Penal – Plângere împotriva rezoluţiei procurorului

Sentinţă penală 132 din 18.04.2013


Prin Sentinţa penală nr. 132/18.04.2013 pronunţată de Judecătoria C-lung. Mold. s-a dispus admiterea plângerii împotriva rezoluţiei procurorului formulată de petentul Ţ.D. şi în baza art. 278 ind. 1 al. 8 lit. b cod proc. penală s-a desfiinţat rezoluţia nr. 1368/P/2012 din 18 decembrie 2012 şi rezoluţia nr. 43/II/2/2013 a prim procurorului de pe lângă Judecătoria C-lung. Mold. Şi s-a trimis cauza procurorului în vederea începerii urmăririi penale, respectiv efectuării actelor premergătoare faţă de intimata L.S. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 şi uz de fals prev. de art. 291 din cod penal.

Pentru a hotărî astfel, instanţa a reţinut că la data de 25 septembrie 2012, Ţ.D. s-a adresat cu plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria C-lung. Mold. prin care a sesizat săvârşirea de către intimata L.S. a infracţiunilor prev. de art. 290 şi art. 291 din cod penal, constând în aceea că a contrafăcut cifra 5 din sintagma „ 5 ari” din cuprinsul înscrisului sub semnătură privată denumit „act de vânzare cumpărare” încheiat la data de 16 mai 1999.

Prin rezoluţia nr. 1368/P/2012, din 18 decembrie 2012 Parchetul de pe lângă Judecătoria C-lung. Mold. a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de intimata L.S. întrucât faptele sesizate nu există.

Pentru a se pronunţa astfel au fost reţinute concluziile cuprinse în referatul de neîncepere a urmăririi penale conform cărora fiind supus constatării tehnico ştiinţifice, înscrisul în cauză s-a dovedit a nu fi alterat conform raportului de constatare tehnico ştiinţifică nr. 152948/22.11.2012, capitolul 5, „ concluzii”, lit. b,c,d, confirmând că cifra din sintagma „ 5 ari” este într-adevăr cifra 5, anul încheierii înscrisului este 1999, iar acesta nu a fost executat de L.S..

S-a mai avut în vedere că intimata a declarat la audiere că înscrisul în cauză este copie la indigo a înscrisului redactat de Ţ.G., la data de 16 mai 1999 şi că nu a fost alterat în nici un mod.

Împotriva acestei rezoluţii a formulat plângere petentul, iar prin rezoluţia nr. 43/II/2/2013, din 22.02.2013, a prim procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria C-lung. Mold.  s-a dispus respingerea plângerii formulate de Ţ.D. împotriva rezoluţiei nr. 1368/P/2012, din 18 decembrie 2012 ca neîntemeiată, cu motivarea că soluţia dată iniţial este temeinică şi legală, în cauză fiind examinate toate aspectele reclamate şi în mod corect procurorul a reţinut că se impune neînceperea urmăririi penale faţă de intimata L.S. cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art. 290 şi art. 291 cod penal, în temeiul art. 10 lit. a cod proc. penală, întrucât faptele nu există.

Potrivit art. 202 cod proc. penală , organul de urmărire penală este obligat să strângă probele necesare pentru aflarea adevărului şi pentru lămurirea cauzei sub toate aspectele în vederea justei soluţionări a acesteia. Organul de urmărire penală adună probele atât în favoarea cât şi în defavoarea învinuitului sau a inculpatului.

Organul de urmărire penală este de asemenea obligat să strângă date cu privire la împrejurările care au determinat, înlesnit s-au favorizat săvârşirea infracţiunii precum şi la orice date de natură să servească la soluţionarea cauzei.

În speţă, instanţa reţine faptul că nu s-au audiat martorii ce au fost de faţă la încheierea înscrisului sub semnătură privată, iar la dosar a fost depus doar actul sub semnătură privată contestat în copie cât şi procesul verbal încheiat la data de 15 iulie 2010 încheiat de un agent de poliţie şi declaraţiile de la urmărirea penală date de petent şi de intimată.

În scopul soluţionării cauzei organele de urmărire penală au dispus efectuarea unei constatări tehnico ştiinţifice care s-a efectuat la data de 22.11.2012 de către IPJ Suceava – Serviciul Criminalistic care a concluzionat că scrisul de completare din cuprinsul înscrisului intitulat „ act de vânzare cumpărare” ca fiind datat 16 mai 1999, încheiat între L.S. şi Ţ.D., reprezentând copie a originalului realizată prin interpunerea hârtiei indigo este realizat prin transferare de substanţă scriptică de pe hârtie indigo, indiferent de tipul sau tipurile de instrumente scripturale şi de nuanţa sau culoarea substanţei scripturale. Din această cauză a fost exclusă posibilitatea stabilirii unicităţii sau plurităţii instrumentelor scripturale folosite la executarea scrisului de completare, precum şi dacă au fost realizate adăugiri de text.

Se mai menţionează în aceeaşi lucrare că pe suprafaţa întregului înscris nu au fost identificate urme de răzuire, iar cifra prin care se exprimă întinderea suprafeţei de teren de pe înscrisul intitulat „ act de vânzare cumpărare” este cifra 5, identificată pe al 4 rând al conţinutului, între prepoziţia „ de” şi substantivul „ ari”.

Anul încheierii înscrisului din litigiu, executat cu instrument scriptural este  „1999”, fără a se putea stabili dacă acesta corespunde cu anul întocmirii înscrisului, iar scrisul de completare din cuprinsul înscrisului intitulat „ act de vânzare cumpărare” nu a fost executat de L.S., conform concluziei nu s-a putut stabili scrisul de completare executat iniţial, precum şi dacă au fost realizate adăugiri sau semnături.

Pentru efectuarea raportului de constatare tehnico ştiinţifică s-a analizat înscrisul intitulat „act de vânzare cumpărare” , ca fiind datat la 16 mai 1999, încheiat între L.S. şi Ţ.D., reprezentând copie a originalului, realizată prin interpunerea hârtiei indigo, iar ca model de comparaţie s-a avut în vedere declaraţia olografă a numitei L.S. dată în faţa organului de cercetare penală la data de 26 octombrie 2012.

Din actele aflate la dosar nu rezultă că petentul a luat cunoştinţă de acest raport de constatare tehnico ştiinţifică astfel încât acesta nu a avut posibilitatea efectuării obiecţiunilor.

De asemenea instanţa apreciază că pentru efectuarea unei lucrări complete era necesar a se depune la dosar şi alte scripte de comparaţie cât şi actul sub semnătură privată în original. Originalul actului sub semnătură privată nu a fost solicitat cu toate că acesta se afla depus într-un alt dosar în care se făceau cercetări cu privire la suprafaţa de teren ce a făcut obiectul actului sub semnătură privată încheiat între părţi, respectiv în dosarul nr. 806/P/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria C-lung. Mold.

Faţă de aceste aspecte instanţa apreciază că rezoluţiile atacate nu cuprind elemente de fapt în baza cărora să se poată aprecia legalitatea soluţiei adoptate, iar actele premergătoare sunt incomplete astfel încât instanţa va admite plângerea formulată, cu consecinţa trimiterii cauzei la procuror în vederea începerii urmăririi penale, respectiv a efectuării actele premergătoare sau a actelor de urmărire penală conform art. 278 ind. 1 al. 8 lit.b cod proc. penală.

Instanţa apreciază că pentru soluţionarea cauzei se impune efectuarea unui raport de expertiză la Laboratorul de Expertize Criminalistice Iaşi care să analizeze atât înscrisul contestat în original, cât şi actele de comparaţie cuprinzând scrierea şi semnăturile părţilor din perioada 1999-2002. De asemenea se impune audierea martorilor care au fost de faţă la încheierea actului, respectiv a martorilor Ţ.G. şi Coca Constantin care se presupune că au fost de faţă la încheierea actelor între părţi. Totodată având în vedere că în dosarul nr. 3181/206/2011 al Judecătoriei C-lung. Mold. s-a dispus restituirea pentru completarea cercetărilor penale şi cum în speţa de faţă se va trimite cauza procurorului în vederea începerea urmăririi penale respectiv a efectuării actelor premergătoare faţă de intimata L.S. pentru săvârşirii infracţiunilor prev. de art. 290 şi art. 291 cod penal, instanţa apreciază că se impune conexarea celor două dosare pentru a se da o soluţie legală şi temeinică.

Faţă de cele ce preced, instanţa în baza art. 278 ind. 1 al. 8 lit. b cod proc. penală se va desfiinţa rezoluţia nr. 1368/P/2012 din 18 decembrie 2012 şi rezoluţia nr. 43/II/2/2013 a prim procurorului parchetului de pe lângă Judecătoria C-lung. Mold. şi se va trimite cauza procurorului în vederea începerii urmăririi penale, respectiv efectuării actelor premergătoare faţă de intimata L.S. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 şi uz de fals prev. de art. 291 din cad penal.

Domenii speta