Validare poprire

Sentinţă civilă 2763 din 21.12.2010


Popriri

S.C. – 2763/21.12.2010

Validare poprire

Constată că prin cererea înregistrată la Judecătoria Mediaş la data de 11.11.2010, executorul judecătoresc din cadrul B.E.J.T. V. P. , cu sediul în M. str. ŞT.L.R. nr.- , în contradictoriu cu A.F. P. D.- T. D.,  în calitate de terţ poprit, C. L.B.- C. B. prin P., cu sediul în B. judeţ S., în calitate de debitor, şi SC I. T. M. SRL  cu sediul în P. str. T. nr. - judeţ O., în calitatea de creditor, solicită instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună următoarele:

-validarea popririi până la concurenţa sumei de 650.091.43 lei.

În susţinerea cererii se arată că prin adresa executorului judecătoresc nr. 90/2010 din 1.11.2010, s-a solicitat înfiinţarea popririi pentru recuperarea creanţei de 650.091,43 lei, sumă reprezentând debit, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de executare.

Terţul poprit refuză înfiinţarea popririi, motivând faptul că C. L. B. nu are cont deschis la Trezoreria D., deşi potrivit OG 22/2002 instituţiile publice trebuie somate ca în termen de 6 luni să-şi îndeplinească obligaţia de plată.

Titlul executoriu , sentinţa comercială nr. 2/2010 şi sentinţa comercială nr. 115/2010 ale Tribunalului O. prevăd explicit că debitor este C. L. B. C. B. PRIN P..

Se învederează instanţei împrejurarea că terţul poprit invocă că în dispozitivul sentinţei comerciale nr. 2/2010 nu se specifică cine este debitor: Comuna B. sau C. L. B., deşi aceste aspecte sunt pe deplin lămurire.

În drept sunt invocate prevederile art. 460 cpc.

La cerere s-a anexat: cererea creditoarei de punere în executare a titlului executoriu, copie sentinţa comercială nr. 2/2010 a Tribunalului O., certificat de grefă, copie încheiere de încuviinţare a executării silite , proces verbal de stabilire a cheltuielilor de executare, copie somaţie nr. 90/2010 din 26.04.2010, adresă către terţ poprit, răspunsul dat de terţul poprit către BEJ .

Creditoarea SC I. T. M. SRL  , legal citată depune la dosar un set de acte filele 25/48 dosar.

Prin întâmpinarea formulată în condiţiile art. 115-118 cpc terţul poprit învederează instanţei că la data de 26.04.2010 B. E. J. T. V. P., solicită indisponibilizarea sumelor existente precum şi a acelor ce vor proveni din încasări, ale debitorului C. L. B.- C. B. prin P., până la concurenţa sumei de 650.091,43 lei.

Terţul poprit arată că nu a putu proceda conform solicitării întrucât prin încheierea civilă nr. -/A din 07.04.2010 a Judecătoriei Mediaş nu se face referire la sumele finale asupra cărora Tribunalul O. a dispus prin hotărâre. De asemenea se arată că prin adresa nr. 7574/14.04.2010 terţul poprit a solicitat executorului judecătoresc, în baza prevederilor OG 22/30.01.2002 comunicarea somaţiei către debitor pentru a se putea stabili termenul de plată în vederea înfiinţării popririi. Terţul poprit afirmă că C. L. al C. B. nu are cont deschis la trezoreria D. şi că prin adresa nr. 33793/11.10.2010 C. B. menţionează expres că este un alt subiect de drept public decât C. L. B., obligaţiile acestuia din urmă nefiind opozabile primului, iar încheierea de încuviinţare a executării silite a fost pronunţată împotriva C. L. B..

Faţă de caracterul echivoc al sentinţei comerciale nr. 2/2010 a Tribunalului O. nu s-a putut proceda la instituirea popririi concluzionează terţul poprit.

În drept sunt invocate prevederile art.115, 452, 454, 456 şi 460 cpc, OG 9/2003, NOTA comună nr. 186852/18.06.2009, OG 22/2002.

La întâmpinare terţul poprit a anexat: adresa primită de la executor judecătoresc, copie încheiere civilă nr. -A a Judecătoriei Mediaş, copie Nota comună.

C. L. al C. B. formulează întâmpinare şi solicită respingerea cererii de validare a popririi pentru lipsa obiectului popririi şi obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

Se învederează instanţei că potrivit Lg. 215/2001, C. B. este unitate administrativ teritorială persoană juridică de drept public, cu patrimoniu privat, cod de înregistrare fiscală şi cont la terţul poprit iar C. L. B.  reprezintă autoritatea deliberativă a comunei, fără personalitate juridică, fără cod de înregistrare şi cont la Trezoreria D.. În această situaţie, în mod corect terţul poprit refuză poprirea neexistând cont deschis .

C. B. prin P., formulează întâmpinare şi pe cale de excepţie solicită respingerea cererii de introducere în cauză a sa pentru lipsa calităţii procesuale pasive.

Aceasta menţionează că nu are calitatea de debitor sentinţa nr. 2/2010 pronunţată de Tribunalul O. şi încheierea de încuviinţare a executării silite nr. - A/07.04.2010 a Judecătoriei Mediaş sunt pronunţate împotriva unui singur debitor C. L.-C. B..

În drept sunt invocate prevederile art.115-118, art. 105 alin. 2 şi 460 cpc.

La întâmpinare s-a anexat: copie încheiere civilă nr. - /A din 07.04.2010, copie sentinţă civilă nr. 2/2010, copie plângere penală formulată împotriva executorului judecătoresc.

Analizând cererea astfel formulată instanţa a apreciat-o întemeiată în considerarea celor mai jos expuse:

Prin sentinţa comercială nr. 2/12.01.2010, Tribunalul O. a somat debitoarea C. L.- C. B. prin primar, să achite creditoarei SC I. T. M. SRL debitul de 611969,8 lei în termen de 20 zile de la rămânerea irevocabilă a hotărârii.

În considerentele acestei hotărâri în mod explicit se arată şi certifică că între creditoare şi debitoare P. ( CONSILIUL LOCAL) B. s-a încheiat un contract comercial.

Această hotărâre a fost atacată cu cerere în anulare de către debitoarele C. L. al C. B. şi comuna B. prin primar, cerere care a fost respinsă prin sentinţa comercială nr. 115/10.03.2010 de către Tribunalul O.. În considerentele hotărârii se motivează şi se respinge susţinerea că instanţa care a pronunţat sentinţa comercială nr. 2/2010 în mod greşit a reţinut că entitatea care a încheiat contractul este Primăria ( Consiliul Local ) B. care nu este parte în proces.

C. L. al C. B. a formulat cerere de revizuire a sentinţei comerciale nr. 115/10.03.2010 a Tribunalului O. iar prin sentinţa nr. 397/01.09.2010 Tribunalul O. a respins cererea de revizuire.

C. L. al C. B. formulează contestaţie în anulare în contradictoriu cu intimatele SC I. T. M. SRL şi C. B. prin primar , solicitând anularea sentinţei civile nr. 115/10.03.2010 a Tribunalului O. şi casarea sentinţei comerciale nr. 2/2010 a Tribunalului O., iar prin sentinţa comercială nr. 565/26.10.2010 Tribunalul O. respinge contestaţia în anulare.

Prin sentinţa civilă nr. -/19.07.2010 Judecătoria Mediaş a admis în parte contestaţia la executare formulată de C. B. şi C. L. B., în contradictoriu cu creditoarea şi a anulat adresa de înfiinţarea  popririi emisă de BEJ T. V. P. în dosarul execuţional 90/2009 din 13.04.2010 către terţul poprit, menţinând actul de executare somaţie din 26.04.2010.

În considerentele hotărârii se arată că şa data de 31.03.2010 creditoarea a solicitat executorului judecătoresc punerea în executarea titlului executoriu sentinţa comercială nr. 2/2010 şi nr. 115/2010 ambele pronunţate de Tribunalul O., cerere încuviinţată de Judecătoria Mediaş prin încheierea nr. - A /7.04.2010.

La data de 13.04.2010 B. E. J. T. V. P. emite către Trezoreria D. adresă de înfiinţare a popririi asupra contului debitorului C. L. B.- C. B. prin P., până la concurenţa sumei de 650.091,43 lei.

La data de 26.04.2010 executorul judecătoresc emite somaţia nr. 90/2010 , încălcând prevederile art. 2 şi 3 din OG 22/2002 care stabileşte un termen de 6 luni înăuntrul căreia debitorul să îşi execute obligaţia de plată.

Împotriva sentinţei civile nr. -/2010 a Judecătoriei Mediaş formulează recurs C. B. prin P. C. L. B. iar prin decizia civilă nr. -/30.09.2010, Tribunalul Sibiu respinge recursul şi menţine hotărârea atacată.

În considerentele deciziei se menţionează că susţinerea recurenţilor că titlu executoriu există doar faţă de C. L. al C. B. entitate fără personalitate juridică şi fără patrimoniu şi nu şi faţă de C. B. , nu poate fi acceptată, prin sentinţa comercială nr. 2/2010, fiind obligată comuna B. şi nu C. L., chiar dacă denumirea pârâtei din acel dosar este improprie, respectiv C. L.- C. B. prin P..

Ulterior înregistrării cererii de executare silită formulată de către creditoare şi înregistrată aşa cum s-a menţionat la data de 31.03.2010 la B.E.J T. V. P., executorul judecătoresc a înaintat cerere la Judecătoria Mediaş în dosarul civil nr. -/257/2010 prin care a solicitat încuviinţarea executării silite a debitorului C. L.-C. B. PRIN P., iar prin încheierea nr. -/A din 07.04.2010 cererea a fost admisă.

Acest debitor se regăseşte întocmai în dispozitivul sentinţei nr. 2/2010 şi 115/2010 ambele ale Tribunalului O. şi constituind titluri executorii, astfel că apărările terţului poprit şi ale debitorilor nu pot fi primite.

Terţul poprit nu şi-a onorat obligaţia prevăzută la art. 456 cpc şi în dispoziţiile OG 22/2002, astfel că în conformitate cu dispoziţiile art. 460 cpc executorul judecătoresc a procedat legal şi a solicitat validarea popririi.

Având în vedere succesiunea de hotărâri judecătoreşti deţinute de creditor şi favorabile acestuia, sentinţe enumerate şi de instanţă, în mod cert şi fără dubiu, debitorul cu rea credinţă încearcă prin diferite tertipuri să nu-şi onoreze obligaţia de plată constată în titlurile executorii.

Faţă de considerentele expuse instanţa constată îndeplinite condiţiile pentru a pronunţa validarea popririi, existând titluri executorii, încuviinţarea executării silite, refuzul categoric al debitorului şi al terţului poprit de a achita debitul.

În consecinţă în temeiul art. 460 cpc instanţa va admite cererea şi va valida poprirea înfiinţată de organul de executare B. E. J. T. V. P. prin adresa nr. 90/1.11.2010 , obligând terţul poprit A. F. P. D.- T. D. să achite creditorului SC I. T. M. SRL în limita creanţei de 650.091,43 lei suma datorată de debitorul C. L. B.- C. B. PRIN P..

Cu privire la cheltuielile de judecată solicitate de creditor ,instanţa în temeiul art. 274 cpc va obliga terţul poprit la plata acestora în sumă de 3000 lei prin reducerea onorariului de avocat de la suma de 7000 lei.

Procedând astfel instanţa a avut în vedere complexitatea cauzei, munca depusă efectiv de avocatul creditoarei în condiţiile în care cererea a fost formulată de organul de executare, în cauză nu s-au administrat probe decât cele cu înscrisuri astfel că  a apreciat că onorariul de 7000 lei este unul disproporţionat, motiv pentru care a procedat la reducerea acestuia.