Plângere

Sentinţă penală 241 din 01.06.2010


SENTINŢA PENALĂ NR. 320/01.06.2010.

La data de 3.09.2009 a fost înregistrată pe rolul instanţei sub nr.4044/260/2009 plângerea formulată de petenta B I, împotriva Rezoluţiei din data de 27.04.2009 prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă

de făptuitorii........şi moştenitorii intimatului P O, respectiv............... în

dosarul nr. 143/P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti.

în motivarea plângerii, petenta arată în esenţă că membrii Comisiei Locale Agăş şi Judeţene Bacău de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, au comis mai multe abuzuri, eliberând titluri de proprietate mai multor persoane, printre care şi membri ai Comisiei Locale şi atribuind în concesiune teren din suprafaţa de teren pe care se impunea să i se reconstituie petentei dreptul de proprietate, în calitate de moştenitoare legală a defunctului S I, îndreptăţită la reconstituirea dreptului de proprietate pe o suprafaţă de 50 ha teren vegetaţie forestieră.

Plângerea nu a fost întemeiată în drept.

La plângere au fost anexate: decizia penală nr. 12/R/6.01.2009 pronunţată de Tribunalul Bacău, secţia penală în dosar nr.3555/260/2009, adresa nr. 492/4.03.2009 a Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale către petenta, adresa nr. 11664/6.05.2009 a Regiei Naţionale a Pădurilor către petenta, Rezoluţia din data de 27.04.2009 prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de intimaţii din prezenta cauză, în dosarul nr. 4044/260/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, Rezoluţia nr. 347/II/2/2008 din 1.09.2008, a Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti.

Petenta a fost reprezentată prin procurator B I, conform procurii speciale de la fila 41 dosarul cauzei.

Intimatul D I a formulat precizări la dosarul cauzei-fila 106, prin care a arătat că nu a participat la nici o şedinţă a Comisiei Locale Agăş în care să se fi dezbătut problema reconstituirii dreptului de proprietate a petentei din prezenta cauză.

Petenţii au fost reprezentaţi de avocat Ursu Minai, cu delegaţie la dosar-fila 136.

Petentul P O, membru al Comisie Locale Agăş de stabilire a dreptului de proprietate privată aspra terenurilor fiind decedat, aspect cunoscut de instanţă la termenul din 23.03.2010, în cauză, la termenul din 20.04.2009, au fost introduşi moştenitorii acestuia, identificaţi după anexa 24 comunicată de Primăria Agăş la solicitarea instanţei, respectiv: P M, PD Mureş şi P R-fila 213 dosarul cauzei.

în cauză a fost administrată proba cu înscrisuri depuse la dosar.

Analizând actele şi lucrările dosarului de urmărire penală, instanţa retine următoarele:

Petenta a formulat mai multe plângeri penale prin care reclama săvârşirea de abuzuri şi falsificarea de documente oficiale, de către membri Comisiei Locale Agăş şi Comisiei Judeţene Bacău de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, plângeri care au fost conexate şi soluţionate în dosar nr. 143/P/2007 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, prin Rezoluţia din 12.06.2008- aflată la fila 213 în dosarul nr. 3555/260/2008 al Tribunalului Bacău, secţia penală, dispunându-se, în temeiul art. 228 alin 6 li art. 10 lit a C.pr.pen, neînceperea urmării penale faţă de membrii Comisiei Locale Agăş şi Comisiei Judeţene Bacău pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prevăzută de art. 246 C.pen şi fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art. 288 C.pen.

împotriva Rezoluţiei din 12.08.2008 din dosar nr. 143/P/2007, petenta a formulat plângere, soluţionată în sensul respingerii acesteia şi menţinerii rezoluţiei, prin Rezoluţia nr. 347/II/2/2008 din 1.09.2008 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti-fila 187 dosar nr. 3555/260/2009 a Tribunalului Bacău, secţia penală.

Ca urmare a respingerii plângerii formulate de către prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, petenta s-a adresat cu plângere, în temeiul art. 2781 C.pr.pen, Judecătoriei Moineşti, acesta soluţionând plângerea formulată prin sentinţa penală nr. 512/20.11.2008 pronunţată în dosar nr. 3555/260/2009, în sensul respingerii acesteia şi menţinerii Rezoluţiei dispusă în dosar nr. 1143/P/2007 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti.

împotriva sentinţei penale nr. 512/20.11.2008 pronunţată în dosar nr. 3555/260/2009 al Judecătoriei Moineşti, petenta a formulat recurs care a făcut obiectul dosarului nr. 3555/260/2009 al Tribunalului Bacău, în care s-a pronunţat decizia penală nr. 12/R/6.01.2009, prin care s-a admis recursul

formulat de petenta B I, a fost desfiinţată rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale dispusă în dosar nr. 143/P/2007 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti şi s-a dispus trimiterea cauzei la Parchetul de pe lângă Judecătoria Moineşti în vederea începerii urmăririi penale faţă de membrii Comisiei Locale şi Comisiei Judeţene de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, care vor fi identificaţi.

în considerentele deciziei Tribunalului Bacău, secţia penală, se reţine că procurorul trebuia să oblige petenta să indice numele membrilor comisiilor comunale şi judeţene de aplicare a Legii fondului funciar pe care le consideră vinovate de comiterea faptelor penale reclamate, care să fie audiate, procurorul trebuia să facă încadrarea juridică a faptelor pentru care s-a formulat plângere.

Dosarul a fost astfel înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti la 4.03.2009.

Organele de cercetare penală au identificat membrii Comisiei locale Agăş de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, întocmind apoi, la data de 13.04.2009, referat cu propunere de neîncepere a urmării penale faţă de membrii identificaţi ai Comisiei Locale Agăş de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prevăzută de art. 246 C.pen, referat confirmat prin Rezoluţia din 27.04.2009 prin care s-a dispus soluţie de neîncepere a urmării penale faţă de membrii identificaţi ai Comisiei locale Agăş, rezoluţie menţinută prin rezoluţia prim-procurorului, nr. 257/II/2/2009 din 10.07.2009 (filele 1-9 dosar 143/P/2008 al Parcehtului de pe lângă Judecătoria Moineşti).

Analizând plângerea petentei raportat la situaţia prezentată, instanţa constată următoarele:

In conformitate cu dispoziţiile art. 278 alin 8 Ut b C.pr.pen, în cazul admiterii plângerii formulate împotriva soluţiei de neîncepere a urmăririi penale, dispusă de procuror, desfiinţării rezoluţiei atacate şi trimiterii cauzei procurorului în vederea începerii urmăririi penale, judecătorul arată şi motivele pentru care a trimis cauza procurorului, indicând totodată faptele şi împrejurările ce urmează a fi constatate şi prin care anume mijloace de probă.

De asemenea, în conformitate cu dispoziţiile art. 273 alin l1 teza II şi III C.pr.pen, în cazul în care în care instanţa, potrivit art. 278' C.pr.pen, a admis plângerea împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale şi a trimis cauza procurorului în vederea începerii urmăririi penale, acesta dispune începerea urmăririi penale în condiţiile prevăzute de lege.

Dispoziţiile instanţei sunt obligatorii sub aspectul faptelor şi împrejurărilor ce urmează a fi constatate şi a mijloacelor de probă indicate.

Ori, analizând actele efectuate în dosarul de urmărire penală nr. 143/P/2008, acte care constau, aşa cum am precizat anterior în identificarea membrilor Comisiei locale Agăş de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, întocmirea la data de 13.04.2009, a referatului cu propunere de neîncepere a urmării penale faţă de membrii identificaţi ai Comisiei Locale Agăş de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prevăzută de art. 246 C.pen, referat confirmat prin Rezoluţia din 27.04.2009 prin care s-a dispus soluţie de neîncepere a urmării penale faţă de membrii identificaţi ai Comisiei locale Agăş, rezoluţie menţinută prin rezoluţia prim-procurorului, nr. 257/T1/2/2009 din 10.07.2009 (filele 1-9 dosar 143/P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti), instanţa constată că organele de cercetare penală nu s-au conformat dispoziţiilor obligatorii ale Tribunalului Bacău, secţia penală, din decizia penală nr. 12/R/6.01.2009, pronunţată în dosar nr. 3555/260/2009, dispo-'' obligatorii pentru acestea în conformitate cu prevederile art.

..* ,' teza II şi III C.pr.pen şi care instituiau obligaţia pentru organele de cercetare penală de a obliga petenta să indice numele membrilor comisiilor comunale şi judeţene de aplicare a Legii fondului funciar pe care le consideră vinovate de comiterea faptelor penale reclamate, care să fie audiate, procurorul trebuia să facă încadrarea juridică a faptelor pentru care s-a f -'¦ '.'¦•¦¦ lat plângere.

Iviui mult, prin rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale împotriva căreia este îndreptată plângerea care face obiectul prezentei cauze nu s-a dispus soluţie împotriva membrilor Comisiei Judeţene Bacău de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, aceştia nu au fost identificaţi.

Pe de altă parte, instanţa constată că deşi iniţial, prin Rezoluţia din 12.06.2008- aflată la fila 213 în dosarul nr. 3555/260/2008 al Tribunalului Bacău, secţia penală, s-a dispus în temeiul art. 228 alin 6, art. 10 lit a C.pr.pen, neînceperea urmării penale faţă de membrii Comisiei Locale Agăş şi Comisiei Judeţene Bacău pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prevăzută de art. 246 C.pen şi fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art. 288 C.pen, prin rezoluţia din 27.04.2009, dispusă în dosar nr. 143/P/2008 s-a dispus soluţie de neîncepere a urmăririi penale doar faţă de membrii Comisiei Locale Agăş de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra  terenurilor şi doar sub aspectul săvârşirii

infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prevăzută de art. 246 C.pen, nu şi sub aspectul infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art. 288 C.pen.

Având în vedere aceste considerente, în temeiul dispoziţiilor legale invocate, instanţa constatând încălcarea de către organele de cercetare penală a dispoziţiilor obligatorii ale Tribunalului Bacău, secţia penală, din decizia penală nr. 12/R/6.01.2009 şi pe de altă parte incoerenţa în stabilirea încadrării juridice a faptelor reclamate de petentă prin plângerile penale formulate, va dispune în sensul admiterii plângerii petentei, desfiinţării Rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale din 27.04.2009 dispusă în dosar nr. 143/P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti şi trimiterii cauzei la Parchet în vederea începerii urmării penale faţă de membrii Comisiei Locale Agăş şi Comisiei Judeţene Bacău ce vor fi identificaţi pe baza precizării petentului.

Cu ocazia cercetărilor, organele de cercetare penală se vor conforma întocmai dispoziţiilor obligatorii ale Tribunalului Bacău, secţia penală, astfel cum sunt precizate cu claritate în considerente deciziei penale nr. 12/R/6.01.2009 pronunţată în dosar nr. 3555/P/2008 şi vor analiza încă o dată plângerile penale formulate de petentă şi conexate spre soluţionare într-un singur dosar, spre a face încadrarea juridică a faptelor penale reclamate de petentă.

Domenii speta