Sentinţa civilă Nr. 1081/2012

Sentinţă civilă Sentinţa civilă Nr. 1081/2012 din 18.06.2012


Dosar nr. 1457/201/2012pretentii

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CALAFAT-JUDETUL DOLJ

Sentinţa civilă Nr. 1081/2012

Şedinţa publică de la 18 Iunie 2012

PREŞEDINTE Mioara Popescu- Judecător

Grefier MAP

Pe rol judecarea cauzei Civile privind pe reclamantul RM şi pe pârât CCC, având ca obiect pretenţii.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns reclamantul si parata prin consilier juridic CM.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, s-a luat intergatoriul reclamantului de către parată, reclamantul si parata au depus acte, după care, instanţa  a pus in disctuie exceptia prescriptiei dreptului la actiune invocată de către pârâtă.

Reclamantul a solicitat respingerea exceptiei.

Consilier juridic M C pentru parata a solicitat să se constate prescris dreptul la actiune.

Constatand cauza in stare de judecată, instanţa a acordat cuvantul in fond.

Reclamantul a solicitat admiterea actiunii, obligarea paratei să ii restituie pretul pe care l-a platit pentru imobilul cumpărat si pentru care ulterior a fost evins, la valoarea actualizată si la cheltuieli de judecată.

Consilier juridic M C pentru parata a solicitat respingerea actiunii. A depus concluzii scrise.

JUDECATA

Prin actiunea inregistrată la 02.04.2012 reclamantul RM a chemat in judecată Societatea CCC solicitand ca prin hotararea ce se va pronunţa să fie obligată la plata sumei de 2320 RON suma ce reprezintă pretul ce l-a platit acesteia pentru imobilul pe care l -a cumpărat si de care ulterior a fost evins actualizată cu indicele de inflatie de la data platii la zi.

In motivarea in fapt a actiunii a arătat că in anul 1992 a cumpărat de la Cooperativa de Consum CN imobilul format din clădire cu 4 camere si beci construită din beton si cărămidă pentru care s-a emis factura nr 15 din 02.10.1992 iar el a achitat suma de 232058, 29 lei pentru care s-a eliberat chitanţa nr 1327/2.10.1992.

A mentionat că ulterior prin contractul de vanzare cumpărare autentificat sub nr 5444/06.11.2000, el a vandut acest imobil numitei ZP.

In anul 1995, Cooperativa de consum CN a fuzionat cu CCC aceasta preluand toate drepturile si obligatiile.

Prin sentinţa comercială nr 240/09.09.2010 pronunţată in dosarul nr 1153/201/2010 de Judecătoria Calafat s-a admis actiunea in revendicare formulată de SC CCC impotriva sa si a dobanditoarei ZP fiind obligati astfel să lase in deplină proprietate imobilul in cauză.

A mai aratat că fiind evins de bunul cumpărat, prin chiar actiunea vanzătorului, potrivit art 1337 Cod civil vanzătorul indatorează restituirea integrală a pretului, cu rata inflatiei, din momentul platii pana la restituirea lui, precum si cheltuieli de judecată.

In drept a invocat disp. art 1337 Cod civil.

Anexat a depus la dosar factura nr 15/02.10.1992, chitanta nr 1327/02.10.1992, contract de vanzare- cumpărare autentificat sub nr 5444/06.11.2000, sentinţa civilă nr 240/2010 a Judecătoriei Calafat.

Parata a formulat intampinare invocand exceptia prescriptiei actiunii in pretentii formulată de reclamant.

In fapt, a motivat că prin decizia nr 1003/2003 pronunţată de Curtea de Apel Craioiva s-a respins actiunea in revendicare a lui RM privind imobilul in cauza, instanţa retinand că asa-zisa vanzare din 02.10.1992 este nulă absolut pentru lipsa consimtământului valabil exprimat de vanzătoare.

In aceasta situatie, actul juridic este lipsit de efecte, respectiv nu a operat transferul dreptului de proprietate de la cooperativa la reclamant pentru bunurile mentionate.

Astfel, la data acestei hotarari judecătoresti, 20.03.2003 reclamantul cunostea ca vanzarea este nulă absolut si deci termenul de prescriptie de 3 ani avand ca obiect restituirea sumei achitată in anul 1992 incepea să curgă de la data acestei hotarari judecătoresti.

Pe fondul cauzei, a solicitat respingerea actiunii, motivand că  reclamantul RM nu a fost evins de bunul cumpărat, in anul 1992, prin sentinţa comercială nr 240/09.09.2010 pronunţată de Judecătoria Calafat, intrucat prin această sentinţă s-a admis actiunea in revendicare formulată de cooperativă impotriva numitei ZP tocmai pentru că aceasta a cumpărat de la un neproprietar, iar imobilul in litigiu nu a iesit niciodată din proprietatea cooperativei.

A concluzionat că prin această hotarare judecătorească ar putea fi evinsa ZP faţa de RM raportat la actul de vanzare cumpărare incheiat intre ei in anul 2000 si nicidecum fata de Cooperativa.

A mai precizat că chitanţa cu nr 1327 /02.10.1992, a fost anulată de organul de control, constatandu-se că s-a emis nelegal si s-a emis o altă chitanţă cu acelasi număr si dată, in care s-a mentionat că suma de 232058, 27 lei s-a incasat de la RM si reprezeintă capital social, el participand la contractul de cooperare incheiat cu cooperativa, la data de 14.01.1993.

Suma constituind fonduri circulante necesare desfăsurării activităţii a fost inregistrată in contabilitate la contul "creditori", pe numele său unde a stat in cont pana in luna februarie 1996 cand a fost transferată in contul "debitori", iar cu această sumă s-a compensat o parte din lipsa constatată in gestiunea lui RM.

Anexat a depus la dosar decizia nr 1003/20.03.2003 pronunţată de Curtea de Apel Craiova in dosarul nr 2/2003, sentinţa comercială nr 240/09.09.2010 pronunţată de Judecătoria Calafat in dosarul nr 1153/201/2010, raport de expertiză contabilă efectuat in anul 2000 de expert GC, chitanţa nr 1327/02.10.1992 pentru suma de 232058, 27 lei reprezentand capital social, contract de cooperare nr 11/1993, proces verbal incheiat in data de 25.01.1996, la CCC, privind gestiunea lui RM, lista obiectelor de inventar.

In cauză, s-a luat interogatoriul reclamantului de către societatea parată.

Din probele administrate in cauză instanţa a retinut că in anul 1998 reclamantul RM a chemat in judecata pe parata Cooperativa de Consum CN, judet Dolj, solicitand sa se constate valabilitatea conventiei de vanzare cumparare intervenita intre parti pe data de 02,10,1992 prin care parata i-a instrainat imobilul format din cladire cu 4 camere, beci si teren aferent de 40 mp, pretul fiind achitat cu chitanta nr 1327/20,10,1992, actiune transformata in actiune in realizare, reclamantul solicitand revendicarea bunurilor.

Prin sentinta civila nr 988/17,08,1998, pronuntata de Judecatoria Calafat in dosar nr 1186/1998 a fost admisa actiunea civila in revendicare, formulata de reclamant si s-a dispus obligarea paratelor sa lase in deplina proprietate si linistita posesie imobilul situat in comuna CN, format din cladire si teren de 40 mp.

Prin Decizia nr 1865/03,09,2002 pronuntata de Tribunalul Dolj, in dosar nr 3343/civ/2002 s-a admis apelul declarat de CCC impotriva sentintei nr 988/17,08,1998 a Judecatoriei Calafat, a schimbat sentinta in sensul ca a admis in parte actiunea si a obligat paratele sa lase in deplina proprietate si listita posesie reclamantului, imobilul situat in CN, compus din casa cu 4 camere si beci.

Prin Decizia nr 1003/20,03,2003, pronuntata de Curtea de Apel Craiova in dosarul 2/2003 s-a admis recursul declarat de Federalcoop Dolj in nume propriu cat si pentru parata CCC, impotriva Deciziei civile 1865/03,09,2002 pronuntata de Tribunalul Dolj in dosar 3343/2002 si a Sentintei civile nr 988/17,08,1998, pronuntata de Judecatoria Calafat in dosar nr 1186/1998 in contradictoriu cu reclamantul RM si paratul Consiliul Local CN. Modifica ambele hotarari si pe fond respinge actiunea.

Potrivit dispozitiilor art 1 si 3 din decretul nr 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva, dreptul la actiune avand un obiect patrimonial se stinge prin prescriptie daca nu a fost exercitat in termenul stabilit de lege de 3 ani. Prescriptia incepe sa curga de la data cand se naste dreptul de actiune (art 7 din Decretul 167/1958).

In speţă prin decizia nr  1003/20,03,2003 pronuntata de Curtea de Apel Craiova s-a constat ca, conventia de vanzare cumparare din 02,10,1992 probata cu factura nr 15, chitanta nr 1327 si procesul verbal al Biroului executiv al Cooperativei de consum, toate din data de 02,10,1992, este nula absolut pentru lipsa consimtamantului valabil exprimat de vanzatoare, potrivit art 948 cod civil. In aceasta situatie actul juridic este lipsit de efectele sale firesti, respectiv, nu a operat transferul dreptului de proprietate de la Cooperativa de Consum la reclamantul RM, pentru niciunul din bunurile mentionate.

Astfel reclamantul de la aceasta data, a cunoscut ca vanzarea nu era valabila si putea solicita restituirea sumei de bani achitata in situatia in care aprecia ca ea reprezinta pretul acestei vanzari.

In anul 2000, reclamantul RM a instrainat imobilul numitei ZP prin contractul de vanzare cumparare aut nr 5444/06,11,2000 la BNP DT din Craiova.

In contract s-a mentionat ca acest imobil este proprietatea vanzatorilor conform SC nr 988/1998 a Judecatoriei Calafat, ramasa definitiva si irevocabila, in realitate nefiind definitiva.

Sustinerile reclamantului potrivit carora dreptul sau la actiune s-a nascut in baza Sentintei comerciale nr 240/09,09,2010, pronuntata de Judecatoria Calafat in dosarul nr 1153/201/2010 sunt irelevante.

Prin aceasta sentinta s-a admis actiunea formulata de Societatea CCC impotriva paratilor ZP si RM. A fost obligata ZP sa lase in deplina proprietate si linistita posesie reclamantei, imobilul compus din 4 camere si beci, la subsol, cu destinatie de magazin universal si bufet situat in comuna CN. In proces RM a fost introdus in cauza in calitate de parat la cererea reclamantei pentru ca hotararea sa ii fie opozabila, el nefiind obligat prin hotarare fata de reclamanta care este adevaratul proprietar al imobilului.

In raport de aceste considerente instanta constatand ca dreptul la actiune al reclamantului este prescris, va admite exceptia prescriptiei invocata de parata si pe fond va respinge actiunea.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite exceptia prescriptiei dreptului la actiune al reclamantului RM invocată de către parata Societatea CCC.

Respinge actiunea formulată de reclamantul RM cu domiciliul in Com CN judetul Dolj impotriva paratei Societatea CCC, cu sediul in Calafat sat Ciupercenii Vechi nr 22 judetul Dolj,

Sentinţa cu drept de apel in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată in şedinţa publică de la 18.06.2012.

Preşedinte,Grefier,

Mioara Popescu MAP

Red 12,07,2012- 4 ex

3