Modificare titlu de proprietate

Sentinţă civilă 9992 din 27.06.2013


Prin cererea înregistrată sub numărul 20777/245/2012 la Judecătoria Iaşi, reclamantul Primarul Comunei S., în calitate de Preşedinte al Comisiei locale de fond funciar  a solicitat în contradictoriu cu pârâţii T.A., T.V., T.M., L.N.M.,  C.N.A., D.N.A., Comisia judeţeană de fond funciar Iaşi, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi, ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună modificarea titlului de proprietate nr. X, în sensul că parcela 523, tarlaua 15 din intravilan, cu suprafaţa de 391  mp, să fie înscrisă ca fiind parcela 523, tarlaua 16, intravilan cu suprafaţa de 391 mp.

Nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Acţiunea este scutită de timbru judiciar şi taxă de timbru.

În motivare, reclamantul a precizat că pârâţilor, persoane fizice li s-a emis titlul de proprietate nr. X, pentru o suprafaţă de 3,09 ha teren situat pe raza comunei S., judeţul Iaşi. Din eroare, la capitolul B, suprafaţa primită în intravilan, punct 6- curţi- construcţii, a fost trecută tarlaua 15, parcela 523, cu 391 suprafaţă, în loc de tarlaua 16, parcela 523 cum ar fi fost corect.

A mai menţionat că din evidenţele cadastrale ale comunei, rezultă că parcela 523 se află în intravilan, tarlaua 16 şi nu 15.

În drept, au fost invocate prevederile articolului 109 alin. 1 Cod de procedură civilă, articolului 36 alin. 1 din Regulamentul aprobat prin HG 890/2005, articolului 58 din Legea 18/1991 republicată şi modificată.

S-a solicitat administrarea probelor cu înscrisuri şi cu expertiză topometrică.

Prin întâmpinare, pârâta Comisia judeţeană de fond funciar Iaşi a precizat că titlul de proprietate a fost emis pe baza documentaţiei primite de la Comisia comunală de fond funciar S., stabilirea amplasamentului fiind atribuţia exclusivă a acesteia.

A mai menţionat că în condiţiile în care se invocă un alt amplasament, cererea de chemare în judecată nu poate avea ca obiect ,, modificare titlu de proprietate’’ atât timp cât Legea 169/1997 (articolul III) prevede sancţiunea nulităţii actului.

În drept au fost invocate dispoziţiile articolului 36(1) din HG 890/2005 modificată, articolului 58 din Legea 18/1991 republicată modificată şi completată.

Nu a solicitat administrarea de probatorii.

S-a solicitat judecarea cauzei şi în lipsă.

Pârâta OCPI Iaşi a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive.

A menţionat că stabilirea  amplasamentului, punerea în posesie şi întocmirea titlurilor de proprietate sunt de competenţa comisiei locale de fond funciar şi a comisiei judeţene de fond funciar, conform articolelor 5,6 din HG 890/2005, iar emiterea titlurilor de proprietate se realizează de către aceasta din urmă, conform dispoziţiei articolului 36 din acelaşi act normativ.

Oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară au atribuţii doar în ceea ce priveşte reţinerea, depozitarea şi arhivarea documentaţiei prealabile emiterii titlului, întocmită de comisia locală, cât şi a părţii nedetaşabile a titlului eliberat şi semnat în condiţiile legii.

În drept au fost invocate prevederile Codului de procedură civilă, Legea 18/1991, Legea 7/1996, HG 890/2005 şi hotărârea nr. 1210/2004.

S-a solicitat judecarea cauzei şi în lipsă.

Pârâtul OCPI Iaşi şi Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi, au înaintat la dosar documentaţiile care au stat la baza emiterii titlului a cărui rectificare s-a solicitat.

Pârâţii persoane fizice nu au formulat întâmpinare.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului OCPI Iaşi, instanţa o va respinge, având în vedere atribuţiile pe care această instituţie le are în ceea ce priveşte etapa prealabilă cât emiterea titlului de proprietate , conform dispoziţiilor art. 36 alineat 1 şi 2, articolul 38 din HG 890/2005 modificat.

Referitor la fondul cauzei, instanţa reţine că pe numele pârâţilor, persoane fizice a fost emis titlul de proprietate nr. 316022 din 26.02.2007, pentru o suprafaţă totală de 30900 mp. teren situat pe raza comunei S., judeţul Iaşi.

Conform raportului de expertiză topocadastrală efectuat în cauză, avizat de către OCPI Iaşi, astfel cum a fost completat, suprafaţa de 391 mp. înscrisă în titlul de proprietate în tarlaua 15, parcela 523 din intravilan, a fost eronat menţionată cu această identificare topocadastrală, corect fiind tarlaua 16, parcela 523, delimitată prin punctele:37, 2, 3, 4, 1, 6 ,22, 11, 40, 9, 25, 35, 36, 37 pe planul de amplasament şi delimitare a imobilului.

Se mai precizează în raportul de expertiză, că în cazul rectificării titlului, nu se modifică amplasamentul, singura modificare fiind din punct de vedere a numerotării cadastrale.

S-a mai menţionat că nu s-au formulat alte cereri de reconstituire de către terţe persoane şi nu s-au emis titluri de proprietate în care să fie menţionată suprafaţa de 391 mp din tarlaua 16, parcela 523.

Se constată, conform extrasului din registrul parcelelor, depus în copie la dosar de reclamant, că parcela 523 se găseşte în tarlaua 16.

Conform certificatului emis de OCPI Iaşi cu privire la suprafaţa de 391 mp. teren, tarlaua 15, parcela 523 înscrise în titlul de proprietate nr. X, nu s-au identificat înregistrări referitoare la bunuri imobile.

Prin urmare, faţă de situaţia de fapt reţinută, văzând şi dispoziţiile art. 58 din Legea 18/1991 modificată, instanţa a admis acţiunea şi a dispus modificarea (rectificarea) titlului de proprietate, în sensul anterior menţionat, conform raportului de expertiză topocadastrală.