Restrângerea dreptului de administrare

Sentinţă civilă 1592 din 01.08.2012


ROMANIA

JUDECĂTORIA  INEU

DOSAR NR.. /2012

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1592/2012

Şedinţa publică din 01 august 2012

Preşedinte :

Grefier:

S-a luat în examinare cauza civilă privind acţiunea formulata de reclamanta Comuna Bocsig, împotriva pârâtelor Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru  Siguranţa Alimentelor Arad şi Agenţia Domeniilor Statului Bucureşti, pentru restrângerea dreptului de administrare.

La apelul nominal se prezintă pentru reclamanta consilier juridic AT, lipsă fiind părţile.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care, se constată că pârâta ADS nu a depus întâmpinare în apărare, nu a formulat cereri sau excepţii.

Se pune în discuţie excepţia lipsei calităţii procesual pasive, ridicate de pârâta Direcţia Sanitar Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor Arad, faţă de care reprezentanta reclamantei arată că este neîntemeiată, potrivit considerentelor expuse şi în scris prin răspunsul la întâmpinarea acestei pârâte, depus la data de 9 iulie 2012, şi solicită respingerea acesteia.

Instanţa, cu privire la această excepţie, constată că este nefondată, având în vedere că în CF.. Bocsig, apare înscris în favoarea acestei pârâte dreptul de administrare sub C1, drept ce nu a fost radiat sau stins, astfel că raportul juridic se leagă şi de această calitate, conform art.870 din c.civil, prin urmare instanţa respinge ca neîntemeiată excepţia ridicată.

Reprezentanta reclamantei consilier juridic AT, arată că nu are alte cereri faţă de înscrisurile depuse la dosar, astfel că instanţa  constatând că nu s-au formulat alte cereri, instanţa declară încheiată faza probatorie şi acorda cuvântul pentru dezbateri.

Reprezentanta reclamantei, solicită admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată, restrângerea dreptului de administrare al pârâţilor privind întreg imobilul din CF .. Bocsig, provenit din conversia CF.. Bocsig, cu nr.top.., proprietatea publică a reclamantei, respectiv acesta urmând a fi menţinut doar cu privire la suprafaţa de 514 mp., teren pe care se află construcţia cu destinaţia de dispensar veterinar FN, neevidenţiată în cartea funciară, suprafaţa de teren asupra căruia se va menţine dreptul de administrare fiind determinată în schiţa întocmită extrajudiciar de PFA ID.

Nu solicită cheltuieli de judecată.

Cererea este legal timbrată cu 8 lei taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar în valoare de  0,30 lei.

J U D E C A T A

Asupra acţiunii civile, înregistrată la această instanţă la data de ..2012, şi precizată la data de 6 iulie 2012 sub aspectul extinderii cadrului procesual pasiv, legal timbrată, constată că reclamanta Comuna Bocsig, reprezentată prin CI a solicitat în contradictoriu cu pârâtele Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Arad şi Agenţia Domeniilor Statului să se dispună restrângerea dreptului de administrare a pîrîtei  doar asupra suprafeţei de 514 mp.( lot) de teren , situat în Bocsig.., înscris în CF nr… Bocsig nr.cad/nr.top.., aflat în proprietatea publică a comunei Bocsig, cu autorizarea efectuării cuvenitelor menţiuni în CF, după rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii.

Nu a solicitat cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii reclamanta a arătat că, prin hotărârea Consiliului local al comunei Bocsig nr../27.01.2012 s-a decis rectificarea suprafeţei  imobilului teren intravilan situat în localitatea Bocsig.., înscris în CF nr.. Bocsig, nr.cad./nr.top.., aflat în proprietatea publică a comunei Bocsig din 2092 mp. în 2066 mp., dezmembrarea acestuia în 3 loturi şi restrângerea  dreptului de administrare operativă a pârâtei doar asupra lotului nr.1 în suprafaţă  de 514 mp., celelalte două loturi rămânând libere de orice sarcini.

Conform extrasului CF nr.. Bocsig, dreptul de administrare operativă în favoarea pârâtei a fost instituit în baza unei hotărâri a Consiliului local al comunei Bocsig, respectiv nr../1992. Pe acest teren se află edificată o construcţie ( dispensarul veterinar ), care nu este notată în CF.

Acest teren, aflat în centrul localităţii Bocsig, excede cu mult nevoilor aferente utilizării în condiţii normale a construcţiei şi este neîngrijit, fapt care, pe lângă aspectul total inestetic împiedică şi punerea la dispoziţia reclamantei a diferenţei neutilizate, astfel încât pe această suprafaţă să poată fi implementate proiecte finanţate din fonduri nerambursabile.

Reclamanta a expediat pârâtei prin adresa nr.. din 19.04.2012, încercând să  soluţioneze pe cale amiabilă acest diferend, solicitându-i să dea avizul în vederea restrângerii dreptului de administrare doar asupra suprafeţei necesare utilizării în bune condiţii a clădirii folosite ca dispensar veterinar, şi anume asupra suprafeţei de 514 mp.( lotul nr.1 rezultat în urma dezmembrării ), iar prin adresa nr.. din 18.05.2012  s-a primit răspunsul, care a fost negat, menţionându-se să se adreseze Agenţiei Domeniilor Statului întrucât  clădirea „ dispensar veterinar) le aparţine, pârâta concesionând doar serviciile aferente activităţilor sanitare veterinare.

Ca urmare a răspunsului negativ, reclamanta prin Hotărârea Consiliului local al Comunei Bocsig nr.. din data de 25.05.2012, a revocat art.3 al HCL nr../27.01.2012.

În drept, s-au arătat prevederile art.867-870,885 c.civil, prevederile legii nr.7/1996 republicată.

Pârâta Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Arad, prin întâmpinarea depusă la filele 34-36 dosar a solicitat  respingerea în principal ca inadmisibilă a cererii iar în subsidiar a solicitata respingerea ca neîntemeiată a cererii reclamantei.

A ridicat pe cale de excepţie lipsa calităţii procesuale pasive a D.S.V.S.A. Arad, raportat la disp.art.2 alin.3 din Legea nr.127 din 17 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu completările şi modificările ulterioare, excepţie respinsă la termenul din 1 august 2012.

Mai arată că reclamanta solicită să se dispună restrângerea dreptului de administrare în favoarea pârâtei mai precis doar cu privire la suprafaţa de 514 mp. deşi potrivit legislaţiei incidente cererea nu poate fi primită deoarece situaţia juridică a imobilului este reglementată de HG 446/1999.

Mai mult actul administrativ ce a stat la baza înscrierii proprietăţii reclamantei  nu precizează temeiul legal astfel că nici înscrierea în careta funciară a aceleiaşi reclamante nu este legală.

Pârâta Agenţia Domeniilor Statului Bucureşti nu a depus întâmpinare nu a formulat cereri, şi nu a ridicat excepţii.

În vederea soluţionării cauzei s-au depus la dosar:chitanţă taxă de timbru fila 4, extras de CFnr.. Bocsig fila 5-6, Hotărârea nr.. fila 7, schiţa Plan de amplasament şi delimitare a imobilului întocmită extrajudiciar de PFA ID filele 8-13, adresa nr../2012 fila 14, copia Hotărârii nr.. emisă de Consiliul local Bocsig fila 16, întâmpinarea pârâtei Direcţia Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Arad filele 20-22, împuternicire fila 23, răspuns la întâmpinarea pârâtei fila 25-26, adrese nr../2012 fila 27,94/2012 fila 28, extras din Monitorul Oficial al României filele 29-30, copii anexa nr.18  fila 31-33, întâmpinarea pârâtei Direcţia Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Arad filele 34-36, răspuns depus de reclamantă la întâmpinarea pârâtei fila 39-40, adeverinţa nr../2012 fila 42, copii extras din Monitorul Oficial al României fila 43-43, copie anexa 18 fila 45-47,cerere de chemare în judecată fila 48-49, cerere amânare fila 52, copie citaţie fila 53, cerere amânare fila 55, copie citaţie fila56

Examinând acţiunea reclamantei, prin coroborarea probelor de la dosar, a dispoziţiilor legale aplicabile, instanţa reţine în fapt următoarele:

Asupra imobilului  din CF .. Bocsig, provenit din conversia CF .. Bocsig, cu nr.top.38-39/3, compus din teren de construcţie în suprafaţă totală de 2092 mp., situat în intravilanul localităţii Bocsig, este înscris dreptul de proprietate în favoarea  reclamantei, în regim de proprietate publică, fila 5 dosar, respectiv fila 27 dosar.

De asemenea, asupra aceluiaşi imobil apare înscris dreptul de administrare sub C1, în favoarea pârâtei Direcţia Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Arad, fila 5 dosar.

Prin Hotărârea nr.. din 27.01.2012 emisă de Consiliul Local al Comunei Bocsig, s-a dispus rectificarea suprafeţei de 2092 mp. din CF .. Bocsig, provenit din conversia CF .. Bocsig, cu nr.top.. în aceea de 2066 mp., conform schiţa Plan de amplasament şi delimitare a imobilului întocmită extrajudiciar de PFA ID, fila 7 dosar.

Prin aceiaşi hotărâre s-a dispus de asemenea dezmembrarea nr. nr.top.., din CF .. Bocsig, proprietatea publică a reclamantei, respectiv  în trei nr.top noi, după cum urmează : nr.top nou .. teren în suprafaţă de 514 mp, categoria de folosinţă curţi-construcţii, nr.top nou .. teren în suprafaţă de 732 mp, categoria de folosinţă curţi-construcţii şi nr.top nou .. teren în suprafaţă de 820 mp, categoria de folosinţă curţi-construcţii.

Din schiţa Plan de amplasament şi delimitare a imobilului întocmită extrajudiciar de PFA ID, la fila 8 dosar, coroborat cu adeverinţa nr../12.01.2012 emisă de Primăria Comunei Bocsig, fila 28 dosar,  se reţine că  pe nr.top nou .. teren în suprafaţă de 514 mp, categoria de folosinţă curţi-construcţii, se evidenţiază construcţia,, dispensar veterinar,, neînscrisă în cartea funciară.

Apărările pârâtei Direcţia Sanitar Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor Arad cu privire la admisibilitatea cererii reclamantei sunt neîntemeiate, având în vedere că în conformitate cu anexa nr. 18 poziţia nr.12 a HG nr.976/2002, rezultă că teren precum şi construcţia „ dispensar veterinar Bocsig” fac parte din domeniul public al Comunei Bocsig.

Pe de altă parte, potrivit Hotărârii Consiliului local  al comunei Bocsig nr../2011 asupra căreia a fost exercitat controlul de legalitate de către Instituţia Prefectului-judeţul Arad , coroborate cu adeverinţa nr../2012 vin în susţinerea înscrierii în anexa nr.. a HG nr.976/2002, privind atestarea domeniul public al comunei Bocsig.

Potrivit art.867 din c.civil ,,dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean sau, după caz, a consiliului local.

Autorităţile menţionate controlează modul de exercitare a dreptului de administrare.,,

Dreptul de administrare aparţine regiilor autonome sau, după caz, autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale şi altor instituţii publice de interes naţional, judeţean ori local potrivit art. 868 din c.civil.

De asemenea, c.civil actual stipulează la art. 870, că apărarea în justiţie  a dreptului de administrare revine titularului dreptului, în condiţiile prevăzute de art. 696 c.civil.

Ori, din cele expuse, rezultă că dreptul de administrare este supus revocării precum şi restrângerii, aşa cum este cazul în speţă, concluzie ce rezultă şi din dispoziţiile art.12 din Legea nr.213/1998, deşi abrogate la intrarea în vigoare a c.civil, respectiv 1 octombrie 2011.

 Cum în speţă, rezultă că suprafaţa de teren asupra căreia este înscris dreptul de administrare în favoarea pârâtei de ordin unu, excede scopului dreptului de administrare, în limita unei suprafeţe normale exercitării dreptului de proprietate cu privire la clădirea ,, dispensar veterinar,, proprietatea publică a reclamantei, respectiv 514 mp. aşa cum rezultă din Plan de amplasament şi delimitare a imobilului întocmită extrajudiciar de PFA ID.

Faţă de cele de mai sus, instanţa văzând în drept dispoziţiile art.867-870,885 c.civil, prevederile Legii nr.7/1996 republicată, apreciind cererea reclamantei ca fiind întemeiată, pentru considerentele expuse urmează să fie admisă în sensul pretins.

Pe cale de consecinţă, urmează a dispune restrângerea dreptului de administrare al pârâţilor privind întreg imobilul din CF.. Bocsig, provenit din conversia CF .. Bocsig, cu nr.top.., proprietatea publică a reclamantei, respectiv doar cu privire la suprafaţa de 514 mp., teren pe care se află construcţia cu destinaţia de dispensar veterinar FN, neevidenţiată în cartea funciară, suprafaţă evidenţiată în schiţa Plan de amplasament şi delimitare a imobilului întocmită extrajudiciar de PFA ID, ce face parte integrantă din prezenta,

Urmează a dispune înscrierea în CF .. Bocsig, provenit din conversia CF .. Bocsig, cu nr.top.., a dreptului de administrare în favoarea pârâţilor cu privire la suprafaţa de 514 mp. teren pe care se află construcţia cu destinaţia de dispensar veterinar  FN, neevidenţiată în cartea funciară evidenţiată  ca ,,Lot 1,,în schiţa Plan de amplasament şi delimitare a imobilului întocmită extrajudiciar de PFA ID, conform prezentei, după rămânerea definitivă.

Urmează a se autoriza efectuarea cuvenitelor menţiuni în CF, conform hotărârii, după rămânerea definitivă.

Văzând că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată şi în drept disp.art.274 Cod procedură  civilă, urmează a  nu fi acordate.

Pentru aceste motive, în numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E

Admite acţiunea precizată formulată de reclamanta Comuna Bocsig-prin Primarul Comunei Bocsig, împotriva pârâţilor Direcţia Sanitar Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor Arad, şi Agenţia Domeniilor Statului Bucureşti, pentru restrângerea dreptului de administrare, şi în consecinţă :

- dispune restrângerea dreptului de administrare al pârâţilor privind întreg imobilul din CF .. Bocsig, provenit din conversia CF .. Bocsig, cu nr.top.., proprietatea publică a reclamantei, respectiv doar cu privire la suprafaţa de 514 mp., teren pe care se află construcţia cu destinaţia de dispensar veterinar FN, neevidenţiată în cartea funciară, suprafaţă evidenţiată în schiţa Plan de amplasament şi delimitare a imobilului întocmită extrajudiciar de PFA ID, ce face parte integrantă din prezenta,

- dispune înscrierea în CF .. Bocsig, provenit din conversia CF ..Bocsig, cu nr.top.., a dreptului de administrare în favoarea pârâţilor cu privire la suprafaţa de 514 mp. teren pe care se află construcţia cu destinaţia de dispensar veterinar  FN, neevidenţiată în cartea funciară evidenţiată  ca ,,Lot 1,,în schiţa Plan de amplasament şi delimitare a imobilului întocmită extrajudiciar de PFA ID, conform prezentei, după rămânerea definitivă.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 1 august 2012. 

Preşedinte, Grefier,