Sentinţa penală nr. 130

Sentinţă penală SENTINŢA PENALĂ NR. 130 din 24.05.2012


DOSAR NR. 1289/201/2012  -plângere împotriva rezoluţiei procurorului-

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA C

SENTINŢA  PENALĂ NR. 130/24.05.2012

ŞEDINŢA PUBLICĂ  DE LA 24.05.2012

PREŞEDINTE COSMIN NICUŞOR MARIN

GREFIER TAM

Ministerul Public - Parchetul de pe  lângă  Judecătoria C a fost reprezentat de procuror BA

Pe rol soluţionarea cauzei penale având ca obiect plângere împotriva rezoluţiei procurorului, formulată în temeiul dispoziţiilor art.278 ind.1  Cod proc. pen. de către petenta DSD, cu sediul în C, ,, Jud. Dolj, în contradictoriu cu intimatul-persoană cercetată DS, domiciliat în Comuna PV, ,, Jud. Dolj.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data 18.05.2012, fiind consemnate în încheierea de amânare a pronunţării, parte integrantă a acestei sentinţe, când instanţa, având nevoie de timp pentru a examina probele administrate în cauză, cât şi pentru a delibera, a amânat pronunţarea rezultatului dezbaterilor la 24.05.2012.

JUDECATA

Asupra cauzei penale de faţă:

Prin  cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 16.03.2012, sub nr. 1289/201/2012, petenta  a formulat plângere împotriva rezoluţiei nr. 433/P/17.01.2012 emisă în dosarul 433/P/2011 de Parchetul de pe lângă Judecătoria C şi rezoluţiei din 21.02.2012 cu nr. 37/II//2/2012 emisă în acelaşi dosar de Parchetul de pe lângă Judecătoria C, prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale cu privire la învinuitul DS, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, prev. şi ped. de art. 248 CP şi a solicitat admiterea plângerii, desfiinţarea celor două rezoluţii amintite şi trimiterea cauzei la parchet în vederea începerii urmăririi penale.

În motivarea plângerii, petentul a motivat că rezoluţia de scoatere de sub urmărire penală din data de 17.01.2012 privind  pe DS şi Rezoluţia emisă în 21.02.2012 de Prim-procurorul de la Parchetul de pe lângă Judecătoria C sunt nelegale pentru următoarele motive:

Organele de urmărire penală nu au manifestat un rol activ pentru aflarea adevărului.

La luarea măsurii de scoatere de sub urmărire penală organele de urmărire penală nu au  avut în vedere sau au înlăturat fără a motiva în vreun fel o serie de motive şi temeiuri de drept pe care le-a invocat a căror aplicabilitate avea caracter special în cauza de faţă, astfel:

1.Ocolul Silvic PM este o subunitate a Direcţiei SD conform art.6 alin. 10 lit. a al Anexei 1-Regulamentul de organizare şi funcţionare a Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva din H.G. nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare.

Învederează că atât O.S. PM în calitate de subunitate a Direcţiei SD cât şi D.S. Dolj în calitate de unitate a RNP-Romsilva sunt entităţi fără personalitate juridică, iar directorul D.S. Dolj reprezintă interesele regiei şi îndeplineşte atribuţiile acesteia pe raza teritorială în care sunt organizate aceste unităţi în conformitate cu prevederile art. 6 alin.9 al Anexei 1 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva din H.G. nr. 229/2009.

Ori, în aceste condiţii de fapt şi de drept un şef de ocol ( subunitate/serviciu etc. al D.S. Dolj) nu putea să procedeze  la iniţierea unei proceduri de achiziţii publice  şi încheierea unor contracte cu o societate comercială neavând posibilitatea legală în acest sens.

2.Solicită să se observe faptul că potrivit art. 71 din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor  de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii D.S. Dolj are obligaţia de a semna , pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, persoanele responsabile pentru evaluarea ofertelor , care se constituie într-o comisie de evaluare, această comisie fiind singura în măsură să procedeze la achiziţia oricăror bunuri şi servicii la nivelul unităţii  şi în conformitate cu programul de achiziţii aprobat la nivel naţional de RNP-Romsilva.

Comisia de evaluare constituită în baza actului normativ mai sus a fost nominalizată prin decizia nr. 766/23.12.2009.

3. Toate aceste susţineri nu au fost avute în vedere de organele de urmărire penală, fiind înlăturate nemotivat, iar interpretarea legislaţiei cu caracter special în domeniul achiziţiilor publice este total eronată şi foarte periculoasă întrucât creează un precedent în acest domeniu.

Dacă ar lua în considerare raţionamentul organelor de urmărire penală potrivit căruia până în pragul de 15.000 lei un şef de ocol poate organiza, desfăşura şi încheia contracte de achiziţie publică asta ar însemna că toţi şefii celor 9 subunităţi ale D.S. Dolj să aibă posibilitatea unor asemenea achiziţii publice.

De asemenea nu a avut în vedere faptul că din fişa postului D-lui DS în calitate de şef de ocol din care rezultă că este subordonat conducerii D.S. Dolj  şi nu avea nici o atribuţie pe linie de achiziţii publice conform O.U.G. nr. 34/2006 privind achiziţiile publice.

Această posibilitate o avea numai DSD.

Achiziţia directă este tot o procedură reglementată expres de OUG nr. 34/2006, la calculul valorii achiziţiei care să se încadreze sub pragul de 15.000 lei  unitatea acesteia ar fi trebuit să aibă în vedere toate contractele similare încheiate pentru cele 10 subunităţi ale sale pe o perioadă de12 luni.

Din cuprinsul rezoluţiei rezultă nu numai că a încheiat un contract de achiziţie  publică fără a avea atribuţii  în acest sens şi fără a aduce la cunoştinţă conducerii D.S. Dolj ci a modificat pe parcurs termenii contractului încheiat şi a pus la dispoziţia firmei şi carburantul pe care unitatea l-a decontat ocolului, la solicitarea acestuia din urmă, cu o altă justificare decât cea pentru executarea santului.

4. Solicită să se observe faptul că prin Nota nr. 5.939/L.B./15.07.2010 a delegaţiilor Ministerului Mediului şi Pădurilor au fost constatate mai multe prejudicii aduse unităţii acesteia, prejudicii în parte achitate ulterior acestui control.

Din punctul de vedere al organelor de urmărire penală suma de 14.749 lei,sumă reprezentând contravaloarea santului perimetral nu reprezintă prejudiciu, nu a fost recuperată deoarece au considerat că executarea unui şanţ perimetral de protecţie pe o lungime de peste 2 Km de către o entitate fără personalitate juridică, fără atribuţii în acest sens, fără respectarea prevederilor speciale din domeniul achiziţiilor publice , fără aprobarea sau măcar aducerea la cunoştinţa Conducerii  Direcţiei SD al cărei subordonat este( vezi fişa postului), este legală, fapt ce-i împiedică să recupereze acest prejudiciu.

De asemenea, solicită să se observe că executarea unui sant în condiţiile mai sus menţionate nu reprezintă un prejudiciu adus unităţii însă celelalte prejudicii constatate  prin Nota nr. 5939/LB/15.07.2010 reprezintă prejudicii, dar au fost acoperite.

Acest lucru a fost înfăptuit după constatarea abuzurilor şi au relevanţă numai ca circumstanţe atenuante şi nu au efect asupra existenţei sau nu a faptei săvârşite.

În ceea ce priveşte constatarea, din cuprinsul rezoluţiei, ca pentru aceste fapte DSD l-a sancţionat pe dl. DS iar instanţa de judecată a anulat decizia de  sancţionare, este eronată întrucât din analiza sentinţelor civile se poate cu uşurinţă observa faptul că decizia a fost anulată întrucât nu reprezenta o decizie de sancţionare nefiind aplicată o sancţiune din cele reglementate de lege  şi nici efectuată o cercetare  disciplinară prealabilă.

Având în vedere cele menţionate mai sus consideră concluzia la care au ajuns organele de urmărire penală denotă superficialitatea cu care a fost tratată plângere acesteia.

Documentele la care au făcut trimitere în plângerea penală sunt atât de clare iar prevederile legale la care au făcut trimitere , au caracter special şi imperativ, încât singura concluzie care se poate susţine este că există atât intenţia cât şi vinovăţia la săvârşirea faptei pentru care aceasta a sesizat organele de urmărire penală.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

Prin rezoluţia nr. 433/P/2011 din data de 17.01.2012 a Parchetului de pe lângă Judecătoria C s-a dispus neînceperea urmăririi penale cu privire la învinuitul DS, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, prev. şi ped. de art. 248 CP în temeiul art. 228 alin. 6 CPP raportat la art. 10 alin. 1 lit. d  CPP.

S-a reţinut ca situaţie de fapt că, în data de 01.04.2011, la Parchetul C s-a înregistrat plângerea Direcţiei SD prin care sesizează că sus - numitul , în calitate de şef Ocol Silvic PM a săvârşit  mai multe nereguli privind încălcarea atribuţiilor de serviciu, producând un prejudiciu de 14.749 lei.

Din probele administrate rezultă că făptuitorul , în perioada 2007 – 2010 a îndeplinit funcţia de Şef Ocol PM având atribuţii stabilite prin fişa postului nr. 3861/2008.

În perioada 19-30.04.2010, având în vedere o sesizare formulată de numitul ND, Regia Naţională a Pădurilor  a efectuat un control cu privire la activitatea sus – numitului fiind întocmită nota nr. 5939/2010.

Din actul de sesizare rezultă că făptuitorul a încălcat prevederile amenajamentului silvic , că nu s-au respectat prevederile O.M. 606/2008 pentru partizile 576 şi 575 că există construcţii pentru adăposturi de animale domestice amplasată în cantoanele 14 Ghidici şi 16 Rudărie, că nu s-a urmărit modul de utilizare a formularelor proceselor – verbale de constatare a contravenţiilor silvice.

Analizând materialul probator se constată că toate acestea nu au produs una din urmările prevăzute de art. 248 C.p., astfel că, nu sunt întrunite elementele constitutive ale acestei infracţiuni.

În actul de sesizare se mai reţine că făptuitorul, în anii 2008-2009 nu a efectuat controale de fond, însă aceste aspecte sunt contrazise de documentele existente, respectiv actele de control existente la dosar, ceea ce denotă că DS nu şi-a încălcat atribuţiile de serviciu şi nici nu le-a îndeplinit defectuos, nerealizându-se astfel elementul material al infracţiunii prev. de art. 248 C.p.

Referitor la efectuarea de transporturi de către Ocolul Silvic PM, pentru SC S SRL din actele premergătoare efectuate rezultă că în contract nici nu se putea insera o astfel de clauză, deoarece contractul s-a încheiat între această societate, pe de o parte şi DSD şi Ocolul Silvic P, pe de altă parte.

Ulterior încheierii contractului, Ocolul Silvic PM a vândut material lemnos către SC S SRL , pe bază de facturi fiscale, fără a se încheia alt contract.

În conformitate cu fişa postului, ce prevede că şeful de ocol asigură măsuri pentru utilizarea intensivă şi la capacitate a utilajelor, Ocolul Silvic PM a prestat servicii de transport contra cost pentru SC S SRL, fiind întocmite documentele necesare  şi încasându-se contravaloarea. În aceste condiţii DS nu şi-a încălcat atribuţiile de serviciu, iar Ocolul Silvic  nu a fost prejudiciat şi nici nu i s-a cauzat o tulburare însemnată a bunului mers.

În ceea ce priveşte executarea unui şanţ perimetral fără asigurarea procedurii legale privind desfăşurarea licitaţiilor prevăzute de OUG 34/2006, se constată că valoarea lucrărilor este de 14,749 lei, iar actul normativ permite ca achiziţiile de până la 15.000 lei să se efectueze direct, ceea ce dovedeşte că nu s-au încălcat prevederile actului normativ.

În aceste condiţii, Ocolul Silvic PM nici nu era obligat să solicite oferte şi, cu toate acestea s-au solicitat oferte la trei societăţi comerciale, cea mai avantajoasă fiind cea prezentată de SC G SRL de 100 lei/oră.

În timpul efectuării lucrărilor, Ocolul Silvic PM a furnizat carburant necesar SC G SRL, astfel că, nu a mai plătit 100 lei/oră , ci numai 65 lei/oră. Astfel, în cauză nu s-a realizat elementul material şi nici urmarea prevăzută de art. 248 C.p.

Trebuie menţionat că, în actul de sesizare, ca prejudiciu este menţionată numai suma de 14.749 lei, contravaloarea prestărilor de servicii pentru efectuarea şanţului, ceea ce accentuează că pentru celelalte nereguli sesizate nu s-au produs urmările  prevăzute de art. 248 C.p.

În cauză nu s-a conturat nici forma de vinovăţie prevăzută de art. 248 C.p., întrucât nu există probe din care să rezulte intenţia făptuitorului de a prejudicia Ocolul Silvic PM.

Considerând că faptele sesizate reprezintă abateri disciplinare, DSD l-a sancţionat pe DS însă instanţa de judecată a anulat decizia de sancţionare.

Împotriva soluţiei a formulat plângere petentul. Prim Procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria C prin rezoluţia din 21.02.2012 cu nr. 37/II//2/2012 a respins plângerea formulată de petent împotriva rezoluţiei nr. 433/P/17.01.2012, motivând această soluţie în felul următor: ” prin rezoluţia 433/P/2011 din 17.01.2012, în temeiul art.228 alin. 6 C.p.p., rap. la art. 10 lit. d C.p.p., Parchetul de pe lângă Judecătoria C a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de DS  pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice , prev. şi ped. de art. 248 C.p. cu motivarea că faptele imputate lui DS şi constând în încălcarea prevederilor amenajamentului silvic, neurmărirea exploatării partizii  487 R, nerespectarea prevederilor art. 10 alin.2 , art. 18 alin.2 şi 24 alin. 3 din OM 606/2008 pentru partizile 576 şi 575, neexecutarea controalelor de fond în anii 2008, 2009 la cantoanele cu probleme de pază, tolerarea construcţiilor şi adăposturilor pentru animale în cantoanele 14 Ghidici şi 16 Rudărie , achitarea sumelor de 353,39 lei şi 2.978,15 lei societăţii Ekol Proust SRL pentru lucrări neexecutate, neurmărirea modului de utilizare a formularelor proceselor verbale  la constatarea contravenţiilor silvice, efectuarea în anii 2008 – 2009 de transporturi către SC S C SRL C cu utilaje proprii fără ca aceste lucrări să fie prevăzute într-un contract şi executarea unui şanţ perimetral fără respectarea procedurii legale de achiziţionare a acestei lucrări prin desfăşurarea unei licitaţii potrivit OUG 34/2006 nu întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 248 C.p.

În motivarea soluţiei de neurmărire s-a reţinut de procuror punctual pe fiecare aspect în parte că nu au fost încălcate atribuţiunile de serviciu de către DS cu consecinţa producerii unui prejudiciu, întrucât materialul probator administrat în cauză a evocat că, DS a executat controalele de fond cu respectarea atribuţiunilor sale de serviciu , că efectuarea transporturilor cu utilajele proprii către SC S s-a realizat în cadrul valorificării de material lemnos  contractat pe bază de contract încheiat între O.S. P şi Direcţia Silvică C, pe de o parte şi SC S pe de altă parte , iar prin valorificarea acestui material lemnos s-a dovedit că au fost respectate clauzele contractuale ale contractului sus-amintit , fără ca în patrimoniul O.S. PM să se producă vreun prejudiciu, cu atât mai mult cu cât aceste transporturi  au fost facturate şi s-a încasat contravaloarea lor, că executarea şanţului perimetral , s-a făcut fără încheierea unei licitaţii  întrucât valoarea executării acestei lucrări permitea acest fapt odată ce era situată sub pragul minim de 15 milioane lei şi în condiţiile în care lucrarea s-a executat prin lansarea de oferte şi selectarea celei mai avantajoase prin SC G SRL, că prin tolerarea construcţiilor pentru animale nu s-au produs pagube fondului forestier şi că exploatarea partizii 487 R  s-a făcut în acord cu prevederile legale privind tăierile de igienă, iar partizile 575, 576 au fost exploatate conform aprobării date  de Direcţia Silvică C. Totodată, a rezultat că, achitarea sumelor de 353,39 lei şi 2.978,15 lei către societatea Ekol nu putea fi imputată lui DS odată ce materialul probator a evocat faptul că plata acestor sume s-a făcut eronat în baza unei greşeli a responsabilului cu regenerarea pădurii, sume care au fost ulterior recuperate în baza contractului de servicii 2646/13.03.2009 încheiat între Direcţia Silvică C şi societatea sus – amintită.

Împotriva acestei soluţii a formulat plângere Direcţia Silvică C cu motivarea că rezoluţia 433/P/2011 este nelegală, întrucât organele de urmărire penală nu au dat dovadă de rol activ în aflarea adevărului , în sensul că în lămurirea cauzei n-au fost avute în vedere prevederile art. 6 alin. 10, lit. a din anexa 1 a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Regiei naţionale a Pădurilor aprobat prin H.G. 229/2009 şi nici datele fişei postului lui DS care atestau că acesta nu avea atribuţii pe linie de achiziţii publice şi cu toate acestea a încheiat un contract de achiziţii şi că, raportat la acesta aspecte, în opinia petentei era evidentă vinovăţia lui DS.

Examinând probatoriul ce a stat la baza adoptării rezoluţiei 433/P/2011 în raport de criticile invocate de petentă se constată că aceste critici sunt neîntemeiate şi că rezoluţia 433/P/2011 este legală şi temeinică.

Astfel se constată că, în adoptarea soluţiei sus – amintite au fost respectate  dispoziţiile legale privind lămurirea cauzei pe bază de probe, probe care au evocat  cu prisosinţă că faptele imputate lui DS nu întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 248 C.p., pe de o parte pentru că nu s-au confirmat susţinerile petentei că acesta şi-ar fi încălcat atribuţiunile de serviciu , iar pe de altă parte, că nu s-a produs nici un prejudiciu  sau o pagubă însemnată  bunului mers al activităţii O.S. PM.

Se mai reţine de asemenea că, în mod just, procurorul a reţinut că faptele ce au fost imputate lui DS pe calea plângerii penale, au fost analizate şi sub aspectul răspunderii disciplinare, cu consecinţa emiterii unei decizii în acest sens faţă de DS, decizie care a fost ulterior desfiinţată de instanţele de judecată.”

Analizând rezoluţia nr. 433/P/17.01.2012 emisă în dosarul 433/P/2011 de Parchetul de pe lângă Judecătoria C, instanţă constată că aceasta este temeinică şi legală şi a fost emisă cu respectarea dispoziţiilor legale.

În mod corect procurorul de caz, în temeiul art.228 alin. 6 C.p.p., rap. la art. 10 lit. d C.p.p., a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de DS  pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice , prev. şi ped. de art. 248 C.p. cu motivarea că faptele imputate lui DS şi constând în încălcarea prevederilor amenajamentului silvic, neurmărirea exploatării partizii  487 R, nerespectarea prevederilor art. 10 alin.2 , art. 18 alin.2 şi 24 alin. 3 din OM 606/2008 pentru partizile 576 şi 575, neexecutarea controalelor de fond în anii 2008, 2009 la cantoanele cu probleme de pază, tolerarea construcţiilor şi adăposturilor pentru animale în cantoanele 14 Ghidici şi 16 Rudărie , achitarea sumelor de 353,39 lei şi 2.978,15 lei societăţii Ekol Proust SRL pentru lucrări neexecutate, neurmărirea modului de utilizare a formularelor proceselor verbale  la constatarea contravenţiilor silvice, efectuarea în anii 2008 – 2009 de transporturi către SC S C SRL C cu utilaje proprii fără ca aceste lucrări să fie prevăzute într-un contract şi executarea unui şanţ perimetral fără respectarea procedurii legale de achiziţionare a acestei lucrări prin desfăşurarea unei licitaţii potrivit OUG 34/2006 nu întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 248 C.p.

În motivarea soluţiei de neurmărire s-a reţinut de procuror punctual pe fiecare aspect în parte că nu au fost încălcate atribuţiunile de serviciu de către DS cu consecinţa producerii unui prejudiciu, întrucât materialul probator administrat în cauză a evocat că, DS a executat controalele de fond cu respectarea atribuţiunilor sale de serviciu , că efectuarea transporturilor cu utilajele proprii către SC S s-a realizat în cadrul valorificării de material lemnos  contractat pe bază de contract încheiat între O.S. P şi Direcţia Silvică C, pe de o parte şi SC S pe de altă parte , iar prin valorificarea acestui material lemnos s-a dovedit că au fost respectate clauzele contractuale ale contractului sus-amintit , fără ca în patrimoniul O.S. PM să se producă vreun prejudiciu, cu atât mai mult cu cât aceste transporturi  au fost facturate şi s-a încasat contravaloarea lor, că executarea şanţului perimetral , s-a făcut fără încheierea unei licitaţii  întrucât valoarea executării acestei lucrări permitea acest fapt odată ce era situată sub pragul minim de 15 milioane lei şi în condiţiile în care lucrarea s-a executat prin lansarea de oferte şi selectarea celei mai avantajoase prin SC G SRL, că prin tolerarea construcţiilor pentru animale nu s-au produs pagube fondului forestier şi că exploatarea partizii 487 R  s-a făcut în acord cu prevederile legale privind tăierile de igienă, iar partizile 575, 576 au fost exploatate conform aprobării date  de Direcţia Silvică C. Totodată, a rezultat că, achitarea sumelor de 353,39 lei şi 2.978,15 lei către societatea Ekol nu putea fi imputată lui DS odată ce materialul probator a evocat faptul că plata acestor sume s-a făcut eronat în baza unei greşeli a responsabilului cu regenerarea pădurii, sume care au fost ulterior recuperate în baza contractului de servicii 2646/13.03.2009 încheiat între Direcţia Silvică C şi societatea sus – amintită.

În adoptarea soluţiei sus – amintite au fost respectate  dispoziţiile legale privind lămurirea cauzei pe bază de probe, probe care au evocat  cu prisosinţă că faptele imputate lui DS nu întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 248 C.p., pe de o parte pentru că nu s-au confirmat susţinerile petentei că acesta şi-ar fi încălcat atribuţiunile de serviciu , iar pe de altă parte, că nu s-a produs nici un prejudiciu  sau o pagubă însemnată  bunului mers al activităţii O.S. PM.

Se mai reţine de asemenea că, în mod just, procurorul a reţinut că faptele ce au fost imputate lui DS pe calea plângerii penale, au fost analizate şi sub aspectul răspunderii disciplinare, cu consecinţa emiterii unei decizii în acest sens faţă de DS, decizie care a fost ulterior desfiinţată de instanţele de judecată.

Având în vedere cele expuse mai sus, instanţa urmează să respingă plângerea în temeiul art. 278 indice 1 alin. 8 lit. a CPP.

 PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge plângerea formulată de petenta DSD, cu sediul în C, ,, Jud. Dolj, în contradictoriu cu intimatul-persoană cercetată DS, domiciliat în Comuna PV, ,, Jud. Dolj.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 24 mai 2012.

PREŞEDINTE GREFIER

COSMIN NICUŞOR MARIN TAM

RED/CNM/TAM/2 ex./06.06.2012

5