită, cerere la care se anexează, conform alin .3, acte de proprietate , certificat de moştenitor, hotărâre judecătorească dacă există, şi ,în toate cazurile ,acte de stare civilă precum şi alte acte din care să rezulte  dreptul de proprietate asupra terenului solicitat.

Analizând întreg probatoriul instanţa constată că nici acţiunea şi nici cererea reconvenţională nu pot fi admise.

Astfel,conform expertizei C. N.,suprafaţa totală totala inscrisa in registrul Agricol al lui R.V. I. este de 2,46 ha, iar suprafata totala pentru care s-a reconstituit dreptul de proprietate este de 2,46 ha.Aşa fiind reclamanta a primit prin reconstituire întreaga suprafaţă de teren pe care o deţinea autorul său anterior colectivizării.

În ceea ce priveşte suprafata de 4.200 mp (gasită la masuratori 4.437 mp), teren arabil extravilan situat in punctul “Punga”, T 54, P 1201/49,aceasta era inscrisa in rolul agricol al lui R. I. L., la ce punctul Punga, la pozitia 4 (0,46 A).

Referitor la suprafata de 2.800 mp, T 54, P 1184/42 din TP 154551/07.10.1997 emis pe numele most. def. R. I. L. si suprafata de 3.600 mp T 54, P 1010/46 inscrisa in TP 154624/06.04.1999 emis pe numele most. def. R. V. I. sunt stapanite de parati si reclamanta in acelasi amplasament, dar ele se afla in locuri diferite dupa cum sunt identificate prin vecinatati in titlurile de proprietate si de asemeni in planul cadastral.

În Registrul  Agricol al lui R. L. figureaza doar cu 0,20 ha arabil ,la punctul 6 - „Punga”.

Astfel,reclamantei i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru o suprafata identica cu cea inscrisa la rolul agricol R. V. I., fara a se specifica expres suprafetele indicate, adica: 774 mp, 860 mp, 1.630 mp si 3.100 mp .

Nu lipsit de importanta este si faptul ca nicio parte din preyenta cau

Faţă de cele reţinute, instanţa reţine că nu sunt incidente dispozi- ţiile Art. III, al.l lit.a din lg. Nr.l69/1997modificată , motiv pentru care respinge acţiunea şi cererea reconvenţională ca nefondate.

Red. A.N.T-19.10.2011